Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 16. september 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Flemming Knudsen, der havde meldt afbud.

 

Under punkt 35 deltog Claus Hammer-Pedersen, Jes Lauritzen og Per Højmark fra regionens revision, EY. 

 

Mødet blev hævet kl. 13.05.


Sagnr.: 1-21-78-1-14

34. Forslag til Budget 2015: 2. behandling

Resume

Hermed fremlægges forslag til Budget 2015 til regionsrådets 2. behandling.

 

Den 8. september 2014 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

 

Budgetforslag og budgetbemærkninger er udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2015, regionsrådets 1. behandling af budgetforslag 2015 den 20. august 2014 samt alle beslutninger til og med regionsrådsmødet den 20. august 2014.

 

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter 2. behandlingen i forretningsudvalget udsende meddelelse til regionsrådsmedlemmerne om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper bedes tilgå administrationen senest 22. september 2014 kl. 12.00. Herefter vil de indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2015.

Direktionen indstiller,

at budget 2015, udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2015, regionsrådets 1. behandling og alle beslutninger til og med regionsrådsmødet den 20. august 2014, godkendes, og

 

at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser samt eventuelle tekniske justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget fastlagde den 25. juni 2014 de foreløbige budgetrammer for 2015.

 

På regionsrådets møde den 20. august 2014 blev budgetforslag 2015 1. behandlet. Herudover behandlede regionsrådet indstillinger vedrørende sager med konsekvenser for Budget 2015, og regionsrådet tiltrådte ligeledes indstillinger vedrørende Lov- og cirkulæreprogram.

 

Den 8. september 2014 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

 

Budgetforlig 2015 er vedhæftet.

 

Budgetforslag 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2015, regionsrådets 1. behandling og beslutninger til og med regionsrådets møde den 20. august 2014.

 

Der vedlægges budgetbemærkninger 2015, hvor ovenstående forhold er indarbejdet.

 

Der er ligeledes vedlagt en oversigt over de væsentlige ændringer i budgetbemærkningerne mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. 

 

En væsentlig ændring i budgetbemærkningerne mellem 1. og 2. behandling er en justering af kvalitetsmålene i Budget 2015. Justeringen gennemføres med henblik på at sikre relevante og målbare kvalitetsmål i budgettet. Ændringsforslaget består af et nyt kvalitetsmål vedrørende hurtig udredning og behandling, justeringer af fire eksisterende kvalitetsmål, samt at kvalitetsmålet vedrørende apopleksi udgår af budgettet. Der er vedlagt et notat, der beskriver ændringerne af kvalitetsmål i Budget 2015.

 

Socialområdet

De endelige takster og dimensionering inden for socialområdet vil senest være på plads den 15. oktober 2014, hvor rammeaftalen skal være godkendt - også af kommunerne. Der vil således kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudgettet.

 

Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde er der usikkerhed omkring budgettering af kollektiv trafik i Budget 2015. Baggrunden for usikkerheden er, at Region Midtjylland finansierer differencen mellem udgifterne og passagerindtægterne i den regionale kollektive trafik.

 

Der er etableret et samarbejde om fælles billetter og kort mellem togoperatørerne og trafikselskaberne med henblik på et smidigt transportforløb for passagerer, der anvender såvel tog som busser. Betalingen mellem trafikselskaberne og togoperatørerne er hidtil stort set gået lige op, således at de beløb som trafikselskaberne har modtaget fra togoperatørerne svarer til den betaling, som trafikselskaberne skal betale til togoperatørerne for deres del af det regionale transportarbejde. Der er imidlertid opstået uenighed mellem parterne om disse betalinger.

 

På baggrund af stikprøvetællinger kræver togoperatørerne et betydeligt større beløb for deres del af det regionale transportarbejde. For Midttrafik kan det betyde et fald i indtægterne på 8-10 mio. kr. om året.

 

Midttrafik vurderer, at der knytter sig en betydelig usikkerhed til validiteten af passagertællingerne. Midttrafik vil rejse sagen overfor togoperatørerne og de øvrige regioner med henblik på en nærmere undersøgelse af det statistiske grundlag og betalingsstrømmene mellem operatørerne.

 

En eventuel omprioritering af Regional Udviklings budget for 2015 afventer derfor en nærmere afklaring.

 

I øvrigt  

Ændringsforslag til forslag til Budget 2015

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter 2. behandlingen i forretningsudvalget udsende meddelelse til regionsrådsmedlemmerne om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper bedes tilgå administrationen senest 22. september 2014 kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag vil blive udsendt den 23. september 2014 til samtlige regionsrådsmedlemmer og vil dermed kunne indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2015. 

 

Offentliggørelse af regionens budget 2015

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge regionslovens § 20 være tilgængelige for regionens borgere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet.

 

Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og lokale ugeaviser ultimo 2014. Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, at regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Høringssvar fra MED-Systemet 

Regionens medarbejderudvalg er forelagt forslag til Budget 2015. Der er i den forbindelse indkommet en række høringssvar fra MED-systemet til budgetforslaget. Høringssvarene er vedlagt.

 

Der vedhæftes bilag med indkomne høringssvar.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-7-14

35. Revisionsberetning om revisors opgaver og ansvar

Resume

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 29 om revisors opgaver og ansvar.

 

I tilknytning til valg af regionsrådet for 2014-2017 har revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik i revisionsberetningen redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af ledelsens og revisionens opgaver og ansvar.

 

Revisionspåtegning på regionens årsregnskab og revisionsberetningen er revisionens meddelelsesmidler vedrørende revisionen og dens resultater.

 

Regionsrådet har i Revisionsregulativ for Region Midtjylland fastsat de nærmere retningslinjer for revisionsarbejdet, herunder revisionspåtegning og afgivelse af revisionsberetninger, jf. regionsrådets beslutning den 28. maj 2014.

 

Revisionsberetningen er udleveret til regionsrådet. Revisionen forudsætter også, at revisionsberetningen udleveres til nye medlemmer af regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 29 om revisors opgaver og ansvar tages til efterretning,

 

at Revisionsberetning nr. 29 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til tilsynsmyndigheden, og

 

at Revisionsberetning nr. 29 om revisors opgaver og ansvar udleveres til nye medlemmer af regionsrådet.

Sagsfremstilling

Revisionens opgave er at revidere regionens årsregnskab i henhold til bestemmelserne om revision i Lov om kommunernes styrelse, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabssystem og regionens revisionsregulativ.

 

Efter lovgivningen er revisionen pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer og rapporter. Det indebærer, at revisionen også skal varetage hensynet til andre brugere end hvervgiveren, når erklæringer, rapporter og beretninger udarbejdes.

 

Revisionen skal som offentlighedens tillidsrepræsentant udføre opgaverne i overensstemmelse med offentlig revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Offentlig revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.

 

Ifølge styrelsesloven skal det ved forvaltningsrevision vurderes, om regionsrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af regionens anliggende er udført og varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen udgør således en integreret del af revisionsopgaven. 

 

Ved forvaltningsrevisionen vurderes det således, om der udvises den fornødne økonomiske rationalitet i regionens forvaltning i bred betydning.

 

Rapportering om den udførte revision: Revisionspåtegning på regionens årsregnskab og revisionsberetningen er revisionens meddelelsesmidler vedrørende revisionen og dens resultater.

 

Regionsrådet har i Revisionsregulativ for Region Midtjylland fastsat de nærmere retningslinjer for revisionsarbejdet, herunder revisionspåtegningen og afgivelse af revisionsberetninger m.v. jf. regionsrådets beslutning 28. maj 2014.

 

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles ved revisionspåtegning på årsregnskabet. Afsnit 6.1 side 383.

 

Revisionsberetningen

Revisionsberetning til regionsrådet skal afgives i forbindelse med revision af årsregnskabet. Omtale i revisionsberetningen kan opdeles i revisionsbemærkninger og anbefalinger. Afsnit 6.2 side 383.

 

Endvidere afgives revisionsberetninger i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger).

 

Under revisionsarbejdet opnås en betydelig indsigt i regionens virksomhed. Det gælder både forretningsgange og organisation. Revisionsarbejdet giver derfor mulighed for at rådgive regionen i form af kommentarer og ændringsforslag til forretningsgange og administrative forhold. Denne rådgivning er en integreret del af revisionsydelsen.

 

Revisionsberetning nr. 29 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetning nr. 29 om revisors opgaver og ansvar er udleveret til regionsrådet. Revisionen forudsætter også, at revisionsberetningen udleveres til nye medlemmer af regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-7-14

36. Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2013 og endelig godkendelse af Årsrapport 2013

Resume

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2013 med revisionspåtegning uden forbehold.

 

Revisionsberetningen indeholder én revisionsbemærkning, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden og fem anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om.

 

Revisionen oplyser, at regionen har overholdt økonomiaftalen og budgetloven.

Direktionen indstiller,

at regionsrådets svar til Tilsynet - Statsforvaltningen vedrørende revisionsbemærkningen om opgørelse af omkostningsbaseret resultat for 2013 godkendes,

 

at Revisionsberetning nr. 30 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2013 tages til efterretning,

 

at Region Midtjyllands Årsrapport 2013 endeligt godkendes, og

 

at Årsrapport 2013, revisionsberetning nr. 30, regionsrådets svar til Tilsynet - Statsforvaltningen og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Tilsynet - Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. maj 2014 årsregnskab 2013 og sendte det til revisionen.

 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har den 15. august 2014 fremsendt Revisionsberetning nr. 30 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab 2013.

 

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles ved påtegning på årsregnskabet, jf. Revisionsregulativ for Region Midtjylland.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2013 med revisionspåtegning uden forbehold.

 

Revisionens påtegning på årsregnskabet for 2013 til regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2, side 388.

 

Revisors konklusion i påtegning på årsregnskabet:

 

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af regionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af regionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for regioner". Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

 

Revisionsberetningen indeholder én revisionsbemærkning, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden, jf. afsnit 2.1 Revisionsbemærkning om opgørelse af omkostningsbaseret resultat for 2013, side 390. Administrationen har udarbejdet forslag til regionsrådets svar til Tilsynet - Statsforvaltningen vedrørende revisionsbemærkningen.

Revisionsberetningen indeholder fem anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om:

 

  1. Igangværende anlægsopgaver, jf. afsnit 3.3 side 393.

  2. Kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier, jf. afsnit 3.4 side 394.

  3. Løn og pensioner, jf. afsnit 5.4 side 400.

  4. Administrativ it-anvendelse, jf. afsnit 5.8 side 402.

    Revisionen har i afsnit 8 side 406 redegjort for opfølgningen på en tidligere anbefaling, der fortsat er gældende:

  5. Indkøb af varer og tjenesteydelser, jf. afsnit 8.1.1 side 407:

Administrationen har i notat om Revisionsberetning nr. 30 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2013 redegjort for revisionsbemærkningen og anbefalingerne og for administrationens kommentarer og initiativer til opfølgning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-7-14

37. Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2013

Resume

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2013 for Region Midtjylland.

 

Revisionsberetningen giver ikke anledning til at fremkomme med bemærkninger eller anbefalinger til regionsrådet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold eller Beskæftigelsesministeriet.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 27 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2013 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at Revisionsberetning nr. 27 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2013 for Region Midtjylland. Afregningen vedrører løntilskud til personer ansat i henhold til lov om servicejob, og den samlede statsrefusion for 2013 er opgjort til 614.987 kr.

 

Revisorerklæringen fremgår af side 368-369.

 

Revisionsberetningen giver ikke anledning til at fremkomme med bemærkninger eller anbefalinger til regionsrådet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold eller Beskæftigelsesministeriet.

 

Revisionsberetning nr. 27 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og tilsynsmyndigheden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen