Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 22. april 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Anders Vistisen mødte kl. 11.00 under behandlingen af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 12.45.


Sagnr.: 1-21-78-6-13

25. Økonomiopfølgning pr. 28. februar 2014 for sundhedsområdet*

Resume

På sundhedsområdet udarbejdes der i 2014 fire regionsoverblik, to sundhedsoverblik samt denne økonomiopfølgning pr. 28. februar 2014.

 

Formålet med denne økonomiopfølgning på sundhedsområdet er, på baggrund af regnskab 2013 og de første måneder af 2014, at foretage en vurdering af økonomien i 2014.

Direktionen indstiller,

at økonomiopfølgningen pr. 28. februar 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til denne sundhedsopfølgning foretaget en vurdering af de primære områder. Det forventes, at alle somatiske hospitaler, psykiatrien samt administrative enheder og fælles puljer sikrer fuld budgetoverholdelse.

 

Samlet viser det forventede regnskab 2014 et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. Dette er sammensat af følgende:

 

  • Praksissektoren: Der forventes et mindreforbrug på 31,0 mio. kr. Effekterne af de nye overenskomster på fysioterapien og speciallægehjælp er usikre. Overenskomsten for almen lægeområdet er netop vedtaget. Den får begrænset effekt i 2014, da den først træder i kraft ultimo året.

  • Tilskudsmedicin: I 2013 var der store prisfald på medicin, som til dels skyldtes patentudløb, men også parallelimport af billig medicin. Lægemiddelindustriforeningen forventer lave priser igen i 2014. Der vurderes et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i 2014.

 

I forbindelse med opfølgningen pr. 28. februar 2014 er der konstateret et væsentligt udgiftspres på følgende områder, som er under nærmere udredning.

 

  • Præhospitalet har stigende udgifter til patientbefordring på grund af øget aktivitet.

  • Puljen til ny dyr medicin: Der var ved budgetvedtagelsen 2014 forventninger om prisfald. Der er for nuværende ikke udsigt til prisfald, og der er heller ikke viden om nærtforestående patentudløb, hvilket medfører et udgiftspres på området. Der er samtidig et øget forbrug på området.

  • Puljen til nye behandlinger melder også om udgiftspres blandt andet på grund af ekstra udgifter til implantater.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat en pulje til imødekommelse af uforudsete udgifter og en pulje til vanskeligt styrbare områder. Formålet er at undgå uplanlagte besparelser, hvis der i løbet af året skulle opstå uforudsete udgifter. Der resterer ca. 90 mio. kr. i de to puljer, som vurderes at kunne dække de ovennævnte områder med udgiftspres.

 

Næste opfølgning er regionsoverblikket pr. 31. marts 2014, som behandles af forretningsudvalget og regionsrådet i maj 2014.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-25-07

26. Udpegning af medlem til det regionale kontaktforum på handicapområdet

Resume

Udpegning af manglende bruger- og pårørenderepræsentant til det regionale kontaktforum på handicapområdet.

Direktionen indstiller,

at Alice Brask udpeges til det regionale kontaktforum på handicapområdet i 2014-2017 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på mødet den 29. januar 2014 udpeget bruger- og pårørenderepræsentanter til det regionale kontaktforum på handicapområdet for perioden 2014-2017.

 

Det regionale kontaktforum består af ni medlemmer, der udpeges således:

 

  • Regionsrådet udpeger tre medlemmer fra regionsrådet.

  • Regionsrådet udpeger fire medlemmer og fire suppleanter, som repræsenterer handicapområdet bredt, efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

  • Regionsrådet udpeger to medlemmer og to suppleanter efter indstilling fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer.

 

I forbindelse med udpegningerne den 29. januar 2014 havde Danske Handicaporganisationer kun indstillet tre bruger- og pårørenderepræsentanter, og det blev besluttet at afvente udpegningen af den sidste bruger- og pårørenderepræsentant til der forelå en indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Danske Handicaporganisationer har nu indstillet Alice Brask, Osteoporoseforeningen, til det regionale kontaktforum på handicapområdet.

 

Det indstilles, at Alice Brask udpeges til det regionale kontaktforum på handicapområdet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-6-14

27. Salg af Yding Gl. Skole, Skovhøjvej 10A og 12, Yding

Resume

Den tidligere institution, Yding Gl. Skole, Skovhøjvej 10A og 12, Yding, ønskes solgt, da regionen ikke længere har behov for ejendommen.

Direktionen indstiller,

at ejendommen sættes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, og

 

at nettoprovenuet tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Yding Gl. Skole er beliggende i Horsens Kommune og har været anvendt af Elbæk Højskole til institution for unge. Som konsekvens af kommunernes faldende efterspørgsel efter tilbud har Yding Gl. Skole ikke været anvendt siden sommeren 2013. Psykiatri- og Socialledelsen har derfor, på møde den 11. februar 2014, besluttet at ejendommen ønskes afhændet.

 

Administrationen har forhørt sig hos Horsens og Skanderborg kommuner, om de kunne være interesseret i ejendommen, men dette har ikke været tilfældet. Ejendommen indstilles derfor solgt ved offentligt udbud.

 

Der er tale om følgende ejendom, der dækker to matrikler:

Adresse: Skovhøjvej 10A og Skovhøjvej 12

Matr. Nr.: 17ø og matr. Nr. 17b

Grund i henhold til tingbog: 10.186m² og 5.646m²

Samlet offentlig vurdering (2012): 7,6 mio. kr.

 

Bygningerne består dels af den gamle skole, som har været anvendt til tre boliger og aktivitets- og servicearealer og dels af en nyere boligafdeling med otte to-værelses lejligheder bygget i 2008.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

28. Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende læger på Samsø *

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende læger på Samsø på baggrund af en henvendelse fra en borger.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i mail af 14. april 2014 henvendt sig vedrørende læger på Samsø.

 

På baggrund af en henvendelse fra en borger om læger på Samsø anmoder Anne V. Kristensen om en drøftelse af om samarbejdsmodellen i Psykiatriens Hus i Silkeborg kan overføres til Samsø, eller om der er andre løsningsmuligheder.

 

Henvendelsen fra den pågældende borger vedlægges.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog, at der sendes en skriftlig redegørelse til regionsrådet.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen