Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 18. november 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau og Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

1. næstformand Bente Nielsen var mødeleder under behandlingen af punkt 17, 19 og 20, hvor Bent Hansen var fraværende.

 

Mødet blev hævet kl. 12.10.


Sagnr.: 1-21-78-6-13

29. Regionsoverblik pr. 30. september 2014

Resume

Regionsoverblikket pr. 30. september 2014 beskriver økonomien, aktiviteten, kvalitetsmålene og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område.

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes økonomien under ét at være i balance i 2014.  

Socialområdet forventer et nettooverskud på 5,0 mio. kr., mens regional udvikling forventer et mindreforbrug på 67,5 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 30. september 2014 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-16 godkendes, og

 

at bevillingsændringerne i notatet om regulering af byggeomkostningsindekset 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes i 2014 seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets tredje regionsoverblik.

 

Økonomi og aktivitet

Økonomi og aktivitetsbilaget omhandler driften af regionens tre kredsløb: Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling.

 

For sundhedsområdet er det vurderingen, at Region Midtjylland i 2014 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at psykiatrien opfylder de vigtigste aktivitetsmål, og at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2014.

 

Økonomien på sundhedsområdet er i balance, og opfølgningen viser fortsat, at de forventede udgifter overordnet svarer til budgettet.

 

[image]

 

Somatiske hospitaler: Der forventes et mindreforbrug på 85 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at hospitalerne har overførsler i samme størrelse fra tidligere år. Midlerne ønskes reserveret til engangsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af nyt eller ombygget sygehusbyggeri. Når der ses bort fra de opsparede midler, er hospitalernes økonomi presset af implementeringen af udrednings- og behandlingsretten, kræftpakkerne, akutplanen og ekstra produktivitetskrav.

 

Præhospitalet: Der forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., som overvejende skyldes merudgifter til siddende patientbefordring. De stigende udgifter til patientbefordring skal ses i sammenhæng med kapacitetsudnyttelse på tværs af regionen i forbindelse med udrednings- og behandlingsretten. Væksten for patientbefordringen ser dog ud til at være aftagende.

 

Psykiatrien: Der forventes et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som primært skyldes, at der er givet en merbevilling på 10,5 mio. kr. i 2014 til reduktion af tvang. Arbejdet med initiativer hertil er iværksat, men kun en mindre del af beløbet anvendes i 2014.

Fokusområder: Der er merudgifter på 183,4 mio. kr. Ubalancerne skyldes primært stigende udgifter til hospitalsmedicin og merudgifter til privathospitaler grundet udredningsretten. Fælles for fokusområderne er, at de indgår i et kompliceret samspil med hospitalernes budgetter.

 

Administration, servicefunktioner og puljer til fællesformål: Der forventes et mindreforbrug på i alt 53,5 mio. kr. Der er primært tale om mindreforbrug vedrørende puljer, der er reserveret til uddannelse, andre HR-puljer og mindreudgifter på arbejdsskader.

 

Praksissektoren: Der forventes et mindreforbrug på i alt 34,0 mio. kr., som kun har effekt i 2014. Dette skyldes færre udgifter til praktiserende læger og mindreforbrug på puljer.

 

Tilskudsmedicin: Der et merforbrug på 4 mio. kr. På baggrund af forventninger fra Statens Seruminstitut er der både i 2014 og 2015 forudsat store udgiftsreduktioner på tilskudsmedicin. Udgifterne er dog faldet mindre end oprindeligt forudsat.  

 

Forventninger til 2015 for sundhedsområdet

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 var der en forventning om udfordringer i 2015 på 80-90 mio. kr. til hospitalsmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter, privathospitaler og mellemregional samhandel. Denne forventning er uændret.

 

Der er samtidig usikkerhed om udgifterne til tilskudsmedicin i Budget 2015. I Budget 2015 er det, på baggrund af prognoser fra Statens Serum Institut, forudsat, at udgifterne til tilskudsmedicin falder med 105 mio. kr., og dette blev begrundet med en forventning til prisfald på medicin. Udgifterne falder langt mindre end det forudsatte. Region Midtjyllands egne skøn for tilskudsmedicin viser, at der mangler 60-90 mio. kr. i 2015. Dette beløb ligger ud over de strukturelle ubalancer 80-90 mio. kr.

 

Udviklingen for hospitalsmedicin og tilskudsmedicin i Region Midtjylland ses tilsvarende på landsplan. 

 

I forbindelse med vurderingen af økonomien i Region Midtjylland skal regeringens sundhedsudspil bemærkes. Regeringens sundhedsudspil lægger op til, at der over de næste fire år afsættes yderligere 5 mia. kr. til et løft af kræft- og kronikerområdet - heraf 500 mio. kr. i 2015. Efter vedtagelse af finansloven samles forligspartierne fra budgetforliget i Region Midtjylland med henblik på en udmøntning af eventuelle midler til sundhedsområdet. 

 

Socialområdet forventer et nettooverskud på 5 mio. kr., som skyldes forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 114,8 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 109,8 mio. kr. Meromkostningerne skyldes underskud på nogle specialområder. Underskuddene er et resultat af vigende efterspørgsel på specialområderne Socialpsykiatri Børn og Unge, Hjerneskade samt Kriminalitetstruede & Dømte Børn og Unge. De nævnte specialområder har fokus på at få nedbragt merforbruget.

 

Regional Udvikling fik i forbindelse med den nye budgetlov og regnskab 2012 en negativ egenkapital, der opstod som konsekvens af ændring i konteringsreglerne for projekttilsagn. I den forbindelse kan Regional Udvikling gennem et positivt driftsresultat i 2013 og 2014 afdrage på den negative egenkapital. I 2014 er afdraget på 67,5 mio. kr., hvorefter den negative egenkapital er 0.

 

Likviditet 

Gennemsnitslikviditeten udgjorde ved udgangen af 2013 2.044,4 mio. kr. Den forventes, at falde til ca. 1,800 mio. kr. ved udgangen af 2014, svarende til 1.400 kr. pr. indbygger.

 

Udvalgte Kvalitetsmål

I kvalitetsbilaget præsenteres resultatudviklingen på to udvalgte kvalitetsmål i form af apopleksi (slagtilfælde) og forebyggelige genindlæggelser. Målene er valgt ud fra, hvor resultatudviklingen har været særligt iøjnefaldende – positivt såvel som negativt.

Apopleksi er et område, hvor Region Midtjylland igennem en længere periode har vist klare tegn på forbedring i behandlingskvaliteten. Stort set alle kvalitetsindikatorerne for god behandlingskvalitet er således opfyldt, og af samme årsag er apopleksi ikke medtaget som kvalitetsmål i Budget 2015.

 

Forebyggelige genindlæggelser er derimod et område, hvor regionen igennem en længere periode ikke har vist tegn på forbedring. I 2014 har regionen således omtrent samme forekomst af forebyggelige genindlæggelser som i 2012. Målet er, at forebyggelige genindlæggelser skal reduceres med mindst 20 % sammenlignet med 2012. Reduktion af forebyggelige genindlæggelser kræver en tværsektoriel indsats, og hospitalerne samarbejder derfor med både kommuner og praktiserende læger om at skabe kvalitetsforbedringer på området.  

 

Anlægsinvesteringer

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 184,3 mio. kr. Tallet repræsenterer et mindreforbrug på henholdsvis 191,9 mio. kr. på sundhedsområdet og 25,5 mio. kr. på Socialområdet, et merforbrug på 15,2 mio. kr. på Regional Udvikling og 17,6 mio. kr. i mindreindtægter på fælles formål.  

 

Råderummet på anlægsrammen foreslås anvendt til indfrielse af forsyningsaftale med henblik på konsolidering af driften.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1: udgifter til refusion af hospitalsmedicin på 147,1 mio. kr. Udmøntningen finansieres af reserven til uforudsete udgifter og de somatiske hospitalers indmeldte mindreforbrug. Hospitalernes mindreforbrug overføres til 2016.

Skema 14: Råderum på anlægsrammen i 2014. Det blev med vedtagelsen af den nye investeringsplan for 2014/2015 godkendt, at der blev flyttet midler for i alt 115 mio. kr. fra 2014 til 2015 og frem. Midlerne foreslås benyttet til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om el på 118,0 mio. kr. Regionsrådet besluttede på mødet den 27. februar 2013, at muligheden for indfrielse af forsyningsaftalerne skulle undersøges i 2014. Indfrielsen medvirker til konsolidering af driftsrammen for 2015 og frem.

Skemaerne 2-13 og 15-16: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Regulering af byggeomkostningsindekset: Det foreslås, at byggeomkostningsindekset for Budget 2014 fastsættes til indeks 132,9 svarende til Danmarks Statistiks opgørelse for 2. kvartal 2014. Det medfører, at rådighedsbeløbene for 2014 reguleres fra indeks 134,0 til indeks 132,9. I vedlagte notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2014 fremgår reguleringerne på projektniveau.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Der indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet en standardiseret økonomiopfølgning. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

For sundhedsområdet forventes driftsrammen overholdt, mens der for Regional Udvikling vil være et mindreforbrug på 67 mio. kr.

 

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 260 mio. kr. på grund af ændrede udgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt det ændrede afløb for kvalitetsfondsprojekterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-1-14

30. Proces for salg af hospitalsmatriklen i Herning

Resume

I forbindelse med salget af hospitalsmatriklerne har administrationen udarbejdet forslag til salgsproces for hospitalsmatriklen i Herning til politisk godkendelse. Processen omfatter et tæt samarbejde med Herning Kommune om de indledende undersøgelser samt efterfølgende planarbejde. De to første faser ønskes igangsat straks, mens de sidste to faser iværksættes senere.

 

Endvidere søges der om en anlægsbevilling til afholdelse af forventede udgifter i forbindelse med salget.

Direktionen indstiller,

at salget af hospitalsmatriklen i Herning igangsættes på baggrund af den beskrevne salgsproces,

 

at der indledes samarbejde med Herning Kommune, og at samarbejdsaftalen godkendes,

 

at der gives en anlægsbevilling for fase 1-2, jf. bevillingsskema, og

 

at rådighedsbeløb finansieres af puljen til anlægsprojekter, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægterne.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen om at samle hospitalsfunktionerne i Gødstrup på Det Nye Hospital i Vest, skal de nuværende matrikler fraflyttes og sælges.

 

Der foreligger nu en plan for salgsprocessen af hospitalsmatriklen i Herning, som forventes at blive fraflyttet ultimo 2020.

 

Herning Kommune har med bred politisk opbakning besluttet at være en aktiv del af udviklingen af Regionshospitalet Herning. På det grundlag har kommunen udarbejdet en projektbeskrivelse til omdannelse af sygehusgrunden med titlen ”Herning+”. (se bilag 2)

Herning Kommune har fået tilskud hos Realdania til medfinansiering af forundersøgelserne i relation til en evt. kommende byplankonkurrence med forslag til omdannelse af hospitalsgrunden.

 

Regionen er blevet præsenteret for projektbeskrivelsen samt et forslag til samarbejde om udvikling af området.

 

Administrationen vurderer, at regionen kan optimere et kommende salg ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med kommunen, Realdania og lokale interessenter. Det vurderes ligeledes, at regionens overordnede proces for salget af de store hospitalsmatrikler vil kunne ske i sammenhæng med de visioner, som Herning Kommune har for hospitalsmatriklen.

 

Samarbejdsaftale med Herning Kommune

Der er derfor udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Herning Kommune, som vedlægges som bilag 2. Formålet med samarbejdsaftalen er, at parterne skal samarbejde om forundersøgelser blandt andet vedrørende medfinansiering, der skal kvalificere udvikling og arbejdsprocessen for udviklingen af hospitalsmatriklen i Herning. Region Midtjylland er repræsenteret i styregruppen for ”Herning+”, der herudover er repræsenteret af Herning Kommune og Realdania. Styregruppen er beslutningstager inden for rammer af kommissoriet for projektbeskrivelsen og rådgiver Herning Kommunes projekt-/arbejdsgruppe. Styregruppen indstiller/anbefaler på baggrund af forundersøgelsernes resultat den videre proces for hospitalsmatriklens omdannelse. Resultatet vil blive forelagt regionsrådet som en del af udbudsstrategien.

 

Herudover vil Region Midtjylland være tilknyttet projekt-/arbejdsgruppen ved repræsentant fra Hospitalsenheden Vest.

 

Forundersøgelserne, der indeholder vurdering af bevaringsværdier, genanvendelsespotentiale samt en analyse af markedet, forventes at være afsluttet januar 2015.

 

Proces

De overordnede mål for salg af regionens store hospitalsmatrikler, som Region Midtjylland har for salget af hospitalsmatriklen i Herning, vil harmonere fint med Herning Kommunes aktive indsats for byudvikling af hospitalsgrunden i Herning. Ligeledes vil samarbejdet med Herning Kommune om idéudviklingen af området, herunder de igangsatte forundersøgelser, positivt kunne tilpasses den generelle proces for salget af regionens ejendomme.  

 

Forundersøgelserne færdiggøres primo 2015, og det forventes, at de sammenfattende konklusioner med anbefalinger til den videre proces behandles umiddelbart efter i styregruppen for ”Herning+”. Herefter tages der endelig stilling til det videre planarbejde for ny helhedsplan, herunder en evt. byplankonkurrence.

 

I processen vil Herning Kommune have den planmæssige styring, herunder projektledelsen for forundersøgelserne, anvendelsesmulighederne samt den samlede konklusion og anbefaling til omdannelsen af sygehusgrunden. Heri vil regionen som samarbejdspartner byde ind med den relevante tekniske og planmæssige ekspertise, og sikre at arbejdet lever op til regionens overordnede mål for salget af hospitalsgrunden.

 

Sideløbende vil regionen gennemføre markedsdialog med potentielle interessenter, mæglere, investorer og andre, der kan have en interesse i udvikling af hospitalsgrunden. Dialogen skal sammen med de endelige anbefalinger til omdannelse af sygehusgrunden munde ud i en samlet salgs- og udbudsstrategi, som vil blive forelagt regionsrådet.

Salgets faser forventes gennemført efter følgende tidsplan:

 

[image]

 

Såfremt der er mulighed for delsalg af bygninger i perioderne, vil det blive gennemført, uafhængig af faserne og den igangværende proces.

 

Økonomi

Regionens direkte udgifter i forbindelse med salgets to første faser frem til og med fastlæggelse af udbudsstrategi forventes at være 1,00 mio. kr.

 

De direkte udgifter i de to efterfølgende faser (udarbejdelse af kommuneplantillæg, salgsmateriale samt gennemførelse af udvikling/lokalplaner/salg) – er foreløbig estimeret til at være i størrelsesorden 2,80 mio. kr.

 

[image]

 

Under interne omkostninger er blandt andet afsat udgifter til markedsføring og lignende.

Ud over ovenstående kommer, at regionens egne medarbejdere med juridiske og finansielle kompetencer skal påregne at indgå i salgsprocessens fire faser.

 

[image]

 

Det foreslås, at udgifterne til gennemførelse af salget finansieres af puljen til anlægsprojekter, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægten.

 

Ved politisk behandling efter fase 2 vil der ligeledes skulle tages stilling til den videre finansiering. 

 

Det bemærkes, at nettoindtægten (salgsprovenuet) skal henføres til blandt andet kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup for at sikre regionens egenfinansiering på de 12,5 % af den samlede anlægssum.

  

Organisering

Den praktiske gennemførelse fra tilrettelæggelse af salgsprocessen til realisering af salg og projektledelse er organisatorisk placeret i Koncernøkonomi.

 

Projektledelsen er ligeledes repræsenteret i den fælles styregruppe for ”Herning+”

 

Der vil blive brug for ekstern rådgivning og bistand fra firmaer med kompetencer i henholdsvis teknisk, juridisk og finansiel (mæglerfirma) rådgivning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-24-14

31. Indstilling af medlemmer til de kommende regionale arbejdsmarkedsråd

Resume

Regionen har modtaget en henvendelse fra Beskæftigelsesministeriet med anmodning om indstilling af medlemmer til de kommende regionale arbejdsmarkedsråd. Der skal indstilles et medlem samt en suppleant fra regionsrådet til hvert af de to kommende regionale arbejdsmarkedsråd. I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles en mand og en kvinde til hvert råd.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet indstiller to regionsrådsmedlemmer (en mand og en kvinde) til hvert af de to kommende regionale arbejdsmarkedsråd i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Reformen af beskæftigelsesindsatsen medfører en ny struktur på området. Dette betyder, at der oprettes otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), som erstatter de hidtidige 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd. Af de otte planlagte regionale arbejdsmarkedsråd er to placeret i Region Midtjylland:

 

  • RAR Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner

  • RAR Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus kommuner.

 

Desuden oprettes regionale arbejdsmarkedsråd for Nordjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

 

De regionale arbejdsmarkedsråd vil træde i kraft den 1. januar 2015 forudsat, at loven vedtages. Det er Beskæftigelsesministeriet, som foretager udpegningen efter indstilling fra regionsrådet. Der skal indstilles et medlem samt en suppleant fra regionsrådet til hvert af de to arbejdsmarkedsråd.

 

Den første udpegningsperiode løber fra den 1. januar 2015 til den 31. maj 2018. Herefter vil udpegningsperioden løbe i fire år af gangen fra den 1. juni i året efter kommunale og regionale valgår.

 

I henhold til lov om ligestilling mellem mænd og kvinder skal der være en ligelig sammensætning af mænd og kvinder i rådene. Regionsrådet skal således indstille en mand og en kvinde til hvert af de to regionale arbejdsmarkedsråd i regionen, hvorfra Beskæftigelsesministeriet udpeger et medlem og en suppleant.

 

I det nuværende regionale beskæftigelsesråd, som nedlægges med den nye struktur, repræsenteres regionen af:

 

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen (medlem)

Regionsrådsmedlem Ole Jepsen (suppleant)

 

Oprettelsen af de regionale arbejdsmarkedsråd sigter mod, at arbejdsmarkedets parters involvering i beskæftigelsesindsatsen flyttes til et klarere fokus på konkret understøtning af samarbejde og koordinering af beskæftigelsesindsatsen frem for opfølgning på indsats og resultater.

 

Yderligere oplysninger om de regionale arbejdsmarkedsråd, herunder en nærmere beskrivelse af rådenes opgaver, kan findes i beskrivelsen fremsendt af Beskæftigelsesministeriet, der er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-4-14

32. Henvendelse om forlængelse af funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende kultur*

Resume

Udvalgsformand Flemming Knudsen har på vegne af det midlertidige udvalg vedrørende kultur anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende forlængelse af funktionsperioden for udvalget.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra det midlertidige udvalg vedrørende kultur drøftes, herunder forslag om, at funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende kultur forlænges til udgangen af 2015, og

 

at det nuværende kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende kultur som konsekvens af en forlængelse udvides med afsnit om, at udvalget ønsker at arbejde videre med at styrke dialogen mellem politikere og kulturlivet og debattere og dagsordensætte samspillet mellem kulturliv, samfundsudvikling og livskvalitet.

 

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Flemming Knudsen har på vegne af det midlertidige udvalg vedrørende kultur i henvendelse af 11. november 2014 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende forlængelse af funktionsperioden for det midlertidige udvalg vedrørende kultur.

 

Flemming Knudsen skriver i henvendelsen:

 

"Til Regionsrådsformand Bent Hansen.

Det midlertidige udvalg for kultur anmoder om, at Regionsrådet forlænger det midlertidige udvalgs funktionsperiode med mindst et år.

Udvalget skal efter planen afslutte sin funktionsperiode med udgangen af april måned 2015, hvor et udkast til kulturpolitik skal fremlægges for regionsrådet. Udvalget har indtil nu fået en orientering fra - og haft en dialog med netværk og aktører indenfor de forskellige genrer i kulturlivet.

Vi har mærket en glæde over regionsrådets/udvalgets interesse og opmærksomhed og en god respons de steder, vi har besøgt. Det har givet os en bedre baggrund for at sætte os ind i kulturlivets mangfoldigheder i regionen.

Men indtil nu har vi kun været i kontakt med en lille del af kulturlivet.
Vi ønsker at nå hele vejen rundt og styrke dialogen mellem politikere og kulturlivet, f.eks. indenfor billedkunst, hvor der er et stort potentiale for samarbejde og fælles udvikling.

Vi ønsker at debattere og dagsordensætte samspillet mellem kulturliv, samfundsudvikling og livskvalitet. Det kunne f.eks. handle om kunstens positive indflydelse på vores sundhed.

I de kommende måneder vil udvalget have fokus på at få lavet et nyt udkast til kulturpolitik i Region Midtjylland, så det kan nå at indgå i den kommende vækst- og udviklingsstrategi.
Det levner alt for lidt til de andre bestræbelser. Derfor beder vi om mere tid - i det mindste til udgangen af 2015."
 

Det nuværende kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende kultur er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-81-7-14

33. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende forslag om markering af 100 året for 1915-grundloven

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at Region Midtjylland skal markere 100 året for 1915-grundloven, hvor de politiske rettigheder blev udvidet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 12. november 2014 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende markering af 100 året for 1915-grundloven.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Region Midtjylland skal være med til at fejre 100-året for 1915-grundloven og dermed fejre, at de politiske rettigheder blev udvidet.

Bente Nielsen (SF) foreslår, at regionsrådet skal være med til at fejre 100-året for 1915-grundloven, der udvidede de demokratiske rettigheder. De 5 F’er - Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser og Forbrydere - havde ingen politiske rettigheder. Nu lykkedes det de to største af disse grupper at blive inkluderet i demokratiet. Nemlig fruentimmere og folkehold.

 

Som medlem af en demokratisk valgt forsamling finder jeg det både naturligt og vigtigt, at vi også er med til at markere jubilæet. For der er stadig brug for at vise, værne og udvikle folkestyret og borgernes muligheder for at blive en del af dagens demokrati, ikke alene på valgdagen men i hverdagen.

 

Jeg synes 100 års dagen bl.a. kan bruges til, at:

 

  • Region Midtjylland sammen med vores medarbejdere og ledere, vores institutioner og samarbejdspartnere undersøger muligheden for at navngive auditorier/institutioner med særlig fokus på kvindelige læger, pædagoger, forskere og andre fagpersoner, som på et eller andet tidspunkt i de 100 år har haft en særlig stor betydning for sundhed, uddannelse og regional udvikling.

  • Region Midtjylland laver en vandreudstilling dækkende de største milepæle af begivenheder og beslutninger i de første 100 år i et regionalt perspektiv.

  • planlægge at der ved vores institutioner og kommende nye hospitaler plantes nye Kvinde-ege som markering af de første 100 år med kvinders politiske valgret med grundlovsændringen den 5. juni 1915.

Regionspolitik handler både om vores mange store arbejdspladser, om personalepolitik, der fremmer uddannelse af fremtidens medarbejdere og ledere. Men det handler også om, at vi regionalpolitisk viser behovet for både mandlige og kvindelige politikere til at forme fremtidens velfærdsopgaver.

Mine forslag skal ses som en opstart, og mange andre ideer kommer måske også frem, når vi først begynder at løfte opgaven. Det håber jeg, at regionsrådet vil være med til at støtte op om, så Grundlovsdag kan markeres så bredt og mangfoldigt som muligt."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Region Midtjylland oversender henvendelsen til Danske Regioner med henblik på, at bestyrelsen for Danske Regioner kan drøfte at gennemføre en landsdækkende regionalpolitisk markering. Derudover vil Region Midtjylland supplere med aktivitet på regionalt niveau.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-101-29-12

34. Orientering om målområder i Partnerskabet For Offentlige Grønne Indkøb

Resume

Det er 1,5 år siden, at Region Midtjylland blev optaget som medlem i Partnerskab For Offentlige Grønne Indkøb. Regionen forpligtede sig til at implementere de eksisterende målområder i partnerskabet, deltage i udarbejdelse af nye mål samt revidering af eksisterende. Der følger her en redegørelse for status på de eksisterende mål og orientering om nye målområder.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden sidste statusrapportering i 2013 har regionen implementeret nogle af partnerskabets målområder blandt andet indenfor områderne økologi, bæredygtigt byggeri, biler og transport, PVC og phthalatfri emballage.

 

Regionen vil arbejde videre med målområderne: Økologi, kortlægning af regionens bilpark og igangsætte køb af økologisk/fair trade kaffe/te. Omlægningen til økologi er konkret indarbejdet i regionsrådets beslutning om omlægning i regionens storkøkkener den 20. august 2014. Målet om 60 % økologi i storkøkkenerne finansieres via en omlægning af produktionen og en ansøgning om midler til omlægning ved NaturErhvervstyrelsens økologifremmeordning.

 

Nye målområder

Der er i Partnerskabet For Offentlige Grønne Indkøb blevet udarbejdet to nye målområder. Fælles for målområderne er, at de skal være med til at flytte markedet i en grønnere retning ved at sætte nogle fælles krav til nogle bestemte produktområder.

  

Mål for storkøkkenudstyr og for inden- og udendørsbelysning

Målet for storkøkkenudstyr omhandler alt indenfor storkøkkenudstyr: Professionelle køle-/fryseskabe til emballage og køkkenredskaber, adfærdskampagne for personale samt nyindretning af storkøkkener m.v. Der kan være en udgift forbundet med at gennemføre en adfærdskampagne for storkøkkenpersonale, men den vurderes ikke at være af større omfang.

 

For inden- og udendørs belysning stilles der overordnet krav til, at energistyrelsens anbefalinger på området skal være mindstekrav, men der tages derudover særlige forbehold på det somatiske område for lys til operationsrum.

 

For begge områder gælder det, at den præcise besparelse ikke kan udregnes på nuværende tidspunkt, da regionens forbrug, sammensætning af f.eks. lyskilder (lamper, LED-lys m.v.), prisudviklingen og produktudviklingen på markedet ikke er kendt, før regionen laver et udbud.

  

På begge målområder ses der på både indkøbspris, etablerings- og driftsomkostninger ved indgåelse af kontrakter. Det forventes for begge målområder, at udgifterne samlet set vil falde over produktets levetid, idet totalomkostningerne tager højde for alle udgifter forbundet med produktet i dets levetid. Tidligere var indkøbsprisen den afgørende faktor.

 

Fælles for de to nye indkøbsmål er, at de ved at stille krav til energieffektivitet og totalomkostninger vil sætte en fælles standard overfor markedet samtidig med, at de på længere sigt vil være med til at sænke udgifterne til områderne. De har derfor en positiv påvirkning på driftsøkonomien over produkternes levetid.

   

Revideret målområde for transport af fødevarer og tekstiler

Målet er at minimere belastning fra transport af fødevarer og tekstiler mest muligt ved at stille kriterier til transporten i forbindelse med indkøb af tekstiler og fødevarer inklusive serviceydelser. Der stilles konkrete tekniske krav til biler og lastbiler (euronorm) og til energimærkningen. Herudover kan der stilles krav til køretøjets dimensionering, dæk og brændstofforbrug. Det har i partnerskabet været nødvendigt at opdatere målområdet til de nyeste anbefalinger på transportområdet.

 

Det gælder for alle målområderne, at de først skal implementeres i regionen ved næste udbudsperiode. Eksisterende kontrakter fortsætter perioden ud. Der vil herudover blive arbejdet på at få udarbejdet en ny strategi for partnerskabet i samarbejde med de andre medlemmer. Til orientering arbejdes der i partnerskabet i øjeblikket på en revidering af målområdet for tekstiler, og det forventes at blive forelagt regionsrådet i starten af 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen