Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 20. marts 2013 kl. 13:00
i Mødelokale F7, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 20. marts 2013 - åben tillægsdagsorden   

 

Alle medlemmer var mødt bortset fra Kurt H. Jørgensen og Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Næstformand Bente Nielsen var mødeleder under punkt 1 på åben tillægsdagsorden og punkt 1 på lukket tillægsdagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 13.24.


Sagnr.: 1-23-0-28-12

1. Udbud af OPP-kontrakt vedrørende etablering af nyt Psykiatrisk Center ved DNU

Resume

I forbindelse med udbud af OPP-kontrakt vedrørende etablering af nyt Psykiatrisk Center ved DNU forventes der prækvaliceret konsortier den 22. marts 2013, hvorefter dialogprocessen indledes.  

 

Materialet til brug for dialogprocessen er under udarbejdelse. Der vil være behov for politisk godkendelse af dele af dialogmaterialet.

 

Det foreslås, at forretningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger i relation til dialogmaterialet.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning i relation til dialogmaterialet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere besluttet at iværksætte udbud af OPP-kontrakt om opførelse og drift af nyt Psykiatrisk Center ved DNU med samtidig overtagelse af eksisterende ejendomme i Risskov. Ansøgningsfrist for anmodning om prækvalifikation udløb den 4. marts 2013.

 

Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog med forudgående prækvalifikation. Der forventes at blive offentliggjort prækvalificerede konsortier den 22. marts 2013.

 

Forud for udbuddet har regionsrådet godkendt udvælgelses- og tildelingskriterier og en tidsplan for gennemførelsen.

 

Materialet til brug for afholdelse af dialogprocessen med de prækvalificerede er under udarbejdelse i projektgruppen med bistand fra de tilknyttede rådgivere. Der vil i den forbindelse være behov for, at dele af dialogmaterialet undergives en politisk godkendelse. Det drejer sig om fastlæggelse af de endelige tildelingskriterier, der udarbejdes indenfor rammerne af det regionsrådet har vedtaget. Ligeledes vil det være relevant med politisk godkendelse af principperne bag nogle af de forhold, der reguleres i OPP-kontrakten, f.eks. Region Midtjyllands stilling i hæveopgøret ved eventuel misligholdelse af kontrakten. 

 

Det foreslås derfor, at forretningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger i relation til dialogmaterialet.

 

Efter afslutning af dialogfasen, vil der blive udarbejdet endeligt udbudsmateriale, som deltagerne skal afgive tilbud på baggrund af. Det endelige udbudsmateriale vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen, Anne V. Kristensen, Poul Müller og Ulla Diderichsen erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

 

Kurt H. Jørgensen og Susanne Buch Nielsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen