Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 16. april 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Susanne Buch Nielsen forlod mødet kl. 12.50 under behandlingen af lukket punkt 4.

 

1. næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandlingen af lukket dagsorden punkt 4.

 

Mødet blev hævet kl. 12.55.


Sagnr.: 1-21-78-7-12

23. Anlægsoverførsler 2012 til 2013

Resume

På baggrund af det korrigerede budget 2012 og regnskab for 2012 beskrives i denne indstilling forslag til anlægsoverførsler fra 2012 til 2013. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 på i alt 405,2 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til skemaerne i vedlagte notat, og

 

at bevillingsrammen til låneoptag på socialområdet øges med 60,5 mio. kr. jf. overførslerne af uforbrugte anlægsmidler på socialområdet. Der søges om dispensation til låneoptaget.

Sagsfremstilling

Tabellen viser det korrigerede anlægsbudget 2012 samt regnskab 2012 for henholdsvis sundhedsområdets almindelige anlægsbudget, socialområdet, regional udvikling og kvalitetsfondsprojekterne. Der har på flere anlægsprojekter været mindreforbrug, som skyldes periodeforskydninger og forsinkelser.

  

Tabel 1. Anlægsoverførsler

[image] 

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 i alt 340,5 mio. kr.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 60,5 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det foreslås, at bevillingen til låneoptag på socialområdet øges med 60,5 mio. kr., idet afdrag og renter på lån vedrørende anlæg er indregnet i de kommunale takstbetalinger.

 

For regional udvikling overføres de uforbrugte midler til letbanetilskud på 4,1 mio. kr. fra 2012 til 2013.

  

For kvalitetsfondsprojekterne overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb til udgifter på 269,5 mio. kr. samt uforbrugte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter på 342,2 mio. kr. Statens udbetaling af kvalitetsfondsindtægter på 72,6 mio. kr. til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup afventer det endelige tilsagn, inden udbetalingen påbegyndes. 

 

Differencen mellem afvigelsen på i alt 351,3 mio. kr. og overførslen på 344,6 mio. kr. skyldes, at der overføres -6,7 mio. kr. (tilføres kassebeholdningen) på området for Fælles formål og administration, på baggrund af regionsrådets beslutning den 24. oktober 2012 (punkt 18. Godkendelse af tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus), til finansiering af deponering vedrørende lejemålet

 

Opgørelserne på projektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-6-10

24. Svar på lånedispensationsansøgning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Resume

Region Midtjylland har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på lånedispensationsansøgningen vedrørende refinansiering af afdrag i 2013. Ministeriet har givet en lånedispensation på 114,3 mio. kr., hvilket er 92,1 mio. kr. mindre end beløbet på 206,4 mio. kr., som Region Midtjylland havde ansøgt om.

Direktionen indstiller,

at bevillingen til låneoptag i 2013 til refinansiering af afdrag nedjusteres fra 206,4 til 114,3 mio. kr., og

 

at differencen på 92,1 mio. kr. finansieres af kassen (de likvide aktiver).

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende regionens låneansøgning til refinansiering af afdrag i 2013. Region Midtjylland har søgt om lånedispensation til refinansiering af afdrag på 206,4 mio. kr. svarende til forudsætningerne i budget 2013. Ministeriet giver Region Midtjylland lånedispensation til refinansiering af afdrag 114,3 mio. kr.

 

Ministeriets svar er vedlagt dagsordenen.

 

Med svaret fra ministeriet vil regionen mangle finansiering på 92,1 mio. kr. til afdrag på lån, hvilket alt andet lige giver et likviditetstræk i samme størrelsesorden.

 

Region Midtjyllands gennemsnitslikviditet er ved udgangen af februar på godt 1,8 mia. kr. Dette er forholdsvist højt i forhold til det budgetterede, hvilket skyldes udskudte anlægsinvesteringer, samt udskudt forbrug på såvel Regional Udvikling som de almindelige driftsoverførsler på sundhedsområdet, der samlet løber op i ca. 1. mia. kr. Såfremt de bevilgede midler var anvendt som forudsat, ville likviditeten have været lavere.

 

Administrationen foreslår, at differencen på 92,1 mio. kr. til finansiering af afdrag bliver finansieret af kassen. På længere sigt forventes det, at salg af hospitalsmatrikler vedrørende kvalitetsfondsprojekter kan kompensere herfor, og såfremt der bliver midlertidige problemer med likviditeten, vil sagen blive taget med ministeriet på ny.

 

Det indstilles med dette punkt, at de bevillingsmæssige forudsætninger i budget 2013 justeres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-6-12

25. Tage-Hansens Gade, Aarhus: Fastlæggelse af udbudsstrategi i forbindelse med salg

Resume

I forbindelse med salg af hospitalsmatriklen på Tage-Hansens Gade har administrationen udarbejdet forslag til faseopdelt salgsproces. De to første faser ønskes igangsat straks, mens de sidste to faser iværksættes senere.

 

Endvidere søges der anlægsbevilling til afholdelse af forventede udgifter i forbindelse med salget.

Direktionen indstiller,

at igangsætte salget af regionens hospital på Tage-Hansens Gade, Aarhus på baggrund af den beskrevne salgsproces,

 

at der gives anlægsbevilling for fase 1-2, der dækker henholdsvis ansættelse af projektmedarbejder, honorar til eksterne rådgivere og andre omkostninger, jf. bevillingsskema, og

 

at rådighedsbeløb finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægten.

Sagsfremstilling

Indledning

På møde i regionsrådet den 19. december 2012 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til en udbudsmodel for salg af Tage-Hansens Gade. Beslutningen blev truffet i forlængelse af de forudgående drøftelser om gennemførelse af salget via Freja.

I den foreliggende udbudsmodel overtager regionen ansvaret og arbejdsopgaverne, som Freja skulle have stået for.

 

Faseopdelt salgsproces

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til salgsproces for Tage-Hansens Gade. Salgsprocessen er struktureret i en model med fire faser, der strækker sig fra den indledende forberedelse med indhentning af informationer om ejendommen til det endelige salg af ejendommen. De fire faser er: 

 

FASE 1: Ejendomsoplysninger og markedssondering

  • Forundersøgelse

  • Identifikation af anvendelsesmuligheder

  • Dialog med øvrige interessenter

  • Evaluering af anvendelsesmuligheder

  • Afklaring af potentiale og anvendelse

 

FASE 2: Fastlæggelse af udbudsstrategi

  • Udarbejdelse af salgsprospekt og informationsmateriale

  • Målrettet markedsdialog med potentielle købere

  • Udarbejdelse af udbudsstrategi

  • Politisk behandling

 

 FASE 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale

  • Markedsføring af udbud

  • Dialog med kommunen om anvendelsesmuligheder og udbudsvilkår

  • Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale

  • Eventuel politisk behandling

 

FASE 4: Gennemførelse af udbud

  • Annoncering af udbud

  • Valg af køber

  • Politisk behandling

  • Endelig overdragelse

 

Hver fase afsluttes med et komplet materiale, som danner grundlag for de videre beslutninger. Ved på forhånd at indlægge tidspunkter til at revurdere de efterfølgende aktiviteter sikres en fortløbende optimering af processen.

 

Ovennævnte salgsproces skal ses som en generel model, som også tænkes anvendt, når regionen skal afhænde øvrige store hospitalsmatrikler. En nærmere beskrivelse af indholdet under de enkelte faser fremgår af bilag til indstillingen.

 

Det er indarbejdet, at Tage-Hansens Gade salgsmodnes med udnyttelse af det markedskendskab, der kan erhverves fra salgsprocessen omkring Risskov. Det vurderes, at potentielle tilbudsgivere fra Risskov også kan være interesserede i Tage-Hansens Gade, hvorfor et salgsudbud med fordel kan ske i forlængelse heraf.

 

Tabel 1. Tidsplan

Salgets faser forventes gennemført efter følgende tidsplan:

[image] 

 

Økonomi

Ved de tidligere drøftelser med Freja blev der beregnet tre scenarier, hvor salgsprisen blev skønnet at være mellem 481 og 649 mio. kr. Frejas projektudviklingsomkostninger blev i samme forbindelse skønnet til 10 mio. kr.

 

Administrationen forventer fortsat, at salgsprisen ligger i det nævnte interval.

 

Regionens direkte udgifter i forbindelse med salgets to første faser frem til og med fastlæggelse af udbudsstrategi forventes at være 2,35 mio. kr.

 

Der forudsættes ansættelse af en projektmedarbejder, som bl.a. har kompetence inden for by- og landskabsplanlægning – kompetencer, der i dag ikke er til stede i administrationen.

 

De direkte udgifter i de to efterfølgende faser (udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud) – er foreløbig estimeret til at være i størrelsesorden 1,5 mio. kr.

 

Tabel 2. Udgifterne er budgetteret til følgende

Ydelse
Fase 1-2 (i 1.000 kr.)
Fase 3-4 (i 1.000 kr.)
Intern projektmedarbejder
350
500
Honorar til ekstern rådgivning
1.800
800
Andre omkostninger
200
200
I alt
2.350
1.500

 

Under andre omkostninger er afsat udgifter til markedsføring og lignende.

Ud over ovenstående kommer, at regionens egne medarbejdere med juridiske og finansielle kompetencer skal påregne at indgå i salgsprocessens fire faser med et foreløbigt estimeret timeforbrug svarende til én fuldtidsstilling.

 

Tabel 3. Bevillingsskema

[image]

  

Det foreslås, at udgifterne til gennemførelse af salget finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægten.

 

Ved politisk behandling efter fase 2 vil der ligeledes skulle tages stilling til den videre finansiering. 

 

Det bemærkes, at nettoindtægten (salgsprovenuet) skal henføres til kvalitetsfondsprojektet DNU og bl.a. sikre regionens egenfinansiering på 12,5 % af den samlede anlægssum.

  

Organisering

Det foreslås, at salgsprocessen ledes af en styregruppe nedsat af direktionen.

 

Derudover vil der blive brug for ekstern rådgivning og bistand fra teknisk rådgiver (arkitekt- og/eller ingeniørfirma) og finansiel rådgiver (mæglerfirma).

 

Afhængig af opgavernes nøjere karakter vil rådgiverne fra de tidligere indledende forløb blive inddraget i det videre arbejde. Flere af disse rådgivere har desuden stor erfaring med tilsvarende salgsprocesser med Aarhus Kommune.

Er der behov for yderligere rådgivning, og denne overstiger tærskelværdien på 500.000 kr., vil dette komme i udbud.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-7-13

26. Salg af ejendom i Bøvlingbjerg

Resume

Regionens ejendom i Bøvlingbjerg ønskes solgt. Ejendommen har været udlejet til lægerne i Bøvlingbjerg.

Direktionen indstiller,

at ejendommen sættes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, og

 

at nettoprovenuet tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland købte ejendommen Fuglebakken 1, 7650 Bøvlingbjerg pr. 1. januar 2009 af hensyn til bedre at kunne rekruttere læger. Ejendommen har herefter været lejet ud til lægerne i Bøvlingbjerg. Lægerne er nu flyttet til nyt fælles sundhedscenter etableret i samarbejde mellem Lemvig Kommune og regionen, hvor kommunen er ejer.

 

Administrationen har afsøgt, om ejendommen kan finde anden anvendelse i regionens regi, men dette er ikke tilfældet, og ejendommen ønskes derfor solgt.

 

Der er tale om en ældre ejendom opført i 1967 med et samlet boligareal på 247 kvadratmeter og beliggende på en grund, der udgør 952 kvadratmeter.

 

Den offentlige ejendomsvurdering er sat til 1 mio. kr. heraf grundværdi på 78.800 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-70-1-13

27. Godkendelse af Region Midtjyllands indkøbspolitik

Resume

Regionsrådet tiltrådte i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 en hensigtserklæring om, at regionens indkøbspolitik skulle revideres med henblik på at sikre en mere miljømæssig bæredygtig forsyning af driftsenhederne.

 

På baggrund af denne beslutning har administrationen afholdt en række møder og udarbejdet vedlagte forslag til en ny indkøbspolitik, hvor der udover øget fokus på bæredygtighed blandt andet er indarbejdet nye målsætninger og vision samt sat fokus på forskning, innovation og udvikling.

Direktionen indstiller,

at indkøbspolitik for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 en hensigtserklæring om, at regionens indkøbspolitik skulle revideres med henblik på at sikre en mere miljømæssig bæredygtig forsyning af driftsenhederne. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte forslag til indkøbspolitik for Region Midtjylland.

 

Siden den nuværende indkøbspolitik blev tiltrådt i 2007, er der sket organisatoriske ændringer i Region Midtjylland, og regionen har tilsluttet sig en række nationale målsætninger inden for indkøbs-, transport- og logistikområderne. Ændringer som følge af dette er ligeledes indarbejdet i det vedlagte udkast til indkøbspolitik for Region Midtjylland.

 

Overordnet set er følgende ændringer foretaget på baggrund af ovennævnte:

 

 • Visionen med indkøbspolitikken er ændret til at afspejle den nuværende struktur bedre.

 • Der er indarbejdet et afsnit om målsætninger og strategi, der tager udgangspunkt i, og indarbejder de nationale målsætninger på indkøbsområdet for regionerne frem mod 2015.

 • Opdateret organiseringen og kompetencefordelingen til at afspejle, hvordan dette ser ud i dag og herunder, at der er nedsat en tværgående styregruppe på området.

 • Et afsnit om aftaledækning og efterlevelse af aftaler er indarbejdet i forlængelse af de nationale målsætninger.

 • Afsnittet om bæredygtige indkøb er blevet revideret og opdateret til eksplicit at kunne understøtte regionens politikker, samarbejder m.v., f.eks. Agenda-21, og "Partnerskab for offentlige grønne indkøb". Der er udarbejdet et nyt afsnit om bæredygtig økonomi.

 • Der er tilføjet et nyt punkt, der omhandler forskning, udvikling og innovation, hvor der er lagt vægt på, at indkøbspolitikken skal kunne understøtte disse indsatsområder. Herunder fokus på innovationssamarbejder, nye udbudsformer og nye aftalegrundlag.

 • Øget fokus på totaløkonomi ved indkøb.

 

Indkøbspolitikken skal understøtte regionens opgaver bedst muligt under hensyntagen til økonomi, bæredygtighed, etik, innovation m.v. Indkøbspolitikken bliver gjort operationel ved udarbejdelse af årlige udbudsplaner, procedurer og retningslinjer samt udmøntning af nationale målsætninger.

 

Indkøbspolitikken har været sendt til høring i Koncernledelsen samt RMU. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at indkøbspolitik for Region Midtjylland godkendes, idet afsnit 5 om involvering af brugerne suppleres med, at det i en række tilfælde vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge en arbejdsdeling mellem driftsenhederne i forhold til brugerinvolveringen, og så udviklingskontrakter indføjes som en mulighed i afsnit 8.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

28. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther vedrørende ulve i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om, at regionsrådet retter henvendelse til regeringen med henblik på at opfordre regeringen til at hjælpe de fåreavlere, der kommer til at lide økonomisk skade som følge af ulves angreb på får.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har den 4. april 2013 anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om, at regionsrådet retter henvendelse til regeringen med henblik på at opfordre regeringen til at hjælpe de fåreavlere, der kommer til at lide økonomisk skade som følge af ulves angreb på får.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet støtter Vildtforvaltningsrådets anbefaling om at etablere en erstatningsordning for skader opstået som følge af vildtlevende ulve.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-13

29. Økonomirapporten pr. 28. februar 2013 *

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der på sundhedsområdet skal udarbejdes månedlige økonomirapporter samt månedlige vurderinger af likviditeten. Økonomirapporten for februar 2013 vedlægges indstillingen.

Direktionen indstiller

at økonomirapporten pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at der i 2013 udarbejdes tre kvartalsrapporter og fem økonomirapporter vedrørende sundhedsområdets nettodrift. De fem økonomirapporter skal indeholde korte beskrivelser af driftsøkonomien inden for sundhedskredsløbet. Økonomirapporterne baseres på de budgetansvarlige enheders månedlige opfølgninger. Undtaget fra den månedlige opfølgning er områder med særlige aftaler/styringsmodeller, som er godkendt af regionsrådet. Dette gælder for områderne ny dyr medicin og nye behandlinger, hvor der er aftalt kvartalsvise opfølgninger.

 

Økonomirapporterne skal supplere de mere grundige kvartalsrapporter med pejlinger af, hvilken retning økonomien bevæger sig. Økonomirapporterne behandles på forretningsudvalgsmøder og sendes til regionsrådet pr. mail.

 

Det er et grundlæggende krav i budgetloven, at regionerne under ét holder sig inden for de aftalte udgiftsrammer. Rammen for regionernes nettodriftsudgifter til sundhedsområdet fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem Danske Regioner og regeringen. Region Midtjyllands andel af denne ramme i 2013 svarer til regionsrådets vedtagne nettodriftsbudget på 21.786 mio. kr. Overskrider Region Midtjylland i regnskab 2013 denne ramme, kan det medføre økonomiske sanktioner i henhold til budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering.

 

Nedenstående oversigt viser en sammenfattende vurdering af sundhedsområdets nettodrift pr. 28. februar 2013.

Tabel 1. Oversigt over sundhedsområdets nettodrift og forventet regnskab 2013

[image]

 

I det vedtagne nettodriftsbudget 2013 er der afsat en ramme på 192,7 mio. kr., som er reserveret overførsler fra 2012. Administrationen fremlægger til maj 2013 et forslag om fordelingen af de reserverede midler. Det er forventningen, at det afsatte budget bliver brugt fuldt ud.

 

Samlet viser det forventede regnskab 2013 et overskud på 109,6 mio. kr. Dette er sammensat af følgende:

 

 • Praksissektoren: Der forventes et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Hen over 2012 steg aktiviteten på almenlægeområdet mindre, end det var forventet. Denne tendens forventes fastholdt i 2013.

 • Pulje til uforudsete udgifter: I budgetforliget for 2013 blev der afsat en pulje til uforudsete udgifter på 41,3 mio. kr. Formålet er at undgå uplanlagte besparelser, hvis der i slutningen af året skulle opstå uforudsete udgifter. Det er forudsat, at puljen alternativt kan anvendes til indfrielse af ydelser på leasingaftaler.

 • Leasingydelser: Der er i budget 2013 afsat 37,4 mio. kr. til ydelser på centrale leasingaftaler. Ved afslutningen af regnskab 2012 opstod der imidlertid mulighed for, at regionen kunne indfri alle centrale leasingaftaler. Da der alene er en mindre restydelse på 0,3 mio. kr. i 2013, vil der være et overskud på 37,1 mio. kr.

Det forventes, at alle somatiske hospitaler, psykiatrien, præhospitalet samt administrative enheder og fælles puljer sikrer fuld budgetoverholdelse. I forhold til tilskudsmedicin er der indarbejdet en forventning om budgetoverholdelse, men tendensen for de første par måneder går i retning af et mindreforbrug.

 

Prognosen for 2013 viser, at der inden for den samlede nettodriftsramme vil være mulighed for at gennemføre særlige foranstaltninger til langsigtet konsolidering på 109,6 mio. kr.

 

Der blev i budget 2013 afsat en leasingramme på 137 mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr. Årsagen hertil var, at regionen på grund af anlægsloftet ikke kunne anvende ekstra midler til gennemførelse af anlægsplanen. Et mindreforbrug på nettodriftsbudgettet vil blandt andet kunne anvendes til køb af medicoteknisk udstyr, som alternativ til at indgå leasingaftaler. Dermed opnås en fremtidig konsolidering af økonomien, idet udgifterne til leasingydelser vil blive mindre.

Beslutning

Oversigt over foreløbigt regnskab 2012 blev omdelt på mødet.

 

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen