Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. juni 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-6-13

37. Sundhedsoverblik pr. 30. april 2014

Resume

Sundhedsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål fra budget 2014.

Direktionen indstiller,

at sundhedsoverblikket pr. 30. april 2014 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-10 godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes i 2014 seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsover-blik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets første sundhedsoverblik.

 

Direktionens vurdering af status for sundhedsområdet

Med udgangspunkt i den samlede rapportering i sundhedsoverblikket har direktionen følgende vurdering af status for sundhedsområdet netop nu:

 

 • Økonomien er i balance i 2014, og der er et mindreforbrug på sundhedsområdet på 63 mio. kr. Der er en ubalance på især sygehusmedicin, respiratorpatienter, privathospitaler og præhospital på 93 mio. kr. i 2015 og frem. På de pågældende områder er der nedsat taskforce-grupper, der skal analysere udfordringerne og finde handlemuligheder.

 • De somatiske hospitaler er presset på økonomien, og hospitalerne arbejder på at skabe den nødvendige kapacitet til at overholde udredningsretten. Hospitalerne er ligeledes udfordret med hensyn til at bidrage til finansieringen af investeringsplanen både i 2014 og i efterfølgende år. 

 • Resultatudviklingen på regionens kvalitetsmål understreger, at kvalitetsudvikling kræver længerevarende og vedvarende fokuserede indsatser. Langvarige indsatser vedrørende afsendelse af epikriser og behandling af apopleksi viser, at markante kvalitetsforbedringer er opnåelige. Denne vedholdenhed skal inspirere arbejdet på områder såsom forebyggelige genindlæggelser, hvor manglende målopfyldelse er forbundet med økonomisk spild og til gene for patienterne.  

 • Danske Regioner, KL og regeringen har i fællesskab udarbejdet en rapport om de overordnede resultater i sundhedsvæsenet. Det fremgår af rapporten, at Region Midtjylland ligger godt i forhold til de øvrige regioner mht. kvaliteten på sundhedsområdet. Det efterfølgende punkt på dagsordenen er en orientering om den pågældende rapport.

 

Ledelsesberetninger

I ledelsesberetningerne giver de somatiske hospitaler, præhospital, psykiatri og Nære Sundhedstilbud en sammenhængende vurdering af kvalitet, økonomi og aktivitet m.v. set fra driftsenhedernes side.

 

Økonomi og aktivitet

Økonomien på sundhedsområdet i 2014 er i balance, og opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på i alt 63 mio. kr., hvilket er mindre end 0,5 % af driftsbudgettet.

 

Hospitalerne forventer et mindreforbrug på 80 mio. kr., som forventes overført til senere år. Mindreforbruget for praksis og tilskudsmedicin er på 23 mio. kr. Det bemærkes, at Statens Serum Institut har udarbejdet et skøn for udgifterne til tilskudsmedicin, der ligger væsentligt under regionens forventninger. Dette behandles yderligere i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

 

På centrale konti er der strukturelle ubalancer inden for sygehusmedicin, privathospitaler og respiratorbehandling. Præhospitalet har ligeledes ubalance begrundet i stigende aktivitet til siddende patientbefordring. Den strukturelle ubalance i 2015 og frem skønnes at være på 93 mio. kr. Den strukturelle ubalance indgår i budgetlægningen for budget 2015.

 

På budgetseminaret 20. maj 2014 var den strukturelle ubalance på 115 mio. kr. Reduktionen i den strukturelle ubalance skyldes især ændrede forventninger til regnskabet for nye behandlinger. Efter en gennemgang af området er udgifterne nedsat med 22 mio. kr.

 

Det er vurderingen, at Region Midtjylland i 2014 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at psykiatrien opfylder de vigtigste aktivitetsmål, og at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2014.

 

Kvalitets- og servicemål

I Budget 2014 har regionen opstillet ambitiøse mål for, hvordan kvaliteten på sundhedsområdet skal udvikle sig. Målene dækker områder, hvor Region Midtjylland har haft behov for at forbedre kvaliteten. Selvom størstedelen af kvalitetsmålene også indgik i Budget 2013 og har stor ledelsesmæssig opmærksomhed, så er de fleste mål endnu ikke opfyldt.

 

Et område, hvor Region Midtjylland har udviklet kvaliteten i en positiv retning, er behandlingen af apopleksi (slagtilfælde). Siden 2012, hvor regionen bl.a. lavede den regionale neurologiomlægning, er andelen af opfyldte kvalitetsstandarder (dækker blandt andet over rettidig behandling og mortalitet) steget fra ca. 60 % til ca. 90 %. Og de resterende uopfyldte kvalitetsstandarder er tæt på målopfyldelse, så målet om opfyldelse af alle standarder er ikke langt væk. Tæt på målopfyldelse er også målet om hurtig afsendelse af epikriser (udskrivningsbreve), hvor regionens resultat har stabiliseret sig få procentpoint fra kravet til målopfyldelse på minimum 95 %. Der arbejdes fortsat på at forbedre resultatet yderligere.

 

I modsætning til ovenstående positive udviklinger står områder, hvor resultaterne ikke er forbedret over en længere periode. Forekomsten af forebyggelige genindlæggelser og genindlæggelser efter operation er på regionalt niveau praktisk taget uændret siden 2012. Dette på trods af, at hospitalerne i samarbejde med kommuner og praksissektoren har igangsat en række initiativer for at reducere forekomsten af genindlæggelser. Flere af initiativerne er relativt nye og har derfor formentlig endnu ikke vist sin fulde effekt, ligesom der fortsat analyseres på genindlæggelserne for at identificere forbedringsmuligheder.

 

Praksissektorens servicemål vedrørende ventetid på at blive tilset af vagtlægen på en konsultation er et stykke fra målopfyldelse. Der er løbende kontakt med lægernes vagtudvalg med henblik på at sikre målopfyldelse.

 

For kræftpakkerne vedrørende urologisk kræft (kræft i blære/nyre og mandlige kønsorganer) og lungekræft er målet, at henvisningstiden, udredningstiden og den samlede forløbstid overholdes for mindst 90 % af patienterne. De seneste tal viser, at resultatet enten er over eller relativt tæt på 90 % for henvisnings- og udredningstiden, og den samlede forløbstid ved lungekræft er kun få procentpoint fra målopfyldelse. Den samlede forløbstid ved urologisk cancer er dog fortsat for lang ved en stor andel af patienterne. Der har været en kraftig stigning i patientantallet i de urologiske kræftpakker, og der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af regionens tre urologiske afdelinger for at se på optimering af ressourceanvendelsen. Samtidig undersøges muligheden for at udvide aktiviteten ved tilførsel af ekstra midler.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med sundhedsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag om bevillingsændringer beskrives samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

Skema 9: Investeringsplanen godkendt af regionsrådet i marts 2014 forudsatte, at en række rådighedsbeløb på igangværende projekter flyttes fra 2014 til 2015. Der flyttes i alt 76,8 mio. kr. fra 2014 til 2015. Beløbet tilgår anlægsrammen for 2014 til prioritering i henhold til gældende investeringsplan.

 

Skemaerne 1-8 og 10: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-6-13

38. Rapport om sundhedsområdet af regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening

Resume

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har udgivet en rapport, der giver en status på udviklingen i udvalgte indikatorer inden for områderne: Kvalitet, effektivitet, patientinddragelse og ventetider. Overordnet og samlet set ligger Region Midtjylland fornuftigt i sammenligning med de øvrige regioner.

Direktionen indstiller,

at rapporten tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i synlighedsreformen, der blev aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i økonomiaftalen for 2014, er der udarbejdet en rapport: Indblik i sundhedsvæsenets resultater. Denne rapport viser udviklingen i 50 indikatorer, som kan sammenlignes på tværs af landets regioner og kommuner. Indikatorerne belyser områderne: Kvalitet, effektivitet, patientinddragelse og ventetider. Områderne belyses med udgangspunkt i Triple Aim-målsætningen for det danske sundhedsvæsen: Forbedre befolkningens sundhedstilstand, sikre patientinddragelse og opnå lave udgifter pr. borger. Hovedresultaterne i rapporten præsenteres i det følgende.

Overordnet og samlet set ligger Region Midtjylland fornuftigt i sammenligning med de øvrige regioner på trods af, at Region Midtjylland ikke er i mål på de internt valgte indikatorer. Der er dog forskelle at spore, når man ser nærmere på hver af de tre områder i Triple Aim-målsætningen.

 

Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand

Under denne overskrift er billedet for Region Midtjyllands vedkommende blandet. På nogle indikatorer ligger Region Midtjylland over landsgennemsnittet, mens der er plads til forbedringer i andre indikatorer.

 

Region Midtjylland har den næstkorteste indlæggelsestid i landet, da indlæggelsestiden ligger tre procent under landsgennemsnittet. Region Midtjylland har samtidig færre akutte genindlæggelser end landsgennemsnittet. Omvendt har visse kommuner i Region Midtjylland en højere andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser end landsgennemsnittet. Hvad angår færdigbehandlede patienter blandt ældre, ligger Region Midtjylland på landsgennemsnittet. Antal færdigbehandlede patienter er på landsplan faldet med 35 % siden 2009.

 

Patientinddragelse

Region Midtjylland ligger sammen med Region Syddanmark gennemgående over landsgennemsnittet for de udvalgte indikatorer under denne overskrift. Samlet er patienttilfredsheden højest i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Patienters tilfredshed med sygehusets orientering af egen læge og samarbejde med den kommunale pleje er ligeledes højere end landsgennemsnittet i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Omvendt har Region Midtjylland og Region Hovedstaden de længste ventetider i psykiatrien.

Udgifter pr. borger

Region Midtjyllands produktivitet ligger under landsgennemsnittet. Region Midtjylland har dog de laveste sundhedsudgifter pr. borger. Sundhedsudgifterne ligger på ca. 17.000 kr. pr. borger. Højest ligger Region Syddanmark med sundhedsudgifter pr. borger på ca. 18.500 kr. Samtidig har Region Midtjylland oplevet et fald i antal sygehuskontakter fra 2011 til 2012. Vedrørende sundhedsudgifter til ældre ligger Region Midtjylland på landsgennemsnittet.

 

Borgere med de kroniske sygdomme leddegigt, KOL og knogleskørhed

Borgere med en af de tre kroniske sygdomme har generelt et højere forbrug af sundhedsydelser end den øvrige del af befolkningen. Bortset fra dette følger de tre kronikergrupper i Region Midtjylland samme udvikling i indikatorer, som de øvrige borgere i regionen. Derudover skal følgende forhold nævnes.

 

I Region Midtjylland har de tre kronikergrupper generelt et lavt forbrug af speciallægeydelser samt hospitalsydelser sammenlignet med kronikerne i de øvrige regioner. Omvendt har de tre kronikergrupper i Region Midtjylland et højere forbrug af ydelser i almen praksis. Dette viser, at behandlingen i Region Midtjylland sker efter LEON-princippet, da behandlingen foretages på Lavest Effektive Omsorgs-Niveau. Dette gælder også for den øvrige del af befolkningen i regionen.

 

Samtidig er indlæggelsestiden og genindlæggelsesfrekvensen for de tre kronikergrupper i Region Midtjylland under landsgennemsnittet, hvilket svarer til billedet for den øvrige del af befolkningen i regionen. Omvendt har Region Midtjylland en højere andel akutte medicinske korttidsindlæggelser end landsgennemsnittet, hvilket også er tilfældet for den øvrige del af befolkningen.

 

Som det er tilfældet for den samlede befolkning, har Region Midtjylland et lavere udgiftsniveau til sundhedsydelser til de tre kronikergrupper sammenlignet med landsgennemsnittet.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-18-11

39. Anmodning om ekspropriation ved Ringkøbing Sundhedshus

Resume

For at sikre adgangsforhold og p-arealer ved Ringkøbing Sundhedshus ønskes et areal erhvervet fra nabomatrikel.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland anmoder Ringkøbing-Skjern Kommune om at ekspropriere et areal på ca. 240 m² til brug for Ringkøbing Sundhedshus, og

 

at udgift til erhvervelse af arealet finansieres via de igangværende salg af sygepleje- og lægeboliger i Ringkøbing.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af Ringkøbing Sundhedshus og ny lokalplan er det konstateret, at en del af p-arealet ved sundhedshuset tilhører naboejendommen Tangsvej 21, 6950 Ringkøbing. Arealet udgør ca. 240 m² og er skraveret med gult på vedlagte kort.

 

Ejendommen Tangsvej 21 har oprindeligt været ejet af daværende Ringkøbing Amt, men blev i 2001 frasolgt. Ringkøbing Sundhedshus har anvendt arealet til parkering ind til for nylig, hvor den nuværende ejer har ønsket at inddrage/anvende arealet. Ud over at miste 18 p-pladser vil en inddragelse af arealet bevirke, at der ikke længere vil være passage forbi den sydøstlige del af sundhedshuset. Dette vil dels afskære adgangen til de bagvedliggende p-pladser, dels hindre at den i lokalplanen udlagte brandvej kan anvendes.

 

Lokalplanmæssigt blev p-arealet på Tangsvej 21 udlagt til boligformål i 2006. I forbindelse med ny lokalplan for Ringkøbing Sundhedshus fra februar 2013, skulle lokalplanen igen udlægge en del af Tangsvej 21 til offentlig parkering, men lokalplanen manglede en bestemmelse om ophævelse af det boligformål, som blev indført med lokalplanen fra 2006.

Forholdet har løbende været drøftet med kommunen, som peger på, at en erhvervelse af arealet er eneste løsning. Kommunen har i den forbindelse også tilkendegivet, at ekspropriation kan være en mulighed.

 

Administrationen har drøftet et køb med ejeren af Tangvej 21, men uden at der har kunnet opnås udsigt til enighed om pris og vilkår.

 

Regionen har mulighed for at anmode kommunen om at ekspropriere arealet til brug for Ringkøbing Sundhedshus. Erstatning til ejeren af Tangsvej 21 vil i så fald blive fastsat i henhold til de herom gældende regler.  

 

Udgift forbundet med erhvervelsen foreslås finansieret via det igangværende salg af sygepleje- og lægeboliger i Ringkøbing. Af SKAT's vurdering fra 2012 fremgår en enhedspris på 425 kr. pr. m².

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-12

40. Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2014

Resume

I henhold til økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som danner grundlag for opfølgningen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der redegøres i denne sag for fremdriften i byggeriet mv., som danner grundlag for drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2014 godkendes,

 

at risikorapporterne for 1. kvartal 2014 tages til efterretning, og

 

at kvartalsrapporten, risikorapporterne og rapporten om arbejdet med effektiviseringsgevinster sendes til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.  

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiaftalen for 2012 er der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlagt en kvartalsrapport, som danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfølgning. Kvartalsrapporteringen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse påbegyndes på tidspunktet for den første udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. For de enkelte projekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser som grundlag for dialog mellem region og ministeriet om det enkelte projekt. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udviklingen i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.

 

Den overordnede vurdering af alle projekter er, at DNU projektet står over for væsentlige økonomiske udfordringer. I marts 2014 godkendte regionsrådet i forlængelse heraf en omprioriterings- og spareplan. Vurderingen af DNV-Gødstrup og om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg er, at projekterne kører planmæssigt, og at der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapporternes afsnit om risici vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne i 1. kvartal 2014.  

 

I de endelige tilsagn for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier indgår et effektiviseringskrav og et krav om rapportering vedrørende arbejdet med at realisere effektiviseringsgevinsterne ved centrale faseovergange. I forbindelse med faseovergang i 1. kvartal 2014 for om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg, har Hospitalsenhed Midt udarbejdet rapport om effektiviseringsarbejdet. Rapporten er vedlagt indeværende kvartalsrapport.

 

Rapporteringen for DNV-Gødstrup udarbejdes alene til regionsrådet.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-11-06-V

41. Patienten i pressen - politik for mediernes adgang til at filme, fotografere eller interviewe patienter

Resume

Der er stor interesse for udsendelser med patienten i fokus. Særligt er mange tv-stationer interesserede i at lave reportageprægede udsendelser, hvor patienter indgår i "lige-nu-og her-situationer": På landevejen efter ulykken, på skadestuen, i akutlægehelikopteren mv.

"Patienten i pressen" er et udkast til politik på området. Målet er at opnå den rette balance mellem på den ene side åbenhed/synlighed i sundhedsvæsenet og på den anden side at værne om patient og pårørende i en sårbar situation.

Direktionen indstiller,

at udkast til politikken "Patienten i pressen" godkendes.

Sagsfremstilling

RegionsMED-udvalget drøftede på møde den 5. december 2013 et udkast til politik for patienten i pressen, og udkastet har efterfølgende været sendt i høring.

 

I høringsprocessen er der indkommet høringssvar fra Præhospitalet, Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenhed Midt, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest.

 

Samtlige høringssvar er gennemgået og vurderet, blandt andet juridisk.

 

Der er overordnet opbakning til behovet for at have en politik på området, og der er opbakning til hovedlinjen i det udsendte høringsudkast.

 

Der er en række indvendinger og forslag til forbedringer. Disse går primært på:

 

 • Forhold vedrørende samtykke, herunder at en fortrydelsesfrist på minimum 14 dage ikke giver mening for længerevarende indlæggelser. Samt et ønske om, at det understreges, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. På baggrund af kommentaren er der ændret i teksten.

 • Pressens indgang ved dagsaktuelle sager/løbende nyhedsproduktion: Skal det ske via ledelsessystemet og/eller den lokale kommunikationsafdeling? Begge muligheder fremgår af politikken. 

 • Psykiatri og Social bemærker, at det er uheldigt, at politikken ikke omhandler socialområdet. Hertil kan siges, at der er tale om et bevidst valg, da socialområdet er et særligt område, hvor blandt andet værgeregler, og det at befinde sig i borgerens eget hjem giver særlige forhold også, når det gælder presseforhold. Det er vurderingen, at politikken ville blive unødig kompleks, hvis den også skulle rumme socialområdets særlige forhold. Der kan evt. efterfølgende udarbejdes en særlig politik på socialområdet.

 

Politikken er også sendt i høring hos medierne: Dansk Journalistforbund og de private udgiveres forening Danske Medier. Begge organisationer erklærer sig enige i det overordnede formål - at beskytte patienter mod uønsket eksponering i medierne. Dog finder begge organisationer samtidig, at p-pladser, forhaller og parker er områder, som er frit tilgængelige og altså områder, hvor det ikke kræver samtykke at fotografere/filme en patient.

  

Det anbefales at supplere politikken med et afsnit "Straffeloven om fotografering og lydoptagelse", der uddyber de betragtninger, der ligger til grund for regionens tolkning af lovgivningen. Afsnittet er tilføjet i vedlagte udkast.

 

Det bemærkes, at Patienten i pressen suppleres af Politik for billed- og lydmedier, der omhandler forhold for medarbejdere vedrørende fotografering m.v.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-80-1-13

42. Politik for billed- og lydmedier

Resume

Der foreligger et udkast til politik for billed- og lydmedier, som giver klare retningslinjer for, hvordan man forholder sig som medarbejder eller leder, når der tages billeder eller optages video eller lyd på arbejdspladsen.

 

Politikkens vigtigste formål er at hjælpe regionens ansatte med at afklare, hvad de kan gøre og må gøre i en række situationer, hvor der optages billeder og lyd, når de samarbejder eller er i kontakt med brugere, patienter, borgere, pårørende m.fl.

 

Det bemærkes, at politikken således ikke omfatter patientens forhold.

 

Politik for billed- og lydmedier har været til drøftelse i RegionsMED-udvalget og i høring i HovedMED-udvalgene. På baggrund af drøftelse og høringer er der foretaget en række ændringer i politikken.

 

Det bemærkes, at Politik for billed- og lydmedier suppleres af politikken Patienten i pressen, der omhandler forholdet mellem patient og presse.

Direktionen indstiller,

at Politik for billed- og lydmedier godkendes.

Sagsfremstilling

RegionsMED-udvalget drøftede på møde den 5. december 2013 et udkast til Politik for billed- og lydmedier. Det blev besluttet at sende udkastet til høring i HovedMED-udvalgene i perioden 19. december 2013 til 17. marts 2014.

 

I høringsprocessen kom der svar fra Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Horsens, Psykiatri og Social, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Randers, administrationen, Præhospitalet, Center for E-læring, Regionspsykiatrien Viborg-Skive og Fotograferne i Region Midtjylland, Dansk Journalistforbunds medarbejderforening.

 

Der er overordnet opbakning til behovet for at have en politik på området, og der er opbakning til hovedlinjen i det udkast, der blev sendt i høring.

 

Samtlige høringssvar er gennemgået og vurderet, blandt andet juridisk.

 

Der er en række indvendinger og forslag til forbedringer. Her kommenteres de primære:

 

 • At det i praksis er særdeles vanskeligt at gennemgå foto- og filmoptagelser for at frasortere fotos af afdøde personer og fratrådte medarbejdere. Teksten er ændret, så der ikke er en aktiv forpligtelse til at gennemgå fotos og film, men en pligt til at reagere, såfremt man bliver bekendt med fotos, der anvendes forkert.  

 • At man med pligt til at frasortere fotos af afdøde personer og fratrådte medarbejdere ikke har muligheden for historisk dokumentation af hospitalernes virke mv. Der er nu tilføjet et afsnit, der understreger, at fotos af afdøde personer og tidligere ansatte kan anvendes i forbindelse med historisk dokumentation.  

 • En bekymring i forhold til, at de ansatte kan blive lydoptaget uden at være oplyst herom. Det er nu tilføjet, at Region Midtjylland anser det for hensynsfuldt at oplyse, at man optager.  

 • At politikken ikke tager højde for en særlig problematik på socialområdet, hvor en del af opgaveløsningen sker i borgerens hjem, hvorfor ledelsen ikke har beslutningskompetence i forhold til dette. Et afsnit herom er tilføjet.  

 • At politikken er en stram juridisk tolkning af, hvornår der skal indhentes tilladelse til fotografering og et forslag om, at retningslinjer for at indhente tilladelse skal kunne fastlægges lokalt. Den oprindelige juridiske vurdering fastholdes dog i politikken, da reglerne for hvornår optagelse/fotografering kræver samtykke er ens for hele koncernen. 

 • Politikken giver en række eksempler på, hvordan man i forskellige situationer håndterer indhentelse af samtykke. Et ønske om at uddybe medarbejdernes rettigheder i forbindelse med manipulation med optagelser eller udstilling på f.eks. elektroniske medier. Her er det tydeliggjort i teksten, at de juridiske rammer for at optage er ét og den efterfølgende brug noget andet. 

 • At politikken kan vanskeliggøre og i værste tilfælde umuliggøre de fastansatte fotografers daglige opgaver, og at det er indtrykket, at politikken primært er henvendt til de fotografer, der kommer udefra. På baggrund heraf ønskes en opdeling af politikken i en del, der henvender sig til fastansatte fotografer og en del, der henvender sig til fotografer, der kommer udefra. Dette forslag kan dog ikke imødekommes, fordi der juridisk ikke skelnes mellem eksterne og ansatte fotografer, og fordi politikken skal gælde alle i koncernen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-13

43. Indkaldelse af stedfortræder til regionsrådsmøder

Resume

Forretningsudvalget har på sit møde den 22. april 2014 ønsket, at der gives mulighed for at indkalde stedfortræder til regionsrådsmøderne ved korterevarende fravær (under en måneds varighed). En sådan ændring forudsætter, at styrelsesvedtægten for Region Midtjylland og regionsrådets forretningsorden ændres.

 

Udkastet til ændret styrelsesvedtægt skal behandles i to møder i regionsrådet og blev behandlet første gang den 28. maj 2014.

Direktionen indstiller,

at udkast til ændret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland 2014-2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på sit møde den 22. april 2014 foreslået, at der gives mulighed for at indkalde stedfortræder til regionsrådsmøderne ved korterevarende fravær (under en måneds varighed). En sådan ændring forudsætter, at styrelsesvedtægten for Region Midtjylland og regionsrådets forretningsorden ændres.

 

Lovgrundlag for indkaldelse af stedfortræder

Det juridiske grundlag for indkaldelse af stedfortræder til møder i regionsrådet fremgår af styrelseslovens § 15. Det fremgår heraf, at hvis der skal indkaldes stedfortræder, kræver det, at et medlem har lovligt forfald, hvorved der kan forstås fravær på grund af følgende:

 

Egen sygdom eller sygdom hos børn eller anden nærtstående; graviditet, barsel eller adoption; varetagelse af andet offentligt hverv; ansættelsesforhold, hvis særlige forhold gør sig gældende samt selvstændige erhvervsinteresser, såfremt varetagelsen af disse er en forudsætning for at undgå alvorlig ulempe eller tab; studier og ferie.

 

Der kan på baggrund heraf indkaldes stedfortræder i følgende tilfælde:

 

 1. Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i regionsrådet, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende liste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

 2. Til det konstituerende møde eller 2. behandling til forslag til budget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af en anden grund.

 3. Når formanden får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode på mindst en måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i regionsrådet.

 

Indkaldelse af stedfortræder efter punkt 1 og 2 er frivillig og skal kun ske på begæring. Der er ikke noget krav om, at fraværet har en forventet varighed i en vis periode.

 

Grundlag for indkaldelse af stedfortræder i Region Midtjylland

Af styrelsesvedtægten for Region Midtjylland fremgår det af § 3, at de nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden. I forretningsordenen for regionsrådet er der i § 3 (blandt andet) formuleret følgende tekst angående indkaldelse af stedfortræder:

 

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i regionsrådet, meddeler denne formanden for regionsrådet dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

 

Stk. 2. Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i regionsrådet, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet.

 

Stk. 3. Til det konstituerende møde og til 2. behandlingen af forslaget til årsbudget kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt et medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt.

 

Stk. 4. Når formanden for regionsrådet får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i regionsrådet.  

 

Regionsrådet har således ikke i styrelsesvedtægten og forretningsordenen besluttet, at der skal indkaldes stedfortræder ved korterevarende fravær, og der er derfor indkaldt stedfortræder ved længerevarende fravær. Endvidere har der været indkaldt stedfortræder i forbindelse med fravær ved det konstituerende møde og 2. behandling af budgettet.

 

Ændring af grundlag for indkaldelse af stedfortræder

Hvis der skal indkaldes stedfortræder ved lovligt fravær af under en måneds varighed, vil det kræve en ændring af § 3 i styrelsesvedtægten og § 3, stk. 4 i regionsrådets forretningsorden.

 

Teksten i styrelsesvedtægtens § 3 vil kunne ændres til: (tilføjelse er understreget).

 

§ 3 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i regionsrådets forretningsorden. De nærmere regler, der er beskrevet i forretningsordenen, følger styrelseslovens rammer, idet der indkaldes stedfortræder ved lovligt forfald til møder i regionsrådet ved fravær af en forventet varighed på under en måned. 

Teksten i forretningsordenens § 3, stk. 4 vil kunne ændres til følgende: (tilføjelse er understreget, parentes = tekst, der skal slettes) 

 

Stk. 4. Når formanden for regionsrådet får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv (i mindst 1 måned) på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i regionsrådet. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

 

De to ændringsforslag er indarbejdet i vedlagte udkast til ændret styrelsesvedtægt og forretningsorden.

 

Endvidere er der i bilag vedlagt en kort beskrivelse af de juridiske og praktiske rammer i forbindelse med indkaldelse af stedfortræder samt en kort beskrivelse af praksis i henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland.

 

En ændring af styrelsesvedtægten kræver, at den undergives to behandlinger i regionsrådet, og den nye praksis for indkaldelse af stedfortræder vil kunne træde i kraft efter endelig godkendelse på regionsrådets møde den 25. juni 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

44. Vedtagelse af mødeplan for 2015 for regionsrådet

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2015 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder, temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet i 2015 vedtages.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til § 10 i Lov om regioner vedtage og offentliggøre en mødeplan for rådets ordinære møder. Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2015 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2015.

 

Regionsrådet

Der foreslås følgende plan for møder i regionsrådet i 2015:

Onsdag den 28. januar 2015 kl. 13.00

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 13.00

Onsdag den 29. april 2015 kl. 13.00

Onsdag den 27. maj 2015 kl. 13.00

Onsdag den 24. juni 2015 kl. 13.00

Onsdag den 26. august 2015 kl. 13.00

Onsdag den 30. september 2015 kl. 13.00

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.00

Onsdag den 25. november 2015 kl. 13.00

Onsdag den 16. december 2015 kl. 13.00.

 

Regionsrådsmøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Efter ovenstående mødeplan holder regionsrådet i alt 11 møder i 2015. Enkelte møder er tilpasset forventede tidsfrister vedrørende vedtagelsen af regionens regnskab for 2014 og budget for 2016.

 

Temamøder

Det foreslås, at regionsrådet i lighed med tidligere år afvikler et antal temamøder i 2015. Der foreslås, at der gennemføres 11 temamøder, der som udgangspunkt afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i regionsrådet, idet der samtidig i tilknytning til temamøderne vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper.

 

Der foreslås følgende temamøder i 2015:

Mandag den 26. januar 2015 kl. 14.00

Mandag den 23. februar kl. 14.00

Mandag den 23. marts 2015 kl. 14.00

Mandag den 27. april 2015 kl. 14.00

Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 14.00

Mandag den 22. juni 2015 kl. 14.00

Mandag den 24. august 2015 kl. 14.00

Mandag den 28. september 2015 kl. 14.00

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 14.00

Mandag den 23. november 2015 kl. 14.00

Mandag den 14. december 2015 kl. 14.00.

 

Temamøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Gruppemøderne vil kunne afvikles før og efter temamøderne.

 

Besigtigelsesture

Det foreslås, at regionsrådet i 2015 gennemfører fire besigtigelsesture på følgende tidspunkter:

Mandag den 2. marts 2015 ca. kl. 9.30

Mandag den 1. juni 2015 ca. kl. 9.30

Mandag den 7. september 2015 ca. kl. 9.30

Mandag den 2. november 2015 ca. kl. 9.30.

 

Øvrige møder

Det kan til orientering oplyses, at Danske Regioners årsmøde i 2015 afholdes den 9. april 2015 på Hotel Nyborg Strand.

 

Endelig bemærkes, at der forventes afholdt fire møder i Kontaktudvalget i 2015. Forslag til mødedatoer foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

 

Rådgivende udvalg

De rådgivende udvalg godkender selv mødeplanen. Mødeplanen forelægges de rådgivende udvalg til godkendelse på møderne i august måned 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

45. Vedtagelse af mødeplan for 2015 for regionsrådets forretningsudvalg *

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2015.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2015 vedtages.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal i henhold til udvalgets forretningsorden vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2015.

 

Der fremlægges forslag til mødeplan for forretningsudvalgets møder i 2015. Det foreslås, at forretningsudvalget mødes 12 gange i 2015. Møderne i maj, juni, august og september er tilpasset de forventede tidsfrister for vedtagelse af Region Midtjyllands regnskab for 2014 og budget 2016.

 

Der foreslås følgende mødeplan for forretningsudvalget:

Mandag den 19. januar 2015 kl. 13.00

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 21. april 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 30. juni 2015 kl. 10.00

Fredag den 14. august 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 17. november 2015 kl. 10.00

Tirsdag den 8. december 2015 kl. 10.00.

 

Forretningsudvalgsmøderne afholdes i konferencelokalet, Regionshuset Viborg.

 

Endvidere bemærkes, at der mandag den 19. januar og 31. august 2015 er berammet møder mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-76-7-14

46. Udpegning til Naturpark Randers Fjord

Resume

I forbindelse med Naturpark Randers Fjord oprettes der et naturparkråd, der blandt andet skal understøtte den lokale borgerinddragelse og udarbejde naturparkplanen og dermed koordinere og prioritere udviklingsprojekter, som igangsættes. Region Midtjylland er tilbudt en plads i naturparkrådet.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem af regionsrådet til Naturparkrådet Randers Fjord.

Sagsfremstilling

Norddjurs kommune har rettet henvendelse til Region Midtjylland om udpegning af et medlem til Naturparkrådet for Randers Fjord.

 

Byrådet i Randers Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har godkendt en bred sammensætning af Naturparkrådet og har vedtaget, at man finder det ønskeligt, at Region Midtjylland er repræsenteret i et sådant råd.

 

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

 

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. 

 

For at opnå status som naturpark skal et område opfylde en række kriterier udviklet af Friluftsrådet.

 

Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers by og ud til mundingen af Randers Fjord i Kattegat og inddrager landområder på begge sider af fjorden. I alt drejer det sig om ca. 200 kvadratkilometer. Området byder på vandreture, rekreative ophold i særegen natur, rig på mange fuglearter, specielle planter og store rørskove. Her vil være både kulturlandskab helt tilbage til istiden, gravhøje og bakker, flade engområder og fine fiskemuligheder i fjordens klare vand. Samtidig rummer naturparken også udvikling af nye erhvervsmuligheder.

 

Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Destination Djursland og VisitRanders er partnere i projektet sammen med LAG Randers og LAG Djursland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-12-14

47. Orientering om udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Amgros

Resume

Danske Regioner har meddelt Amgros indstillingen af Henrik Fjeldgaard som bestyrelsesmedlem samt Conny Jensen som suppleant til bestyrelsen for Amgros. Administrationen har på baggrund af den indgåede konstitueringsaftale bekræftet dette.

Direktionen indstiller,

at administrationens bekræftelse af udpegningen af Henrik Fjeldgaard som bestyrelsesmedlem og Conny Jensen som suppleant til Amgros’ bestyrelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Amgros er et politisk ledet indkøbsselskab, som blev etableret i 1990 af de daværende amter. Formålet var at skabe administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler. Interessentskabskredsen er gennem årene blevet udvidet, og Amgros har siden 1. januar 2007 varetaget indkøb af medicin til de offentlige sygehuse i hele landet. 

Amgros varetager opgaver, der knytter sig til forskning og udvikling samt registreringen af de lægemidler, der produceres på sygehusapotekerne. Amgros' samarbejde med regionerne sker fortrinsvist gennem en tæt kontakt med landets 14 sygehusapoteker. 
 
Amgros har i en henvendelse til regionen den 23. maj 2014 oplyst, at Danske Regioner til bestyrelsen for Amgros har indstillet Henrik Fjeldgaard som bestyrelsesmedlem og Conny Jensen som personlig suppleant og bedt regionen bekræfte denne udpegning. Administrationen har den 26. maj 2014 besvaret denne henvendelse med bekræftelse på baggrund af den indgåede konstitueringsaftale. Udpegningen er gældende i indeværende valgperiode.

 

Henvendelsen fra Amgros er vedlagt som bilag.

Tilbage til toppen