Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 20. marts 2013 kl. 13:00
i Mødelokale F7, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 20. marts 2013 - åben dagsorden   

 

Alle medlemmer var mødt bortset fra Kurt H. Jørgensen og Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Næstformand Bente Nielsen var mødeleder under punkt 3 og lukket punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 13.24.


Sagnr.: 1-30-81-6-12

1. Høring vedrørende evaluering af kommunalreformen

Resume

Der er udarbejdet udkast til høringssvar vedrørende evaluering af kommunalreformen. Høringssvaret er udarbejdet med udgangspunkt i Danske Regioners budskabspapir, der sammenfatter Danske Regioners holdning til evalueringens rammer og en række af evalueringens resultater. Region Midtjylland har suppleret budskabspapiret med bemærkninger inden for sundhed, psykiatri og social, natur og miljø samt regional udvikling.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar vedrørende evaluering af kommunalreformen godkendes.

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen har omfattet stort set alle regionens nuværende opgaver, herunder sundhedsområdet, socialområdet og de specialiserede undervisningstilbud, natur og miljøområdet og den regionale udvikling.

 

De statslige og kommunale opgaveområder har kun i begrænset omfang været evalueret. Dermed har udvalget, der har forestået evalueringen, kun haft et smalt manøvrerum, og det har ikke haft mulighed for at indtænke regionerne som løsningen på andre områder, hvor der er behov for en større faglig og økonomisk bæredygtighed i opgaveløsningen.

 

Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal indgå i det høringssvar, som Danske Regioner som høringspart udarbejder. Som forarbejde har Danske Regioner udarbejdet et budskabspapir, der sammenfatter Danske Regioners holdning til evalueringens rammer og en række af evalueringens resultater. Region Midtjylland har taget udgangspunkt i budskabspapirets holdninger, og høringssvaret er udarbejdet i forlængelse heraf. Der er således kun udarbejdet bemærkninger på områder, hvor Region Midtjylland ønsker at supplere Danske Regioners holdninger, som de fremgår af budskabspapiret.

 

Region Midtjylland har udarbejdet bemærkninger inden for henholdsvis sundhed, psykiatri og social, natur og miljø samt regional udvikling.

 

Høringssvaret fremsendes efter politisk godkendelse i regionsrådet den 20. marts 2013 til Danske Regioner. Regionernes høringssvar vil sammen med bidrag fra politiske udvalg i regi af Danske Regioner indgå i et samlet høringssvar. Det endelige høringssvar forventes godkendt på møde i Danske Regioners bestyrelse den 5. april 2013, hvorefter det fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har frist for bemærkninger til evalueringen den 8. april 2013.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at udkast til høringssvar vedrørende evaluering af kommunalreformen godkendes, idet følgende tilføjelse indsættes i høringssvaret i afsnit 4 under regional udvikling:

 

"Region Midtjylland vil foreslå, at der sker en ændring af vilkårene for regionernes adgang til at føre en mere aktiv og fremadrettet kulturpolitik, således at de nuværende begrænsninger ophæves eller ændres ved lovgivning (jvf. lov nr. 563 af 24. juni 2005), så regionerne også kan være med til at støtte driften af kulturelle tilbud. I så fald er det vigtigt at inddrage kultur- og kunstfaglige rådgivere, der kan give indstillinger til regionsrådet om, hvordan pengene skal bruges:

Der udpeges én eller flere kunstnerisk sagkyndige personer, der behandler de indkomne ansøgninger og stiller forslag om, hvilke projekter, der bør realiseres.

Den efterfølgende administrative og politiske behandling koncentreres alene om legaliteten af projekterne samt at påse, at de givne bevillinger overholdes. Dette princip kendes fra f.eks. Statens Kunstråd, og flere kommuner, bl.a. Aarhus Kommune, anvender også denne praksis.

Det forudsættes, at der sikres yderligere midler på kulturområdet til regionerne.”

 

Poul Müller meddelte, at Det Konservative Folkeparti vil stemme imod et forslag om at tillægge umiddelbar forvaltning til udvalg.

 

Jette Skive stemte imod.

 

Kurt H. Jørgensen og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

2. Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende lungecancer

Resume

Dansk Folkeparti har bedt om en drøftelse af lungecancerområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jette Skive har på vegne af Dansk Folkepartis regionsrådsgruppe i mail af 11. marts 2013 bedt om en drøftelse af lungecancerområdet. Jette Skive skriver i henvendelsen:

 

"Grundet den seneste redegørelse på lungecancerområdet beder Dansk Folkeparti om, at der på førstkommende regionrådsmøde bliver taget beslutning om månedlige indberetninger omkring målopfyldelsen på området, sammen med sagen omkring lungecancer, indtil vi over en længere periode er stabile på opfyldelsen."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet modtager månedlige orienteringer vedrørende målopfyldelse i relation til kræftpakkerne på lungecancerområdet, indtil den over en periode har været opfyldt i forhold til målene, og

 

at forretningsudvalget/regionsrådet ikke længere modtager ugentlige orienteringer om status i forhold til overtrædelser af Bekendtgørelsen om maksimale ventetider for patienter henvist med mistanke om kræft til Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, men at direktionen pålægger Aarhus Universitetshospital at indmelde, såfremt der igen måtte ske overtrædelse af kravene til ventetid. I givet fald vil der så også straks ske orientering af regionsrådet.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen