Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. august 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-1-14

21. Forslag til budget 2015: 1. behandling

Resume

Efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner den 3. juni 2014 godkendte forretningsudvalget den 25. juni 2014 det forelagte forslag til budgetrammer for 2015.

 

Administrationen har med udgangspunkt i forretningsudvalgets behandling af budgetrammerne for 2015 den 25. juni 2014 udarbejdet forslag til budget 2015 og overslagsår.

 

Der er en stram økonomi i forslag til budget 2015, hvor især budgettet til sygehusmedicin og tilskudsmedicin er forbundet med usikkerhed. Der er samtidig ingen puljer til uforudsete udgifter. Dertil kommer, at vurderingen af overslagsårene viser, at der er økonomiske udfordringer i 2016-2018.

 

Samlet set er der derfor behov for at udvikle en ny model for økonomistyringen i Region Midtjylland, der kan være med til at sikre en stabil økonomisk udvikling i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

 

Der er udarbejdet et forslag til investeringsplan 2015-2023, som fortsat sætter fokus på at sikre effektiviseringsgevinster på omkring 6-8 %, større patienttilfredshed og høj kvalitet på regionens hospitaler.

Direktionen indstiller,

at budgetrammer og budgetforslag for driftsbudget 2015 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2015,

 

at forslag om uændret sats for kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde lægges til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne,

 

at forslag til investeringsplan 2015-2023 for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2015, og

 

at forslag om ændring af bevillingsnavn på det regionale udviklingsområde godkendes.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2014 blev der indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Herved blev grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2015 fastlagt og den 25. juni 2014 godkendte forretningsudvalget det forelagte forslag til budgetrammer for 2015.
 
Regionen har efter behandlingen af budgetrammerne i juni 2014 modtaget den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter og det af Folketingets Finansudvalg vedtagne aktstykke med de endelige reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer). Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget.
 
Det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde er uændret (dog p/l-reguleret) og vil ligge til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne. Størrelsen af det kommunale udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Hvis regionsrådet skal gennemføre en forhøjelse af grundbidragene i forhold til niveauet fra året før (reguleret med den forventede pris- og lønudvikling) forudsætter det, at mindst 1/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget er enige i forhøjelsen. Der vurderes ikke at være grundlag for forhøjelse af de kommunale grundbidrag.
 
I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det vedlagte sammenfattende budgetnotat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland” for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2015 og dets bagvedliggende forudsætninger. Der vedlægges ligeledes uddybende tekniske notater vedrørende Investeringsplan 2015-2023 og renter og gæld.
 

Det skal bemærkes, at det her fremlagte forslag til Budget 2015 hænger tæt sammen med følgende øvrige punkt til dette mødes dagsorden:

 

 • Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014 og 2015 (DUT).

 

Udkast til budgetbemærkninger for 2015 vil blive udsendt som bilag til førstebehandlingen af Budget 2015 til regionsrådets møde 20. august 2014.

 

Forretningsudvalget andenbehandler Budget 2015 den 16. september 2014, mens regionsrådet andenbehandler Budget 2015 den 24. september 2014. 

 

Sundhedsområdet 

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2015 budgetteres til i alt 23.108,30 mio. kr. Af disse udgifter er 22.369,8 mio. kr. driftsudgifter, mens der er anlægsudgifter for i alt 738,5 mio. kr. Indtægterne udgør i alt 23.125,2 mio. kr. 

 

I forslag til Budget 2015 er der et træk på likviditeten på i alt 187 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af to forhold. Region Midtjylland får ikke finansiering til renter og afdrag for 172 mio. kr., og der er samtidig en likviditetsfinansiering af anlægsbudgettet på 14,3 mio. kr.
 

I Økonomiaftalen for 2015 blev Danske Regioner og regeringen enige om, ligesom i 2014, at afsætte 250 mio. kr. på landsplan til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og samarbejdet mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet. Region Midtjyllands andel af de 250 mio. kr. udgør 53,4 mio. kr. Region Midtjylland prioriterer 65,9 mio. kr. til projekter vedrørende sammenhængende sundhed. De prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Kommunerne prioriterer samtidig 300 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne, og regionerne og kommunerne har ligeledes forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene.

 

Forslag til budget 2015 for sundhedsområdet fremgår af tabellen side 11 i vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland”.

 

Driftsbudgettet

I forslag til budget 2015 på sundhedsområdet er der omprioriteret 105 mio. kr. fra tilskudsmedicin til sygehusmedicin og budgetteret med et løft til psykiatrien på 43 mio. kr. på baggrund af satspuljeaftalen for 2015-2018. Herudover er der tilvejebragt et råderum på 125 mio. kr. Dette tilvejebringes af en realvækst på 101 mio. kr. og yderligere reguleringer på samlet set 24 mio. kr.

 

Råderummet foreslås anvendt til følgende:

 

 • 20 mio. kr. til praksissektoren

 • 11 mio. kr. til tjenestemandspension

 • 21 mio. kr. til pulje til politisk prioritering

 • 20 mio. kr. til nye behandlinger

 • 53 mio. kr. til finansiering af investeringsplan.

 

Det fremgår af regionsoverblikket pr. 30. juni 2014, at der er en strukturel ubalance i Budget 2014, der samlet set giver en budgetmæssig udfordring i 2015 på 93 mio. kr. I forslag til budget for 2015 er der prioriteret midler til at dække ubalancen på 93 mio. kr. i 2015.

 

Som en væsentlig del af finansieringen af investeringsplanen, er der forudsat reduktion af driftsbudgetterne på de somatiske hospitaler og psykiatrien.

 

Der er på somatikken forudsat et produktivitetskrav på 2,75 %, hvoraf 2 % udgør den i økonomiaftalen aftalte aktivitetsstigning. De resterende 0,75 % vedrører investeringsplanen og udmøntes dels med et besparelseskrav på 0,35 % og dels et aktivitetskrav på 0,40 %. På psykiatrien er der forudsat et produktivitetskrav fra regionsrådet på 2,75 %, hvoraf 2 % udgør aktivitetsstigning. De resterende 0,75 % vedrører investeringsplanen og udmøntes dels med et besparelseskrav på 0,25 % og dels et aktivitetskrav på 0,50 %.

 

Det foreslås samtidig, at eventuelle mindreforbrug ved regnskabsafslutningen skal anvendes til tiltag, der kan konsolidere økonomien fremadrettet som eksempelvis indfrielse af leasinggæld.

 

Kvalitetsmål i budget 2015

Som udgangspunkt foreslås det, at kvalitetsmålene fra Budget 2014 bliver videreført i Budget 2015. Der kan blive behov for justeringer af kvalitetsmålene. I så fald fremlægges de reviderede kvalitetsmål i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.   

Anlægsbudgettet

Region Midtjylland har en ambitiøs investering, der skal sikre muligheden for at opnå effektiviseringsgevinster på omkring 6-8 %, større patienttilfredshed og høj kvalitet på regionens hospitaler. Den fremlagte investeringsplan på regionrådsmødet 19. marts 2014 fastholdes, og de resterende udgifter til partikelterapi på Aarhus Universitetshospital indarbejdes i planen.

 

I Økonomiaftalen for 2015 er der ikke forudsat et anlægsloft, men der budgetteres ud fra forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2015. Anlægsudgifterne i forslag til budget 2015 holdes derfor indenfor regionens andel af det aftalte anlægsniveau (eksklusiv kvalitetsfondsprojekterne) i økonomiaftalen.

 

Region Midtjylland har budgetteret med udgifter på 2.193 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2015.

 

Det er en forudsætning i Budget 2015, at udgifter for 118 mio. kr. til medicoteknisk udstyr finansieres ved leasingaftaler som en mellemfinansiering af investeringsplanen.

 

Der henvises til det uddybende notat Investeringsplan 2015-2023.

 

Overslagsår 2016-2018

Der er foretaget en vurdering af økonomien i de kommende år, herunder overslagsårene 2016-2018. Vurderingen viser, at der er økonomiske udfordringer i 2016 til 2018. Dertil kommer, at der er en stram økonomi i Budget 2015, hvor tilskudsmedicin og sygehusmedicin er budgetteret med nogen budgetusikkerhed, og at der i 2015 ikke er afsat reserver til uforudsete udgifter.

 

Samlet set er der derfor behov for at udvikle en ny model for økonomistyringen i Region Midtjylland, der kan sikre de fornødne tilpasninger i økonomien i Region Midtjylland og medvirke til at sikre en stabil økonomisk udvikling i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. 

Der henvises til afsnit 8 i det sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland”.

  
Socialområdet 

Socialområdet er specialiseret i en indsats for voksne og en indsats for børn og unge.

 

Regionens leverandøransvar overfor kommunerne fastsættes i den årlige styringsaftale. I aftalen fastsættes omfanget af regionens tilbud og de takster, kommunerne skal betale for brug af tilbuddene og dermed de samlede omkostninger.

 

Der er indmeldingsfrist for takster 15. oktober 2014. Der vil derfor frem til 15. oktober 2014 kunne ske mindre justeringer af taksterne, som vil give ændringer i bruttoomkostningerne, men netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.

 

Det omkostningsbaserede budgetforslag for 2015 for socialområdet indeholder en samlet omkostningsramme på 1.059,9 mio. kr. inkl. fællesomkostninger til Fælles formål og Administration og renter.

   

I afsnit 3 i vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland” beskrives kort budgetforudsætninger for det sociale område.
 

Regional Udvikling 

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 620,2 mio. kr. i 2015. Heraf kommer 457,3 mio. kr. fra bloktilskud, mens 162,9 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

 

Regional udviklings ramme er i Økonomiaftalen fastsat udgiftsbaseret eksklusiv udgifter til renter og udviser balance.

 

De væsentligste udfordringer på Regional Udvikling vedrører økonomien vedrørende Rejsekortet samt Letbanen i Aarhus.

 

I forbindelse med budgetlægningen foretages hvert år en gennemgang af bevillings- og kompetencereglerne. I år foretages blot en enkelt ændring. I forlængelse af evalueringen af strukturreformen, skal regionerne fra 2014 i stedet for en Regional Udviklingsplan, udarbejde en ny vækst- og udviklingsstrategi. Som følge heraf ønsker Regional Udvikling at ændre navn på bevillingen fra ’Den Regionale Udviklingsplan’ til ’Regionale udviklingsaktiviteter’.

 

I afsnit 2 i det vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland”, beskrives de nærmere budgetforudsætninger for det regionale udviklingsområde.

 

Fælles formål og administration

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2015 for Fælles formål og administration udgør i alt 547,2 mio. kr. Baggrunden for denne budgetramme er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det vedlagte sammenfattede notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland”.


Finansielle poster og likviditet
De finansielle poster budgetteres på sundhedsområdet til i alt 367,1 mio. kr. i 2015.

 

De nærmere forudsætninger for beregning af afdrag, renter og likviditet er beskrevet i afsnit 5 og 6 i vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2015 for Region Midtjylland”. Endvidere henvises der til det uddybende notat vedrørende renter og gæld.

 

Udtalelse fra medarbejderne i Regions-MEDudvalget (RMU)

Der vedlægges udtalelse fra medarbejderne i RMU vedrørende de udmeldte budgetrammer for 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-6-13

22. Regionsoverblik pr. 30. juni 2014

Resume

Regionsoverblikket pr. 30. juni 2014 beskriver økonomien, aktiviteten, kvalitetsmålene og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område.

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Heraf udgør områder med overførselsadgang og midlertidig effekt et mindreforbrug på 161,4 mio. kr. Der er samtidig områder med merudgifter på 144,5 mio. kr., hvoraf størstedelen udgør en strukturel ubalance med varig effekt fra 2015 og frem.

 

Socialområdet forventer et nettooverskud på 4,7 mio. kr., mens regional udvikling forventer et mindreforbrug på 67,5 mio. kr.

 

Områderne med strukturel ubalance løses i forbindelse med behandlingen af budget 2015.

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 30. juni 2014 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-14 godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes i 2014 seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet, kvalitets- og servicemål og anlægsinvesteringer. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets andet regionsoverblik. 

 

Økonomi og aktivitet

Økonomi og aktivitetsbilaget omhandler driften af regionens tre kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling.

 

Opfølgningen på sundhedsområdet viser et forventet mindreforbrug på i alt 16,9 mio. kr., hvilket er en forringelse på 46,3 mio. kr. siden sundhedsoverblikket pr. 30. april 2014.

 

Hospitalerne inklusiv psykiatrien forventer et samlet mindreforbrug på 80,0 mio. kr., som er en opsparing til fremtidige engangsudgifter. For administration, fælles formål og servicefunktioner forventes et mindreforbrug på 43,5 mio. kr. Praksissektoren og Tilskudsmedicin forventer et samlet mindreforbrug på 37,9 mio. kr., som kun har effekt i 2014. Budget, forventet forbrug og resultat er opstillet i nedenstående tabel.

 

Budget, forventet forbrug og forventet resultat 2014.

 

[image]

 

Der forventes et merforbrug på 144,5 mio. kr. til udgifter til behandling på privathospitaler, samhandel, patientbefordring, refusion af hospitalernes medicinforbrug og respiratorbehandling i eget hjem, hvoraf størstedelen repræsenterer en varig ubalance fra 2015 og frem. Det forventede merforbrug i 2014 afviger fra forventningen til 2015 grundet en række engangsudgifter i 2014 på ca. 18 mio. kr., blandt andet til midlertidige merudgifter til patientforsikring og etablering af akuthelikopter.

 

Forventningen til forbruget er forøget siden sundhedsoverblikket 30. april 2014, hvilket skyldes pres på efterspørgslen på behandling på privathospitaler og øgede udgifter til mellemregional samhandel. Der kan forventes afdæmpet udgiftudvikling for de to sidstnævnte områder i 2015.

 

Der er i Budget 2015 afsat 93 mio. kr. til at løse de strukturelle ubalancer. Endvidere er der nedsat en række taskforces, som skal udrede, hvordan der kan handles på konkrete områder med økonomiske udfordringer. Der afrapporteres fra taskforcearbejdet ultimo august 2014.

 

Udgiftsvæksten har tæt sammenhæng til det pres, som følger af udredningsretten. Områderne med udgiftsvækst indgår i et kompliceret samspil med hospitalerne. For at løse udfordringen bliver der arbejdet med en samlet styringsmodel, som skal sikre løbende tilpasning af budgetrammerne til det nødvendige niveau.

 

Socialområdet forventer et nettooverskud på 4,7 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 93,2 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 88,5 mio. kr. Driftsmeromkostningerne skyldes dels udgifter i forbindelse med tillægsydelser og projektpladser, og dels er der et merforbrug på grund af omkostninger i forbindelse med tilpasning af kapaciteten til et lavere efterspørgselsniveau. Det gælder særligt inden for Specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge, hvor der er iværksat en tilpasningsproces.

 

Regional Udvikling fik i forbindelse med den nye budgetlov og regnskab 2012 en negativ egenkapital, der opstod som konsekvens af ændring i konteringsreglerne for projekttilsagn. I den forbindelse skal Regional Udvikling gennem et positivt driftsresultat i 2013 og 2014 afdrage på den negative egenkapital. I 2014 er afdraget på 67,5 mio. kr., hvorefter den negative egenkapital er 0.

 

Gennemsnitslikviditeten udgjorde ved udgangen af 2013 2.044,4 mio. kr. Den forventes at falde til ca. 1.700 mio. kr. ved udgangen af 2014. Grænsen for skærpet tilsyn er 1.278 mio. kr.  

 

Udvalgte kvalitetsmål

I kvalitetsbilaget præsenteres resultatudviklingen på to udvalgte kvalitetsmål i form af genindlæggelser efter operation samt psykiatriens ventelister på udredning/behandling. Målene er valgt ud fra, hvor resultatudviklingen har været særligt iøjnefaldende, positivt såvel som negativt.

 

Genindlæggelser efter operation er et område, hvor der på regionsniveau ikke ses tegn på forbedringer sammenlignet med 2012-resultatet. Samarbejdet med kommuner og praksissektor om at nedbringe antallet af genindlæggelser har således endnu ikke vist en effekt på regionsniveau.

 

Psykiatriens ventelister på behandling i voksenpsykiatrien og udredning i børne- og ungdomspsykiatrien har igennem en periode været stigende. På trods af et forsat stigende antal henvisninger, ses der i de seneste måneder tegn på, at der er færre personer på ventelisterne.  

 

Anlægsinvesteringer

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 55,6 mio. kr. fordelt med henholdsvis 32,9 mio. kr. på sundhedsområdet og 22,7 mio. kr. på socialområdet.

 

I bilaget anlægsinvesteringer er der en detaljeret opgørelse af anlægsprojekterne. På sundhedsområdet er det forventningen, at de næste rapporteringer vil vise et øget mindreforbrug.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1: Midtvejsreguleringen som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014, fordeles i henhold til dagordenspunkt herom. Bevillingsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet finansieres af øget bloktilskud, og er derfor likviditetsneutrale. 

Skemaerne 2-14: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Der indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet en standardiseret økonomiopfølgning. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

For sundhedsområdet forventes driftsrammen overholdt, mens der for Regional Udvikling vil være et mindreforbrug på 67 mio. kr.

 

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 260 mio. kr. på grund af ændrede udgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt det ændrede afløb for kvalitetsfondsprojekterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

23. Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2014 og 2015 som følge af DUT

Resume

Den 3. juni 2014 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2015 samt midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2014. Folketingets Finansudvalg har herefter tiltrådt bloktilskudsaktstykke nr. 125. Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2015 og midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2014.

  

Bloktilskuddet for 2015 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2015 samt reguleringer i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for ændringer i regionernes opgaver.  

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2014 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2014 kompenseres for de opgaveændringer i 2014, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2013 blev tiltrådt.

Direktionen indstiller,

at fordelingen af DUT-reguleringer for 2014 og 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2014 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2015. I forlængelse af økonomiaftalen har Folketingets Finansudvalg den 19. juni 2014 tiltrådt aktstykke nr. 125, der blandt andet omfatter en fastsættelse af bloktilskuddet for 2015 og midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2014.  

 

Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 som følge af DUT

Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2015 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2015 samt reguleringer i henhold til DUT for ændringer i regionernes opgaver. 

[image]

 

DUT-reguleringerne i 2015, i medfør af ovenstående, er i nedenstående tabel 2 fordelt på sektorer i Region Midtjylland. 

[image]

 

Nedenfor følger en oplistning af DUT-reguleringer med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2015:

  

 • Lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud mindskes med -33,837 mio. kr. i 2015. 

 • Partnerskab om tvangsnedbringelse i psykiatrien som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 10,603 mio. kr. i 2015. 

 • Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud til regional udvikling øges med 2,447 mio. kr. i 2015.

 

De enkelte elementer i DUT-reguleringerne i 2015 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2015 som følge af DUT". Reguleringerne er indarbejdet i det budgetforslag for 2015, som er fremlagt i et andet dagsordenspunkt. 

   

Midtvejsreguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2014 som følge af DUT  

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2014 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2014 kompenseres for de opgaveændringer i 2014, der er påført regionerne, efter aktstykket for 2013 blev tiltrådt. 

[image]

 

Midtvejsreguleringerne i 2014, i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering, er i nedenstående tabel 4 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

 

[image]

 

Der er tale om en række positive og negative reguleringer som følge af opgaveændringer. Nedenfor følger en oplistning af DUT-reguleringer med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2014.  

 

 • Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen 19-26 år som medfører at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 2,775 mio. kr. i 2014. 

 • Lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) som medfører at Region Midtjyllands bloktilskud reduceres med -7,151 mio. kr. i 2014. 

 • Partnerskaber om tvangsnedbringelse som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 10,46 mio. kr. i 2014. 

 • Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt centrene (sklerosehospitalerne) som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 2,604 mio. kr., og den kommunale medfinansiering øges med 0,598 mio. kr. i 2014.

 

De enkelte elementer i midtvejsreguleringen af DUT i 2014 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende midtvejsregulering af budgetrammer 2014 som følge af DUT". De enkelte elementer vil blive indarbejdet i budgettet for 2014 i forbindelse kommende sundheds- og/eller regionsoverblik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-2-14

24. Model for salg af Regionshospitalet Holstebro

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til faseopdelt model for salget af Regionshospitalet Holstebro. De to første faser ønskes igangsat straks, mens de sidste to faser iværksættes senere.

 

Endvidere søges der anlægsbevilling til afholdelse af forventede udgifter i forbindelse med salget.

Direktionen indstiller,

at salget af Regionshospitalet Holstebro igangsættes på baggrund af den beskrevne salgsproces, 

 

at der gives en anlægsbevilling for fase 1-2, jf. bevillingsskema, og

 

at rådighedsbeløb finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægterne.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen om at samle sygehusfunktionerne på det nye regionshospital i Gødstrup skal de nuværende matrikler fraflyttes og sælges.

 

Der foreligger en plan for salgsprocessen af Regionshospitalet Holstebro, som forventes at blive fraflyttet ultimo 2017. Administrationen har tidligere udarbejdet et notat om den generelle model for salg af de store hospitalsmatrikler. I salgsprocessen for Regionshospitalet Holstebro fremgår det, at den overordnede struktur fastholdes, men at det er tilpasset de lokale markedsmæssige forhold samt bygningsmæssige og planmæssige udfordringer.

 

Der er i forhold til den generelle beskrivelse og proces for salg af regionens ejendomme særligt fokus på de planmæssige forhold, idéudvikling i forbindelse med udbudsstrategien samt en eventuelt udarbejdelse af helhedsplan i sammenhæng med salgsmaterialet. Det samlede salg planlægges gennemført i fire faser, som fremgår af nedenstående tidsplan.  

 

[image]

 

Ovenstående proces åbner for både et samlet eller etapevis salg af ejendommen, som vil afhænge af de markedssondringer, der indledningsvist foretages. Derudover vil et idéoplæg synliggøre eventuelt potentiale for ejendommen for interesserede investorer og andre interessenter.

 

Der vil i forbindelse med afslutningen af fase 2 blive udarbejdet en udbudsstrategi for salget, herunder en vurdering af potentialet for et salg af matriklen. Heri vil der også indgå overvejelser om salg til Statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme.

 

En nærmere beskrivelse af indholdet under de enkelte faser fremgår af bilag til indstillingen.

 

Såfremt der er mulighed for delsalg af bygninger i perioderne, vil det blive forsøgt gennemført, uafhængig af faserne og den igangværende proces for helhedsplanen.

 

Økonomi

Regionens direkte udgifter i forbindelse med salgets to første faser frem til og med fastlæggelse af udbudsstrategi forventes at være 2,15 mio. kr.

 

De direkte udgifter i de to efterfølgende faser (udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud) er foreløbig estimeret til at være i størrelsesordenen 2,40 mio. kr.

 

[image]

 

Under interne omkostninger er blandt andet afsat udgifter til markedsføring og lignende.

 

[image]

 

Det foreslås, at udgifterne til gennemførelse af salget finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægten.

 

Ved politisk behandling efter fase 2 vil der ligeledes skulle tages stilling til den videre finansiering. 

 

Det bemærkes, at nettoindtægten (salgsprovenuet) skal henføres til blandt andet kvalitetsfondsprojektet Hospitalsenheden Vest for at sikre regionens egenfinansiering på 12,5 % af den samlede anlægssum.

  

Organisering

Den praktiske gennemførelse fra tilrettelæggelse af salgsprocessen til realisering af salg varetages af administrationen. Dette omfatter ligeledes projektledelsen, der skal varetage opgaven med salgsmodning herunder de tekniske aspekter omkring plangrundlag, helhedsplan etc.

 

Der er i forbindelse med projektledelsen nedsat en projektgruppe med deltagelse af Hospitalsenheden Vest og administrationen.

 

Opgavens strategiske og tekniske rådgivning herunder udarbejdelse af ideoplæg vil blive udbudt som rådgivningsopgave efter tilbudsloven.

 

Derudover vil der blive brug for ekstern rådgivning og bistand fra henholdsvis juridisk rådgiver og finansiel rådgiver (mæglerfirma).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-70-1-14

25. Medfinansiering af ekstra parkeringspladser i nærhed af Hammel Neurocenter

Resume

Hammel Neurocenter opfylder i dag Favrskov Kommunes krav til parkeringspladser for matriklen og er ikke forpligtet til flere parkeringspladser. En trafikundersøgelse viser at behovet er større end kravet til parkeringspladser, og at der sker parkering på villavejene til gene for naboerne.

 

For at sikre bedre parkeringsmuligheder ved Hammel Neurocenter ønskes indgået aftale om medfinansiering af 17 ekstra parkeringspladser. Favrskov Kommune vil fremadrettet være ejer og stå for den fremtidige drift.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender en medfinansiering således, at Favrskov Kommune kan erhverve to grundstykker på Voldbyvej 12 m.fl. og etablere parkeringspladser, og  

 

at udgiften på 700.000 kr. til medfinansiering af de 17 parkeringspladser finansieres af regionens pulje til anlægsprojekter, jf. bevillingsskemaet.

Sagsfremstilling

På Hammel Neurocenter er der ca. 640 medarbejdere fordelt på dag-, aften- og nattevagter alle ugens syv dage. De fleste medarbejdere møder på arbejde inden for den normale arbejdstid, hvor presset på parkeringspladser derfor er størst. Det sker både i egen bil, i bil fælles med andre, med offentlige transportmidler eller cykel. Ud over medarbejdere er der pårørende, gæster, kursister og leverandører, der har behov for parkeringspladser.

 

Hammel Neurocenter har i alt et etageareal på ca. 16.900 kvadratmeter. Den gældende lokalplan for området angiver, at der skal etableres parkeringsmuligheder, der svarer til en parkeringsplads pr. 100 kvadratmeter etageareal for offentligt byggeri. Kravet på 169 parkeringspladser er i dag opfyldt inden for matriklen, og Region Midtjylland er derfor ikke forpligtet i henhold til lokalplan til at tilvejebringe flere pladser.

 

Favrskov Kommune har den 8.-9. januar 2014 foretaget en trafiktælling, der viser, at Neurocentret anvender omkring 84 offentlige parkeringspladser i Hammel by, heraf ca. 20-25 parkeringspladser på boligveje i området omkring Neurocentret. Dette har gennem årene givet en del klager fra beboere omkring kantstensparkeringen i området.

 

Hospitalsledelsen erkender behovet for at sikre bedre parkeringsmuligheder til Neurocentret, og på møde den 17. januar 2014 har Region Midtjylland overfor Favrskov Kommune derfor tilkendegivet at ville medvirke til etablering af flere parkeringspladser i området.

 

Region Midtjylland og Favrskov Kommune har undersøgt to alternativer.

 

 1. En tidligere Q8 tankstation på Gl. Frijsenborgvej 22, Hammel, hvor der kan etableres 55 parkeringspladser. Grundstykket skal erhverves, og der skal foretages nedrivning og miljøoprensning samt etablering parkeringspladser. Udgiften vurderes til ca. 58.200 kr. pr. plads eksklusiv miljøoprensning (heraf 36.400 kr. for rydning og etablering).
  Afstanden til Neurocentret vil herfra være ca. 500 m.

 2. Ejendommen Voldbyvej 12 (matr. nr. 2gø, Hammel by) og del af Godthåbsvej 2 (matr. nr. 2ha, Hammel by) ligger i umiddelbar nærhed af Neurocentret. Her kan etableres 17 parkeringspladser i visuel nærhed til hovedindgangen på Neurocentret. Grundstykkerne skal erhverves, og der skal foretages nedrivning og etableres parkeringspladser til en vurderet udgift på ca. 86.700 kr. pr. plads (heraf 44.100 kr. for rydning og etablering).
  Arealet er markeret med gult (betegnet Voldbyvej 12) på vedlagte oversigtskort bilag 2.

 

Det er både Favrskov Kommune og Region Midtjyllands vurdering, at de ekstra parkeringspladser bedst etableres i nærhed af Neurocentret, og at en gåafstand på 500 m mellem parkering og arbejdssted/mødested ikke vil blive fundet attraktivt.


På opfølgningsmøde den 11. juni 2014 mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune blev der derfor peget på alternativ 2. Denne løsning er anlægsmæssigt dyrere pr. parkeringsplads, men den kortere afstand til Neurocentret vægter også, og det er derfor det mest fordelagtige valg.

 

Ejerskab, medbestemmelse og drift

Det er Favrskov Kommune, der erhverver grundstykkerne, og som vil være den fremtidige ejer, herunder forestår gennemførelse af projektet.

 

Favrskov Kommune har forpligtelsen til drift herunder, snerydning og øvrigt vedligehold af anlægget.

 

Der vil ikke være tidsbegrænsning på parkeringspladserne.

 

Der vil blive udarbejdet en klausul, som sikrer Region Midtjylland brugsret til arealet og eksempelvis medbestemmelse i tilfælde af ændringer i grundens anvendelse eller vilkår herfor.

 

Økonomi

Favrskov Kommune og Region Midtjylland har senest vurderet en samlet projektsum på 1,4 mio. kr. for at erhverve grundstykkerne på Voldvej 12 m.fl., foretage nedrivning og etablere de 17 parkeringspladser.

 

Aftalen, der her fremlægges (notat vedlagt som bilag 3), foreslår et fast anlægstilskud på 700.000 kr. fra Region Midtjylland til projektet og udbetalt direkte til Favrskov Kommune i forbindelse med projektopstart.

 

Regionens andel svarer til 41.200 kr. pr. plads, hvilket er lidt under projektets estimat for rydning af grund og etablering af pladser på 44.100 kr.

 

Det indstilles, at regionens andel af udgiften, der udgør 700.000 kr., finansieres af regionens pulje til anlægsprojekter.

 

[image]

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-72-1-09

26. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2013

Resume

Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende indberettede aktiviteter for 2013.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2013 godkendes,

 

at revisionsberetning nr. 28 tages til efterretning, og

 

at revisionsberetning nr. 28 fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med en kopi af sagens behandling i regionsrådet.

 

Sagsfremstilling

Regionen modtager tilskud fra kommunerne for den aktivitet, borgerne modtager. Det betyder, at der er aktivitetsafhængige indtægter fra ydelser leveret i somatikken, psykiatrien og i primær sundhed. Region Midtjylland modtager ligeledes statsligt tilskud baseret på regionens meraktivitet. Regionen har i 2013 modtaget aktivitetsafhængige tilskud på 4.771 mio. kr. Dette tilskud indeholder både et aktivitetsafhængigt tilskud fra statens aktivitetspulje på 577,5 mio. kr. og et aktivitetsafhængigt tilskud vedrørende kommunal medfinansiering på 4.108,7 mio. kr.

 

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for 2013 vedlægges.

Redegørelsen beskriver de kontrolforanstaltninger, der er med til at kvalitetssikre indberetning af og kontrol af aktiviteten.

 

Internt i Region Midtjylland gennemføres en række kontroller, for eksempel:

 

 • Afstemninger af om den indberettede aktivitet til de Patientadministrative systemer (PAS) kan genfindes i den faktisk registrerede aktivitet hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For den kommunale medfinansiering gælder, at den aktivitet, der registreres i hospitalernes Patientadministrative systemer, indberettes til Landspatientregisteret (LPR), hvorefter Statens Serum Institut har ansvaret for videre bearbejdning af data samt opgørelse og fakturering til kommunerne. 

 • Løbende opgørelse af den udenregionale aktivitet i forbindelse med økonomirapporteringen. For patienter behandlet på privathospitaler udføres kontrol af, at der er indberettet aktivitet til Landspatientregisteret (LPR), inden der udbetales til privathospitalet.

 

Redegørelsens konklusion er, at det på baggrund af de gennemførte kontroller vurderes, at der ikke er manglende indberetning af aktivitet af væsentlig økonomisk betydning.

 

Redegørelsen skal revideres af regionens revisor, denne revidering er vedlagt sagen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-70-4-14

27. Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende Regionalt Fælles Indkøb (RFI)

Resume

De fem regioner har gennem de seneste år gennemført en række fælles udbud. Formålet er at forene kræfterne på indkøbsområdet, således at regionerne kan leve op til de fælles målsætninger omkring en samlet besparelse på 1 mia. kr. samt at alle relevante varer og tjenesteydelser skal være konkurrenceudsat inden udgangen af 2015. Samt yderligere en besparelse på 1 mia. kr. i 2015-2020.

 

For at fremme samarbejdet og fortsat effektivisering af indkøbsområdet har bestyrelsen i Danske Regioner aftalt en mere formaliseret organisering af området.

 

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne af 30. april 2014 er vedlagt.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne godkendes.

Sagsfremstilling

De fem regioner har gennem de seneste år gennemført en række fælles udbud. Fælles udbuddene har til formål at forene kræfterne på indkøbsområdet, således at regionerne kan leve op til de fælles målsætninger omkring en samlet besparelse på 1 mia. kr. samt at alle relevante varer og tjenesteydelser skal være konkurrenceudsat inden udgangen af 2015.

 

For at fremme samarbejdet og fortsat effektivisering af indkøbsområdet har bestyrelsen i Danske Regioner aftalt en mere formaliseret organisering af området. Formålet med dette er at udbygge samarbejdet yderligere, således at man med de samme ressourcer totalt set forventer at kunne øge antallet af fælles udbud samt opnå yderligere besparelser som følge af større udbud, men også at det bliver muligt at få konkurrenceudsat flere områder.

 

Helt overordnet gælder det for de enkelte regioner i forhold til fællesudbud ”følg eller forklar”, hvilket betyder, at de enkelte regioner som udgangspunkt er en del af fælles udbud, medmindre der er lokale forhold, der gør det uhensigtsmæssigt.

 

Fælles udbuddene vil som de regionale udbud tage afsæt i de enkelte regioners godkendte politikker på området, som f.eks. indkøbspolitik, Agenda 21 m.v.

 

Herudover vil der blive lagt vægt på, at der købes intelligent ind, således at der ikke kun lægges vægt på stordriftsfordele eller billigste direkte pris, men også en række andre parametre som kvalitet, funktionalitet, totaløkonomisk mest fordelagtige, bæredygtighed m.v. Der vil ligeledes blive lagt vægt på at modvirke monopoldannelse, således at den fremtidige konkurrence sikres.

 

Helt overordnet har regionerne over 200 udbudsgrupper alene inden for forbrugsvarer, hertil kommer tjenesteydelser samt udstyr. Dette svarer til et samlet indkøbsvolumen på over 40 mia. kr. årligt. Et udbud tager 6-12 måneder. Det er således forholdsvis ressourcekrævende at få aftalebelagt samtlige områder. Det er forventningen, at der på landsplan kan spares yderligere 1 mia. kr. på området over de næste 5 år.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

28. Godkendelse af justeret vederlagsregulativ

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. juni 2014 fremsendt ny bekendtgørelse om vederlag mm. for varetagelse af regionale hverv. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014. Som konsekvens heraf er vederlagsregulativet for regionsrådet justeret.

Direktionen indstiller,

at justeret vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for regionerne, som træder i kraft den 1. juli 2014. Med bekendtgørelsen hæves niveauet for det faste vederlag med 29,2 procent, svarende til den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996.

 

Endvidere ændres den løbende regulering af det faste vederlag til regionsrådsmedlemmer samt af det tillægsvederlag, der ydes til menige regionsrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Reguleringen vil fremover følge den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked, og der vil ske regulering årligt pr. 1. april. Regulering sker første gang pr. 1. april 2015.

 

Som noget nyt reguleres fremover den reduktion, der sker i det faste vederlag, såfremt et regionsrådsmedlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Reduktionen, der i dag udgør 20.000 kr., vil blive reguleret første gang pr. 1. april 2015, på samme måde som det faste vederlag.

 

Vederlagsregulativet for regionsrådet er justeret som konsekvens af disse ændringer.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

29. Orientering om udpegning af medlemmer og suppleanter til Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Resume

Danske Regioner udpeger medlemmer og suppleanter til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Nævnet har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomsterne for praksissektoren. Hver region skal indstille et medlem og en stedfortræder til nævnet.

 

På grund af kort tidsfrist har formanden godkendt udpegningen på vegne af regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med konstitueringen udpeget medlemmer og stedfortrædere til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Nævnet består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse, hvoraf hver region indstiller et medlem og en stedfortræder.

 

Fra Region Midtjylland er indstillet:

Medlem: Anders Kühnau (A), formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Suppleant: Henrik Gottlieb Hansen (A)

 

Udpegningen skal godkendes af regionsrådet. På grund af kort svarfrist har regionsrådsformanden godkendt udpegningen på vegne af regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen