Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. december 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Flemming Knudsen og Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Anne V. Kristensen forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 39.

 

Sagen om tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår blev overført til åben dagsorden.

 

Punkt 39 blev behandlet efter punkt 16.

 

Mødet blev hævet kl. 12.25.


Sagnr.: 1-21-78-6-13

32. Regionsoverblik pr. 31. oktober 2014

Resume

Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 beskriver økonomien, aktiviteten og kvalitetsmålene på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område.

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes økonomien under ét at vise et mindreforbrug på 40 mio. kr., som anvendes til konsolidering af regionens økonomi.

 

Socialområdet forventer et nettooverskud på 2,0 mio. kr., mens regional udvikling forventer et mindreforbrug på 67,5 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 tages til efterretning,

 

at der afsættes en pulje på 40 mio. kr. til konsolidering af driften på sundhedsområdet, finansieret af det forventede mindreforbrug på sundhedsområdet, jf. skema 1 i bevillingsændringerne, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 2-32 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi og aktivitet 

Økonomi- og aktivitetsbilaget omhandler driften af regionens tre kredsløb: Sundhedsområdet, socialområdet og Regional udvikling.

 

For sundhedsområdet er det vurderingen, at Region Midtjylland i 2014 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2014.  

Økonomiopfølgningen i Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 er for sundhedsområdet overordnet set forbedret med 40 mio. kr., når der sammenlignes med foregående opfølgning i Regionsoverblikket pr. 30. september 2014. Nettoforbedringen på 40 mio. kr. kan i store træk tilskrives følgende ændringer:

 

 • Somatiske hospitaler forventer et yderligere mindreforbrug på i alt 30 mio. kr., mens psykiatrien forventer et yderligere mindreforbrug på 5 mio. kr. Den reducerede forventning til forbruget skyldes f.eks. langsommere opstart af behandlingsmæssige initiativer end forudsat, og at forsinkelser i udflytningsplanerne til DNU flytter en række forventede udgifter fra 2014 til 2015.

 • Puljer til fælles formål mv. viser efter denne opfølgning et yderligere mindreforbrug på HR og andre fællespuljer på 26 mio. kr., når der sammenlignes med seneste opfølgning. Mindreforbruget skyldes overvejende forsinkelser af planlagte projekter.

 • Tilskudsmedicin og praksissektoren viser et merforbrug på i alt 21 mio. kr., når der sammenlignes med seneste opfølgning. Dette skyldes en kraftig forbrugsstigning på tilskudsmedicin de seneste måneder, en aktivitetsvækst særligt på speciallægeområderne og yderligere merudgifter til udlevering af høreapparater.

Der er således ændringer på enkelte områder, men den væsentligste konklusion er fortsat, at økonomen på sundhedsområdet i 2014 er i balance. Der afsættes en pulje til 40 mio. kr. til konsoliderende tiltag.  

[image]

 

 

Det er vanskeligt at sammenligne afvigelserne i dette regionsoverblik med seneste indmelding, da der i forbindelse med Regionsoverblikket pr. 30. september 2014 er sket udmøntning af en række puljer og andre ændringer af de korrigerede budgetter på en lang række områder, f.eks. er 85 mio. kr. af hospitalernes mindreforbrug overført til 2016, og puljen til medicinrefusionen er lagt ud til hospitalerne.

 

Socialområdet forventer et nettooverskud på 2 mio. kr., som skyldes forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 116,7 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 114,7 mio. kr. Meromkostningerne skyldes underskud på nogle specialområder. Underskuddene er et resultat af vigende efterspørgsel på specialområderne Socialpsykiatri Børn og Unge, Hjerneskade samt Kriminalitetstruede & Dømte Børn og Unge. De nævnte specialområder har fokus på at få nedbragt merforbruget.

 

Regional udvikling forventer et mindreforbrug på 67,5 mio. kr., som skyldes den ændrede konteringspraksis for tilskudsmidler.

 

Konsolidering af driften

Det er på baggrund af de seneste opfølgninger på økonomien muligt at gennemføre tiltag, som har en konsoliderende effekt på driftsrammen i 2015 og frem. På anlæg blev der med Regionsoverblikket på 30. september 2014 afsat 118,0 mio. kr. til indfrielse af DNU’s forsyningsaftale på el.

 

Det indstilles med dette regionsoverblik, at der på anlægsrammen afsættes 49,0 mio. kr. til DNU’s forsyningsaftale på fjernvarme. Samtidig indstilles leasingrammen til medicoteknik reduceret med 45,0 mio. kr., som i stedet kan afholdes inden for anlægsrammen. Ydermere afsættes der en pulje på 40 mio. kr. til konsolidering inden for it-systemer på driften.

Alle tiltagene reducerer de fremtidige ydelser til forsyningsaftaler og leasing, som i givet fald skulle have været afholdt over driften.

 

Udvalgte kvalitetsmål

Resultatudviklingen på to udvalgte kvalitetsmål i form af akut mave-tarmkirurgi (behandling af mavesår) og dødsfald efter operation fremgår af bilag 2. Målene er valgt ud fra, hvor resultatudviklingen har været særligt iøjnefaldende, positivt såvel som negativt.

 

Akut mave-tarmkirurgi er et område, hvor der på regionsniveau over en længere periode ikke kan ses klare tegn på resultatforbedring. Af de nationalt fastsatte indikatorer for god behandlingskvalitet opfyldte regionen i seneste periode halvdelen af indikatorerne (8 ud af 16). Den regionale målsætning er, at alle disse standarder for god behandlingskvalitet opfyldes. På området arbejdes der blandt andet med samarbejdet om patientforløb mellem afdelinger med særligt fokus på akutafdelingernes rolle. (F.eks. forbedret triagering af patientgruppen).

 

Dødsfald efter operation er derimod et område, hvor regionen viser tegn på forbedringer. Regionens målsætning er, at andelen af dødsfald efter operation skal reduceres med 20 % sammenlignet med 2012. Dette mål har regionen indfriet i størstedelen af perioden siden efteråret 2013. Sammenlignet med 2012 har antallet af dødsfald således vist en faldende tendens, samtidig med at antallet af udførte operationer er steget med omkring 10 % fra 2012 til 2014.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag 3 er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1. Konsolidering af driften på sundhedsområdet. Det indstilles, at der benyttes 40,0 mio. kr. til konsoliderende foranstaltninger inden for it-systemer med henblik på at fremtidssikre driften. Såfremt der sker ændringer i vurderingerne, vil midlerne til konsolidering blive tilpasset, af hensyn til overholdelsen af den samlede driftsramme.

Skema 2, 30 og 31. Budgetregulering af sundhedsområdet, socialområdet og fælles formål og administration. Det indstilles, at der gives bevilling til bevillingsområder med forventede merudgifter og merindtægter, da bevillingsoverskridelser kræver en forudgående tillægsbevilling fra regionsrådet. Udmøntningen finansieres af indmeldte mindreforbrug, som overføres til 2016.

Skema 3. Udgifter til refusion af hospitalsmedicin på 16,1 mio. kr. Udmøntningen finansieres af de somatiske hospitalers indmeldte mindreforbrug. Hospitalernes mindreforbrug overføres til 2016.

Skema 6. Flytning af anskaffelser fra drift til anlæg. Der sker en flytning af budget til anskaffelser fra drift til anlæg af hensyn til produktivitetsopgørelserne på de somatiske hospitaler. Anskaffelserne afholdes inden for det konstaterede råderum på anlægsrammen.

Skema 28. Råderum på anlægsrammen i 2014. Midlerne foreslås benyttet til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om fjernvarme på 49,0 mio. kr. og afholdelse af udgifter til medicotekniske anskaffelser på 45,0 mio. kr., som skulle have været leasingfinansieret. Indfrielsen medvirker til konsolidering af driftsrammen for 2015 og frem.

 

Skemaerne 4-5, 7-27, 29 og 32: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-9-14

33. Forslag til udvidet forvaltningsrevision i 2014-2015*

Resume

Direktionen fremlægger forslag til forvaltningsrevisionsopgaver i 2014-2015.

 

Det er indenfor budgetrammen muligt at igangsætte 1-2 forvaltningsrevisionsopgaver til 0,3-0,5 mio. kr. pr. opgave i 2014 og indtil medio 2015. Forretningsudvalget kan herefter igen drøfte eventuel igangsætning af nye opgaver.

Direktionen indstiller,

at igangsætning af forvaltningsrevisionsopgaver i 2014-2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionens aftale om revision omhandler kun den lovpligtige basisrevision, som omfatter løbende forvaltningsrevision og juridisk – kritisk revision og revisionserklæringer på projektregnskaber.

 

Øvrige revisionsopgaver er tilkøbsydelser, som regionen kan iværksætte og aftale med et revisionsfirma.

 

Forslag til nye forvaltningsrevisionsopgaver i 2014-2015:

 

 • Direktionen kan pege på et forslag om risikoprofil på it-sikkerhedsområdet.

Risikoprofil på it-sikkerhedsområdet

Analyse og vurdering af regionens sikkerhedsniveau og modstandsdygtighed mod forsøg på adgang til regionens systemer og data, herunder fortrolige patientdata m.v. Udarbejdelsen af en risikoprofil baseret på en analyse af de aktuelle forhold vil tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige prioriteringer på it-sikkerhedsområdet.

Med udgangspunkt i en afrapportering af Region Midtjyllands it-sikkerhedsmæssige niveau på it-driftsmæssige hovedkategorier og indenfor udvalgte sikkerhedsmæssige discipliner udledes en prioritering af indsatser på it-sikkerhedsområdet, og indsatsen afstemmes og tilrettelægges med afsæt heri.

Med udgangspunkt i det tilvejebragte overblik sikres en erkendelse af Region Midtjyllands aktuelle risikoprofil i forhold til forventelige trusler på kort, mellemlang og lang sigt til brug for koncernledelse, It-afdelingen m.fl. Ligeledes skabes et grundlag for en dialog omkring iværksættelse af eventuelle tiltag med henblik på at tilpasse risikoprofilen i forhold til Region Midtjyllands risikovillighed.

 

Opgaven rammesættes for mindst to leverandører, der kommer med et bud på løsning, metode og værdi. En dialog ud fra disse bud vil danne grundlag for at vælge leverandør.
Valg af leverandør kan eventuelt først ske primo 2015.

 

Status på tidligere og igangværende forvaltningsrevisionsopgaver:

 

Fra 2012 har regionen med den nye aftale om revision inddraget viden og kompetencer fra andre firmaer i forbindelse med udførelse af forvaltningsrevisionsopgaver. 

I 2013 og 2014 er der igangsat fem undersøgelser:

 

 • International Hospital Benchmark (Ernst & Young) - Forventes afsluttet forår 2015.

 • Optimering af funktioner på tværs af hospitaler (Ernst & Young) - Forventes afsluttet medio 2015.

 • Projektudvikling og administration af tilsagnsmidler (Ernst & Young) - Rapport forelægges forretningsudvalget den 9. december 2014.

 • Kapacitetsudnyttelse på OP-området (Deloitte) - Forventes afsluttet forår 2015.

 • Hjælpemiddelområdet – udfordringer, potentialer og nye løsninger (Ernst & Young) - Forventes afsluttet primo 2015.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet forretningsudvalget bad om, at administrationen overvejer mulighederne for at beskrive en forvaltningsrevisionsopgave om udbudsområdet.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-3-13

34. Vedtagelse af tilrettet arbejdsklausul og orientering om oprettelse af kontrolenhed

Resume

På baggrund af et nyt cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, anbefales en revidering af den arbejdsklausul, der benyttes i regionens kontrakter på bygge- og anlægsområdet.

 

Der orienteres samtidig om, at det er besluttet, at der skal gøres en mere aktiv indsats i forhold til kontrol af løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere hos regionens entreprenører, og at der oprettes en kontrolenhed, der kan reagere på konkrete mistanker og føre tilsyn.

Direktionen indstiller,

at ny tilrettet arbejdsklausul godkendes, og

 

at orienteringen om indførelse af kontrolforanstaltninger og oprettelse af en kontrolenhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I regionens kontrakter er der indsat vilkår, der forpligter entreprenører til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de forhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Overholdes disse krav ikke, har regionen også bestemmelse i kontrakterne, der giver mulighed for at tilbageholde betalinger til entreprenøren. Med henblik på mulighed for kontrol, har regionen betinget sig ret til fuldstændig indsigt i ansættelsesvilkårene.

 

Med udgangspunkt i disse vilkår har regionen i en række tilfælde, hvor der har været konkret mistanke, forlangt dokumentation for, at kravet til ansættelsesvilkårene bliver overholdt.

 

Den 1. juli 2014 trådte et nyt statsligt cirkulære om arbejdsklausuler i kraft, ligesom der blev udsendt en vejledning om brugen af arbejdsklausuler. Regionen er ikke direkte forpligtet af cirkulæret, der kun omfatter staten, men regionerne og kommunerne er opfordret til at følge retningslinjerne, hvor det findes hensigtsmæssigt. På den baggrund foreslås det at supplere de nuværende krav i kontrakterne, således at cirkulæret og vejledningen følges.

 

Dette indebærer tilføjelser, hvor der stilles yderligere krav til fremlæggelse af relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter. Herudover er der krav om orientering af de ansatte og om implementering af sanktioner for manglende overholdelse samt kontrol.

 

Der vedlægges forslag til ny arbejdsklausul.

 

Kontrolforanstaltninger

Administrationen har besluttet en mere aktiv indsats med kontrol af løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere ansat hos de entreprenører, som regionen antager. Der er i den forbindelse iværksat en række tiltag, herunder nedsat en styregruppe, der skal sikre implementering af de tiltag, der iværksættes. Ligeledes er det besluttet at oprette en kontrolenhed, der kan reagere på konkrete mistanker og føre tilsyn med overholdelse af løn- og ansættelsesvilkår, f.eks. ved stikprøvekontrol.

 

Arbejdsklausulen, kontrolforanstaltningerne og kontrolenhedens arbejde tager i første omgang sigte på regionens kontrakter på bygge- og anlægsområdet. På baggrund af erfaringerne på bygge- og anlægsområdet vil det blive vurderet i hvilket omfang arbejdsklausulen og kontrolforanstaltningerne skal implementeres i regionens øvrige leverandøraftaler.

 

Der forventes foretaget årlig evaluering af tiltagene.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-9-14

35. Godkendelse af samarbejdsaftale om levering af regional sundhedsrådgivning

Resume

Der er udarbejdet et udkast til ny samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne om levering af regional sundhedsrådgivning. Den nye aftale skal afløse to eksisterende aftaler på området for rådgivning fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

jf. sygedagpengereformen.

 

Det bemærkes, at der aktuelt forhandles om den nye aftale og næste møde mellem de kommunale og regionale parter i Koordinationsudvalget er den 4. december 2014, hvorefter aftalen forventes indgået med ikrafttræden den 1. januar 2015. Udkast til samarbejdsaftale til godkendelse eftersendes til forretningsudvalget efter den 4. december 2014.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftale om levering af regional sundhedsrådgivning godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2014 trådte Sygedagpengereformen i kraft. Den medførte en udvidelse af levering af regional sundhedsrådgivning til kommunerne, og der blev indgået en ny samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

 

Der var således to samarbejdsaftaler på området for sundhedsfaglig rådgivning fra sundhedskoordinator (rådgivning til kommunerne om helbredsmæssige forholds betydning for funktionsevnen) og Klinisk Funktion (lægelige og psykologiske undersøgelser og vurdering af borgere) jf. førtidspensions- og fleksjobreformen 2013 og den nye reform i 2014.

 

I efteråret 2014 blev regionerne og kommunerne enige om, at det skabte unødigt bureaukrati og nedsatte effektiviteten at samarbejdet foregik efter to aftaler. Parterne blev derfor enige om at indgå forhandling om én ny samarbejdsaftale, der skulle afløse de to eksisterende og omfatte begge reformer.

 

Levering af den regionale ydelse er den samme for begge reformers vedkommende, men de to samarbejdsaftaler indeholder forskellige vilkår for afregning og tilrettelæggelse af arbejdsgange. For sager om førtidspensions- og fleksjobreformen afregnes pr. sag, mens der for sager om sygedagpengereformen afregnes med dagspris.

 

Den nye aftale vil indeholde ens betalingsvilkår, hvor der afregnes pr. dag for levering af sundhedskoordinatorydelsen og en ny model for tilrettelæggelse af indholdet på møderne i rehabiliteringsteamet, som vil øge effektiviteten og mindske de nuværende bureaukratiske arbejdsgange. Rehabiliteringsteamet behandler sager og afgiver indstilling i sager, hvor der er tale om førtidspension, - fleksjob eller ressourceforløb.

 

Der vil ikke ske ændringer i betaling for sager, der henvises til undersøgelse ved Klinisk Funktion, idet prisen, som fremgår af Klinisk Socialmedicin & Rehabiliterings Ydelseskatalog fortsat vil være gældende.

 

Den nye aftale med enslydende vilkår for levering af den regionale sundhedsrådgivning til kommunerne vil desuden betyde en administrativ forenkling i forhold til opgørelse og fakturering og fastholde kravet om, at levering af ydelsen skal være udgiftsneutral for Region Midtjylland.

 

Aftalen afventer behandling på næste møde mellem de kommunale og regionale parter (Koordinationsudvalget) den 4. december 2014, hvor aftalen forventes indgået til ikrafttræden den 1. januar 2015. Udkast til aftale vil derfor blive eftersendt til forretningsudvalget efter den 4. december 2014.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-101-3-14

36. Godkendelse af dialogarrangement som led i Danske Regioners projekt: "Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen"

Resume

Danske Regioners projekt "Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen" bygger på input fra borgere og centrale aktører på sundhedsområdet. Projektet skal forme en fælles vision og konkret handlingsplan for Borgernes sundhedsvæsen og den efterfølgende implementering. Som led i dette projekt skal regionerne hver afholde to dialogarrangementer i løbet af 2015; det første lørdag den 28. februar 2015.

Direktionen indstiller,

at der afholdes et dialogarrangement lørdag den 28. februar 2015 i Region Midtjylland som led i Danske Regioners projekt "Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen" samt et opfølgende dialogarrangement i efteråret 2015, og

 

at planlægningen af dialogarrangementet varetages af det Midlertidige Udvalg vedrørende Borgerdialog med afsæt i det nationale koncept.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland skal afholde et dialogarrangement for regionens borgere lørdag den 28. februar 2015 som led i Danske Regioners projekt; 'Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen'. Mødet har til formål at samle input fra borgerne til Danske Regioners kommende handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Der afholdes tilsvarende møder i de øvrige regioner samme dag.

 

Arrangementet afholdes med afsæt i et fælles koncept fra Danske Regioner, som indeholder en fælles kommunikationsramme og en fælles proces og form for dialogmøderne. Der er desuden lagt op til, at regionerne har mulighed for at tilføje et regionalt element. Det fælles koncept er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af december 2014.

 

Arrangementet vil tage udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for borgeren, når de møder sundhedsvæsnet. Det er ikke blot et centralt emne for udviklingen af Borgernes Sundhedsplan, men ligger samtidig i tråd med den sundhedsplan, som regionsrådet i Region Midtjylland vedtog i 2013. Her er hovedsporet ”På Patientens Præmisser” gennemgående som en retning for hele sundhedsvæsenet. Med et sundhedsvæsen på patientens præmisser er det målet i højere grad at involvere patienten og gøre brug af hans/hendes ressourcer. Dialogmødet er en mulighed for at få borgernes holdning til, hvordan sundhedsvæsenet kan udvikle sig i overensstemmelse med borgernes ønsker og prioriteringer og vil dermed også kunne give input til, hvordan Region Midtjylland kan realisere sundhedsplanens intentioner i praksis.

 

Mødet vil vare omkring tre timer og fokusere på dialog mellem regionsrådets politikere og indbudte borgere på baggrund af f.eks. videoklip, korte oplæg og forskellige dialogværktøjer. Den konkrete planlægning af mødet foreslås varetaget af det Midlertidige Udvalg vedrørende Borgerdialog med afsæt i det nationale koncept.

 

Deltagere til mødet vil som udgangspunkt blive inviteret via et repræsentativt CPR-udtræk.

 

Finansiering

Danske Regioner finansierer udarbejdelsen af koncept mv., mens regionerne selv skal afholde udgifterne i forbindelse med afholdelse af selve dialogarrangementerne og eventuelle andre lokale aktiviteter.

 

Region Midtjyllands udgifter til afholdelse af arrangementerne i 2015 finansieres indenfor administrationens budget. De lokale udgifter vil afhænge af det nationale koncept.

 

Baggrund

Danske Regioners projekt "Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen" skal bygge på input fra borgere og centrale aktører på sundhedsområdet. Dialog mellem borgere og regionsrådspolitikere står derfor centralt i projektet og skal være med til at forme handlingsplanen for Borgernes Sundhedsvæsen. Projektet har til formål at udarbejde en fælles vision og handlingsplan for, hvordan fremtidens sundhedsvæsen med borgeren i centrum skal se ud.  

 

Frem mod foråret 2015 har og vil Danske Regioner og regionerne i samarbejde med patienter, patientforeninger, medarbejdere i sundhedsvæsenet, medarbejderorganisationer, kommuner, eksperter og andre aktører hente input til den fælles vision og handlingsplan.

 

Som en del af disse aktiviteter foregår den direkte dialog med borgerne om sundhedsvæsenet to gange i løbet af 2015 i hver af de fem regioner. Første gang for at drøfte borgernes input til handlingsplanen. Andet møde vil finde sted efter handlingsplanen er blevet af vedtaget af Danske Regioners bestyrelse og vil derfor dreje sig om, hvordan planen implementeres, og hvordan borgerne kan være med til at tage aktiv del i denne del af arbejdet. Dialogprojektet under Borgernes Sundhedsvæsen er godkendt af Danske Regioners bestyrelse den 31. oktober 2014.

 

Handlingsplanen for Borgernes Sundhedsvæsen forventes godkendt på Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

37. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 19. januar 2015 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 19. januar 2015 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2015 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2015 afholdes den 19. januar 2015 kl. 10.00-12.00 i regionsrådssalen. Det andet møde er berammet til den 31. august 2015.

 

Dagsordenen til mødet den 19. januar 2015 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Forud for mødet vil den foreløbige dagsorden til mødet være tilgængelig i eDagsordenssystemet. Det bemærkes, at punkterne er under udarbejdelse.

 

Folketingsmedlemmerne er ligeledes blevet opfordret til at sende forslag til emner til mødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-164-08

38. Høringssvar til Sundhedsministeriet om Rigsrevisionens rapport september 2014 om Udviklingen af Fælles Medicinkort

Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder om regionernes bemærkninger til beretning afgivet af Statsrevisorerne vedrørende udviklingen af Det Fælles Medicinkort. Der er udarbejdet et forslag til udtalelse fra regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at forslag til udtalelse godkendes.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. september 2014 anmodet om regionernes bemærkninger til Statsrevisionens beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort.

 

Danske Regioner har taget initiativ til at udarbejde et udkast til fælles svar for alle regionerne. Der er en række overordnede bemærkninger om den fremtidige governance i fællesoffentlige programmer. Her tilslutter Danske Regioner sig de samlede konklusioner og generelle anbefalinger til fremtidige fællesoffentlige programmer i Rigsrevisionens beretning om Fælles Medicinkort. Specielt at den fremtidige programledelse af fællesoffentlige programmer bør, som Rigsrevisionen anbefaler, omfatte de parter, som betaler for/bidrager til realiseringen af og skal høste gevinster af programmet. Endvidere skal de enkelte parters gevinster og omkostninger ved at deltage afdækkes og løbende justeres.

 

For det andet gøres der konkret rede for den aktuelle status i regionerne i forhold til de områder, der belyses i Rigsrevisionens beretning. Den aktuelle status i Region Midtjylland fremgår af det fælles svar under de enkelte punkter:

 

 1. Danske Regioners anbefalinger til organiseringen af Fælles Medicinkort

 2. Styrket ledelsesforankring af Fælles Medicinkort i regionerne

 3. Fuld teknisk implementering i alle regioner

 4. Plan for opfølgning på oplæring af Fælles Medicinkort-brugere.

 5. Overensstemmelse mellem godkendte mål for anvendelse og mål der styres efter i regionerne.

 6. Plan for måling på anvendelse i ambulatorier og i almen praksis

 7. Plan for adgang for lægens medhjælp i alle regioner

 8. Brugervenlighedstest gennemført i alle regioner

 9. Straksudstedelse af digital medarbejdersignatur implementeret i alle regioner

 10. Opdatering af Fælles Medicinkort hos de praktiserende læger.

 

Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort og udkast til Danske Regioners bemærkninger vedrørende Statsrevisionens beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-14

39. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om en massiv satsning på blodprøve-opsporing af kræft*

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig vedrørende en massiv satsning på blodprøve-opsporing af kræft.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 21. november 2014 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende massiv satsning på blodprøve-opsporing af kræft.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse: 

"Simple blodprøver kan allerede et år før de gængse kræftprøver vise, om en patient har kræft eller forstadier til kræft. Det viser flere danske forskningsstudier med såkaldt molekylær diagnostik af kræft – blandt andet på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Venstre kræver nu massiv satsning – før forskningen går i stå, fordi de nuværende bevillinger til forskningen er tæt på at løbe ud, så studierne simpelthen sættes i stå.

 

-Jeg er meget, meget begejstret for de resultater, vi foreløbig har set fra Torben Ørntoft og hans kolleger. De har påvist, at vi med nye metoder kan opspore kræft langt, langt tidligere end med de gængse scanninger, som vi bruger til opsporing af kræft i dag. Og det gør jo en kæmpe forskel. Ikke bare klinisk – men især for de mange mennesker, der i dag får kræft – og de mange flere kræftpatienter, vi venter i de kommende år. Kræft skal spores og bekæmpes så tidligt og effektivt som muligt. Og derfor skylder vi at finde de penge, der kan holde Ørntofts studier i gang, siger Anne V. Kristensen.

 

-Jeg rejser problemstillingen – både over for Kræftens Bekæmpelse, regionsrådet i Region Midtjylland – og i Danske Regioners bestyrelse. Vi skal finde de midler, der kan sikre en fortsættelse af programmerne i Skejby – og andre lignende programmer i andre regioner. For forholdsvis små penge kan vi få et meget stort udbytte - for både patienter og sundhedsvæsenet i øvrigt. Derfor skal vi selvfølgelig have skabt en klarhed over, hvor vi finder de mest perspektivrige forsøg på dansk jord – og sikret os, at de ikke går i stå på grund af mangel på prioritering eller bureaukrati i fordelingen af forskningsmidler."

Beslutning

Forretningsudvalget bad om at få forelagt en status for området på mødet i januar 2015.

 

Flemming Knudsen og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-13

40. Orientering om afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2014

Resume

Forliget om budget 2014, som blev indgået den 4. september 2013, indeholder 17 hensigtserklæringer samt en udmøntning af en reserveret pulje på 56,3 mio. kr.

 

Her orienteres om status for arbejdet med henholdsvis hensigtserklæringerne og udmøntningen af den reserverede pulje indenfor prioriterede områder.  

Herefter vil hensigtserklæringerne og de prioriterede områder køre videre i egne spor med separate opfølgninger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2014 besluttet 17 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker. 

Der er vedlagt et notat med den afsluttende samlede statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2014. I notatet er gengivet erklæringens fulde ordlyd samt nuværende status for arbejdet og den videre proces. Der vil herefter være separate opfølgninger på de hensigtserklæringer, der endnu ikke er afsluttet.

Der blev med budgetforliget for 2014 fordelt et reserveret beløb på 56,3 mio. kr. indenfor fire områder. 

Der er vedlagt et notat om den afsluttende statusrapportering for udmøntningen af det reserverede beløb indenfor de prioriterede områder. I notatet er der for hvert område gengivet den fulde ordlyd samt status for arbejdet med udmøntningen indenfor området. Som det fremgår af statusrapporteringen, er det reserverede beløb udmøntet indenfor de prioriterede områder.  

Der vil herefter være separate opfølgninger for de prioriterede områder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-100-14

41. Orientering om overvejelser om ansøgninger og udmøntning af Satspuljen for psykiatriområdet 2015-2018*

Resume

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde har på møde den 2. december 2014 drøftet overvejelser vedrørende udmøntning af satspuljen for psykiatriområdet 2015 - 2018. Udvalget har anbefalet, at sagen videresendes til forretningsudvalget til orientering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde har på møde den 2. december 2014 drøftet overvejelser vedrørende udmøntning af satspuljen for psykiatriområdet 2015-2018.

 

Baggrunden for drøftelsen var, at der sædvanligvis er meget kort tid mellem opslag af puljerne og ansøgningsfristen, hvilket gør det vanskeligt at forelægge og drøfte ansøgningerne politisk inden afsendelse af ansøgningerne.

 

Til brug for drøftelsen i udvalget var udarbejdet vedlagte notat med administrationens overvejelser og forslag i forhold til satspuljen for psykiatriområdet 2015-2018.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriudvalget og det specialiserede socialområde tilsluttede sig på mødet administrationens overvejelser og forslag vedrørende udmøntning af satspuljer til psykiatrien 2015-2018.

 

Udvalget anbefalede samtidig, at sagen videresendes til forretningsudvalget til orientering. 


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

42. Tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår*

Resume

Godkendelse af tidsplan for den politiske behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår.

Direktionen indstiller,

at tidsplanen for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2015 blev indgået den 8. september 2014 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

 

Det fremgår af budgetforliget, at forligspartierne samles efter vedtagelsen af finansloven for 2015 med henblik på at tage stilling til, hvordan eventuelle ekstra midler på sundhedsområdet skal udmøntes set i lyset af de budgetmæssige udfordringer for budget 2015.

 

Der vil samtidig være en drøftelse af, hvordan der kan opnås økonomisk balance på sundhedsområdet i henholdsvis 2015, 2016 og overslagsår. Der vil herunder være en drøftelse af hvilke initiativer, der skal sættes i gang for at opnå økonomisk balance.

 

Nedenfor er den overordnede tidsplan for den politiske behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår.

 

Tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og overslagsår

13. januar 2015
Forligspartierne drøfter budget 2015 og overslagsår med henblik på at opnå økonomisk balance
19./28. januar 2015
Forretningsudvalget og regionsrådet drøfter budget 2015 og budget 2016 og overslagsår med henblik på at opnå økonomisk balance
20. maj 2015
Budgetseminar. Regionsrådet drøfter budget 2015, budget 2016 og overslagsår med henblik på at opnå økonomisk balance
16./24. juni 2015*
Forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsår
14./26. august 2015
Forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår
2. september 2015
Budgetforligsdrøftelser
22./30. septem- ber 2015
Forretningsudvalget og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår

*Der skal eventuelt afholdes forretningsudvalgsmøde den 24. juni 2015, hvis økonomiaftalen for 2016 er forsinket.

Beslutning

Sagen blev overført fra lukket dagsorden.

 

Indstillingen blev vedtaget.

 

Flemming Knudsen, Anders Kühnau og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen