Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 26. november 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Medlemmerne var mødt.

 

Første næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandling af sagen ”Godkendelse af endeligt udbudsmateriale vedrørende nyt Psykiatrisk Center i DNU”. Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, Torben Brøgger og projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen deltog under sagens behandling. Sagen blev behandlet som det første punkt. 

Henning Vestergaard og Michael Hyldegaard, Hospitalsenheden Vest, deltog under behandlingen af sagen ”DNV-Gødstrup: Godkendelse af projektforslag for 1. etape af kvalitetsfondsprojektet”. Sagen blev behandlet efter punkt 37.

 

Punkt 30 blev behandlet som sidste punkt på åben dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 14.05.


Pkt. Tekst
30 Redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland
31 Godkendelse af civil beredskabsplan for Region Midtjylland
32 Godkendelse af styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017
33 Godkendelse af forretningsorden for regionsrådet for 2014-2017
34 Godkendelse af forretningsorden for forretningsudvalget for 2014-2017 *
35 Godkendelse af vederlagsregulativ for 2014-2017
36 Kommunal overtagelse af sociale tilbud i Randers Kommune
37 Godkendelse af leasingramme til Ny Fælles it-platform
38 Anlægsregnskab for salg af bygninger
39 Ændring af it-chef stillingen til stilling som it-direktør *
40 Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende sponsorering af TV-udsendelser *
41 Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende information til kræftpatienter
42 Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende tildeling af initiativpris *
43 Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende lokale til frivillig rådgivning til kræftpatienter og pårørende
44 Henvendelse fra Ulla Diderichsen vedrørende hjerteområdet
45 Henvendelse fra Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke vedrørende besøgstider på hospitalerne
46 Orientering om den samlede vurdering af sundhedsområdet
47 Kvalitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013
48 Økonomi og aktivitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013
49 Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2013
50 Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende demokrati
51 Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø
52 Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse
53 Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren
Sagnr.: 1-16-01-20-13

30. Redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland

Resume

Forretningsudvalget bad den 13. august 2013 om at få udarbejdet en redegørelse om praksis i forhold til opfølgning på politiske udvalgsmøder i Region Midtjylland. På mødet den 29. august 2013 blev der derudover bedt om et notat vedrørende regionsrådsmedlemmers muligheder for at få sagsindsigt i noter fra møder i politiske udvalg samt en oversigt over modtagere af noterne. På mødet den 17. september 2013 bad forretningsudvalget om yderligere oplysninger, som er vedlagt som bilag. På mødet den 22. oktober 2013 blev sagen udsat med baggrund i, at Venstres regionsrådsgruppe meddelte, at de havde rettet henvendelse til Statsforvaltningen.

 

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På mødet i forretningsudvalget den 13. august 2013 anmodede forretningsudvalget om, at der blev udarbejdet et juridisk notat vedrørende regler for tavshed i forhold til politiske udvalgsmøder. Notatet skulle indeholde en beskrivelse af de interne forretningsgange for administrativ opfølgning i forlængelse af møderne, herunder en beskrivelse af, hvilke oplysninger der er videregivet fra møderne.

 

Redegørelsen vedlægges.

 

På mødet i forretningsudvalget den 29. august 2013 udsatte forretningsudvalget sagen, idet udvalget samtidig anmodede om et juridisk notat, der redegør for, i hvilket omfang udvalgsmedlemmer kan få sagsindsigt i udarbejdede administrative noter fra møder i udvalg. Notatet skulle tage afsæt i, hvem der tidligere har modtaget noterne.

 

Notat af 11. september 2013, udarbejdet af professor Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, er vedlagt.

 

Forretningsudvalget bad på mødet den 29. august 2013 endvidere om en oversigt over, hvem der har modtaget de administrative noter fra møder i forretningsudvalget i indeværende valgperiode. Denne oversigt er ligeledes vedlagt som bilag.


Forretningsudvalget bad på mødet den 17. september 2013 om at modtage følgende:

 

 • oversigt over modtagere af noter fra møder i de resterende politiske udvalg, herunder fra midlertidige udvalg

 • oplysning om, hvem der har besluttet, hvem der skulle modtage de enkelte noter (hvordan man er kommet på/af listen over modtagere)

 • oplysning om, hvorvidt nogle modtagere har videresendt noterne til andre (på baggrund af forespørgsel af hver enkelt modtager).

Notat med svar på de stillede spørgsmål er vedlagt.

 

Venstre begærede på mødet i forretningsudvalget den 17. september sagen videresendt til behandling på mødet i regionsrådet den 25. september. Regionsrådet besluttede på dette møde, at sagen blev sendt tilbage til forretningsudvalget til fortsat drøftelse.

 

På forretningsudvalgets møde den 17. september meddelte administrationen, at den havde besluttet at følge konklusionen i det modtagne responsum fra professor Karsten Revsbech, herunder inddelingen af regionsrådsmedlemmerne i fire grupper, jf. konklusionsafsnittet.

 

Fire medlemmer af forretningsudvalget meddelte på mødet, at de agtede at indgive klage til Statsforvaltningen over dette. Dette skete efterfølgende, hvorfor formanden i en mail af 19. september 2013 konstaterede, at hvis klagen skulle give mening, så forudsatte det, at regionen afventede Statsforvaltningens udtalelse, før de modtagne anmodninger fra flere regionsrådspolitikere om sagsindsigt i de interne noter blev efterkommet.

 

Til brug for Statsforvaltningens sagsbehandling udarbejdede professor Karsten Revsbech på egen foranledning et supplement dateret den 25. september 2013 til hans responsum. Supplementet er vedlagt til orientering.

 

Statsforvaltningen svarede i et brev af 9. oktober 2013, som er vedlagt, på henvendelsen fra de fire medlemmer af forretningsudvalget. Statsforvaltningen vurderede, at Karsten Revsbech i hans responsum har beskrevet den gældende retstilstand. På denne baggrund blev alle modtagne ønsker om sagsindsigt fra regionsrådsmedlemmer imødekommet.

 

På forretningsudvalgets møde den 22. oktober 2013 meddelte Venstre, at partiets regionsrådsgruppe havde klaget til Statsforvaltningen i en henvendelse af 30. september 2013. Sagen blev på den baggrund udsat, indtil der forelå svar fra Statsforvaltningen.

 

Statsforvaltningen besvarede klagen i brev af 25. oktober 2013. Brevet, der som bilag indeholder klagen fra Venstres regionsrådsgruppe, er vedlagt til orientering.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at de udarbejdede redegørelser tages til orientering, og

 

at forretningsudvalget finder det særdeles kritisabelt, at den administrative procedure, der har været i forbindelse med opfølgningen på de politiske møder, har indebåret videregivelse af information om drøftelsen i udvalgene, herunder med angivelse af hvilke medlemmer, der har givet udtryk for hvad, og at videregivelsen er sket til en bred modtagerkreds.

 

Forretningsudvalget konstaterer, at denne praksis er bragt til ophør.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-101-27-13

31. Godkendelse af civil beredskabsplan for Region Midtjylland

Resume

Administrationen har udarbejdet en civil beredskabsplan for Region Midtjylland. Planen skal understøtte forretningsvidereførelse og krisestyring i en krisesituation.

Direktionen indstiller,

at den civile beredskabsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands civile beredskabsplan skal sikre en effektiv varetagelse af de politiske og strategiske opgaver i regionshusene i tilfælde af ekstraordinære kritiske hændelser. Planen omfatter to overordnede opgaver; forretningsvidereførelse og krisestyring.

 

Forretningsvidereførelse handler om, hvordan regionen modstår forstyrrelse eller afbrydelser af den normale drift og sikring af organisationens funktion i en krisesituation. Målet er, at organisationen kan fungere forsvarligt under alle forhold. Det indebærer blandt andet, at der skal tages stilling til, hvordan man under en ekstraordinær hændelse vil opretholde bemandingen og interne støttefunktioner som egen it-drift, telekommunikation, energiforsyning m.v.

 

Planerne for krisestyring omfatter instrukser for, hvordan regionen forholder sig til en ekstraordinær hændelse, som kræver overordnet ledelse. Til dette formål kan regionen nedsætte en krisestab. Målet med aktivering og drift af en krisestab er at sikre en effektiv ramme for opgaveløsningen i forbindelse med en krise eller en ekstraordinær hændelse, som kræver overordnet ledelse og aktiv indsats fra myndighedens side. Det betyder, at der på forhånd skal tages stilling til de grundlæggende forhold vedrørende krisestyringskapacitet, f.eks. ledelse, ansvarsfordeling, varslingsrutiner, krisekommunikation, koordinering, samarbejdsaftaler m.v. 

 

De ekstraordinære hændelser og krisesituationer, som kan bringe planen i anvendelse, kan for eksempel være meget store ulykker, terrorangreb eller en omfattende brand i et af regionshusene.

 

Regionsrådet godkendte i 2009 Region Midtjyllands første civile beredskabsplan. Beredskabsloven bestemmer, at der i hver valgperiode skal udarbejdes en samlet plan for regionens beredskab, og planen skal vedtages af regionsrådet. Efterfølgende skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen. I denne valgperiode har administrationen arbejdet med at konkretisere planen og sikre sammenhængen til de øvrige beredskabsplaner.

 

Der skal efterfølgende arbejdes videre med at gøre planen fuldt operationel, blandt andet ved at udarbejde værktøjer og instrukser, som skal lette krisestabens arbejde. Det gælder f.eks. udrustning af stabsrum, skabeloner for logføring, planer for etablering af pressecenter samt afklaring af it funktioner, som er kritiske for driften af en krisestab.

 

Administrationen arbejder i øjeblikket på en it beredskabsplan, som blandt andet vil adressere sidstnævnte.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

32. Godkendelse af styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017

Resume

Administrationen har udarbejdet en revideret styrelsesvedtægt for 2014-2017 til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret styrelsesvedtægt for 2014-2017 for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Region Midtjylland beskriver regionsrådets og forretningsudvalgets opgaver og sammensætning, regionsrådsformandens opgaver og muligheden for at nedsætte særlige udvalg.

 

Administrationen har revideret styrelsesvedtægten for Region Midtjylland gældende for 2014-2017. Udkast til revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland fremlægges til godkendelse.

 

Administrationens reviderede styrelsesvedtægt indeholder to ændringer i forhold til den gældende vedtægt:

 

I § 4, stk. 2, fremgår det nu, at forretningsudvalgets erklæring skal være tilgængelig for regionsrådets medlemmer mindst fire hverdage - imod tidligere tre dage - inden regionsrådets møde. Ændringen skyldes en kommende lovændring i den kommunale styrelseslov og regionsloven, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.

 

I § 13, stk. 3, er "den regionale statsforvaltning" ændret til "Statsforvaltningen". Ændringen skyldes ny struktur i statsforvaltningerne.

 

Begge ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

 

Beslutning

Sagen blev udsat til januar måned 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

33. Godkendelse af forretningsorden for regionsrådet for 2014-2017

Resume

Administrationen har udarbejdet en revideret forretningsorden for regionsrådet til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret forretningsorden for regionsrådet godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for regionsrådet indeholder de nærmere regler om forberedelse af, indkaldelse til og afholdelse af regionsrådets møder.

 

Administrationen har revideret forretningsorden for regionsrådet gældende for perioden 2014-2017. Udkast til revideret forretningsorden for regionsrådet fremlægges til godkendelse.

 

Administrationens forslag til revideret forretningsorden for regionsrådet indeholder følgende ændringer:

 

I § 1, stk. 6, er "downloade" ændret til "se". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 2, stk. 1, er "regnskabsår" ændret til "kalenderår". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 4, stk. 4, er der indarbejdet ændringer grundet forældede formuleringer.

Det samme gør sig gældende i § 7, stk. 3.

 

Herudover er bestemmelserne om spørgetid flyttet fra forretningsordenen til et bilag, da spørgetiden ikke er en del af selve mødet i regionsrådet.

 

Alle ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Sagen blev udsat til januar måned 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

34. Godkendelse af forretningsorden for forretningsudvalget for 2014-2017 *

Resume

Administrationen har udarbejdet revideret forretningsorden for forretningsudvalget til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret forretningsorden for forretningsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsorden for forretningsudvalget indeholder de nærmere regler om forberedelse af, indkaldelse til og afholdelse af forretningsudvalgets møder.

 

Administrationen har revideret forretningsorden for forretningsudvalget gældende for perioden 2014-2017. Udkast til revideret forretningsorden for forretningsudvalget fremlægges til godkendelse.

 

Administrationen har i den reviderede forretningsorden for forretningsudvalget lavet følgende ændringer:

 

I § 4, stk. 1, er "regnskabsår" ændret til "kalenderår". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 6 er der indarbejdet ændringer grundet forældede formuleringer.

Det samme gør sig gældende i § 9, stk. 2, og § 12, stk. 1.

 

Alle ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Sagen blev udsat til januar måned 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

35. Godkendelse af vederlagsregulativ for 2014-2017

Resume

Administrationen har revideret Region Midtjyllands vederlagsregulativ med bilag til brug for det nye regionsråd, som forelægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at det reviderede vederlagsregulativ med bilag godkendes gældende fra den 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af medlemmerne af regionsrådet i Region Midtjylland. Administrationen har som forberedelse af et nyt regionsråd revideret vederlagsregulativet, som forelægges til godkendelse.

 

I det reviderede vederlagsregulativ er der sket opdateringer af satser til 2012-niveau.

 

Endvidere er tekst vedrørende it-udstyr, abonnementer og telefoni ændret, så den er i overensstemmelse med praksis. Ændringerne er markeret i det vedlagte bilag.

 

I bilag 1 er der sket en sammenskrivning af teksten, men der er ikke foretaget egentlige ændringer. I bilag 2 og 4 er der alene sket redaktionelle ændringer. I bilag 3 er teksten ændret, så den er i overensstemmelse med praksis.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-42-08

36. Kommunal overtagelse af sociale tilbud i Randers Kommune

Resume

Randers Kommune har ønsket at benytte servicelovens § 186 til at overtage en række regionale sociale tilbud fra 1. januar 2014. Administrationen i Region Midtjylland har sammen med Randers Kommune forhandlet vilkårene for overtagelsen efter bestemmelserne i lovgivningen og rammeaftalen.

 

Den endelige aftale forelægges hermed regionsrådet og Kommunalbestyrelsen til godkendelse i henhold til lovgivningen.

Direktionen indstiller,

at aftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, som er beliggende i kommunen. Kommunen overtager samtidig det regionale forsyningsansvar.

 

I henhold til Serviceloven skal regionen udarbejde et udkast til aftale for overtagelsen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen. I henhold til bekendtgørelsen nr. 782 af 6. juli 2006 skal den endelige aftale godkendes af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen.


Bekendtgørelsen fastslår, at kommunen skal overtage de aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som udelukkende er knyttet til tilbuddet, samt personale som udelukkende eller overvejende er knyttet til tilbuddet.

Hvis værdien af aktiver overstiger værdien af passiver, skal den overtagende kommune overtage langfristet gæld fra Region Midtjylland eller yde en kontant betaling. Hvis værdien af passiver overstiger værdien af aktiver, skal Region Midtjylland kompensere den overtagende kommune. Værdiansættelsen af aktiver og passiver følger principperne i ”Budget- og regnskabssystem for regioner.” Dog fastlægger bekendtgørelsen, at ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 skal opgøres til den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Randers Kommune har valgt at benytte servicelovens § 186 til at overtage de regionalt drevne tilbud Mellerup Skolehjem, Boligerne Lene Bredahls Gade samt Institut for Kommunikation & Handicaps afdeling i Randers, det tidligere BUR, fra den 1. januar 2014.

Region Midtjylland har i henhold til bekendtgørelsen nu forhandlet en aftale på plads med Randers Kommune. Kommunen overtager de samlede tilbud, således også bygninger og grunde.

 

[image]

 

Region Midtjylland er i samarbejde med en række kommuner, der tidligere har overtaget regionalt drevne tilbud, ved at afklare en finansieringsmodel af hensættelsen til feriepenge ved kommunale overtagelser. Når modellen er afklaret og godkendt, indregnes hensættelsen til feriepenge efter samme model.

 

Den endelige opgørelse af langfristet gæld, som Randers Kommune skal overtage, for at udligne værdien af aktiver og passiver, afventer således denne afklaring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-82-2-12

37. Godkendelse af leasingramme til Ny Fælles it-platform

Resume

Region Midtjylland har i dag en meget uensartet it-infrastruktur, hvor næsten hver enhed eller hvert hospital har sine egne lokale it-mæssige setup og systemer. Dette medfører en række daglige udfordringer for brugere, enheder/hospitaler og It-afdelingen.

Administrationen har igangsat en række initiativer med henblik på at etablere en ny fælles regional it-platform, som er samlet i et program kaldet Ny Fælles Platform.

 

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at Ny fælles platform finansieres ved optagelse af en leasingramme til afholdelse af investeringen på op til 125,4 mio. kr., og

 

at tilbagebetalingen af leasingrammen sker over en fem-årig periode ved fordeling til enheder/hospitaler efter fordelingsnøgle, startende 2015.

Sagsfremstilling

Ny Fælles platform understøtter en række målsætninger, som dels er defineret i organisationsplanen for Region Midtjylland samt dels i en række strategiske valg, defineret i ”Strategi for Effektiv System Adgang” fra december 2011.

 

 • Organisationsplan for Region Midtjylland fremhæver som målsætning at ”etablere et robust fundament for it-anvendelse, der understøtter en opgaveløsning, der er økonomisk og af høj kvalitet, og som kan medvirke til, at aktivitetsområder hurtigt kan justere indsatsen, hvis udviklingen kræver det. Der skal være fokus på at samordne og ensrette teknik og løsninger på it-området, da en fælles tilgang til opgaveløsningen og en fælles anvendelse af it-systemer ses som en forudsætning for den videre implementering af ensartede forretningsgange”.

 

 • ”Strategi for Effektiv System Adgang” er udarbejdet på baggrund af en grundig analyse af klinikkens arbejdsbetingelser samt it's systemadministrative forhold og gør rede for en række strategiske valg og initiativer, som er nødvendige for at kunne imødekomme fremtidens krav.

 

Ud fra de beskrevne indsatspunkter i Strategi for Effektiv System Adgang, løser Ny Fælles Platform således kendte problemstillinger med hensyn til at ensrette it-infrastruktu-ren for regionens enheder/hospitaler og brugere. Hermed kan Ny fælles Platform give brugeren ensartet adgang til programmer og informationer på en driftssikker og omkost-ningseffektiv måde.

 

De forretningsmæssige gevinster ved Ny Fælles Platform kan opgøres i direkte og afledte gevinster for regionen.

 

De direkte gevinster opgøres som:

 

 • reduktion af ventetid i forbindelse med at få adgang til programmer og informationer

 • hurtigere it-understøttelse af organisatoriske om- eller sammenlægninger

 • bedre overholdelse af it-sikkerhedsregulativer

 • bedre styring af software licenser

 • større driftssikkerhed i forhold til tilgængelighed og øget supportberedskab

 • samme adgang til programmer og informationer fra hjemmearbejdspladser.

 

De indirekte gevinster opgøres som:

 

 • mulighed for hurtigere implementering af nye værktøjer og arbejdsgange på de enkelte hospitaler eller i enkelte afdelinger på tværs af organisatoriske enheder og geografiske placeringer

 • mulighed for hurtigere gennemførelse af konsolidering af programmer på tværs af regionen

 • ensartede og optimerede forretningsgange, der skaber rammer for effektivt samarbejde på tværs af organisatoriske enheder

 • mulighed for at imødekomme brugernes behov for at benytte eget og andet udstyr som ikke er regionsstandard, f.eks. tablets og smartphones.

 

Ny Fælles Platform Programmet

Programmet består af et teknisk infrastrukturspor, et applikationsspor samt et ibrugtagningsspor. I vedlagte bilag er projekterne i de tre spor beskrevet nærmere.

 

Økonomi

Ny Fælles Platform har et samlet anlægsbudget på op til 125,4 mio. kr. Det største selvstændige projekt er Citrix Projektet med et anlægsbudget på 80 mio. kr. De resterende projekter i programmet udgør samlet de resterende 45,4 mio. kr.

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at finansieringen af investeringen i fælles ny it-platform til 125,4 mio. kr. sker ved leasing under henvisning til budgetloven. Der vil blive etableret en leasingramme til indkøb af it-udstyr i 2014 (og 2015). Såfremt leasingrammen bliver fuldt udnyttet, vil der være en årlig udgift til leasing på 26,3 mio. kr. (inkl. oprettelses- og finansieringsomkostninger) fra og med 2015, hvis leasingaftalen bliver etableret med en leasingperiode på fem år.

 

På it-styregruppens møde den 31. oktober 2013 blev det besluttet at indstille til regionsrådet en leasingfinansiering af anlægsinvesteringen til Ny Fælles Platform. Styregruppen besluttede endvidere, at tilbagebetalingen skulle ske over fem år ved fordeling til enhederne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-13-11

38. Anlægsregnskab for salg af bygninger

Resume

Der foreligger nu et anlægsregnskab for salg af ejendomme i 2011-2012 til godkendelse i regionsrådet.

 

Bevillingen til salg af ejendomme er på 18,7 mio. kr., og i perioden er der et provenu fra de solgte ejendomme på i alt 21,1 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for salg af bygninger godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afsatte i forbindelse den første kvartalsrapport den 25. maj 2011 en ramme til indtægter af salg af ejendomme og afsatte en bevilling til indtægterne og rådighedsbeløb på 19 mio. kr. Samtidig blev der afsat bevilling og rådighedsbeløb til udgifterne til salget på 0,3 mio. kr.

 

I 2011 blev kun to salgssager afsluttet (Søndersøparken 17B, Viborg og Egebjergkollegiet i Horsens). Et rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. blev derfor overført fra 2011 til 2012.

 

I 2011 og 2012 har regionen haft et samlet provenu for salg af ejendomme og grunde på i alt 33,6 mio. kr. Der er samtidig, som en del af et mageskifte med Viborg Kommune, købt en grund ved Regionshospitalet Viborg til 12,5 mio. kr. Købet er foretaget i forbindelse med opførelse af parkeringshuset. Netto er salgsprovenuet således på 21,1 mio. kr. Der foreligger et revisionsgodkendt regnskab for salgene. Revisorens erklæring fra den 11. september 2013 er vedlagt som bilag.

 

I tabellen nedenfor ses provenuet for salg af ejendommene.

 

[image]

 

Salget af de enkelte ejendomme er godkendt af regionsrådet på lukkede dagsordener. Regionsrådet besluttede den 14. december 2011, at nettosalgsprovenuet fra salg af Stjernevej 2A i Randers tilføres Regionshospitalet Randers. Nettoprovenuet fra salg af de øvrige ejendomme på 21,1 mio. kr. er tilgået kassen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-102-13

39. Ændring af it-chef stillingen til stilling som it-direktør *

Resume

Stillingen som it-chef, leder af regionens it afdeling, er blevet ledig og skal derfor opslås. Direktionen foreslår, at stillingen ændres til en it-direktør stilling.

Direktionen indstiller,

at stillingen som it-chef ændres til en it-direktør stilling.

Sagsfremstilling

It-afdelingen er central i forhold til sikring af, at regionen på alle områder kan varetage sine opgaver effektivt, stabilt og rationelt. Der er i regionen høje ambitioner i forhold til anvendelse af it og til udvikling af de forskellige it-områder

 

Det er derfor af meget stor betydning at ansætte den rette person til stillingen som leder af it-afdelingen.

 

I to af de øvrige regioner, ledes it af en it-direktør, i en region ledes It, Medico og Telefoni af en direktør og to vicedirektører. I en region ledes It af en afdelingschef.

 

Det er direktionens opfattelse, at det vil øge muligheden for at tiltrække de rigtige profiler, hvis stillingen kan slås op på vicedirektørniveau, men med betegnelsen: It-direktør.

 

It-direktøren vil dermed være sidestillet med økonomidirektøren, der har titel af direktør uden at indgå som medlem af koncerndirektionen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

40. Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende sponsorering af TV-udsendelser *

Resume

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende regionens politik i forbindelse med sponsorering af TV-udsendelser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgsmødet den 22. oktober 2013 blev sagen udsat med henblik på at få udarbejdet et notat om det lovgivningsmæssige grundlag for sponsorering, og hvordan det ser ud i forhold til regionens rammer.

 

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har i mail af 15. oktober 2013 henvendt sig vedrørende sponsorering af TV-udsendelser.

 

Jørgen Winther skriver i henvendelsen:

 

"Jeg vil bede om en drøftelse på det førstkommende forretningsudvalgsmøde om regionens fremtidige og nuværende politik i forbindelse med sponsorering af TV-udsendelser".

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-12

41. Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende information til kræftpatienter

Resume

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet optages en sag vedrørende information til kræftpatienter. Henvendelsen er efterfølgende drøftet i udvalget, som videresender sagen til drøftelse i forretningsudvalget.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har i mail af 4. november 2013 anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 11. november 2013 optages en sag vedrørende information til kræftpatienter.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet drøftede henvendelsen på mødet den 11. november 2013 og foreslog, at der skabes et overblik over hvilke retningslinjer, der findes på området og hvilke muligheder, der er for at give personalet gode værktøjer og de rigtige rammer til at overbringe vanskelige budskaber inden fornyet drøftelse i hospitalsudvalget.

 

Jørgen Winther skriver i henvendelsen:

 

"Forbedring af information til alvorligt syge kræftpatienter i Region Midtjylland.

 

Mange kræftpatienter får en særdeles kompetent og ordentlig information om deres alvorlige kræftsygdom. Men der er desværre også nogle få eksempler på det modsatte, hvor kræftpatienter er blevet alvorligt svigtet rigtig meget.

 

Et eksempel er hvor en patient får foretaget en rektal eksploration - Lægen siger umiddelbart efter undersøgelsen: Jeg kan fortælle dig, at du har kræft i din prostata, hvorefter lægen går ud af døren og først vender tilbage lidt senere. Det var første gang patienten fik at vide, at der var tale om en kræftsygdom.

 

Et andet eksempel er en patient, der af en sygeplejerske meget tilfældigt får denne besked: Du ved vel godt at din kræftsygdom er så alvorlig, at lægerne ikke vil operere dig. Patienten havde på det tidspunkt ikke nogen som helst viden om at der var tale om en kræftsygdom. Hun ventede stadig på en samtale med lægen om hendes sygdom.

 

Et tredie eksempel er en patient med både lungekræft og blærekræft. Han mødte talrige læger, og han hævdede helt bestemt, at han ikke under det lange sygdomsforløb mødte den samme læge to gange.

 

Sådanne eksempler som de tre nævnte er forhåbentlig meget sjældne, men eksemplerne viser tydeligt, at der er plads til forbedring.

 

Jeg vil gerne på mødet have en drøftelse af hvordan vi kan sikre os at alle kræftpatienter får en ordentlig information om deres alvorlige sygdom, så der både er god tid og rolige omgivelser for lægen og patienten plus pårørende til denne meget vigtige samtale, hvor patienten meddeles den alvorlige diagnose. Der skal afsættes så god tid, at patient og pårørende kan få svar på alle de spørgsmål, der måtte dukke op. Det skal også tilstræbes at lægen ikke må forstyrres fra anden side, mens denne vigtige samtale foregår.

Det skal også drøftes om alle læger eller kun nogle udvalgte læger skal have kompetence til at forestå denne væsentlige samtale.

 

Der kan evt. sammensættes et udvalg af både fagfolk og politikere, der kan drøfte hvordan vi i Region Midtjylland bliver bedre til at give kræftpatienter ordentlig information om deres sygdom.

 

Jeg ser gerne, at der deltager to onkologer under drøftelse af dette punkt."

Beslutning

Sagen drøftes videre i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-12

42. Henvendelse fra Jørgen Winther vedrørende tildeling af initiativpris *

Resume

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet optages en sag vedrørende tildeling af initiativpris. Henvendelsen er efterfølgende drøftet i udvalget, som videresender sagen til drøftelse i forretningsudvalget.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har i mail af 4. november 2013 anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 11. november 2013 optages en sag vedrørende tildeling af initiativpris.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet drøftede henvendelsen på mødet den 11. november 2013 og foreslog, at der udarbejdes et forslag til rammer for en initiativpris eller andet, som kan give regionen mulighed for at belønne medarbejderes ekstraordinære indsats.

 

Jørgen Winther skriver i henvendelsen:

 

"Jeg vil gerne have følgende punkt på dagsordenen på førstkommende møde i hospitalsudvalget.

 

Tildeling af initiativpris på 50.000 kr. til medarbejdere ved Regionshospitalet i Randers.

 

Nogle medarbejdere ved Afdelingen for Folkeundersøgelser i Randers har gjort den vigtige opdagelse, at mange kvinder ikke har fået indkaldelse til screening for kræft i livmoderhalsen.

 

Venstre vil hermed foreslå at de medarbejdere, der har andel i denne væsentlige opdagelse, tildeles en initiativpris på i alt 50.000 kr."

Beslutning

Forretningsudvalget bad administrationen om at overveje modeller for anerkendelse af medarbejderes særlige initiativer og resultater set i forhold til regionens personalepolitik.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

43. Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende lokale til frivillig rådgivning til kræftpatienter og pårørende

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende muligheden for et lokale til frivillig rådgivning i Aarhus til kræftpatienter og pårørende.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i mail af 30. oktober 2013 henvendt sig vedrørende lokaler til frivillig rådgivning til kræftpatienter og pårørende i Kræftens Bekæmpelse.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

"I Aarhus har Kræftens Bekæmpelse et tilbud til kræftpatienter og pårørende, som hedder "Hellen".

 

Her kan de få en kop kaffe og en snak med frivillige om deres/familiemedlemmets sygdom og følger heraf.

 

Stedet er velbesøgt, og modsat normalen, også af mandlige patienter. For 17.000 kr. forplejning om året er der 80 timers frivilligt arbejde om ugen.

 

En af fordelene ved "Hellen", er, ifølge de frivillige, at stedet er lille (ca. 25 kvadratmeter) og ligger for sig selv, men stadig på hospitalsmatriklen. De ønsker, at de i det nye Universitetshospital i Skejby, kan få et lille lokale i Forum, hvorfra de kan drive deres frivillige rådgivning videre.

 

Venstre foreslår, at det undersøges om muligheden for at afgive 25 kvadratmeter til frivillig rådgivning i Kræftens Bekæmpelse, i Forum DNU, er til stede."

Beslutning

Forretningsudvalget bad det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet om at drøfte, hvorledes der kan stilles fysiske rammer til rådighed for frivillig rådgivning på hospitalerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-12

44. Henvendelse fra Ulla Diderichsen vedrørende hjerteområdet

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende hjerteområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har i mail af 6. november 2013 bedt om, at der optages en sag på dagsordenen vedrørende hjerteområdet.

 

Ulla Diderichsen skriver i henvendelsen:

 

"Den 6. november er der et læserbrev i Herning Folkeblad med overskriften ”Vestjydske patienter med stor blodprop i hjertet skal ikke transporteres helt til Aarhus”.

 

Jeg vil gerne bede om at få punktet med akut behandling af blodprop i hjertet til behandling, på næste hospitalsudvalgsmøde.

 

Derudover vil jeg også gerne bede om at få en status på den nye europæiske behandlingsvejledning samt en status på, hvor langt Region Midtjyllands ekspertpanel er på området."

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-12

45. Henvendelse fra Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke vedrørende besøgstider på hospitalerne

Resume

Regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke har anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet optages en sag vedrørende besøgstider på hospitalerne. Henvendelsen er efterfølgende drøftet i udvalget, som videresender sagen til drøftelse i forretningsudvalget.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke har i mail af 30. oktober 2013 anmodet om, at der på dagsordenen til møde i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 11. november 2013 optages en sag vedrørende besøgstider på hospitalerne.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet drøftede henvendelsen på sit møde den 11. november 2013 og foreslog, at der arbejdes hen imod fri besøgstid, men at der kan fastholdes restriktioner med særlige begrundelser på enkelte afdelinger, og at der indhentes erfaringer med den nuværende praksis fra hospitaler og personale, inden regionsrådet tager den endelige beslutning.

 

Jørgen Winther og Jette Skive gav på mødet udtryk for, at de ønsker, at der arbejdes hen imod friere besøgstider.

 

Bente Nielsen og Jacob Isøe Klærke skriver i henvendelsen:

 

"SF's medlemmer af Hospitalsudvalget, Jacob Isøe Klærke og Bente Nielsen vil gerne have følgende forslag på dagsordenen til næste møde i Hospitalsudvalget.

 

Forslag fra SF om fri besøgstid på alle hospitaler
For SF er pårørende en vigtig støtte og ressource for de mennesker, der er patienter på vore hospitaler. Familie eller venner giver tryghed i den svære og ofte usikre situation, man er i som patient. Men udover denne vigtige funktion kan pårørende også være til hjælp for sundhedsvæsenet, når vi skal sikre den optimale behandling og det bedste forløb.

Udover patienten selv er pårørende de, der kender patienten bedst. De kender til deres sygdom, deres historie og ofte også har viden om deres medicin. Det kendskab mener vi kan være med til at optimere behandlingen og undgå fejl, hvis vi som sundhedsvæsen giver større rum til pårørende og bruger dem aktivt.

Det er også en hjælp, at der er to sæt ører og to til at stille spørgsmål, når læger og sygeplejersker skal informere om behandlingen eller give alvorlige nyheder. Det sikrer, at mere bliver forstået og husket - også når lægen igen er gået.

Familie og gode venner er en naturlig støtte og ressource for både patient og sundhedsvæsenet. Vi bør opfordre pårørende til at være til stede så meget som muligt, især i de situationer, fx til stuegang, hvor behandlingen diskuteres.

Der kan være enkelte steder, hvor der stadig vil være ønske om restriktion i besøg. Det kan eksempelvis være psykiatriske afdelinger med grund i retslige foranstaltninger, behov for skærmning, tvang eller lignende. Udgangspunktet bør også her være så stor inddragelse og rum til pårørende og besøg som muligt. Men det skal selvfølgelig i disse enkelte tilfælde være muligt at opsætte særlige regler.

SF foreslår derfor,

AT der indføres fri besøgstid på alle afdelinger i regionen.

AT der med særlig begrundelse på enkelte afdelinger kan fastholdes restriktioner for besøg.

AT der indhentes erfaringer og forslag fra hospitaler, personale, faglige organisationer og patientforeninger til, hvordan der skabes bedre rammer for pårørende som patienternes støtte og som ressourcepersoner i behandlingsforløbet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har opgjort vedlagte status på tværs af regioner."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der arbejdes hen imod friere besøgstid på hospitalerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-72-4-13

46. Orientering om den samlede vurdering af sundhedsområdet

Resume

I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet en overordnet vurdering af sundhedsområdet på baggrund af en status for budgetoverholdelse, bindende kvalitetsmål, servicemål, aktivitetsmål og produktivitetskrav.

 

Status for kvalitetsmålene er, at der på nogle områder ses fremgang, men der kræves i varierende grad yderligere forbedring, inden kvalitetsmålene er opfyldt. Økonomisk og aktivitetsmæssigt er der på sundhedsområdet balance og en positiv udvikling.

Direktionen indstiller,

at den samlede vurdering af sundhedsområdet og Ledelsesberetninger tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet en generel og overordnet vurdering af sundhedsområdet på baggrund af en status for budgetoverholdelse, bindende kvalitetsmål, servicemål, aktivitetsmål og produktivitetskrav.

 

Kvartalsrapporteringen består af tre på hinanden følgende dagsordener, hvor den generelle vurdering af sundhedsområdet er den første. Herefter følger rapporteringen omkring kvalitet og servicemål og rapporteringen omkring økonomi og aktivitet.

 

Ledelsesberetningerne for hospitalerne, psykiatrien, præhospitalet og Nære Sundhedstilbud er vedlagt som bilag.

 

Status for sundhedsområdet

I budget 2013 er der for første gang fastsat bindende kvalitetsmål, og kvalitetsmålene er valgt ud fra områder, hvor behandlingskvaliteten i Region Midtjylland skal højnes. Status for kvalitetsmålene er derfor, at der på nogle områder ses fremgang, men der kræves i varierende grad yderligere forbedring, inden kvalitetsmålene er opfyldt.

 

Sundhedsområdet i Region Midtjylland er inde i en positiv økonomisk udvikling, og der er mulighed for at konsolidere driften af sundhedsområdet med 223 mio. kr. Region Midtjylland overholder overordnede økonomiske forudsætninger og rammer i forhold til budgetlov og den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2013. Derudover overholder Region Midtjylland de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på opnåelse af fuld kommunal finansiering og fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-89-13

47. Kvalitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013

Resume

Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013 vedrørende kvalitet indeholder en status på de bindende kvalitetsmål i Budget 2013 og på regionens servicemål.

  

Kvalitetsmålene dækker områder, som er udvalgt på grund af deres forbedringspotentiale i forhold til at øge behandlingskvaliteten og nedsætte omkostningerne i Region Midtjylland. Som det fremgår af kvartalsrapporten, er der på størstedelen af kvalitetsmålene fortsat et stykke vej til målopfyldelse, og det vil kræve en længerevarende målrettet indsats at sikre denne målopfyldelse. Der arbejdes på alle områderne på at sikre, at kvaliteten udvikler sig i retning af målopfyldelse.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. september 2013 vedrørende kvalitet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budget 2013 er der for første gang fastsat bindende kvalitetsmål. Udvælgelsen af kvalitetsmålene er primært foretaget ud fra, hvor regionen har et forbedringspotentiale, og der er fokuseret på områder med sammenhæng mellem kvalitet og økonomi. Formålet med kvalitetsmålene er at understøtte forbedringer i behandlingskvaliteten. Denne udvikling skal være til gavn for både regionens økonomi og borgernes sundhedstilstand.

 

Kvalitetsmålene i Budget 2013 omfatter servicemål (afsendelse af udskrivningsbrev), Patientsikkert Sygehus (tryksår og sikker kirurgi), forebyggelige genindlæggelser, kræftpakker (ventetider ved urologisk cancer) samt specifikke sygdomsområder i form af skizofreni, akut mave- tarmkirurgi, lungecancer, fødsler og apopleksi.

 

I kvartalsrapporten pr. 30. september 2013 vedrørende kvalitet afrapporteres på hovedparten af ovennævnte kvalitetsmål suppleret med yderligere opgørelser for servicemål i somatikken, psykiatrien, præhospitalet og praksissektoren. Overordnet set er status på kvalitetsmålene, at der for hovedparten af kvalitetsmålene fortsat kræves en vedvarende og målrettet indsats, inden kvalitetsmålene er opfyldt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-7-12

48. Økonomi og aktivitet - Kvartalsrapporten pr. 30. september 2013

Resume

Denne del af kvartalsrapporten pr. 30. september 2013 beskriver økonomien, aktiviteten, belægningssituationen og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

På sundhedsområdet vurderes der overførsler på driften på 151,2 mio. kr. og mindreudgifter til renter på 44,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes der overførsler til 2014 på 315,1 mio. kr. Finansieringsgrundlaget viser en mindreindtægt på 13,5 mio. kr. vedrørende bløderudligningsordningen. Samlet set et mindreforbrug på 497,2 mio. kr. for sundhedsområdet.

Direktionen indstiller,

at bilagene økonomi og aktivitet, belægningssituationen og anlægsinvesteringer i kvartalsrapporten pr. 30. september 2013 tages til efterretning,

 

at der benyttes 223 mio. kr. til konsolidering af driften på sundhedsområdet, finansieret af mindreforbrug på praksissektoren og tilskudsmedicin, jf. skema 1 i bevillingsændringerne,

 

at midlerne til konsolidering tilpasses, såfremt forventningerne til mindreforbruget på praksissektoren og tilskudsmedicin ændres,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 2-56 godkendes, og

 

at bevillingsændringerne i notatet om regulering af byggeomkostningsindekset 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

1. Sundhedsområdet

[image]

 

Det samlede skøn for sundhedsområdet viser et overskud i forhold til det korrigerede budget på 497,2 mio. kr.

 

Prognosen for den kommunale medfinansiering og det statslige aktivitetsafhængige tilskud viser balance. Derimod medfører en lovændring vedrørende bløderudligningsordningen mindreindtægter på 13,5 mio. kr. for finansieringen på sundhedskredsløbet.

 

Der forventes et mindreforbrug på driftsbudgettet på 151,2 mio. kr. Der er tale om et mindreforbrug på hospitaler, psykiatrien, præhospitalet og fællesudgifter og –indtægter, som i henhold til regionens overførselsregler ventes overført til 2014 og følgende år.

 

Inden for det korrigerede driftsbudget til praksissektoren og tilskudsmedicin, er der pt. uforbrugte midler på 223,0 mio. kr., som i henhold til regionens overførselsregler ikke skal overføres. Disse midler foreslås anvendt til konsolidering af regionens økonomi, herunder:

 

 • At budgetforliget 2014 forudsatte at 137 mio. kr. anvendes til indfrielse af en leasingramme på 137 mio. kr.

 • At der afsættes yderligere 86 mio. kr., som kan anvendes til nyt sygesikringssystem, opbygning af centralt varelager, investering i ny it-platform og ny platform til ledelsesinformationssystem samt øvrige it- og driftsanskaffelser.  

 

Såfremt der sker ændringer i vurderingerne af praksissektoren og tilskudsmedicin, vil midlerne til konsolidering blive tilpasset af hensyn til effekterne af budgetloven, således at den samlede afvigelse på driftsrammen svarer til de forventede overførsler til 2014 og frem.

 

Praksissektoren forventer et mindreforbrug på 120,6 mio. kr. som skyldes en generel opbremsning i aktiviteten på almen lægeområdet.

 

Der forventes et mindreforbrug til tilskudsmedicin på 116,7 mio. kr. begrundet i den generelle prisudvikling for medicin. I 2014 skal udgiftsniveauet falde med yderligere 30 mio. kr. for at Statens Serum Instituts vurdering, som lå til grund for økonomiaftalen, skal holde for Region Midtjylland.

 

Der er en forventning om mindre renteudgifter på 44,5 mio. kr. i 2013 på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen.

 

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 315,1 mio. kr. I bilaget anlægsinvesteringer er der en detaljeret opgørelse af anlægsprojekterne. Erfaringerne fra tidligere år viser, at der kan forventes yderligere overførsler til 2014, svarende til niveauet på 405,0 mio. kr. overført fra 2012 til 2013.

 

Belægningsoversigter for de medicinske afdelinger er opgjort i bilaget belægningssituationen, jævnfør regionsrådets beslutning den 27. februar 2013.

 

2. Socialområdet

[image]

 

Samlet forventes nettomerudgifter på 6,0 mio. kr. Dette dækker over forventede mindreindtægter fra kommunale betalinger på 80,7 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 86,7 mio. kr.

 

Merindtægterne på 80,7 mio. kr. skyldes generelt tillægsydelser og projektpladser, som kan opveje den lavere takstindtægt fra de normerede pladser. Nettomerudgifterne til driften på 6,0 mio. kr. opstår primært på grund af afviklingsomkostninger i forbindelse med tilpasning af kapaciteten til et lavere efterspørgselsniveau.

 

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 68,7 mio. kr.

 

3. Regional Udvikling

[image]

 

I forbindelse med den nye budgetlov og regnskab 2012 opstod der, som konsekvens af ændring i konteringsreglerne for projekttilsagn, en negativ egenkapital. I den forbindelse skal Regional Udvikling gennem et positivt driftsresultat i 2013 og 2014 afdrage på den negative egenkapital.

 

Der forventes et overskud for driften på 89,0 mio. kr., hvilket svarer til det forventede jævnfør afviklingsplanen for den negative egenkapital. Derudover forventes mindre renteudgifter på 1,2 mio. kr. i 2013 på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen.

  

4. Gennemsnitslikviditeten

Gennemsnitslikviditeten vurderes at udgøre omkring 2.000 mio. kr. ved udgangen af 2013. 

 

5. Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1 Konsolidering af driften af sundhedsområdet i 2013

Det indstilles med denne kvartalsrapport, at der benyttes 223,0 mio. kr. til en række foranstaltninger med henblik på at fremtidssikre driften.

 

Med budgetforliget 2014, blev der indgået aftale om, at leasingrammen i 2013 på 137 mio. kr. skal indfries via driften i 2013 i stedet. Derudover foreslås 86 mio. kr. benyttet til nyt sygesikringssystem, opbygning af centralt varelager, investering i ny it-platform, ny platform til ledelsesinformationssystem og it-anskaffelser.

 

Tiltagene med konsoliderende effekt finansieres af bevillingsmindreforbrugene for Praksissektoren og Tilskudsmedicin.

 

Skema 2 Teknisk tilpasning af sundhedsområdets driftsramme i henhold til økonomiaftalen

I forbindelse med økonomiaftalen 2014 og lov- og cirkulæreprogrammet 2013, er der blevet aftalt et nyt niveau for driftsudgifterne i 2013. Region Midtjyllands andel af budgetlovens sanktionsniveau udgør 21.679 mio. kr. Det foreslås, at puljen til øvrige udgifter tilføres 5,1 mio. kr. finansieret af anlægsrammen, idet enkelte anlægsprojekter er blevet finansieret af driftsbevillinger.

  

Skema 21 Ny dyr medicin og skema 22 Nye behandlinger

Udgiftsbehovet på området håndteres, jævnfør regionsrådets beslutning den 20. maj 2009, som en refusionsordning. I forbindelse med kvartalsrapporterne foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny dyr medicin og nye behandlinger, som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter.

 

Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.

 

Skema 37 Omprioritering af midler inden for fællesudgifter og –indtægter

Som det fremgår af bilaget økonomi og aktivitet, er der skønnede merudgifter til ny dyr medicin på 16,1 mio. kr. Det indstilles med dette skema, at området tilføres midler til dækning af det øgede udgiftsniveau i 2013. For 2014 og frem, afventes en nærmere analyse af området, som vil blive forelagt regionsrådet primo 2014. 

 

Skema 46 Ændret udgiftsprofil for Det Nye Universitetshospital

Det Nye Universitetshospital har fået godkendt en ny udbetalingsprofil af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvilket medfører flytning af udgiftsrammen mellem årene, for at få tilpasset budgettet til investeringsprofilen. Flytningerne har ikke indvirkning på den overordnede tidsplan for kvalitetsfondsprojektet.

 

Skema 48 Flytning af rådighedsbeløb for Det nye hospital i vest

Projektorganisationen har meddelt, at en række udgifter først vil blive afholdt i 1. kvartal 2014, hvorfor rådighedsbeløbene flyttes fra 2013 til 2014. Flytningerne har ikke indvirkning på den overordnede tidsplan for kvalitetsfondsprojektet.

 

Skemaerne 3-20, 23-36, 38-45, 47 og 49-56

Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Regulering af byggeomkostningsindekset

Det foreslås, at byggeomkostningsindekset for Budget 2013 fastsættes til indeks 131,2 svarende til Danmarks Statistiks opgørelse for 2. kvartal 2013. Det medfører, at rådighedsbeløbene for 2013 reguleres fra indeks 130,0 til indeks 131,2.

 

Reguleringerne på i alt 13,7 mio. kr. finansieres inden for de respektive anlægskredsløb: sundhedsområdets almindelige anlægsramme 3,4 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet det nye universitetshospital i Aarhus 7,1 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet om- og tilbygning Viborg 1,1 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet det nye hospital i vest 1,9 mio. kr. og socialområdet 0,2 mio. kr. I vedlagte notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2013 fremgår reguleringerne på projektniveau.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-12

49. Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2013

Resume

Forliget om budget 2013, som blev indgået den 11. september 2012, indeholder 14 hensigtserklæringer samt en udmøntning af en reserveret pulje på 8,8 mio. kr.

 

Her orienteres om status for arbejdet med henholdsvis hensigtserklæringerne og udmøntningen af den reserverede pulje indenfor prioriterede områder. 

Herefter vil hensigtserklæringerne og de prioriterede områder køre videre i egne spor med separate opfølgninger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2013 besluttet 14 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker. 

Der er vedlagt et notat med den afsluttende samlede statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2013. I notatet er gengivet hensigtserklæringens fulde ordlyd samt nuværende status for arbejdet med hensigtserklæringen og den videre proces for hensigtserklæringen. 

Der vil herefter være separate opfølgninger på hensigtserklæringerne.

 

Der blev med budgetforliget for 2013 fordelt et reserveret beløb på 8,8 mio. kr. indenfor fire områder.

 

Der er vedlagt et notat om den afsluttende statusrapportering for udmøntningen af det reserverede beløb indenfor de prioriterede områder. I notatet er der for hvert område gengivet den fulde ordlyd samt udførlig status for arbejdet med udmøntningen indenfor området. Som det fremgår af statusrapporteringen, er det reserverede beløb udmøntet indenfor de prioriterede områder.

 

Der vil herefter være separate opfølgninger for de prioriterede områder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-12

50. Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende demokrati

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati har udarbejdet seks anbefalinger til regionsrådet vedrørende det fortsatte arbejde med i demokrati i Region Midtjylland.

 

Udvalget har udarbejdet en rapport, som indeholder en beskrivelse af udvalgets arbejde og anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende demokrati tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og mødeindhold

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati (demokratiudvalget) har haft til formål at styrke den demokratiske proces i Region Midtjylland med særligt fokus på at inddrage regionens borgere i udformningen og implementeringen af regionsrådets beslutninger og at sikre opfølgning og implementering i Region Midtjylland af Danske Regioners arbejde med udformningen af et politisk kodeks.

 

Demokratiudvalget har i den forbindelse blandt andet indsamlet erfaringer om borger- og brugerinddragelse fra kommuner og regioner i og uden for Danmark, vurderet og drøftet forslag til valgaktiviteter samt behandlet og afprøvet politiske dilemmaer i forbindelse med politisk kodeks. Desuden har demokratiudvalget været på en studietur til Tampere, Finland med primær fokus på borgerinddragelse.

 

Hovedtemaerne i demokratiudvalgets møder har været borgerinddragelse, opfølgning på politisk kodeks samt valgaktiviteter.

  

Anbefalinger

På baggrund af demokratiudvalgets arbejde, drøftelser og studietur har udvalget følgende anbefalinger:

 

1. Demokratiudvalget anbefaler, at Region Midtjylland skal arbejde for at fremme borgerinddragelse, herunder tidligere inddragelse af borgerne.

 

2. Demokratiudvalget anbefaler, at der udarbejdes en borgerinddragelsespolitik for Region Midtjylland.

 

3. Demokratiudvalget anbefaler, at der udarbejdes en oversigt over forskellige borgerinddragelsesmetoder samt opmærksomhedspunkter i forbindelse med borgerinddragelse.

 

4. Demokratiudvalget anbefaler, at etablering af et borgerpanel i Region Midtjylland undersøges.

 

5. Demokratiudvalget anbefaler, at det nye regionsråd drøfter dilemmaer, man kan opleve som regionsrådsmedlem.

 

6. Demokratiudvalget anbefaler, at regionsrådet vurderer repræsentation i hverv ved nyudpegning.

 

Demokratiudvalgets arbejde og anbefalinger er uddybet i en afrapportering fra udvalgets arbejde. Rapporten er vedlagt som bilag. Demokratiudvalget har endvidere afrapporteret på regionsrådets temamøde den 28. oktober 2013.  

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Demokratiudvalget har været nedsat for to år, i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013.

 

Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

Formand Anders Vistisen (O), næstformand, Mette Valbjørn (A), Carl Johan Rasmussen (A), Niels Callesøe (F), Kurt H. Jørgensen (B), Erik Vinther (V) og Harry Jensen (V). 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-12

51. Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø fremlægger ti anbefalinger til regionsrådet vedrørende det fortsatte arbejde med energi og miljø i Region Midtjylland.

 

Udvalget har udarbejdet vedlagte rapport, som indeholder en beskrivelse af udvalgets arbejde og anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og mødeindhold

Det midlertidige udvalg vedrørende Energi og Miljø har haft som formål, med udgangspunkt i de samfundsmæssige udfordringer inden for energi og miljø, at sætte fokus på udfordringer og muligheder for Region Midtjylland, herunder specielt på områder, hvor Region Midtjylland kan spille en koordinerende og aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe en positiv udvikling.

 

Følgende har været gennemgående temaer i Energi- og Miljøudvalgets arbejde i 2012-2013:

 

 • Strategisk energiplanlægning for regionen som geografisk område

 • Implementering af Lokal Agenda 21 handlingsplanen, som vedrører energi, miljø og klima for regionen som virksomhed

 • Tilslutning af regionen til ”Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb”

 • Klima-, energi- og miljøtiltag i forbindelse med DNV Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest

 • Smart Grid initiativ i Region Midtjylland.

Anbefalinger

Udvalget har følgende anbefalinger til fremadrettet indsats:

 

 • Fortsat fokus på regionens koordinerende rolle i den kommende energiomstilling (strategisk energiplanlægning)

 • Fortsat fokus på implementering af Lokal Agenda 21 handlingsplanen

 • Fortsat gennemførelse af energieffektiviseringer på regionens hospitaler gennem ESCO projekter

 • Fortsat fokus på implementering af kravene til indkøb omfattet af "Partnerskab for offentlige Grønne Indkøb"

 • Fortsat fokus på implementering af bæredygtige løsninger i de store hospitalsbyggerier

 • Gennemførelse af et smart grid initiativ i regionen med effekt på såvel udviklingen af regionens virksomheder som for energiforbruget på regionens hospitaler

 • Støtte bestræbelserne for etablering af Maabjerg Energy Concept og være opmærksom på anlæggets potentiale for yderligere erhvervsvækst

 • Fortsat opmærksomhed omkring muligheder for vedvarende energi i den offentlige kollektive trafik

 • Fortsat udvikling af ELENA projektet vedrørende energieffektivisering i samarbejde med Regionens kommuner

 • Fortsat udvikling af regionens internationale indsats vedrørende overførsel af grøn teknologi til Østeuropa mv. med deraf følgende vækstmuligheder for regionens virksomheder

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Energi- og Miljøudvalget har været nedsat for to år, i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013.

 

Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

Formand Jacob Isøe Klærke (F), næstformand Torben Nørregaard (V), Gert Schou (A), Henrik Fjeldgaard (A), Kurt H. Jørgensen (B), Erik Vinther (V), Vagn Larsen (V), Ove Nørholm (C), Poul A. Christensen (Udenfor partierne).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-12

52. Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse aflægger rapport og videregiver 15 anbefalinger til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse har haft til opgave at følge og bidrage til arbejdet med at udvide arbejdsstyrken, reducere frafaldet fra ungdomsuddannelserne, sikre bedre overgange mellem uddannelsesniveauer og løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken, således at nye jobfunktioner og ændrede kompetencebehov kan honoreres.

 

Hovedudfordringerne på dette område kan kort opsummeres med, at der er behov for at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland i de kommende år – primært grundet den demografiske udvikling. Det kræver, at der tages initiativer til at udvide arbejdsstyrken. Det kan være gennem bedre fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

 

Samtidig er der behov for en løbende tilpasning og udvikling af arbejdsstyrkens kompetenceprofil til at matche virksomhedernes efterspørgsel. Konkret vil der blive øget efterspørgsel på uddannet arbejdskraft, særligt arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse, mens der samtidig vil være et for stort udbud af arbejdskraft uden de relevante kompetencer.

 

Udvalget har gennem sit arbejde fokuseret på de to hovedområder: 1) Udvidelse af arbejdsstyrken og 2) Opkvalificering af arbejdsstyrken og herigennem identificeret en række områder, hvor der kan være et behov for en styrket indsats.

 

Udvalget har den 20. september 2013 afholdt en temadag med fokus på indsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet med deltagelse af en lang række af aktørerne på dette område.

 

Anbefalinger

Udvalget har formuleret 15 anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med at understøtte en fremtidssikret arbejdsstyrke i regionen.

 

 1. Der er forsvundet 35.000 produktionsarbejdspladser i regionen siden den økonomiske krise indtraf. Region Midtjylland skal fortsat medvirke til løbende at identificere de barrierer, der er for vækst fremadrettet samt sætte initiativer i værk, der kan mindske disse.

 2. Region Midtjylland skal fortsat arbejde på, at der etableres rammer for en styrket strategisk koordination mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken på regionalt plan for at skabe en mere sammenhængende indsats.

 3. Region Midtjylland skal fortsat have politisk fokus på området.

 4. Region Midtjylland skal også fremadrettet arbejde på, at man i regionen kan matche et stigende behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse med henblik på at kunne matche arbejdsgivernes krav til medarbejdernes kvalifikationer. Regionen skal i den forbindelse særligt have fokus på de små og mellemstore virksomheders behov samt på de kortuddannede, der er i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet. Region Midtjylland skal i den forbindelse understøtte initiativer til efter- og videreuddannelse af ufaglærte (”det dobbelte kompetenceløft”).

 5. Region Midtjylland skal fortsat være en meget aktiv aktør i forhold til at facilitere udviklingsprojekter og samarbejder blandt de relevante aktører på uddannelsesområdet.

 6. Region Midtjylland skal fortsat understøtte indsatsen for at minimere frafaldet i ungdomsuddannelser.

 7. Region Midtjylland skal styrke arbejdet på at fremme et tættere samspil og samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet på alle uddannelsesniveauer, som f.eks. i Vitus Bering Innovation Park.

 8. Region Midtjylland skal fortsat arbejde på at fremme iværksætteri.

 9. Region Midtjylland skal fortsat arbejde på at fremme etablering af internationale studiemiljøer og campusmiljøer med henblik på at tiltrække og fastholde flere udenlandske studerende.

 10. Region Midtjylland skal arbejde på, at erhvervsuddannelserne får et mere positivt image blandt de unge og erhvervslivet. 

 11. Region Midtjylland skal som arbejdsgiver fortsat tage et aktivt ansvar for at etablere praktikpladser for unge på regionens arbejdspladser.

 12. Region Midtjylland skal som arbejdsgiver fortsat tage et aktivt socialt ansvar i forhold til at fastholde udsatte medarbejdere og inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

 13. Region Midtjylland skal aktivt understøtte implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen. Det kan bl.a. ske ved målrettet at anvende socialfondsmidler og projektmidler til etablering af forsøgsprojekter og videnopsamling/-formidling på dette område. I den forbindelse skal der særligt sættes fokus på at inkludere unge på overførselsindtægt, herunder især førtidspension, på arbejdsmarkedet.

 14. Region Midtjylland skal aktivt understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i regionen.

 15. Region Midtjylland skal aktivt understøtte initiativer, der minimerer administrative og praktiske barrierer i forhold til ansættelse i fleksjob.

 

Udvalgets rapport indeholdende udvalgets anbefalinger vedlægges. Udvalget har endvidere afrapporteret på regionsrådets temamøde den 28. oktober 2013

 

Udvalgets anbefalinger forventes indarbejdet i de relevante strategier på dette område for regionen. Konkret vil udvalgets anbefalinger bl.a. indgå i arbejdet med udmøntningen af den kommende socialfondsperiode, hvor der er stor fokus på udsatte grupper og deres indslusning på arbejdsmarkedet.

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Regionsrådet i Region Midtjylland nedsatte på mødet den 14. december 2011 det midlertidige udvalg vedrørende arbejdsstyrke, uddannelse og efteruddannelse. Udvalget blev nedsat for perioden 1. februar 2012 til 31. december 2013.

 

Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

Formand Henrik Gottlieb Hansen (A), næstformand Susanne Buch Nielsen (F), Henrik Fjeldgaard (A), Conny Jensen (A), Olav Nørgaard (V), Jørgen Nørby (V) og Leif Lund (O).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-3-12

53. Orientering om afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren har udarbejdet 13 anbefalinger til regionsrådet vedrørende det fortsatte arbejde med innovation og erhvervsudvikling i Region Midtjylland.

 

Udvalget har udarbejdet en rapport som indeholder en beskrivelse af udvalgets arbejde fra 2012-2013 og anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Udvalget har blandt andet haft til formål, at skabe fokus på mulighederne for innovation, sundhedsteknologi og erhvervspotentialet i de udfordringer, sundhedssektoren står over for, herunder arbejde for at fremme samarbejdet og vidensdeling om innovationsindsatser mellem offentlige og private aktører.                

 

Det midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren har været på en innovationsrejse i regionen. Udvalget har i funktionsperioden besøgt de fem somatiske hospitalsenheder, psykiatri og socialområdet, præhospitalet og fællesadministrationen. Udvalget har ønsket, at rejsen både skulle give udvalget indsigt i og viden om enhedernes arbejde med innovation og erhvervsudvikling, samtidig med at udvalget ønskede at vise ledere og medarbejdere, at regionsrådet er optaget af innovation.

 

Derudover har udvalget som en del af afrapporteringen afholdt innovationskonferencen PODIUM, hvor temaet var Region Midtjylland som innovativ partner. Konferencen har haft 75 tilmeldte fra både private virksomheder, sundhedsvæsnet, undervisningsinstitutioner, regionsrådet m.v.

 

Anbefalinger

På baggrund af udvalgets innovationsrejse og innovationskonference har udvalget formuleret 13 anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedssektoren.

 

På baggrund af innovationsrejsen anbefaler udvalget:

 

 • at ledere og medarbejdere i regionen tilskyndes til at arbejde nyskabende og på tværs af organisatoriske og faglige grænser overalt, hvor det kan fremme opgaveløsningen, herunder styrker indsatsen i Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation,

 • at der sikres en større grad af fokusering af og prioritering i innovationsindsatserne på de enkelte hospitaler, i administrationen og på tværs af organisationen, således at mulighederne for at skabe mærkbare forbedringer for patienterne øges,

 • at man i regionen som princip iværksætter forbedringer og fælles løsninger med mindre man har gode begrundelser for at gøre noget andet,

 • at der generelt lægges vægt på organisationens evne til at omsætte prioriterede indsatser til virkelighed,

 • et fortsat fokus på at løfte ledelse af fornyelse overalt i Region Midtjylland,

 • at de, der har noget på hjerte med hensyn til fornyelse og udvikling – virksomheder, borgere og ansatte - let skal kunne få vejledning og blive sat i forbindelse med relevante kræfter i regionen,

 • at internationalt orienterede og tværfaglige specialister og erhvervsfolk inddrages i at give den nævnte vejledning, kvalificere de bedste ideer og pege på udviklingsområder med særligt stort potentiale, og

 • at der etableres en årlig pris til anerkendelse af særlig frugtbar dristighed / innovativt tiltag udvist af en medarbejder eller en enhed.

 

På baggrund af innovationskonferencen PODIUM anbefaler udvalget:

 

 • at der fokuseres på, at innovationsprojekter inden igangsættelse screenes for hvorvidt det identificerede behov har en national og/eller global relevans. Derved skal man forhindre kun at støtte lokale behov, der ikke har mulighed for at blive skaleret, hvilket er nødvendigt for at indsatsen giver en samfundsmæssig gevinst,

 • at der udpeges dedikerede personer med domænekendskab til at udføre en screening af identificerede behov, inden der bruges ressourcer på eksempelvist at ansøge eksterne fonde,

 • at administrationen og driftsenhederne afsætter midler i budgettet til udviklings- og innovationsinitiativer,

 • at der opfordres til at medarbejdere gennemgår en international forankret innovationsuddannelse (eksempelvis INNO-X), således at et større udsyn bliver koblet på innovationsarbejdet, og

 • at der igangsættes et arbejde med at øge kendskabet og adgangen til Tech Trans Office (TTO) for medarbejdere i regionen. Herunder en eventuel revidering af den eksisterende samarbejdsaftale mellem TTO og Region Midtjylland, således at der skabes større sammenhæng mellem de forskellige aktører inden for sundhedsinnovation.

 

Udvalgets rapport indeholdende udvalgets anbefalinger er vedlagt. Udvalget har endvidere afrapporteret på regionsrådets temamøde den 28. oktober 2013.

 

Temaer i udvalgets arbejde 

Udvalget har i funktionsperioden drøftet følgende temaer:

 

 • Evaluering af erhvervs og sundhedssatsningen

 • Innovation i de nye byggerier - konkrete tiltag

 • Det internationale perspektiv

 • Viden i bevægelse

 • Smart Region og e-sundhed

 • Sundhedsinnovation på EU-niveau

 • Innovationsstrategier, -netværk og -miljøer

 

Derudover har udvalget haft et fælles møde med Region Nordjyllands rådgivende udvalg for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Mødet var en politisk drøftelse omkring innovation og erhvervsudvikling generelt.  

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning 

Udvalget har været nedsat for to år, i perioden 1.1.2012-31.12.2013.

 

Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

Formand Poul Müller (C), næstformand Susanne Gaarde (A), John G. Christensen (A), Mette Rhode Terp (F), Ulla Diderichsen (V), Jørgen Winther (V) og Aleksander Aagaard (V). 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen