Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 7. januar 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Bente Nielsen var mødeleder under den ene del af gensidig orientering.

 

Mødet blev hævet kl. 11.15.


Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Justering af planen for organisatoriske ændringer i Regionspsykiatrien Vest

Formanden orienterede i forlængelse af orienteringen af regionsrådet på mødet den 30. oktober 2013 om organisatoriske ændringer i Regionspsykiatrien Vest om, at der opretholdes akutte indlæggelser i Herning og Holstebro, herunder også af tvangspatienter. Der udarbejdes en nødplan, som vil beskrive, hvad der kan gøres, hvis lægedækningen i Holstebro på et tidspunkt ikke længere kan opretholdes.

 

Pressemeddelelse om undersøgelse vedrørende patienter med akut blodprop i hjertet

Ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital viser en ny undersøgelse fra forskere ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, at nogle patienter med akut blodprop i hjertet overses i den akutte fase på grund af atypiske forandringer i hjertediagrammet. Det aftaltes, at administrationen udsender et notat, der belyser dette.

 

Vanskeligheder med at overholde de maksimale ventetider på det urologiske område

Regionsrådet blev i en mail den 20. december 2013 orienteret om de nuværende vanskeligheder med at overholde de maksimale ventetider på det urologiske område. Som opfølgning herpå aftaltes det, at regionsrådet modtager et notat, der indeholder relevante talangivelser.

 

Orientering om status for OPP-projektet vedrørende flytning af Aarhus Universitetshospital, Risskov

Der blev givet en mundtlig status. Derudover aftaltes det, at en tidligere udarbejdet oversigt over økonomien i de store anlægsprojekter genudsendes til orientering med en ajourført beskrivelse af usikkerhederne i projekterne.

 

Bent Hansen, Anne V. Kristensen og Ulla Diderichsen var inhabile og deltog ikke under orienteringen om OPP-projektet.

 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

2. Godkendelse af styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017

Resume

Administrationen har udarbejdet en revideret styrelsesvedtægt for 2014-2017 til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret styrelsesvedtægt for 2014-2017 for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 26. november 2013.

 

Styrelsesvedtægten for Region Midtjylland beskriver regionsrådets og forretningsudvalgets opgaver og sammensætning, regionsrådsformandens opgaver og muligheden for at nedsætte særlige udvalg.

 

Administrationen har revideret styrelsesvedtægten for Region Midtjylland gældende for 2014-2017. Udkast til revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland fremlægges til godkendelse.

 

Administrationens reviderede styrelsesvedtægt indeholder to ændringer i forhold til den gældende vedtægt:

 

I § 4, stk. 2, fremgår det nu, at forretningsudvalgets erklæring skal være tilgængelig for regionsrådets medlemmer mindst fire hverdage - imod tidligere tre dage - inden regionsrådets møde. Ændringen skyldes en kommende lovændring i den kommunale styrelseslov og regionsloven, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.

 

I § 13, stk. 3, er "den regionale statsforvaltning" ændret til "Statsforvaltningen". Ændringen skyldes ny struktur i statsforvaltningerne.

 

Begge ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

3. Godkendelse af forretningsorden for regionsrådet for 2014-2017

Resume

Administrationen har udarbejdet en revideret forretningsorden for regionsrådet til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret forretningsorden for regionsrådet godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 26. november 2013.

 

Forretningsordenen for regionsrådet indeholder de nærmere regler om forberedelse af, indkaldelse til og afholdelse af regionsrådets møder.

 

Administrationen har revideret forretningsorden for regionsrådet gældende for perioden 2014-2017. Udkast til revideret forretningsorden for regionsrådet fremlægges til godkendelse.

 

Administrationens forslag til revideret forretningsorden for regionsrådet indeholder følgende ændringer:

 

I § 1, stk. 6, er "downloade" ændret til "se". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 2, stk. 1, er "regnskabsår" ændret til "kalenderår". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 4, stk. 4, er der indarbejdet ændringer grundet forældede formuleringer.

Det samme gør sig gældende i § 7, stk. 3.

 

Herudover er bestemmelserne om spørgetid flyttet fra forretningsordenen til et bilag, da spørgetiden ikke er en del af selve mødet i regionsrådet.

 

Alle ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

4. Godkendelse af forretningsorden for forretningsudvalget for 2014-2017 *

Resume

Administrationen har udarbejdet revideret forretningsorden for forretningsudvalget til brug for det nye regionsråd.

Direktionen indstiller,

at revideret forretningsorden for forretningsudvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 26. november 2013.

 

Forretningsorden for forretningsudvalget indeholder de nærmere regler om forberedelse af, indkaldelse til og afholdelse af forretningsudvalgets møder.

 

Administrationen har revideret forretningsorden for forretningsudvalget gældende for perioden 2014-2017. Udkast til revideret forretningsorden for forretningsudvalget fremlægges til godkendelse.

 

Administrationen har i den reviderede forretningsorden for forretningsudvalget lavet følgende ændringer:

 

I § 4, stk. 1, er "regnskabsår" ændret til "kalenderår". Ændringen er af teknisk karakter.

I § 6 er der indarbejdet ændringer grundet forældede formuleringer.

Det samme gør sig gældende i § 9, stk. 2, og § 12, stk. 1.

 

Alle ændringer er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet det af § 6 stk. 4 skal fremgå, at materiale så vidt muligt skal være tilgængeligt mindst fire hverdage inden mødet.  

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-41-13

5. Udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland

Resume

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland godkender i henhold til komitélovgivningen sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Komitéerne nedsættes af regionsrådet, der skal udpege komitéernes medlemmer med henblik på, at komitéerne kan konstituere sig i starten af 2014. Komitéerne i Region Midtjylland forventes at skulle behandle ca. 300 nye sager og hver komité afholde 11 møder årligt.

Direktionen indstiller,

at der nedsættes to regionale videnskabsetiske komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer og med tilhørende 22 suppleanter,

 

at der udpeges seks lægmedlemmer til hver af de to komitéer, hvoraf de tre er mænd og de tre kvinder,

 

at de indstillede forskningsaktive personer udpeges som medlemmer, og at fordelingen af disse i de to komiteer godkendes,

 

at regionsrådsformanden bemyndiges til i valgperioden at godkende udskiftning af medlemmer, såfremt et medlem udtræder af en komité,

 

at komitéernes medlemmer modtager et årligt honorar i overensstemmelse med satserne i bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komitéer og vederlag til medlemmer af de regionale komitéer § 2, stk. 2 og 3, samt at de ordinære medlemmer får mødediæter, og

 

at der indstilles to lægmedlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité, og at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingen af to faglige medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Sagsfremstilling

Opgaver

Efter komitéloven (lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter) nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komitéer. Et regionsråd kan nedsætte en eller flere komitéer inden for sit geografiske område. En komité kan også nedsættes af flere regionsråd.

 

En videnskabsetisk komité er et uafhængigt myndighedsudøvende organ og udfører sit arbejde på grundlag af komitéloven og forvaltningsloven.

 

Komitéens hovedopgave er at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, og at forsøgspersoner, der deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

 

Komitéen følger endvidere forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

 

I perioden 2010-2013 har der været nedsat to regionale komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer. Hver komité har afholdt 11 møder årligt og har på hvert møde behandlet ca. 14 sager.

 

Antal komitéer og medlemmer

Antallet af komitéer og medlemmer bestemmes af regionsrådet. Efter komitéloven skal der være mindst syv og højest 11 medlemmer i en komité.

 

Det indstilles, at der i den kommende valgperiode 2014-2017 nedsættes to videnskabsetiske komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer.

 

Baggrunden er for det første det store arbejde, der pålægges det enkelte komitémedlem. Med to komitéer forventes hver komité at behandle ca. 150 nye sager årligt. Det betyder, at der i gennemsnit skal behandles 13-14 sager pr. komitémøde. Med 11 medlemmer i hvert af de to komitéer kan forberedelsen af sagerne fordeles på flere.

 

For det andet er det af hensyn til komitéernes beslutningsdygtighed mest hensigtsmæssigt med 11 medlemmer, idet mindst halvdelen af de faglige medlemmer og mindst halvdelen af lægmedlemmerne skal være til stede, før en komité er beslutningsdygtig.

 

Krav til medlemmerne

Medlemmerne udpeges for fire år af gangen svarende til den regionale valgperiode og skal have tilknytning til den region, komitéen dækker. Genudpegning af medlemmer kan ske to gange. Der kan udpeges suppleanter.

 

Ved udpegningen skal sikres, at der om muligt i komitéerne kun er én mere af det ene køn end af det andet.

 

Med 22 medlemmer i alt fordelt på to komitéer skal 10 medlemmer (fem i hver komité) være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Disse udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de sundhedsvidenskabelige forskningsfaglige fora ved Aarhus Universitet.

 

Regionsrådet skal udpege 12 personer (seks i hver komité), der skal fungere som komitéens lægmedlemmer. Lægmedlemmerne må ikke have en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Afgrænsningen betyder, at eksempelvis læger, tandlæger, farmaceuter og andre med en tilsvarende eller lignende sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau af den grund er afskåret fra at virke som lægmedlem i komitéerne. Det er den pågældendes uddannelse, der er afgørende, og det er derfor udelukket, at eksempelvis en pensioneret læge kan virke som lægmedlem.

 

Som fagpersoner skal udpeges personer, der er aktive indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning. 

 

Vederlag

Det indstilles, at komitéernes medlemmer modtager vederlag i overensstemmelse med satserne i bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komitéer § 3, stk. 2.

 

Satserne er pt. 12.130 kr. årligt for ordinære medlemmer, 42.455 kr. årligt for hvervet som formand og 36.390 kr. for hvervet som næstformand.

 

Det indstilles endvidere, at ordinære medlemmer får mødediæter, jf. § 2, stk. 2.

Medlemmerne af komitéerne modtager endvidere kørselsgodtgørelse.

 

Konstituering

De nuværende komitéer fortsætter deres arbejde, indtil konstitueringen af de to nye komitéer er på plads. Det forventes at ske i marts 2014.

 

De Sundhedsvidenskabelige forskningsfaglige fora ved Aarhus Universitet har indstillet 10 personer, som er aktive indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning som medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland. Navnene fremgår af bilaget.

 

Det indstilles, at regionsrådet udpeger de indstillede personer samt godkender det vedlagte forslag til fordelingen af faglige medlemmer på de to komitéer. Fordelingen er foretaget under hensyntagen til tidligere erfaring med komitéarbejdet, en hensigtsmæssig fordeling af faglige specialer og hensyntagen til, at der kun er én mere af det ene køn end af det andet i hver komité.

 

Det indstilles endvidere, at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende udskiftning af medlemmer undervejs i valgperioden, såfremt der bliver behov herfor. 

 

Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Den Nationale Videnskabsetiske Komité nedsættes af økonomi- og indenrigsministeren.

 

Den Nationale Videnskabsetiske Komité består af 13 medlemmer, hvoraf de fem udpeges af ministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

 

Region Midtjylland er af ministeren blevet anmodet om at indstille fire medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité – to forskningsaktive medlemmer og to lægmedlemmer. For at tilgodese ligestilling mellem mænd og kvinder er regionen blevet anmodet om at indstille medlemmer af begge køn.

 

Det indstilles, at der indstilles to lægmedlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité, og at formanden bemyndiges til at godkende indstillingen af to forskningsaktive medlemmer efter drøftelse heraf på komitéernes konstituerende møder.

 

Det bemærkes, at kun én af de indstillede personer vil blive udpeget som medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

6. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 20. januar 2014 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 20. januar 2014 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2014 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2014 afholdes den 20. januar 2014 kl. 10 - 12 i regionsrådssalen. Det andet møde er berammet til den 25. august 2014.

 

Dagsordenen til mødet den 20. januar 2014 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Forud for mødet vil den foreløbige dagsorden til mødet være tilgængelig i eDagsordenssystemet.

 

Folketingsmedlemmerne er også blevet opfordret til at sende forslag til emner.

Beslutning

Forretningsudvalget drøftede emner til dagsordenen til mødet.

 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-92-13

7. Projekteringsbevilling til opstart af ombygning af Bækketoften i Hedensted

Resume

Kommunerne efterspørger tilbud til borgere med autisme og svær udviklingshæmning kombineret med yderligere udfordringer i form af bl.a. psykiatriske diagnoser. Forespørgslerne vedrører særligt borgere med meget komplekse handicap og adfærdsmæssige problemstillinger, som kræver skærmede, individuelt tilrettelagte tilbud.

 

Regionens tilbud til denne målgruppe er Bækketoften, som er beliggende i Hedensted. Det vurderes, at det primært er denne målgruppe, som kommunerne vil henvise til Bækketoften i de kommende år. Bækketoftens bygninger er ikke velegnede til målgruppen, og det foreslås derfor, at der gives en projekteringsbevilling til opstart af en ombygning af Bækketoften, så boligerne målrettes beboernes behov og der samtidig opnås en driftsoptimering.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb og anvises finansiering jf. bevillingsskema til projektering af ombygning af Bækketoften, og

 

at der tilknyttes ekstern rådgiver som et miniudbud gennem regionens rammeaftale på psykiatri- og socialområdet.

Sagsfremstilling

Specialområde Autisme varetager på Bækketoften i Hedensted en leverandøropgave for kommunerne i forhold til 21 borgere med autisme og svær udviklingshæmning kombineret med yderligere udfordringer i form af bl.a. psykiatriske diagnoser. Målgruppen er med den meget komplekse handicapprofil derfor også en kernemålgruppe for Specialområde Autisme.

 

Specialområde Autisme modtager løbende forespørgsler på pladser på Bækketoften til denne målgruppe, som på grund af den aktuelle belægningssituation, må afvises. Det vurderes, at det primært er denne målgruppe, som kommunerne vil henvise til Bækketoften i de kommende år.

  

Målgruppen er kendetegnet ved stor sensitivitet overfor forandringer og stimuli og ved forskellige grader af ritualiseret og udadreagerende adfærd. Målgruppen har derfor behov for en specialiseret, stærkt struktureret pædagogisk tilgang baseret på autismefaglig viden og viden om udviklingshæmning. Der er også behov for metoder med systematisk observation og kommunikation.

 

Bygningsmæssigt har målgruppen derfor behov for fysiske rammer, som er overskuelige, som reducerer unødige stimuli og ikke-planlagt kontakt mellem beboerne. Derudover for enkelte beboere - en høj grad af individuel skærmning.

 

For nuværende er Bækketoftens bygninger ikke velegnede til målgruppen. Det skyldes dels, at tilbuddet er indrettet med tre afdelinger i fire fysisk adskilte bygninger, så der til hver afdeling er knyttet en boligafdeling og et aktivitetstilbud, og dels at de enkelte boliger består af et værelse på mellem 16 og 21 kvadratmeter med bad. Værelset fungerer derfor både som opholdsrum og soveværelse. Hertil er der store gang- og fællesarealer, bl.a. fælles køkkener. Det er fællesarealer, som målgruppen på grund af dens handicap har vanskeligt ved at udnytte.

 

En arbejdsgruppe har undersøgt flere mulige placeringer og ombygningsmuligheder, som alle har det dobbelte formål både at kunne tilbyde bygningsmæssige rammer, der er tilpasset målgruppens særlige behov og samtidig at kunne opnå driftsoptimering.

 

Det foreløbige forslag for byggeprojektet er at nedrive de to bygninger, der nu er indrettet til aktivitetstilbud og i stedet for nyopføre én sammenhængende bygning med 22 to-værelseslejligheder med tilhørende aktivitetslokaler. Aktivitetslokalerne skal enten være selvstændige lokaler eller i umiddelbar tilknytning til den enkelte bolig. Én af de to øvrige bygninger (bygning nord), som i dag er indrettet til boliger, indrettes til servicearealer og personalefaciliteter, idet udgifter til renovering holdes på et minimum. Der er dog behov for nødvendige vedligeholdelsesudgifter til klimaskærm og mindre bygningsmæssige tilpasninger. Den anden bygning (bygning syd) bevares uændret og kan eventuelt sælges ved afslutning af byggeriet.

 

Den økonomiske anlægsramme er på 26,5 mio. kr. ekskl. moms for 1.830 kvadratmeter, svarende til kvadratmeterprisen for det socialpsykiatriske botilbud ”Gårdhaven”, som er det seneste større byggeri på socialområdet. Programoplæg og skitse over byggefelt er vedlagt.

 

Tidsplan for opstart af byggeriet er følgende. Projekteringsbevilling fra regionsrådet i januar 2014, valg af rådgiver: februar til marts 2014, for-projektering med interessentinddragelse mv. frem til juni 2014, endelige anlægsbevilling i regionsrådet i august 2014, herefter projektering med henblik på udbud i december 2014 og udførelse og ibrugtagning frem til maj 2016.

 

Der tilknyttes en ekstern rådgiver til at varetage projekteringen. Totalrådgivningen foreslås udbudt gennem regionens rammeaftale indenfor arkitektområdet som et miniudbud. Projektet udbydes herefter i stor/-fagentreprise med tildelingskriterium som billigste bud.

 

Økonomi

Det er en forudsætning, at der sker driftsoptimering, så taksten for beboerne efterfølgende ikke stiger som direkte konsekvens af byggeriet. Uden driftsoptimering vil taksten stige på grund af udgifter til afskrivning og forrentning af anlægsudgiften.

 

Det er Specialområde Autismes vurdering, at der som en direkte følge af ombygningen efter ibrugtagningen kan realiseres en driftsoptimering på ca. 2 mio. kr. årligt. Driftsoptimeringen opnås på flere måder.

 

For det første giver etableringen af 22 pladser i forhold til de nuværende 21 i sig selv en optimeret drift. For det andet giver etableringen af boliger, som er målrettet beboernes behov med f.eks. mere begrænsede fællesarealer, en bedre infrastruktur, så der dermed er mindre behov for at anvende personaleressourcer til at hindre beboerne i at komme i situationer med uplanlagt kontakt og deraf følgende risiko for konflikter. For det tredje giver én sammenhængende bygning til alle 22 beboere mulighed for en mere effektiv vagtplanlægning, da hele medarbejdergruppen er samlet i én bygning i stedet for nuværende tre personaleafdelinger, fordelt i fire bygninger. Det vil tilsvarende være muligt at reducere antallet af nattevagter. Endelig forventes det også, at der kan opnås en driftsoptimering ved at integrere velfærdsteknologi i nybyggeriet.

 

[image]

 

Efter udmøntning af projekteringsbevillingen vil der i 2014 være 26,164 mio. kr. i rest på rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

 

Bæredygtighed:

Det er en forudsætning, at projektet opføres i henhold til energiklasse 2015, men med option om energiklasse 2020.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet projektet som udgangspunkt opføres i henhold til energiklasse 2020, men med option om energiklase 2015, og idet erfaringerne fra Gårdhaven søges nyttiggjort i projektet. 

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen