Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 18. februar 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Anders Kühnau forlod mødet kl. 11.45 under behandlingen af punkt 18.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Standardiseret indberetning af økonomiopfølgning pr. 31. december 2013 eksklusiv supplementsperiode *
3 Nedsættelse af Vækstforum for Region Midtjylland 2014-2017 i henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling
4 Opfølgning på resultatkontrakter pr. 1. september 2013 (Indstilling fra Vækstforum)
5 Høringssvar vedrørende forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020
6 Scandinavian Game Developers - projektforlængelse (Indstilling fra Vækstforum)
7 Ansøgning fra Tradium om EUD-grundforløbet Bygge og Anlæg i Pederstrup på Djursland
8 Ansøgning om tilskud til Museum Ovartacis bidrag til Århundredets Festival
9 Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - åben pulje
10 Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - erhverv i uddannelserne
11 Tilskud til Scenekunstnerisk Udviklingsprojekt 2014-2016
12 Fælles udviklings- og projektsekretariat for scenekunst i Region Midtjylland
13 Projektbevilling til Psykiatrien i DNV-Gødstrup i 2014
14 Kapacitetsudvidelse på Respirationscenter Vest
15 Befordringsregler i forbindelse med udredningsretten og fælles visitation
16 Praksisforskningsfondens forskningsprogram 2014-2016
17 Høringssvar til forslag til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
18 Indførelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien
19 Indmelding til anlægspulje for 2014 på psykiatriområdet
20 Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien *
Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

a. Fordeling af lægelige uddannelsesstillinger

Forretningsudvalget blev orienteret om justering i fordelingen af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Baggrunden for justeringen har blandt andet været, at de lægelige uddannelsesstillinger var ujævnt fordelt på hospitalerne i regionen, at der var rekrutteringsvanskeligheder, og at akutplan, hospitalsplan og omstillingsplan har medført ændringer i hospitalerne akutoptageområder.

 

b. Planlægningen på hospitalerne

Forretningsudvalget drøftede planlægningen på et konkret område med baggrund i en patientoplevelse.

 

c. Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg og praksisplanudvalg

Forretningsudvalget tilsluttede sig det administrativt udarbejdede høringssvar i relation til udkast til bekendtgørelse vedrørende de kommende rammer for praksisplanudvalg og patientinddragelsesudvalg.

 

d. Opfølgning på besigtigelsestur til Aarhus Universitetshospital 17. februar 2014

Forretningsudvalget bad om, at der på et kommende temamøde planlægges en drøftelse af opsporing og behandling af prostatacancer. Derudover bad forretningsudvalget om, at der udarbejdes et notat med perspektiver og økonomi i forhold til en eventuel øget satsning på molekylær cancerdiagnostik.

 

e. Orientering om status vedrørende Nyt Psykiatrisk Center i DNU

1. næstformand Bente Nielsen orienterede om, at tilbudsfristen for OPP-projektet nu er fastsat til 31. marts 2014. Regionsrådet vil på et senere møde få valg af OPP-leverandør til godkendelse.

 

Bent Hansen, Anne V. Kristensen og Ulla Diderichsen var inhabile og deltog ikke under behandlingen af punkt e.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-21-10

2. Standardiseret indberetning af økonomiopfølgning pr. 31. december 2013 eksklusiv supplementsperiode *

Resume

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen er fælles for alle regioner.

 

Denne indberetning indeholder forbruget for 4. kvartal 2013 eksklusiv supplementsperioden og den forventede afvigelse.

Direktionen indstiller,

at indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet af den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2013 eksklusiv supplementsperiode tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev med økonomiaftalen 2010 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region.

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet er fastlagt i Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4). Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inkl. aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven.
 
Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for regnskab 2013 (inklusiv supplementsperiode), forventes forelagt forretningsudvalget den 11. marts 2014.

 
Regnskab 2013 vil blive forelagt forretningsudvalget den 13. maj 2014 og regionsrådet den 28. maj 2014.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-87-1-13

3. Nedsættelse af Vækstforum for Region Midtjylland 2014-2017 i henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Resume

Vækstforum udpeges af regionsrådet.

 

Vækstforum sammensættes således: tre medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ, seks medlemmer udpeges efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i regionen, deraf skal et medlem repræsentere yderområderne, seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og tre medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere.

 

Regionsrådet har i henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling ansvaret for udformningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum skal i den sammenhæng udarbejde et bidrag til den erhvervs- og vækstrettede del af strategien.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger de foreslåede medlemmer til Vækstforum for perioden 2014-2017,

 

at regionsrådet beder Vækstforum drøfte modtagne ønsker til observatørposter, og

 

at regionsrådet beder Vækstforum drøfte ønsket om suppleanter for Vækstforums medlemmer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 13. december 2013 at udpege følgende erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og organisationer som indstillingsberettigede til vækstforum:

 

 • Dansk Industri - to medlemmer,

 • Dansk Erhverv - et medlem,

 • Landbrug og Fødevarer - et medlem,

 • Dansk Byggeri - et medlem og

 • Finansrådet - et medlem,

 • Aarhus Universitet - et medlem,

 • Professionshøjskolen VIA University College - et medlem,

 • Mercantec - et medlem,

 • LO, AC og FTF i fællesskab indstiller to medlemmer, der repræsenterer lønmodtagerne i regionen, og

 • Dansk Arbejdsgiverforening indstiller et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverne i regionen.

 

Der er indkommet følgende indstillinger:

 

[image]

 

Alle udpegningsberettigede er blevet bekendtgjort med ligestillingsloven.

 

Regionsrådet har udpeget Ulla Diedrichsen, Henrik Gottlieb Hansen og Bent Hansen.

 

Suppleanter og observatører 

FTF og AC har i fællesskab indstillet en repræsentant, Thor Jensen, og anmoder desuden om, at AC’s repræsentant, Lone Abdene, kan være suppleant for Thor Jensen og dermed deltage i Vækstforums møder, når Thor Jensen har forfald til møderne, og/eller, at AC’s repræsentant får mulighed for at deltage i alle Vækstforums møder som tilforordnet/observatør uden taleret. FTF og AC henviser til, at der i Danmarks Vækstråd fremover også vil være en aktiv suppleant.

 

Følgende organisationer har udtrykt ønske om en observatørpost uden taleret:

HORESTA - Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation.

 

Baggrund

Folketinget vedtog den 1. februar 2014 forslag om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling.  

 

Ifølge Lov om erhvervsfremme og regional udvikling har Vækstforum til opgave, at

 

 • udarbejde bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, inden for hele regionen eller den del heraf, som det enkelte vækstforum dækker med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd,

 • redegøre for de initiativer, som vækstforum vil foretage som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi,

 • overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, herunder den erhvervsmæssige udvikling i regionens yderområder og

 • udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Vækstforum består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum kan ifølge sin forretningsorden tilbyde Det regionale Beskæftigelsesråd at udpege en observatør til Vækstforum.

 

Vækstforum har desuden mulighed for i det videre arbejde med strategi og planer at inddrage en bredere kreds af aktører gennem etablering af underudvalg m.v.

 

Lov om erhversfremme og regional udvikling er vedlagt som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet udpeger følgende til Vækstforum:

 

Alette Algreen-Ussing, Dansk Industri

Lars Aagaard, Dansk Industri

Vibeke D. Hansen, Dansk Erhverv

Tina Grangaard, Dansk Byggeri

Heine Back, Finansrådet

Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet

Harald Mikkelsen, Via University College

Kirsten Holmgaard, Mercantec

Viggo Thinggaard, LO i fællesskab med FTF og AC

Thor Jensen, LO i fællesskab med FTF og AC 

Jørgen Gaarde, kommunerne

H. C. Østerby, kommunerne

Jacob Bundsgaard, kommunerne

Erik Flyvholm, kommunerne

Claus Wistoft, kommunerne

Iver Enevoldsen, kommunerne,

 

at regionsrådet anbefaler Vækstforum, at HORESTA får en observatørpost, og

 

at regionsrådet beder Vækstforum drøfte ønsket om suppleanter for Vækstforums medlemmer.

  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-08

4. Opfølgning på resultatkontrakter pr. 1. september 2013 (Indstilling fra Vækstforum)

Resume

Det tidligere regionsråd og Vækstforum har i valgperioden igangsat en række erhvervsudviklingsprojekter. Pr. 1. september 2013 var der aktive erhvervsudviklingsprojekter for 1,9 mia. kr. (inklusiv medfinansiering). Projekterne er iværksat via resultatkontrakter med de operatører, som gennemfører aktiviteter til fremme af regionens erhvervsudvikling.

 

Der er pr. 1. september 2013 sket en opfølgning på de iværksatte initiativer. Det overordnede indtryk er, at de regionale erhvervsfremmemidler anvendes planmæssigt med mindre afvigelser. Operatørerne har redegjort for afvigelserne. Da strukturfondsprogramperioden nærmer sig sin afslutning, forventes der ganske få ændringer af resultatkontrakter frem mod projekternes afslutning.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at opfølgningen på de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum, jævnfør lov om erhvervsfremme, medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Aktiviteterne styres via resultatkontrakter indgået mellem selvstændige juridiske enheder og regionsrådet.

 

Der er indgået resultatkontrakter med baggrund i den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi og inden for erhvervsudviklingshandlingsplanens otte indsatsområder:

Energi og miljø, Fødevarer, Velfærdsinnovation, Turisme, Innovation og Forretningsudvikling, Digitalisering, Iværksætteri og Uddannelse og kompetenceudvikling.

 

Resultatkontrakterne specificerer, hvilke mål og krav, der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Der foretages halvårlige opfølgninger pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til Vækstforum og regionsrådet.

 

Afrapportering om mål og resultatkrav udarbejdes af de operatører, som regionsrådet har indgået resultatkontrakt med. Administrationen har sammenfattet operatørernes afrapportering pr. 1. september 2013 i en statusrapport, der er vedlagt som bilag.

 

Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområder anvendes planmæssigt, og at erhvervsfremmeaktørerne vurderer at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontraktens ophør.

 

Næste resultatkontraktopfølgning sker pr. 1. marts 2014 og forventes fremlagt for regionsrådet 28. maj 2014.

 

Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020, Erhvervsudviklingshandlingsplan 2011-2012 og Erhvervsudviklingshandlingsplan 2013-2014 er vedlagt som bilag.

 

Vækstforum behandlede sagen på sit møde den 10. december 2013.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-70-1-12

5. Høringssvar vedrørende forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020

Resume

Forslag til det kommende danske program for EU-støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne for perioden 2014-2020 er sendt i høring.

 

Udkast til høringssvar fremhæver behov for en pulje og rammer for regionale indsatser. Samtidig påpeges et behov for større koordinering af finansiering af indsatser.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar godkendes og fremsendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Sagsfremstilling

Fødevareministeriet har sendt forslag til nyt landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 i høring frem til den 14. februar 2014.

 

Administrationen foreslår, at det i høringssvaret meddeles Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at der i forslaget til det nye landdistriktsprogram er behov for rammer for en koordinering af regionale, kommunale og lokale erhvervsudviklingsindsatser på eksempelvist turisme-, fødevare- og bioøkonomiområdet imellem EU's fire investerings- og strukturfonde (Regionalfond, Socialfond, Hav- og Fiskerifond samt Landdistriktsfond) 2014-2020, herunder indskrives rammer for og afsættes midler efter 2015 til regionale indsatser, som kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

 

Det foreslås, at der i det nye landdistriktsprogram indskrives bredere rammer for innovations- og udviklingsindsatser i forbindelse med udvikling af ny viden, teknologi og tjenester, således at vækst i landbrug, fødevareindustri samt i såvel høj- som lavteknologiske følgeindustrier kan gå hånd i hånd med opfyldelsen af miljø-, natur- og klimamål.

 

Endvidere indeholder høringssvaret opfordring til, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inddrager regionerne i forbindelse med organiseringen af den fremtidige LAG-struktur med henblik på at opnå større koordinering af erhvervstiltag lokalt, kommunalt og regionalt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-29-3-11

6. Scandinavian Game Developers - projektforlængelse (Indstilling fra Vækstforum)

Resume

Viden Djurs søger om 0,238 mio. kr. som medfinansiering af en projektforlængelse af KASK-projektet Scandinavian Game Developers (KASK - Kattegat-Skagerak Interreg-program under EU Strukturfonde).

 

Vækstforum og regionsrådet har i 2011 bevilget 3,4 mio. kr. til projektet, som har et samlet budget på 9,9 mio. kr.

 

Formålet med det oprindelige projekt har været at etablere et internationalt samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer inden for spiludvikling. Fokus har været muligheden for at udnytte det potentiale, der er i udvikling og afsætning af computerspil til uddannelse og træning samt at udvikle relevante forretningsmodeller.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af de regionale erhvervsudviklingsmidler bevilges 0,238 mio. kr. til Viden Djurs i 2014 til gennemførelse af formidlingsaktiviteter i forlængelse af projekt Scandinavian Game Developers, og

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at Viden Djurs modtager tilsagn om bevilling fra KASK-programmet.

Sagsfremstilling

Viden Djurs og projektet Scandinavian Game Developers har i projektets første 28 måneder opnået mange af de forventede resultater.

 

Ansøger har blandt andet opstillet følgende effektmål for projektet:

 

 • De inkubatorer, som indgår i projektet, vil overgå til drift efter projektets ophør.  

 • Der vil efter projektets ophør være en stigning i antallet af etablerede virksomheder på 50 %, svarende til, at 75 entreprenører har etableret sig i inkubatorerne.  

 • "Serious Games" vil være etableret som et forretningsområde i KASK-regionen med et netværk af mindst 10 virksomheder indenfor de første tre år efter projektets ophør.

 

Disse mål er opfyldt på nuværende tidspunkt.

 

Projektet har især haft fokus på at udvikle potentialet for anvendelse af læringsspil i Skandinavien. I den forbindelse er der bl.a. udarbejdet en ph.d.-afhandling om de processer, som aftagere og udviklere af denne spiltype sammen gennemgår, og hvordan det bedste resultat opnås.

 

Endvidere har Aarhus Social- og Sundhedsskole i samarbejde med en lokal spiludvikler udviklet sit eget læringsspil, der nu afprøves blandt skolens studerende.

 

Scandinavian Game Developers’ partnere vil efter projektets oprindelige slutdato den 31. maj 2014 gerne øge kendskabet til projektets resultater.

 

Derfor anmoder projektet om forlængelse frem til udgangen af 2014 samt en øget bevilling til at gennemføre en række aktiviteter med fokus på videndeling.

 

En forlængelse af Scandinavian Game Developers vil omfatte tre nye ”arbejdspakker” i projektet:

 

 • Oplæg og workshop på skandinaviske konferencer

 • Udarbejdelse af artikler til fagmagasin, portal for iværksættere og andre medier

 • Oversættelse af Aarhus Social- og Sundhedsskoles læringsspil og lancering af dette i Sverige og Norge.

    

Økonomi

Det samlede budget i 2014 er på 746.000 kr., heraf finansierer regionsrådet 238.000 kr.

 

Budget og finansiering fremgår af nedenstående tabel 1.

 

[image]

 

Oversigt over de regionale erhvervsudviklingsmidler pr. 20. februar 2014 er vedlagt som bilag.

 

Vækstforum behandlede sagen på sit møde den 11. december 2014.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-14

7. Ansøgning fra Tradium om EUD-grundforløbet Bygge og Anlæg i Pederstrup på Djursland

Resume

Tradium har i henvendelse af 20. december 2013 anmodet regionsrådet om at indstille til Ministeriet for Børn og Undervisning at udbud af grundforløbet til erhvervsuddannelsen ”Bygge og anlæg” placeres i Pederstrup, Syddjurs Kommune.

 

Regionsrådet skal i henhold til ”Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse” koordinere den samlede indsats i regionen, som vedrører erhvervsuddannelsernes grundforløb (EUD) og skal i den sammenhæng afgive indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet indstiller til Ministeriet for Børn og Undervisning, at behandlingen af Tradiums ansøgning om godkendelse af et udlagt udbud af EUD-grundforløbet "Bygge og anlæg" i Pederstrup afventer vedtagelsen af erhvervsskolereformen, og

 

at udkast til svarbrev til Tradium godkendes.

Sagsfremstilling

Tradium er et uddannelsescenter i Randers, som består af en fusion i 2010 mellem Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole.

 

Tradium har i henvendelse af 20. december 2013 anmodet regionsrådet om en indstilling vedrørende udbud af grundforløbet til erhvervsuddannelsen ”Bygge og anlæg” i Pederstrup, Syddjurs Kommune.

 

I henhold til ”Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse”, skal regionsrådet koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen.

 

Tradium anfører i deres henvendelse, at der er gode erfaringer med tømreruddannelsen og EUX. Tradium forventer at kunne starte et grundforløb med 20 elever og et EUX hold med 20 elever. Tradium anfører, at der ikke vil være etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelse af udbuddet, da der er nyrenoverede lokaler til rådighed. Tradium anfører ligeledes, at man råder over gode og erfarne lærerkræfter, der kan løfte opgaven, og det vurderes, at det vil være muligt at sikre de nødvendige praktikpladser.

 

Administrationen har modtaget høringssvar fra Viden Djurs, Aarhus TECH, Den jyske Håndværkerskole og udtalelse fra UU Djursland.

 

Administrationen vurderer, at en udbygning af erhvervsuddannelserne på Djursland er relevant. Det er imidlertid vigtigt, at denne udbygning sker i tæt samarbejde og koordination mellem erhvervsskolerne.

 

Erhvervsskolereformen vil blive behandlet i Folketinget i februar 2014.

 

Viden Djurs - Viden Djurs betragter Djursland som deres naturlige opland, hvor de bør være dem, der udbyder erhvervsuddannelser. Viden Djurs agter selv at søge om at udbyde "Bygge og anlæg" på Djursland, men afventer vedtagelsen af den nye Erhvervsskolereform, da det forventes, at reformen vil betyde, at der kommer en ny ansøgningsrunde.

 

Aarhus TECH - Har ingen indvendinger imod et udbud af grundforløbet og vil gerne samarbejde om hovedforløb.

 

Den jyske håndværkerskole - Den jyske håndværkerskole udbyder allerede indgangen på Djursland (6-7 elever årligt på grundforløbet) og anbefaler derfor, at der ikke tillades endnu et udbud. En del af eleverne fra Djurslandsområdet, der er omfattet af skolehjemordningen, vil miste den økonomiske støtte til ordningen.

 

Der er afgivet følgende udtalelse:

 

UU Djursland - Ser gerne, at der sker en udbygning af Erhvervsuddannelserne på Djursland, da det vil være med til at afkorte de lange transporttider.

 

Administrationen bemærker, at elever i forhold til skolehjemordningen, er berettiget til at bo på skolehjem, hvis de har mere end fem kvarters offentlig transporttid fra bopæl til den nærmeste skole, som tilbyder den valgte uddannelse. Egenbetalingen for et skolehjems ophold er typisk fra 0 til 500 kr. pr. uge for kost og logi.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen fremsendes til afgørelse i regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-7-14

8. Ansøgning om tilskud til Museum Ovartacis bidrag til Århundredets Festival

Resume

Museum Ovartaci søger om midler til udvikling af formidlingstilbud og aktiviteter i forbindelse med Folkeuniversitetets Århundredets Festival i 2014. Formålet med aktiviteterne, der tæller en kunstudstilling, kirkegårdsvandringer og forskerdebat, er at aktualisere historien om psykiatrien i Danmark samt skabe øget synlighed for og kendskab til museet.

 

Region Midtjylland søges om 167.500 kr. i 2014 ud af et samlet budget på 174.500 kr.

Direktionen indstiller,

at der af kulturudviklingsmidlerne bevilges i alt 167.500 kr. i 2014 til Museum Ovartaci til udvikling af formidlingstilbud og aktiviteter i forbindelse med Århundredets Festival 2014.

Sagsfremstilling

Museum Ovartaci drives til og med 2015 af Region Midtjylland, men da regionen ikke kan tage et ansvar for museumsdrift, arbejdes der i øjeblikket på en videreførelse af museet i andet regi. Administrationen ser museets samarbejde med Folkeuniversitetet og Århundredets Festival, hvor nye formidlingsformer bliver udviklet og afprøvet, som en del af en strategi for videreførelse af museet.

 

Museum Ovartaci repræsenterer i sig selv en unik blanding af historie og kunst, som lægger op til, at der udvikles nye strategier for formidling og historiefortælling.

 

Med deltagelsen i Århundredets Festival er der tale om en række arrangementer, der under titlen ”Da Daarerne blev Sindssyge” har til formål at aktualisere historien om psykiatrien i Danmark og fortælle Risskov Psykiatrisk Hospitals historie. Gennem formidling af kunsten og dens historiske kontekst ønsker museet at skabe forståelse for en verden, der kan virke meget lukket og nedbryde fordomme om psykisk syge.

 

Museum Ovartaci deltager som samarbejdspartner med Folkeuniversitetet, og arrangementerne vil blive omtalt i festivalens program, der omdeles til 200.000 husstande. Samarbejdet med Folkeuniversitetet og den ramme, Århundredets Festival tilbyder, giver museet mulighed for at udvikle dets formidling, at skabe øget synlighed for og kendskab til Museum Ovartaci og på længere sigt at bidrage til at skabe en ny identitet for museet.

 

Indhold

Museum Ovartacis arrangementer afholdes i forbindelse med Folkeuniversitetets vidensfestival om 1800-tallet, Århundredets Festival, der løber af stablen den 7.-18. marts 2014 i Aarhus. Arrangementerne vil falde i tre dele:

 

 • Kunstudstilling med patientværker fra 1800-tallet, der tematiserer forbindelsen mellem kunst, geni og galskab

 • Spøgelsesvandring på hospitalets kirkegård – skæbnefortællinger og fordomme

 • Historisk funderet forskerdebat med udgangspunkt i hospitalets grundlægger, Harald Selmers, idéer.

 

”Da Daarerne blev sindssyge” er ifølge ansøgningen fortællingen om, hvordan samfundets syn på patienterne ændrede sig i 1800-tallet: fra at se dem som fortabte sjæle eller besatte syndere til at betragte dem som syge på linje med folk med fysiske lidelser – og dermed med mulighed for helbredelse: ”Det er historien om, hvordan man forsøgte at bringe respekt og medmenneskelighed ind i behandling af psykisk syge.”

 

Baggrund

Museum Ovartaci drives af Region Midtjylland og ligger på Aarhus Universitetshospital i Risskov. Regionen yder aktuelt et årligt driftstilskud til museet på ca. 1,5 mio. kr.

Museet har ca. 14.000 besøgende og brugere årligt. Det har en samling på over 9.000 genstande af såvel kulturhistorisk som kunstnerisk kvalitet. Ud over faste og skiftende udstillinger fungerer museet i udstrakt grad som et socialt være- og værksted, som en vidensbank i forhold til temaer omkring ”kunst og psykiatri” og som en rummelig arbejdsplads.

 

Region Midtjylland ønsker at afhænde driftsansvar mv. til anden part, da regionen ikke har hjemmel til at drive museum i museumslovens forstand. Museum Ovartaci videreføres dog uændret foreløbig frem til og med 2015, jævnfør regionsrådets beslutning af 7. juni 2012, idet finansieringen afholdes inden for psykiatriens driftsramme. Der arbejdes fortsat på at afklare mulige scenarier for den videre drift.

 

Økonomi

Region Midtjylland søges om 167.500 kr. ud af et samlet budget på 174.500 kr. Folkeuniversitetet medfinansierer blandt andet i form af honorarer til forskere ved debatten, administration af billetsalg m.v. Museum Ovartaci står for værtskab og research af indhold til arrangementerne og søger derfor lønmidler.

 

Budget og finansiering af formidlingsaktiviteterne fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over eksisterende bevillinger og indstillede beløb fra kulturudviklingsmidlerne.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-2-14

9. Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - åben pulje

Resume

Regionsrådet har en række formelle opgaver i forhold til uddannelsesområdet, herunder sekretariatsbetjeningen af de regionale fordelingsudvalg, der varetager fordelingen af elever på regionens almene gymnasier samt en koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner med det formål at sikre det regionale udbud af uddannelsesmuligheder.

 

Regionsrådet støtter gennem sin udviklingspulje på uddannelsesområdet de nationale og regionale målsætninger på uddannelsesområdet.

 

Den 13. januar 2014 modtog Region Midtjylland 17 ansøgninger til den seneste ansøgningsrunde, som har haft tre temaer: Flere unge i praktik, Erhverv ind i ungdomsuddannelsen og Åben pulje. Disse er indkommet på baggrund af det projektværksted, der blev afholdt i november 2013.

 

Dette dagsordenspunkt vedrører de otte ansøgninger til temaet Åben pulje.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 872.000 kr. i 2014 til Horsens Gymnasium til projektet Reduktion af drenges chanceulighed i de gymnasiale uddannelser. (Bevillingen forventes anvendt med 370.000 kr. i 2014 og 502.000 kr. i 2015),

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 1.165.000 kr. i 2014 til Holstebro Gymnasium og HF til projektet Brobygning mellem gymnasium og universitet - Universitetsstuderende som mentorer for udvalgte subtalenter fra gymnasier i Region Midtjylland. (Bevillingen forventes anvendt med 175.000 kr. i 2014 og 390.000 kr. i 2015, 380.000 kr. i 2016 og 220.000 kr. i 2017),

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 243.000 kr. i 2014 til Aarhus Social- og Sundhedsskole til projektet Internationalisering i en ny visionær pædagogisk rammesætning. (Bevillingen forventes anvendt med 160.000 kr. i 2014 og 83.000 kr. i 2015),

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 80.000 kr. i 2014 til Tørring Gymnasium til projektet Eleven som lokal verdensborger - Manual til feltarbejde. (Bevillingen forventes anvendt med 80.000 kr. i 2014), og

 

at der meddeles afslag til Viborg Gymnasium og HF til projektet Et opgør med motivationskrisen i uddannelsessystemet, til Mercantec til projektet Fysisk og virtuel brobygning, til Viby Gymnasium og HF til projektet EUX-oprettelse og til VUC Aarhus til projekt VUC Transit.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 afsat 13,309 mio. kr. til den regionale udviklingspulje på uddannelsesområdet.  

Til den netop afsluttede ansøgningsrunde har der været afsat i alt 8,5 mio. kr., således at der kan gennemføres endnu en ansøgningsrunde i 2014. De 8,5 mio. kr. fordeler sig med følgende rammer: Flere unge i praktik: 3 mio. kr., Erhverv ind i ungdomsuddannelserne: 3 mio. kr. og Åben pulje: 2,5 mio. kr.

 

Ansøgninger

Der er indkommet otte ansøgninger til den åbne pulje, hvoraf fire indstilles til bevilling:

 

Reduktion af drenges chanceulighed i de gymnasiale uddannelser

Horsens Gymnasium ansøger sammen med Silkeborg Tekniske Skole (HTX) og Handelsgymnasiet i Silkeborg (HHX) om midler til dette forsknings- og udviklingsprojekt.

Det er administrationens vurdering, at det er et godt og velbeskrevet projekt, der tager fat på drenge-gruppen i gymnasieverdenen. Projektet kan være med til at udvikle metoder/undervisningsaktiviteter, der kan tilgodese gruppen og se på, hvordan drengene får lige muligheder i de gymnasiale uddannelser. 

                   

Medfinansieringsgraden i projektet er for lav, hvorfor den endelige fordeling mellem budgetposterne ændres ved eventuel bevilling, således, at medfinansieringen i projektet antager de 25 %, der er opsat som krav ved projektværkstedet.

 

Brobygning mellem gymnasium og universitet - Universitetsstuderende som mentorer for udvalgte subtalenter fra gymnasier i Region Midtjylland

Holstebro Gymnasium ansøger sammen med ni øvrige gymnasier i regionen og Aarhus Universitet om midler til projektet.

 

Det er administrationens vurdering, at projektet bygger videre på de gode erfaringer, der er fra projekt Udvalgt til Uni, som blev påbegyndt i 2010. I projekt Udvalgt til Uni2 introduceres en mentorordning, hvor universitetsstuderende skal fungere som mentorer for gymnasieeleverne. En del af projektet er desuden, at der indfases en bæredygtig finansieringsmodel, således at projektet bliver selvkørende og dermed fortsætter efter projektperiodens udløb. Denne abonnementsmodel vil også kunne bruges på andre projekter fremadrettet. Der er i ansøgningen ligeledes sekundært ansøgt om 600.000 kr. til følgeforskning, som ikke indstilles bevilget.

  

Internationalisering i en visionær pædagogisk rammesætning

Aarhus Social- & Sundhedsskole ansøger sammen med Risskov Gymnasium, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Viden Djurs og Teknisk skole Silkeborg om midler til opsamlings- og dokumentationsmateriale i forbindelse med deres fælles Ghana projekt.

Skolerne ønsker at udvikle en model for, hvordan elevernes læring kan udformes, så læringsprocessen udmøntes i konkrete projekter til gavn for udsatte ældre og børn i 3. lande. Projekter er f.eks. at bygge et uddannelsessted, et hostel for unge, starte økologisk landbrug og oprette et import/eksport firma i Ghana.

 

Det er administrationens vurdering, at de ansøgte midler skal sikre en høj kvalitativ dokumentering af hele udviklingsprocessen. Dette sikrer, at der kan ske en reel og detaljeret videreformidling til andre skoler i regionen, der senere kunne ønske at iværksætte lignende tiltag.

 

Eleven som lokal verdensborger - Manual til feltarbejde

Tørring Gymnasium og Bjerringbro Gymnasium ansøger om midler til at lave en manual til feltarbejde.

 

Det er administrationens vurdering, at denne projektansøgning ligger i forlængelse af projektet Eleven som lokal verdensborger, som påbegyndtes i 2010. Projektet skal samle erfaringerne fra det oprindelige projekt i en bog om antropologisk metode til undervisning i gymnasieskolen, hvorved det bliver muligt at dele disse erfaringer med andre gymnasier, der ønsker at anvende samme metode i undervisningen.

 

Følgende indstilles til afslag

I vedlagte bilag 1 beskrives administrationens vurderinger i forhold til afslag på nedenstående fire projekter.

 

 • Et opgør med motivationskrisen i uddannelsessystemet

 • Fysisk og virtuel brobygning

 • Oprettelse og udvikling af EUX uddannelsen

 • VUC Transit.

 

I det efterfølgende dagsordenspunkt behandles ansøgningerne under temaet Erhverv ind i ungdomsuddannelserne. Behandlingen af ansøgninger under temaet Flere unge i praktik udsættes til medio 2014 med det formål at sikre sammenhæng til den planlagte behandling af en øget regional praktikpladsindsats.

 

Økonomi

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Budget og finansiering af projekterne under temaet Åben pulje fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Regionsrådet har afsat cirka 13 mio. kr. i 2014 til formålet. Oversigten over midler i udviklingspuljen fremgår af vedlagte bilag 2.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-4-14

10. Ansøgninger om udviklingstilskud til uddannelse - erhverv i uddannelserne

Resume

Regionsrådet har en række formelle opgaver i forhold til uddannelsesområdet, herunder sekretariatsbetjeningen af de regionale fordelingsudvalg, der varetager fordeling af elever på regionens almene gymnasier samt en koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner med det formål at sikre det regionale udbud af uddannelsesmuligheder.

 

Derudover støtter regionsrådet gennem sin udviklingspulje på uddannelsesområdet de nationale og regionale målsætninger på uddannelsesområdet.

 

Den 13. januar 2014 modtog Region Midtjylland 17 ansøgninger til den seneste ansøgningsrunde, som har haft tre temaer: Flere unge i praktik, Erhverv ind i ungdomsuddannelserne og Åben pulje. Disse er indkommet på baggrund af det projektværksted, der blev afholdt i november 2013.

 

Dette dagsordenspunkt vedrører de seks ansøgninger til temaet Erhverv ind i ungdomsuddannelserne.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 1.809.000 kr. i 2014 til Struer Statsgymnasium til projektet Hvad skal vi leve af i vores lokalområder i fremtiden? (Bevillingen forventes anvendt med 1.050.000 kr. i 2014, 529.000 kr. i 2015, 179.000 kr. i 2016 og 51.000 kr. i 2017),

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 500.000 kr. i 2014 til Mercantec til projektet Byg et hospital,

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse bevilges 155.000 kr. i 2014 til Asmild Landbrugsskole til projektet EUX-Landbrug og fremtidens erhvervstilknytning. (Bevillingen forventes anvendt med 55.000 kr. i 2014, 50.000 kr. i 2015 og 50.000 kr. i 2016),

 

at der af Region Midtjyllands pulje til uddannelse i 2014 bevilges 572.000 kr. i 2014 til Aarhus Social- & Sundhedsskole til projektet Inddragelse af praksis i undervisningen. (Bevillingen forventes anvendt med 351.000 kr. i 2014 og 221.000 kr. i 2015), og

 

at der meddeles afslag til Ikast brande Gymnasium og HF til projektet HF Business og til Århus Statsgymnasium til projektet Center for Innovation og Virksomhedskontakt.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 afsat 13,309 mio. kr. til den regionale udviklingspulje på uddannelsesområdet.

Til den netop afsluttede ansøgningsrunde har der været afsat i alt 8,5 mio. kr., således at der kan gennemføres endnu en ansøgningsrunde i 2014. De 8,5 mio. kr. fordeler sig med følgende rammer: Flere unge i praktik: 3 mio. kr., Åben pulje: 2,5 mio. kr. og Erhverv ind i ungdomsuddannelserne: 3 mio. kr.

 

Ansøgninger

Der er indkommet seks ansøgninger under temaet Erhverv ind i uddannelserne, hvoraf fire indstilles til bevilling.

 

Hvad skal vi leve af i vores lokalområder i fremtiden?

Struer Statsgymnasium ansøger sammen med Lemvig Gymnasium, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium, Viborg Gymnasium & Hf, Ikast-Brande Gymnasium & Hf, Mercantec (Htx) m.fl. om udviklingsmidler. Projektet tager udgangspunkt i, at der lokalt omkring den enkelte uddannelsesinstitution etableres et netværk af virksomheder, som oparbejder en vidensbank med udfordringer/opgaver og kompetencer inden for forståelse og udvikling af bæredygtighed, innovation og uddannelse. Gennem specifikke innovative undervisningsforløb bringes elever, undervisning, fag og lærere således i en mere direkte kontakt med erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Det er administrationens vurdering, at der er en høj grad af nytænkning i projektet i form af de lokale netværk og arbejdet med bæredygtighed. Samtidig er projektet bredt funderet i den vestlige del af regionen og er i god overensstemmelse med regionens øvrige satsninger. Det indstilles, at projektet bevilges det ansøgte beløb.

 

Byg et hospital

Mercantec ansøger sammen med Aarhus Tech, Herningsholm, UU Aarhus, Viborg og Herning, LO sektionerne i Aarhus, Viborg, Silkeborg/Favrskov og Herning om udviklingsmidler til projektet, der er et brobygningsprojekt til de uddannelser, der er rettet mod byggefagene. Regionen står overfor flere store byggeopgaver, og udsigten til mangel på kvalificerede bygningshåndværkere gør, at der er behov for en indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse indenfor byggefagene. Det er administrationens vurdering, at dette projekt kan være med til at skabe interesse for byggefagene gennem en ny og virkelighedsnær vejledningsform allerede i folkeskolen. Derfor indstilles det ansøgte beløb bevilget.

 

EUX-Landbrug og fremtidens erhvervstilknytning

Asmildkloster Landbrugsskole ansøger sammen med Viborg Gymnasium & Hf om udviklingsmidler til at øge erhvervstilknytning for elever på EUX-landbrugsuddannelsen. Målet med projektet er, at eleverne på EUX-landbrug får kontakt til en variation af relevante virksomheder, følgeerhverv og uddannelser. Det er administrationens vurdering, at projektet kan være med til at skabe bedre netværk og muligheder for erhvervstilknytning for eleverne på uddannelsen. Det indstilles, at det ansøgte beløb bevilges, dog med det forbehold, at der i forbindelse med udfærdigelse af resultatkontrakt stilles krav om exitstrategi for videreførelse af de i projektansøgningen beskrevne aktiviteter for eleverne.

  

Inddragelse af praksis i Undervisningen

Aarhus Social- & Sundhedsskole ansøger sammen med Social- & Sundhedsskolen i Herning om midler til øget erhvervstilknytning for deres grundforløbselever. Man vil i projektet inddrage elementer af elevernes kommende erhvervspraksis i undervisningen på grundforløbet, for at styrke undervisningens tilknytning til elevernes kommende arbejdssituation, samtidig med at det kan have en motiverende effekt for eleverne. Det er administrationens vurdering, at dette er en relevant og praksisnær måde at inddrage sosu-elevernes kommende erhverv mere direkte ind i deres grundforløbsuddannelser. Derfor indstilles det, at det ansøgte beløb bevilges.

 

Følgende ansøgninger indstilles til afslag

I vedlagte bilag 1 beskrives administrationens vurderinger i forhold til afslag på nedenstående to projekter.

 

 • HF Business

 • Center for Innovation og Virksomhedskontakt.

 

I det foregående dagsordenspunkt behandledes ansøgningerne under temaet Åben pulje. Behandlingen af ansøgninger under temaet Flere unge i praktik udsættes til medio 2014 med det formål at sikre sammenhæng til den planlagte behandling af en øget regional praktikpladsindsats.

 

Økonomi 

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Budget og finansiering af projekterne under temaet Erhverv i ungdomsuddannelserne fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Regionsrådet har afsat cirka 13 mio. kr. i 2014 til formålet. Oversigten over midler i udviklingspuljen fremgår af vedlagte bilag 2.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-4-14

11. Tilskud til Scenekunstnerisk Udviklingsprojekt 2014-2016

Resume

Et partnerskab bestående af Teater Refleksion, Teater Katapult og Black Box Dance Company ansøger om tilskud til et tre-årigt scenekunstnerisk udviklingsprojekt. Projektet omfatter samarbejde mellem forskellige kunstarter (animation, dans og drama), inddragelse af publikum i det scenekunstneriske arbejde og inddragelse af digitale og sociale medier. Der ansøges om et udviklingsbeløb, der fordeles mellem de tre projekter samt et beløb til projektledelse og koordinering. Teater Refleksion er operatør for projektet. Projektet er inddelt i tre faser i perioden 2014-2016. Der ansøges om 265.000 kr. i 2014

Direktionen indstiller,

at der af kulturudviklingsmidlerne bevilges 265.000 kr. i 2014 til Teater Refleksion til det scenekunstneriske udviklingsprojekt. Nye bevillinger til projektets eventuelle fortsættelse i 2015 og 2016 skal godkendes særskilt i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Teater Refleksion (Aarhus) søger sammen med Teater Katapult (Aarhus) og Black Box Dance Company (Holstebro) om tilskud til et fælles scenekunstnerisk udviklingsprojekt. Projektet er tre-årigt, men der søges i denne omgang kun om tilskud for første år.

 

Med projektet ønsker teatrene at udvikle og afprøve nye former for scenekunstnerisk udvikling og samarbejde. Man ønsker endvidere at opdyrke og arbejde med nye publikumsgrupper, særligt i områder, hvor der ikke er megen tradition for at gå i teatret. Arbejdet med publikum omfatter også en langt højere grad af publikumsinddragelse i den skabende proces, end man traditionelt har set. Endelig ønsker man med projektet at inddrage digital teknologi og sociale medier.

 

Hovedfokus i det første projektår vil være samarbejde mellem kunstarterne, i andet år vil det være digitale og sociale medier, i tredje år vil det være mødet med publikum.

 

Teater Katapult har fokus på udviklingen af ny dramatik, Black Box Dance Company tager afsæt i dansen, og Teater Refleksion har specialiseret sig indenfor dukke- og animationsteater.

 

I udviklingsprojektet vil de tre teatre arbejde med hvert sit delprojekt, der som nævnt vil have fælles fokus på videndeling og metodeudvikling. De fælles aktiviteter vil blive koordineret og tilrettelagt via scenekunstnetværkets projektkontor.

 

De tre delprojekter 

Teatret Refleksion

Teatret vil lade dukke- og animationsteatret blive udfordret af andre kunstarter. Formålet er at udvikle det scenekunstneriske udtryk og skabe nye former for forestillinger. Der vil blive gennemført en række workshops, der skal undersøge mødet mellem f.eks. dukken og danseren, dukken og dramatikeren, dukken og interaktiviteten. I projektet deltager både danske og internationale dukke- og animationskunstnere. Hvert forløb vil kulminere i en visning, der vil være tilgængelig for et publikum. Der vil desuden blive foretaget en grundig dokumentation, så projektet kan virke til inspiration for andre.

 

Teater Katapult

Katapult ønsker under overskriften ”Dogmeteater” at skabe et nyt kunstnerisk udviklingsrum for den nye danske dramatik, hvor dramatikken bringes ud til yderområderne af Region Midtjylland og afprøves og udfordres i mødet med det bredest mulige publikum. Ambitionen er at møde publikum i øjenhøjde og inddrage dem i den skabende proces via dialoger og feedback. Samtidig indebærer projektet et langt tættere og langt mere procesorienteret samarbejde mellem dramatiker, instruktør og skuespillere end det traditionelle teater. I hver sæson produceres en forestilling, hvor erfaringerne fra møderne med publikum i regionen kommer til udtryk.

 

Black Box Dance Company

Formålet med Dansekompagniets projekt er at møde nye publikumsgrupper og udforske nye kunstneriske konstellationer for at skabe et bredere regionalt fundament for dansen i Region Midtjylland. Dansekompagniet vil arbejde med: 1. Nye publikumsstrukturer, 2. Digitalisering og sociale medier og 3. Den kunstneriske proces. Med disse afsæt skal der skabes og produceres danseforestillinger på 14-15 udvalgte steder (gerne yderområder) i Region Midtjylland. På alternative lokaliteter (biblioteker, museer, skoler) vil publikum blive inviteret til at indgå i en dialog og en oplevelse af, hvad dansen som kunstform har at byde på.

 

Fælles aktiviteter

Videndeling og fælles metodeudvikling sikres gennem fælles workshops: Minimum tre workshops à tre dage, hvor mindst to af de tre teatre medvirker i hver, samt minimum en workshop à tre dage, hvor alle tre teatre deltager. Forløbet med alle tre teatre afholdes sidst på året og vil blive en både praktisk og teoretisk opsamling og konklusion på årets udviklingsprojekt. I dette forløb lægges desuden de store linjer for det kommende års projekt.

 

Fælles projektsekretariat

Projektet er udsprunget af det midtjyske scenekunstnetværk, i daglig tale kaldet SceNet, som blev skabt i 2009 med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. SceNet har siden iværksat en lang række af fælles projekter og aktiviteter indenfor forskellige områder. Omdrejningspunktet har været et netværkssekretariat placeret på Randers Egnsteater.

 

Det er ansøgerens ønske, at nærværende projekt forankres i SceNet:

”SceNet har i løbet af sin levetid fået strategisk betydning i relation til udviklingen af scenekunst i regionen, og netværket er blevet et eksempel for andre landsdele og kunstarter i forbindelse med netværksdannelse og udvikling af kunst, kompetencer og publikum. Det er derfor naturligt, at SceNet skal spille en afgørende rolle i relation til vores projekt i forbindelse med sparring og perspektivering, planlægning og afviklingen af de individuelle og fælles workshops - samt formidling, videndeling og dokumentation, der kan komme de øvrige medlemmer til gode.”

 

Ud over den nærværende ansøgning forventes mindst én yderligere ansøgning om tilskud til scenekunstneriske formål i løbet af foråret 2014. Det er derfor administrationens vurdering, at der i tilknytning til projekterne bevilges et særskilt tilskud på 250.000 kr. til et projektsekretariat, der samtidig kan videreføre SceNets almindelige netværksaktiviteter. Dermed sikres den brede videndeling i hele regionen, selv om projekterne fremover vil blive iværksat med ankerpunkt i de enkelte teatre.

 

Økonomi

Region Midtjylland ansøges om i alt 265.000 kr. i 2014. Budget og finansiering af udviklingsprojektet fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over eksisterende bevillinger og indstillede beløb fra kulturudviklingsmidlerne.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-8-14

12. Fælles udviklings- og projektsekretariat for scenekunst i Region Midtjylland

Resume

Der iværksættes et udviklings- og projektsekretariat for scenekunstnetværket i Midtjylland (SceNet). Det vil være sekretariatets opgave at medvirke ved iværksættelse af scenekunstneriske udviklingsprojekter, at sikre videndeling omkring scenekunstnerisk udvikling og at varetage fælles udviklingsopgaver for scenekunstnetværket. Projektet vil fungere som et pilotprojekt i et år.

 

Der søges om 250.000 kr. i 2014 til projektet.

Direktionen indstiller,

at der at kulturudviklingsmidlerne bevilges i alt 250.000 kr. i 2014 til scenekunstnetværket i Midtjylland til gennemførelse af et et-årigt pilotprojekt om et fælles udviklings- og projektsekretariat for scenekunst i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det foreslås at etablere et fælles udviklings- og projektsekretariat for scenekunstnetværket i Midtjylland. Udviklingssekretariatet er en videreførelse af sekretariatet for SceNet. Sekretariatet får til opgave at iværksætte og gennemføre projekter og facilitere videndeling og metodeudvikling i netværket.

 

Projektet understøtter den regionale kulturpolitiks mål om styrkelse af netværk og udvikling, og det sikrer at de værdifulde erfaringer, der er skabt i scenekunstnetværket kan danne grundlag for det videre udviklingsarbejde på området.

 

Baggrund

Scenekunstnetværket i Midtjylland blev etableret i 2009. Netværket har siden med omdrejningspunkt i et fælles sekretariat iværksat og gennemført en lang række udviklingsprojekter om blandt andet scenekunstnerisk udvikling, publikumsudvikling, internationalt arbejde, teater-skole kontakt og bestyrelsesarbejde.

 

Scenekunstnetværket i Midtjylland er det eneste af sin art i landet, idet der ikke har været tradition for at arbejde sammen regionalt på teaterområdet. Men med dette regionale afsæt og med den regionale forankring er det lykkedes at etablere samarbejder og fælles løsningsmodeller, som ikke har eksisteret før.

 

Der er blandt teatrene et stærkt ønske om at fortsætte scenekunstnetværket, men i stedet for en fælles tilgang til projekterne, som mere eller mindre har omfattet alle 19 teatre i netværket, foreslår man en mere dynamisk model, hvor projekterne funderes i konkrete partnerskaber mellem færre teatre, der har en fælles kunstnerisk, udviklingsmæssig dagsorden. Samtidig ønsker man dog at fastholde fælles videndeling og metodeudvikling i hele netværket, og en sådan virksomhed nødvendiggør en grundfinansiering, som ikke er bundet op på de enkelte projekter. Og dette er baggrunden for etablering af en fælles udviklingsorganisation.

 

Udviklingsorganisationens opgaver 

Konkrete udviklingsopgaver: At medvirke ved iværksættelse og gennemførelse af udviklingsprojekter i samarbejde mellem de enkelte teatre eller teaterpartnerskaber inden for netværket.

 

Fælles opgaver for scenekunstnetværket, at

 

 • sikre fælles videndeling og metodeudvikling

 • facilitere fælles udviklingsopgaver, f.eks. international projektudvikling

 • varetage sekretæropgaver for Scenekunstnetværkets styregruppe.

 

Der udarbejdes en resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og den pågældende operatør.

 

Projektet vil fungere som et et-årigt pilotprojekt. En eventuel forlængelse vil blive forelagt regionsrådet primo 2015.

 

Økonomi

Der gives i projektperioden et tilskud til udviklingsfunktionen på 250.000 kr. i 2014 til gennemførelse af de fælles opgaver for scenekunstnetværket. Finansiering af projektets deltagelse i konkrete udviklingsprojekter sker ved salg af ydelser til disse. Budget og finansiering af pilotprojektet fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Nedenstående tabel 2 viser en oversigt over eksisterende bevillinger og indstillede beløb fra kulturudviklingsmidlerne.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-197-12

13. Projektbevilling til Psykiatrien i DNV-Gødstrup i 2014

Resume

Planlægningen af Psykiatrien i DNV-Gødstrup fortsætter i 2014. I 2014 vil udbuddet af totalrådgiveropgaven blandt andet blive gennemført. Desuden vil der være en række mindre planlægningsopgaver. Til formålet foreslås det, at der gives en bevilling på 13,2 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest, og at rådighedsbeløbet på 13,2 mio. kr. afsættes i 2014.

Direktionen indstiller,

at der gives bevilling og afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 2 til projektet: "Psykiatrien i DNV-Gødstrup" i 2014.

Sagsfremstilling

I 2014 fortsættes planlægningen af Psykiatrien i DNV-Gødstrup, der udgør 2. etape af det samlede DNV-Gødstrup-projekt. Psykiatrien i DNV-Gødstrup er den regionalt finansierede del af projektet, mens de to øvrige etaper udgør kvalitetsfondsprojektet.

 

Der vil i 2014 primært være følgende aktiviteter:

 

 • Gennemførelse af udbuddet af totalrådgivningsopgaven i en åben idé-konkurrence. Endelig vinder fremlægges til godkendelse i regionsrådet den 29. oktober 2014.

 • Endelig kontrahering medio november 2014.

 • Den valgte rådgiver påbegynder udarbejdelse af byggeprogram for etape 2.

 • Mindre aktiviteter af planlægningsmæssig karakter.

 

Til brug for disse aktiviteter er der udarbejdet følgende budget:

 

[image]

 

Den samlede omkostning i 2014 er estimeret til 19,4 mio. kr. Heraf vil 6,2 mio. kr. være overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb i 2013. Behovet for nye midler i 2014 er derfor på 13,2 mio. kr.

 

Andelen af udgifter til DNV Gødstrup projektet omfatter Psykiatriens forholdsmæssige bidrag til geotekniske og arkæologiske undersøgelser, tilslutningsafgifter og bidrag til offentlige vejanlæg samt andel af grundkøb og nedrivning. Det følger de fordelingsprincipper, som regionsrådet godkendte i forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup. Overførslen fra 2013 skyldes, at det først nu har været muligt at fastlægge de præcise beløb ud fra fordelingsnøglen. Det var oprindeligt forudsat, at fordelingen ville være på plads i 2013.

 

Der var i investeringsplanen for 2014 prioriteret 25 mio. kr. til Psykiatrien i DNV-Gødstrup i 2014. I den reviderede investeringsplan, der forelægges regionsrådet til godkendelse på samme møde, er det prioriterede rådighedsbeløb i 2014 ændret til 13,2 mio. kr.

 

Det foreslås på den baggrund, at der gives en bevilling til Hospitalsenheden Vest på 13,2 mio. kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2014. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til anlægsprojekter i 2014. Puljen til anlægsprojekter i 2014 vil herefter være på 141,8 mio. kr.  

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-82-12

14. Kapacitetsudvidelse på Respirationscenter Vest

Resume

Respirationscenter Vest undersøger og behandler patienter med forskellige vejrtrækningsproblemer, der ofte forudsætter brug af udstyr i patientens eget hjem og - i sjældnere tilfælde - også personlige hjælpere i patientens eget hjem.

 

I budgetforliget for 2014 blev afsat 5,0 mio. kr. til reduktion af ventetider inden for Respirationscenter Vest. Med henblik på at reducere ventetiden indstilles det, at behandlingskapaciteten for indlagte patienter på centret udvides, således at centret får 800 sengedage mere til rådighed pr. år end i dag. Udvidelsen træder i kraft 1. august 2014.

 

I forbindelse med udvidelsen indføres en ny kapacitetsstyring inden for området, hvor der er en løbende opfølgning på kapacitet, patienttilgang og ventetider fordelt på centrets 3 hovedkategorier af indlagte patienter med henblik på at reducere ventetiderne på centret.

Direktionen indstiller,

at den årlige kapacitet for indlagte patienter på Respirationscenter Vest udvides fra 2.200 sengedage pr. år til 3.000 sengedage pr. år,

 

at driftsbudgettet på Aarhus Universitetshospital tilføres 5,0 mio. kr., som finansieres af pulje til Reducering af ventetider på Respirationscenter Vest jf. som afsat i budgetforliget for 2014, og

 

at der indføres løbende opfølgning på kapacitet, patienttilgang og ventelister på Respirationscenter Vest.

Sagsfremstilling

Respirationscenter Vest er beliggende på Aarhus Universitetshospital og er en del af intensivafdelingen i dette hospitals Hjertecenter. Det vedlagte bilag giver en nærmere beskrivelse af Respirationscenter Vest.

 

Udover patienter med respirations-insufficiens (dvs. reduceret evne til selv at trække vejret) udreder og behandler centret også patienter i nærområdet (svarende til optageområderne for Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers) for søvnapnø.

 

Respirationscenter Vest vurderer, at udfordringerne med ventetider knytter sig til centrets aktivitet for indlagte patienter og ikke den ambulante aktivitet. Der er derfor arbejdet efter at tilrettelægge en udvidelse af kapaciteten for indlagte patienter.

 

Centrets indlagte patienter fordeler sig på tre hovedkategorier:

 

 1. Nyhenviste patienter. Disse patienter kan have forskellige former for respirations-insufficiens og komplekse søvnforstyrrelser, og indlægges primært med henblik på udredning af det efterfølgende behandlingsbehov. Disse indlæggelser har en typisk varighed på 1-2 dage.

 2. Kontrolopfølgninger. Disse patienter indlægges med henblik på kontrol af patientens situation, herunder også med henblik på, om der er behov for at korrigere tidligere beslutninger og aftaler omkring patientens behandling.

 3. Oplæringsforløb – for patienter, der skal fungere med en respirator i eget hjem, og som har behov for overvågning og respiratorhjælpere i eget hjem. Der er tale om en relativt lille patentgruppe, der til gengæld er i en særligt krævende behandlingssituation med ofte langvarige indlæggelser blandt andet på grund af hjælpernes oplæring.

 

Det har vist sig vanskeligt at forudse tilgangen af patienter til oplæringsforløb. Der har det seneste år været en stigning på 13,5 % på nye oplæringsforløb. Tilgangen af oplæringsforløb påvirker ventetiderne på andre indlagte områder i Respirationscenter Vest, idet behandlingen prioriteres samlet.

 

Den nedenstående tabel viser antallet af ventende og ventetider til indlæggelse i Respirationscenter Vest pr. 17. januar 2014.

Patientkategori
Antal ventende
Ventetid (dage)
1. Nyhenviste
235
123
2. Kontrolforløb
126
365
3. Oplæringsforløb
10
210

 

Med henblik på at nedbringe ventetiderne indstilles det, at kapaciteten for indlagte patienter på Respirationscenter Vest udvides med 800 sengedage pr. år. Udvidelsen tager udgangspunkt i to nye senge, der er tilgængelige syv dage om ugen. Med denne udvidelse vil centret have 10 senge åbne på hverdage og syv senge i weekender.

 

Det er ikke muligt at forudsige tilgangen af patienter til Respirationscenter Vest. Der arbejdes dog efter at sikre, at udvidelsen fra 2.200 til 3.000 præsterede sengedage pr. år medfører lavere ventetider ved, at de gennemsnitlige liggetider pr. indlæggelse ikke forlænges. Den udvidede behandlingskapacitet medfører derved, at der kan behandles et øget antal patientforløb, hvorved ventelisten reduceres.

 

For at understøtte, at dette finder sted, indføres fremover ny kapacitetsstyring inden for området. Kapacitetsstyringen sker ved, at behandlingskapaciteten fordeles på centrets tre ovennævnte patientkategorier henover årets måneder. Behandlingskapacitet og patienttilgang indenfor området opgøres herefter løbende fra 1. marts 2014. Der kan herved løbende følges op på, om ventelisterne reduceres som forventet.

 

Udvidelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2014. Baseret på en forudsætning om uændrede gennemsnitlige liggetider og samme patienttilgang til centret som i 2013 kan det beregnes, at ventelisterne på Respirationscenter Vest vil være væk i starten af 2016.

 

Forretningsudvalget vil i 1. halvår 2016 blive præsenteret for en fornyet vurdering af kapacitetsbehovet på Respirationscenter Vest.

 

Udvidelsen af Respirationscenter Vest vil det første år kræve engangsudgifter til nyindretning af lokaler på Aarhus Universitetshospital, Skejby, indkøb af monitoreringsudstyr m.m. Der er udgifter til dette formål på 3,7 mio. kr., af hvilke Aarhus Universitetshospital medfinansierer 0,8 mio. kr. Engangsudgifterne i 2014 bliver dermed 2,9 mio. kr. Ved opstart af udvidelsen pr. 1. august 2014 bliver netto-driftsudgifterne i 2014 2,1 mio. kr. Engangs- og nettodriftsudgifter udgør dermed i alt (2,9 mio. kr. + 2,1 mio. kr.=) 5,0 mio. kr.

 

Fra 2015 og frem bliver de fulde driftsudgifter 6,2 mio.kr. årligt, af hvilke 1,2 mio. kr. dækkes af indtægter fra udenregionale patienter på Aarhus Universitetshospital. De varige merudgifter til hospitalet bliver dermed 5,0 mio. kr.

 

Det indstilles på den baggrund, at budgetforligets afsatte midler på 5,0 mio. kr. udmøntes til Aarhus Universitetshospital i 2014 og frem jf. nedenstående bevillingsskema.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-130-12

15. Befordringsregler i forbindelse med udredningsretten og fælles visitation

Resume

De gældende befordringsregler i Region Midtjylland har vist sig at være svære at forene med indsatsen for at udnytte kapaciteten på tværs af regionen, herunder særligt indførelsen af fælles visitation. Det foreslås derfor, at befordringsreglerne ændres, så patienter, der omvisiteres via fælles visitation, bliver berettiget til befordring, såfremt de opfylder de almindelige betingelser.

 

Indførelsen af udredningsretten har samtidig betydet, at patienter, der af kapacitetsmæssige årsager omvisiteres til udredning på et andet hospital, er berettiget til befordring på lige fod med patienter, der udredes på det nærmeste behandlende hospital.

Direktionen indstiller,

at regionens befordringsregler ændres, så patienter henvist gennem fælles visitation bliver berettiget til siddende befordring eller befordringsgodtgørelse, såfremt de opfylder de almindelige betingelser, og

 

at der overføres 3 mio. kr. fra puljen for vanskeligt styrbare udgifter til Præhospitalet til finansiering af de øgede udgifter i forbindelse med regelændringen, og

 

at orienteringen vedrørende befordringsreglerne i forbindelse med udredningsretten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gældende praksis for befordring i Region Midtjylland har hjemmel i "Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven". Ifølge bekendtgørelsen skal regionen som minimum yde siddende befordring eller befordringsgodtgørelse til patienter, som er henvist efter regionens visitationskriterier og opfylder én af følgende betingelser:

 

 • Patienten er pensionist.

 • Patienten bor mere end 50 km fra et hospital, hvor den nødvendige behandling kan finde sted.

 • Patienten har været til behandling på hospitalet og indkaldes i den forbindelse til videre ambulant behandling.

 

Hvis patienten af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte tog eller bus, yder regionen siddende befordring til det nærmeste behandlende hospital. Patienter, der benytter deres ret til frit eller udvidet frit sygehusvalg, kan kun få befordring til det nærmeste behandlende hospital.

 

I 2013 var der i Region Midtjylland 379.573 rejser med siddende patientbefordring, og der blev udbetalt befordringsgodtgørelse 64.561 gange. Regionens samlede udgifter til området var 147,4 mio. kr.  

 

Ændring af befordringsreglerne i forbindelse med udredningsretten

Med udredningsretten kan kapacitetsudfordringer ikke længere begrunde, at patienter ikke udredes inden for fristen på en måned. Såfremt hospitalerne ikke kan overholde udredningsretten, er de derfor forpligtede til at tilbyde patienten at blive omvisiteret til andre hospitaler i regionen.

 

Hvis ingen af regionens hospitaler kan udrede patienten inden for en måned, opfordres patienten til at kontakte regionens patientkontor. Patientkontoret undersøger herefter muligheden for, at patienten kan blive udredt inden for en måned på et offentligt hospital i en anden region eller på et privathospital.  

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i en udtalelse til regionerne den 9. juli 2013 gjort det klart, at omvisiteringer for at sikre overholdelse af udredningsretten betragtes som en del af regionens visitationskriterier og ikke som frit eller udvidet frit sygehusvalg.

 

Regionen er derfor forpligtet til at yde befordring til alle patienter, der omvisiteres til udredning, og som opfylder de almindelige betingelser. Dette gælder, uanset om patienten omvisiteres til udredning i offentligt eller privat regi. Patienter, som bliver omvisiteret til udredning i en anden region eller på et privathospital, er således berettiget til befordring på lige fod med patienter, der omvisiteres internt i regionen.

 

Patienter, der omvisiteres i forbindelse med udredningsretten, henvises til både udredning og eventuel efterfølgende behandling. Grunden til dette er, at det giver det bedste og mest sammenhængende patientforløb, hvis patienterne udredes og behandles det samme sted. Det betyder, at patienten er berettiget til befordring i hele forløbet, idet den efterfølgende behandling også sker efter regionens visitationskriterier. Patienter, der efter udredning selv vælger behandling på et andet offentligt eller privat hospital, benytter deres frie eller udvidet frie sygehusvalg og er dermed ikke berettiget til befordring fra regionen.

 

Udredningsretten betyder således, at flere patienter end tidligere er blevet berettiget til befordring fra regionen. Der har i perioden efter 1. september 2013 kun været et forholdsvist begrænset antal patienter, som er omvisiteret som følge af udredningsretten og i den forbindelse har søgt om befordring fra regionen. På baggrund heraf vurderes ændringerne i forbindelse med udredningsretten ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for befordringsområdet.

 

 

Ændring af befordringsreglerne i forbindelse med fælles visitation

Der er i regionen stigende fokus på udnyttelse af kapaciteten på tværs af regionens hospitaler, blandt andet gennem indførelse af fælles visitation. Den 1. oktober 2012 indførte regionen fælles visitation inden for det ortopædkirurgiske speciale. Derudover arbejdes der i øjeblikket på at indføre fælles visitation inden for det gynækologiske-obstetriske speciale.

  

Patienter, der omvisiteres via fælles visitation, betragtes i dag som fritvalgspatienter og kan således kun få befordringsgodtgørelse til det nærmeste behandlende hospital. Det betyder, at nogle patienter foretrækker at vente på undersøgelse og behandling ved deres nærmeste hospital frem for at få en hurtigere tid et andet sted i regionen. Det gælder især de patienter, som på grund af deres helbred har behov for siddende befordring fra regionen.

 

De gældende befordringsregler kan således medvirke til at mindske patientmobiliteten i regionen, og gør det vanskeligere at udnytte kapaciteten på tværs af regionens hospitaler.

 

Derudover har det vist sig, at ikke alle patienter er tilstrækkeligt oplyst om konsekvenserne af omvisiteringen for deres muligheder for at få befordring. Patienterne er med andre ord ikke altid gjort opmærksom på, at de ved omvisitering via fælles visitation fraskriver sig retten til befordring og kun kan få befordringsgodtgørelse til det nærmeste behandlende hospital.

 

Patientombuddet har i nogle tilfælde tilkendt patienter befordringsgodtgørelse fra regionen, idet de vurderede, at patienten ikke var tilstrækkeligt oplyst om konsekvenserne af omvisiteringen via fælles visitation og derfor ikke kunne betragtes som henvist via det frie sygehusvalg.

 

På baggrund heraf foreslås det, at befordringsreglerne ændres, så patienter, der omvisiteres via fælles visitation, får adgang til siddende befordring eller befordringsgodtgørelse fra regionen. Såfremt fælles visitationsmodellen udbredes til andre specialer, vil patienter inden for disse specialer ligeledes få adgang til befordring.

 

Formålet med fælles visitation er blandt andet at reducere forbruget på privathospitalerne ved at sikre, at regionens egen kapacitet udnyttes fuldt ud, inden patienterne henvises til et privat tilbud. Besparelsen ved fælles visitation er således hovedsageligt baseret på en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, uden at der tilføres ekstra midler til at udvide kapaciteten.

 

Fra 2011 til 2013 har fælles visitation inden for det ortopædkirurgiske speciale medvirket til at nedbringe antallet af henvisninger til privathospitalerne med 31 % (eksklusiv henvisning til skulderoperation). Idet det ortopædkirurgiske speciale udgør en stor andel af det samlede forbrug på privathospitalerne, er der således tale om en væsentlig besparelse. En ændring af befordringsreglerne i forbindelse med fælles visitation vil dog mindske den samlede besparelse ved modellen.

 

Hvis samtlige patienter, der omvisiteres via fælles visitation inden for det ortopædkirurgiske speciale, tildeles siddende befordring eller befordringsgodtgørelse fra regionen vil det koste ca. 6 mio. kr.

 

Det er ikke muligt på forhånd at vurdere de faktiske udgifter ved regelændringen. Udgifterne vil dog være betydeligt lavere end de 6 mio. kr., idet det ikke vil være hele patientgruppen, som opfylder de almindelige betingelser, ligesom det ikke er alle berettigede patienter, der ansøger om befordring.

 

Hvis det antages at 50 % skal have befordring, betyder det en merudgift på 3 mio. kr., Derfor foreslås det, at der bevilges 3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter. Udviklingen på den siddende patientbefordring vil blive fulgt tæt som en del af præhospitalets samlede budgetopfølgning.

 

Befordring i forbindelse med Psykiatriens Centrale Visitation

Inden for psykiatrien har der været central visitation af alle ikke-akutte psykiatriske patienter siden februar 2013. Patienterne henvises her til ét sted i regionen, som derefter fordeler patienterne ud fra et hensyn til patientens bopæl og hvor der er ledig kapacitet.

 

Psykiatrien i Region Midtjylland er organiseret som ét hospital. Psykiatriske patienter, der af kapacitetsmæssige årsager henvises til en anden afdeling i regionen end den nærmeste, betragtes derfor ikke som fritvalgspatienter, som inden for somatikken. Patienterne inden for psykiatrien er derfor allerede i dag berettiget til befordring, selvom de henvises via den centrale visitation.    

 

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-13-09

16. Praksisforskningsfondens forskningsprogram 2014-2016

Resume

Region Midtjyllands Praksisforskningsfond støtter forskning i praksisområdet. Forskningen skal bidrage til, at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i regionen løbende udvikles på et højt niveau.

 

Der er udarbejdet nyt forskningsprogram for 2014-2016, som fremlægges til godkendelse.

Forskningsprogrammet tager afsæt i hovedsporene i den i 2013 vedtagne sundhedsplan.

Direktionen indstiller,

at forskningsprogrammet for Praksisforskningsfonden godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er der etableret et struktureret samarbejde mellem Region Midtjylland og praksisforskningsområdet i form af en praksisforskningsfond. Forskning i praksisområdet bidrager til, at beslutninger inden for det nære sundhedsvæsen træffes på baggrund af forskningsbaseret viden.

 

Praksisfondens virksomhed retter sig mod alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres i samarbejde med praksissektoren. Forskere fra alle faggrupper, der udfører forskning med tilknytning til praksisområdet i regionen kan søge midler.

 

Praksisforskningsfondens forskningsprogram for 2014-2016 lægger op til, at der ud fra en Triple Aim-tilgang skal samarbejdes med forskningsmiljøet om at skabe udvikling inden for praksisområdet og dets samspil med det øvrige sundhedsvæsen.

 

Triple Aim-metoden drejer sig grundlæggende om, at der arbejdes efter en vision om både at skabe høj kvalitet i den samlede sundhedsydelse, fremme befolkningens sundhedstilstand og reducere de samlede sundhedsomkostninger pr. borger. Alle tre elementer er i fokus. 

 

Samtidig skal forskningsspørgsmålene adressere hovedspor i den kommende praksisplan samt hovedsporene i den i 2013 vedtagne sundhedsplan ("På patientens præmisser”, ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed”, og ”Kvalitet – hver gang på den rigtige måde”). 

 

Baggrund

Region Midtjylland har siden 2011 haft et formaliseret samarbejde med forskningsmiljøet inden for praksisområdet. Støtten fra Region Midtjylland gives til medfinansiering af et professorat (0,5 mio. kr. årligt) samt til forskning i praksisområdet via Region Midtjyllands Praksisforskningsfond (2 mio. kr. årligt i 2011-2013 og fra 2014 3,5 mio. kr. årligt).

 

Nye behandlingsformer, ny teknologi og accelererede behandlingsforløb og medicinske gennembrud giver nye muligheder og perspektiver. Udviklingen går i retning af, at flere sygdomme opdages tidligere og kan behandles, flere patienter overlever alvorlig sygdom og lever længere. Som en følge af denne udvikling vender patienterne hurtigere tilbage til primærsektoren efter behandling i sekundærsektoren. I lyset heraf skal samarbejdet bidrage til bedre samspil mellem sektorer, herunder skabelse af hensigtsmæssige rammer for opgaveflytning/-overdragelse, samt til kortlægning af snitflader i forbindelse med shared care.

 

Organisatorisk er beslutningerne om det formaliserede samarbejde fulgt af etablering af en bestyrelse for Praksisforskningsfonden (Strategiudvalget) og etablering af et dialogforum.

Bestyrelsen for Praksisforskningsfonden er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Hospitalsenheden Vest, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Nære Sundhedstilbud, samt en repræsentant for kommunerne og en repræsentant for PLO-M.

 

Bestyrelsens opgave er at udmønte strategien for anvendelse af forskningsmidlerne gennem beslutning om prioritering og tildeling af midlerne.

 

Dialogforum, som er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Nære Sundhedstilbud og repræsentanter fra forskningsmiljøet, muliggør udfoldelse af samarbejde mellem Nære Sundhedstilbud og praksisforskningsmiljøet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-73-1-13

17. Høringssvar til forslag til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

Resume

Undervisningsministeriet har anmodet Danske Regioner om høringssvar i forhold til udkast til Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.  

 

Grundet en kort høringsfrist har administrationen fremsendt et høringssvar til Danske Regioner under forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Der udarbejdes efterfølgende et samlet regionalt høringssvar fra Danske Regioner til Undervisningsministeriet.

Direktionen indstiller,

at høringssvar til Danske Regioner vedrørende ny lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har bedt Danske Regioner om høringssvar i forhold til Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Høringsfristen var den 16. januar 2014.

 

Administrationen har i den forbindelse fremsendt vedlagte høringssvar til Danske Regioner under forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

 

I høringssvaret tilkendegiver Region Midtjylland, at regionen generelt gerne havde set et fortsat regionalt forsyningsansvar til de mest komplicerede målgrupper på det specialiserede undervisningsområde. Lovforslaget indeholder dog også positive elementer. Blandt andet kommer der øget fokus på at sikre borgerne et ensartet landsdækkende serviceniveau ved, at VISO får ansvaret for etableringen af et leverandørnetværk, der både fagligt og geografisk kan dække hele landet.  

 

Den kommunale hjemtagelsesmulighed begrænses til en gang pr. valgperiode. Derudover sikres regionerne en overgangsordning, der giver berørte tilbud en tilstrækkelig planlægningshorisont ved en kommunal hjemtagelse.

 

Region Midtjylland driver ikke nogen af de fem berørte regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Administrationen er dog bekymret over den begrænsning regionerne pålægges ved en ændring af loven. Regionerne vil fremad ikke længere kunne oprette lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i henhold til lov om specialundervisning for voksne. Det betyder, at regionerne ikke længere kan etablere større professionelle regionale enheder indenfor en snæver specialiseret faglighed og målgruppe.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at høringssvar til Danske Regioner vedrørende ny lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud godkendes, idet det i brevet til Danske Regioner skærpes, at Region Midtjylland er stærkt bekymret for den begrænsning for regionernes mulighed for oprettelse af regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, som loven indebærer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-21-13

18. Indførelse af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien

Resume

Den 1. september 2014 iværksættes den nye udrednings- og behandlingsret i Psykiatrien. På baggrund af henholdsvis ventelisten for udredning og behandling, blandt andet forårsaget af et stigende antal henvisninger, er der en betydelig pukkel af patienter, der venter på udredning og behandling. Hvis psykiatrien skal være klar til at efterleve udrednings- og behandlingsretten fra 1. september 2014, er der således et stort behov for en meraktivitet for at afvikle puklen af ventende patienter.

 

Det foreslås derfor, at der afsættes ekstra midler til meraktivitet i Psykiatrien i 2014. De ekstra midler finansieres af den forventede engangsbetaling fra SKAT vedrørende energiafgifter.  

Direktionen indstiller,

at regionsrådet afsætter 8 mio. kr. i budget 2014 til meraktivitet/pukkelafvikling og indkøring af den nye udrednings- og behandlingsret i psykiatrien, og

 

at bevillingen finansieres fra kontoen for engangstilbagebetaling fra SKAT vedrørende energiafgifter, fællesudgifter og indtægter, der giver en indtægtsbevilling på 8,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Fra 1. september 2014 ændres udrednings- og behandlingsretten for patienter i psykiatrien.

 

Fra 1. september 2014 skal alle patienter være udredt inden for to måneder efter, at henvisningen er modtaget. Fra 1. september 2015 er denne frist en måned. Hvis ikke det er fagligt muligt, skal der inden for perioden udarbejdes en plan for det videre udredningsforløb.

 

Fra 1. september 2014 skal alle patienter i behandling senest to måneder efter, at udredningen er afsluttet. For alvorligt syge patienter er fristen en måned. Patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ikke den pågældende frist kan overholdes.

 

Lovgivningen bliver fra 1. september 2014 ens for børn, unge og voksne. Fra 1. september 2015 svarer lovgivningen for psykiatriske patienter til lovgivningen for somatiske patienter.

 

Antal patienter, der ventede på udredning/behandling i psykiatrien pr. 31. december 2013, fremgår af tabel 1.

 

[image]

 

Stigende antal henvisninger

Psykiatrien har gennem de seneste år modtaget et stigende antal henvisninger til både børne- og ungdomspsykiatrien og til voksenpsykiatrien. Fra 2011 til 2012 steg antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien med 16 % og til voksenpsykiatrien med 27 %. Fra 2012 til 2013 var stigningen henholdsvis 16 % og 21 %.

 

Der forventes en stigning i henvisningstallet i 2014, men det er ikke muligt at forudsige præcist, hvor stor stigningen vil blive. Et stigende henvisningstal betyder, at Psykiatrien i Region Midtjylland på samme tid skal håndtere et stigende antal henvisninger og afvikle ventelisten. I de seneste år har Psykiatrien håndteret det stigende henvisningstal. Det har kun medført en svagt stigende ventetid.

 

Behov for ekstra indsats

For at børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien kan blive klar til at kunne efterleve den nye udrednings- og behandlingsret fra september 2014, er der et stort behov for en ekstraordinær indsats til nedbringelse af ventetiden udover den ekstra ambulante aktivitet, der allerede er aftalt med afdelingerne i 2014. 

 

Initiativer til nedbringelse af ventetiden

For at kunne leve op til den nye udrednings- og behandlingsret er det nødvendigt, at psykiatrien i en periode kører med ekstra ambulant kapacitet. Dette skal sikre reduktion af ventetiden, så ingen patienter venter mere end en måned på at starte udredning samtidig med, at psykiatrien skal håndtere udfordringen med et stigende antal henvisninger.

 

I forbindelse med, at de psykiatriske afdelinger og administrationen gør klar til at kunne overholde de nye regler om udrednings- og behandlingsret, er der igangsat følgende:  

 

 • Etablering af Psykiatriens Centrale Visitation pr. 1. februar 2013, blandt andet til sikring af udnyttelse af kapaciteten på tværs af de psykiatriske afdelinger.

 • Aftalt meraktivitet med de enkelte afdelinger i 2014.

 • Yderligere udvidelse af kapaciteten i en periode for at reducere ventetiden, herunder merarbejde ved udvidelse af åbningstiden samt midlertidige ansættelser.

 • Undersøgelse af muligheder for omlægning af arbejdsgange og udrednings- og behandlingsforløb i både den ambulante og den stationære behandling.

Under forudsætning af regionsrådets accept vil Psykiatrien endvidere udbyde en række behandlingsopgaver til private udbydere. Der vil sandsynligvis være lokale udbydere på børne- og ungeområdet, medens det er uklart, om der er udbydere på voksenområdet.

 

Det er ikke muligt præcist at beregne udgiftsbehovet for den ekstra aktivitet, der skal til for at nedbringe ventetiden til to henholdsvis en måned. Der er en række usikkerhedsfaktorer, som gør sig gældende:

 

 • Udviklingen i henvisningstallet er ukendt.

 • Fordelingen mellem afklarende forløb, som kun kræver et besøg, og deciderede behandlingsforløb, som gennemsnitlig kræver 10 besøg, kan forrykkes, hvis henvisningstallet stiger.

 • Fordelingen mellem øget aktivitet i aften- og weekendtilbud og øget aktivitet i almindelig åbningstid er ukendt. Denne fordeling er væsentlig, da aften- og weekendaktivitet er dyrere end aktivitet i almindelig åbningstid.

 

Men med følgende planlægningsmæssige forudsætninger:

 

 • at der tages udgangspunkt i antal patienter, der har ventet over en måned pr. 31. december 2013,

 • at fordelingen mellem antal afklarende besøg og antal hele behandlingsforløb er 1:10,

 • at et behandlingsforløb ud fra historiske erfaringer fastlægges til 10 besøg, og

 • at fordelingen mellem ekstra aktivitet i almindelig åbningstid og ekstra aktivitet i aften og weekend fastlægges til 50:50, hvorefter prisen pr. ambulant besøg kan fastlægges til gennemsnitlig marginalpris på 1.150 kr. hvilket skal ses i forhold til en gennemsnitspris pr. besøg på ca. 1.800 kr.

 

kan udgiftsbehovet fastlægges.

I tabel 2 fremgår det forventede udgiftsbehov beregnet som patienter, der venter mere end en måned, ganget med det forventede antal besøg (gennemsnit); ganget med den marginale besøgstakst på 1.150 kr.  

 

Tabel 2. Forventet udgiftsbehov for at efterleve udrednings- og behandlingsretten

[image]

 

Udgiftsbehovet kan således forventes at blive på ca. 18,2 mio. kr. Hertil kommer konsekvenser af en ændring i henvisningstallet. Det er usikkert, hvor meget antallet af henvisninger vil stige i 2014. Stigningens størrelse vil være afgørende for, om ventelisterne kan nedbringes.

 

Det er gennem forskellige benchmarkinganalyser vist, at BUC (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center) har højere omkostninger pr. produceret enhed end børne- og ungdomspsykiatrien i de fleste andre regioner. Det er derfor aftalt med centerledelsen for BUC, at den øgede aktivitet i BUC skal finansieres indenfor de allerede givne rammer.

 

Finansiering

Der er gennem en række omprioriteringer i Psykiatrien frigjort midler til at øge aktiviteten. De omprioriterede midler kan imidlertid kun delvist finansiere den nødvendige meraktivitet. Psykiatrien prioriterer derved selv op til ca. 10 mio. kr. indenfor eget budget.

 

Det foreslås på baggrund heraf, at psykiatrien tilføres ekstra 8 mio. kr. til meraktivitet inden for psykiatrien i 2014 for at kunne efterleve udrednings- og behandlingsretten. Det foreslås således på den baggrund, at der nu gives en indtægtsbevilling på 8 mio. kr. jf. nedenstående tabel 3.

 

Merudgiften i 2014 på 8 mio. kr. foreslås finansieret af en forventet engangstilbagebetaling fra SKAT for energiafgifter for perioden 2009-2012. Engangsindbetalingen forventes at blive på minimum 30 mio. kr. Så snart den endelige opgørelse fra SKAT foreligger, vil der blive forelagt en sag for regionsrådet.

 

[image]

 

Arbejdet med at øge aktiviteten er igangsat indenfor de allerede givne midler.

 

Der vil blive fulgt op på indsatsen i august og oktober 2014 gennem en redegørelse til regionsrådet for udviklingen i aktivitetstal (antal besøg og antal personer i kontakt), henvisningstal og ventetid.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet afsætter 8 mio. kr. i budget 2014 til meraktivitet/pukkelafvikling og indkøring af den nye udrednings- og behandlingsret i psykiatrien,

 

at bevillingen finansieres fra kontoen for engangstilbagebetaling fra SKAT vedrørende energiafgifter, fællesudgifter og indtægter, der giver en indtægtsbevilling på 8,0 mio. kr.,

 

at en ny redegørelse pr. 1 juni 2014 forelægges politisk i juni 2014, og

 

at de initiativer, der i sagsfremstillingen er beskrevet for at nedbringe ventetiden, godkendes.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-246-12

19. Indmelding til anlægspulje for 2014 på psykiatriområdet

Resume

I finansloven for 2014 blev der afsat en pulje på i alt 100 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer i psykiatrien. Målet er at skabe bedre fysiske rammer, der kan medvirke til en nedsættelse af brugen af tvang. Grundet en kort ansøgningsfrist har administrationen fremsendt en ansøgning på i alt 23,40 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse under forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Direktionen indstiller,

at ansøgningen til finanslovspulje 2014 vedrørende midler til bedre fysiske rammer i psykiatrien godkendes.

Sagsfremstilling

Der blev i finansloven for 2014 afsat en pulje på landsplan på 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer i psykiatrien. Puljen skal anvendes til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte fysiske rammer for at nedbringe tvang i psykiatrien. Der er tale om en ansøgningspulje, som regioner skal ansøge. Ansøgningsfristen var den 31. januar 2014.

 

Grundet den korte ansøgningsfrist har administrationen fremsendt vedlagte ansøgning til puljen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse under forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

 

Puljens 100 mio. kr. er fordelt til regionerne efter bloktilskudsnøglen. Det betyder, at Region Midtjylland kan ansøge om i alt 21,35 mio. kr. Der må ikke være tale om allerede igangværende projekter, men enten nye eller fremrykkede projekter. Der kan ligeledes heller ikke ansøges om midler til drift. Midlerne vil blive håndteret som et tillæg til det aftalte regionale anlægsloft i 2014.

 

Hvis regionerne ikke ansøger det fulde beløb eller hvis projekter afvises, kan der blive tale om en 2. ansøgningsrunde. Vedlagt er den udsendte vejledning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

I den vedlagte ansøgning er en række konkrete projekter oplistet. Projekterne omhandler følgende emner:

 • Afprøvning af lys og lyd i rum.

 • Skabelse af ekstra plads til sengeafsnit inde i bygninger eller ved tilbygning.

 • Skabelse af bedre adgang primært niveaufri adgang til udearealer og bedre indretning af udearealer.

 • Generel forbedring af de fysiske rammer i enkelte sengeafsnit.

 

Der er i ansøgningen ansøgt støtte til projekter for en samlet sum på 23,4 mio. kr. Det er 2,05 mio. kr. udover Region Midtjyllands andel af puljen på 100 mio. kr. Administrationen vil gå i dialog med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvis det ikke er muligt at få tilsagn om de 23,4 mio. kr., og der skal ske en reduktion af antallet af projekter eller en reduktion af et enkelt projekt. 

  

I nedenstående tabel 1 er en oversigt over ansøgte midler fordelt på matrikler. Samtidig fremgår fordelingen af henholdsvis håndværkerudgifter og udgifter til rådgivere.

 

[image]

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at ansøgningen til finanslovspulje 2014 vedrørende midler til bedre fysiske rammer i psykiatrien godkendes, idet regionsrådet ønsker at følge erfaringerne fra de omhandlede projekter, herunder hvorledes investeringerne medvirker til også fremadrettet at fremme nedsættelsen af brugen af tvang.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

20. Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien *

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere blevet udsat af forretningsudvalget med henblik på ny behandling i det rådgivende udvalg efter nytår.

 

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i mail af 26. september 2013 henvendt sig vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

"Ifølge kvartalsrapporten vedrørende økonomi og aktivitet pr. 30. juni 2013, forventes der et overskud i psykiatrien på 5 mio. kr.

Venstre foreslår, at der udarbejdes et projektforslag til et pilotprojekt i psykiatrien, hvor fysisk træning og aktivitet integreres i den psykiatriske behandling.

Tidligere undersøgelser har vist, at fysisk træning dels forbedrer behandlingsresultatet og dels, ved fortsat fysisk træning, forebygger gentagne depressioner.

Venstre ønsker, at projektet skal afdække effekt med henblik på generel implementering i psykiatrien, både på forskellige diagnosegrupper og ambulante og indlagte patienter.

Projektet bør ligeledes forholde sig til eventuelt fremtidig organisering i samarbejde med kommunerne".

 

Sagen var på dagsorden på forretningsudvalgets møde den 8. oktober 2013, hvor forretningsudvalget vedtog, at der udarbejdes et notat om, hvad der gøres i forvejen i Region Midtjylland, og hvilke erfaringer der er andre steder. Dette notat er vedlagt sagen.

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet. Det aftaltes, at regionsrådet får et notat med beskrivelse af tilbuddet om fysisk aktivitet i Regionspsykiatrien Viborg-Skive og de resultater, der er opnået.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen