Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 25. juni 2014 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 10.35.


Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Akuthuset i Lemvig

Formanden orienterede om, at administrationen, i samarbejde med kommunen, vil drøfte akuthusets koncept. Herefter forelægges sagen for regionsrådet.

 

Ansøgning om midler til omlægning til økologi

Formanden orienterede om, at regionen i samarbejde med Økologisk Landsforening indsender en ansøgning om midler fra NaturErhvervsstyrelsens økologifremmeordning til anvendelse i forbindelse med arbejdet med at fremme anvendelsen af økologiske fødevarer i regionens køkkener. Ansøgningen fremlægges til politisk godkendele i august måned 2014.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

2. Udmelding af budgetrammer for budget 2015

Resume

Denne sagsfremstilling beskriver forudsætninger og forslag til budgetrammerne for sundhed, regional udvikling og administrationen for 2015.
 

Der er en stram økonomi i forslag til budgetrammer for 2015, hvor især budgettet til tilskudsmedicin og sygehusmedicin er forbundet med usikkerhed. Budgetusikkerheden nødvendiggør, at regionsrådet i 2015 følger den økonomiske udvikling meget tæt, og der foreslås derfor månedlige rapporteringer på områder med en særlig budgetusikkerhed.

Direktionen indstiller,

at budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende sundhed, regional udvikling og administrationen godkendes som grundlag for det videre arbejde med budget 2015, og

 

at budgetrammerne for anlægsbudgettet samt finansiering heraf danner grundlag for den videre budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er en stram økonomi i forslag til budgetrammer for 2015, hvor især budgettet til tilskudsmedicin og sygehusmedicin er forbundet med nogen usikkerhed. Der er samtidig ingen puljer til uforudsete udgifter.

 

Budgetusikkerheden i forslag til budgetrammer for 2015 nødvendiggør, at regionsrådet følger den økonomiske udvikling meget tæt. Det foreslås derfor, at der udarbejdes månedlige rapporteringer over den økonomiske udvikling på områder med en særlig budgetusikkerhed. Formålet med rapporteringen er at sikre en stabil økonomisk udvikling i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

 

I forslag til rammerne for budget 2015 på sundhedsområdet er der omprioriteret 105 mio. kr. fra tilskudsmedicin til sygehusmedicin og budgetteret med et løft til psykiatrien på 21 mio. kr. Herudover er der tilvejebragt et råderum på 125 mio. kr. Dette tilvejebringes af en realvækst på 101 mio. kr. og yderligere reguleringer på samlet set 24 mio. kr.

 

Råderummet foreslås anvendt til følgende:

 • 20 mio. kr. til praksissektoren

 • 11 mio. kr. til tjenestemandspension

 • 21 mio. kr. til pulje til politisk prioritering

 • 20 mio. kr. til nye behandlinger

 • 53 mio. kr. til finansiering af investeringsplan

 

Det fremgår af sundhedsoverblikket pr. 30. april 2014, at der er en strukturel ubalance i budget 2014, der samlet set giver en budgetmæssig udfordring i 2015 på 93 mio. kr. I forslag til budgetrammer for 2015 er der afsat en pulje til imødekommelse af ubalancen fra budget 2014.

 

Der er samtidig et forslag om et produktivitetskrav til de somatiske hospitaler og psykiatrien på 2,75 %.

 

Nettodriftsbudgettet for sundhedsområdet og Regional Udvikling er budgetteret på aftaleniveau jævnfør budgetloven.

 

Region Midtjylland har en ambitiøs investeringsplan, der skal sikre effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Den fremlagte investeringsplan på regionrådsmødet 19. marts 2014 fastholdes, og dele af udgifterne til partikelterapi på Århus Universitetshospital indarbejdes i planen.

 

Anlægsudgifterne holdes indenfor regionens aftalte anlægsramme, men der er tale om stramme økonomiske rammer til finansieringen af investeringsplanen. Investeringsplanen finansieres efter de principper, der indgår i budgetforliget for 2013, hvor de somatiske hospitaler og psykiatrien pålægges årlige produktivitetskrav.

 

I økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner er der skønnet et afløb på kvalitetsfondsbyggerierne på samlet set 4,6 mia. kr. i 2015. Region Midtjylland har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb i 2015 på udgifter til kvalitetsfondsbyggerier på 2.193 mio. kr. Dette beløb er lavere, end hvad regionen tidligere har forudsat af afløb i 2015. Reduktionen skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på nogle af kvalitetsfondsprojekterne, hvormed det samlede afløb reduceres. Der er dog samtidig med økonomiaftalen for 2015 ”lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgående kontrakter og planer”.

 

Der er forudsat et likviditetstræk i forslag til budget 2015 på 166 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at der er budgetteret med forbrug af overførsler fra tidligere år på omkring 156 mio. kr.

 

Region Midtjylland har haft kvalitetsmål i budgettet siden budget 2013. Resultatudviklingen på regionens kvalitetsmål understreger, at kvalitetsudvikling kræver længerevarende og vedvarende fokuserede indsatser. Som udgangspunkt foreslås det, at kvalitetsmålene fra budget 2014 bliver videreført i budget 2015.

 

Økonomiaftalen indeholder ingen realændringer vedrørende Regional Udvikling. Udfordringerne på området vedrører primært at få indarbejdet en uudmøntet pulje vedrørende merudgifter hovedsageligt til rejsekortet og dels forhold vedrørende etablering og drift af Letbanen i Aarhus.

Beslutning

Aftale om anvendelse af satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien blev omdelt.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-11-14

3. Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland

Resume

Som supplement til regionens Kasse- og regnskabsregulativ har administrationen udarbejdet ”Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland". Regulativet beskriver de særlige forhold, der er gældende på forskningsområdet.

 

Regionens revision KPMG anbefalede i revisionsberetningen for 2011, at der foretages en gennemgang af igangværende forskningsprojekter. I december 2012 besluttede forretningsudvalget, at KPMG skulle foretage udvidet forvaltningsrevision af forskningsområdet. KPMG anbefalede i september 2013 en revision af regulativet.

 

Administrationen har i samarbejde med hospitalerne og KPMG foretaget revision af regulativet.

 

Administrationen har i foråret 2014 foretaget en større målrettet stikprøvekontrol af forskningsmidlerne. Stikprøven er tilrettelagt ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning og er foretaget i samarbejde med KPMG.

 

Rigsrevisionen har iværksat en undersøgelse af forskningsområdet i alle regioner på baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne. Rigsrevisionen forventer at afgive beretning i 2015.

Direktionen indstiller,

at ”Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland” godkendes.

Sagsfremstilling

Regionens Kasse- og regnskabsregulativ inklusive bilag er gældende for hele regionen. Som supplement til Kasse- og regnskabsregulativet har administrationen udarbejdet ”Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland”. Regulativet beskriver de særlige forhold, der er gældende på forskningsområdet.

 

Forvaltningsrevisionsrapporten fra KPMG gav anledning til, at vejledningen nu er revideret og fremover omtales som et regulativ.

 

Administrationen har i samarbejde med hospitalerne og KPMG foretaget revision af regulativet. Revisionen af regulativet omhandler:

 

 • Titlen ændres fra vejledning til regulativ for at tydeliggøre, at det er obligatorisk at følge disse regler. 

 • Formålet med revisionen af regulativet vedrørende håndtering af eksternt finansierede projekter er at tydeliggøre og præcisere de regler, der er gældende, således at såvel forskerne som øvrigt personale overholder reglerne og ikke bevidst eller ubevidst kommer til at overtræde reglerne. 

 • Administrationen har specielt fundet det relevant at præcisere, at regionen har ejerskabet over disse eksterne midler.  

 • Det tydeliggøres, at regionens Kasse- og regnskabsregulativ samt øvrige regler også omfatter eksterne midler.  

 • Det fremhæves, at regionens regler for repræsentation, bespisning mv. er gældende for eksterne midler. 

 • Der er som noget nyt indført, at den projektansvarlige ved projektoprettelsen skal skrive under på, at regulativet er gennemlæst, og at reglerne vil blive efterlevet. Dette er indført for at sikre, at alle er bekendt med reglerne i regulativet og vil efterleve disse.

 

Regionen har foretaget en omfattende undersøgelse af forbrug fra forskningskonti på hospitalerne i Region Midtjylland. Administrationen har i perioden januar til juni 2014 analyseret knap 250.000 posteringer fra forskningskonti på regionens hospitaler i den femårige periode fra 2009 til 2013.

 

Administrationen har i foråret 2014 foretaget en større målrettet stikprøvekontrol af forskningsmidlerne. Stikprøven er tilrettelagt ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning og er fortaget i samarbejde med KPMG. Stikprøvekontrollen har omfattet udbetaling til medarbejdere ved regionen, udbetaling til personer, der ikke er ansat i regionen, gennemgang af særligt udvalgte bilag og kontrol med udbetaling til leverandører.

 

I ’Notat vedrørende kontrolopgaver på forskningsområdet’ redegøres for resultaterne af den større målrettede stikprøvekontrol af forskningsmidler i Region Midtjylland.

 

Rigsrevisionen har iværksat en undersøgelse af forskningsområdet i alle regioner på baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne. Rigsrevisionen forventer at afgive beretning i 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-145-06-V

4. Kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet blev den 4. juni orienteret om lange ventelister på Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Der er siden blevet arbejdet på en løsning, der kan aflaste afdelingen, så ventetiderne kan nedbringes, samtidig med at der sikres andet tilbud til patienterne. Regionsrådet orienteres om løsningen, og det indstilles, at direktionen bemyndiges til at effektuere beslutningerne i sagen.

Direktionen indstiller,

at direktionen gives bemyndigelse til at lukke for frit valg på benign urologisk basisaktivitet på Aarhus Universitetshospital,

 

at der bevilges op til 4 mio. kr. fra et forventet mindreforbrug på hospitalerne i 2014 til konkrete kapacitetsudvidende projekter inden for urologi i 2014,
at direktionen gives bemyndigelse til at effektuere beslutninger om kapacitetsudvidelser inden for de 4 mio. kr., herunder eventuelt forlængelse af hæmaturiaftalen, og

 

at orienteringen om udarbejdelse af en kortsigtet og langsigtet handlingsplan for den samlede urologiske kapacitet i regionen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har en væsentlig kapacitetsmangel både i forhold til cancer og andre urologiske problemstillinger.

Kapacitetsmanglen betyder, at der er oparbejdet lange ventelister, og at der i en periode er blevet indkaldt patienter med tider så langt frem som i 2018.

Regionsrådet blev den 4. juni orienteret om problemstillingen, herunder at hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital havde meddelt urinvejskirurgisk afdeling, at der ikke længere måtte sendes indkaldelsesbreve med så lang tidshorisont.

 

Der er siden blevet arbejdet på en håndtering af problemstillingen. Det er aftalt mellem Aarhus Universitetshospital og administrationen, at der ikke længere må sendes indkaldelsesbreve med ventetider, der overstiger 1 år. I det omfang der vil være nyhenviste patienter, der ikke kan gives tid inden for et år, vil patienterne modtage et brev, hvor der ikke oplyses en konkret tid, men hvor det fremgår, at der er meget lange ventetider, og patienten kan kontakte patientkontoret for at få undersøgt, hvor patienten hurtigst kan tilbydes udredning eller behandling. Dette brev vil blive brugt inden for alle specialer.

Derudover er det aftalt, at ventetiderne ved urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital skal nedbringes.

 

Dette forudsætter, at afdelingen afvikler den eksisterende venteliste, og at afdelingen kan prioritere udredning, behandling og kontrol af kræft, højt specialiseret behandling og børn med urologiske problemstillinger, idet disse ikke kan varetages andre steder.

Afdelingen vil prioritere afviklingen af ventelisten efter patienternes lidelsers alvorlighed og derefter efter, hvor længe patienterne har ventet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med tre privathospitaler, som Aarhus Universitetshospital kan henvise patienter til i forbindelse med pukkelafviklingen.

 

En del af baggrunden for, at der er oparbejdet så lange ventelister på urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital er, at patienterne vælger at stå på venteliste til behandling på Aarhus Universitetshospital, selvom de kan tilbydes udredning eller behandling hurtigere andre steder i regionen. Dette er patienterne berettiget til gennem det frie sygehusvalg, men det har den konsekvens, at det bliver meget svært for urinvejskirurgisk afdeling at nedbringe deres ventelister, når der er et meget stort pres på kapaciteten fra kræftbehandling.

 

For at give afdelingen mulighed for at fokusere på udredning, behandling og kontrol af kræft, højt specialiseret behandling og børn med urologiske problemstillinger uden at ventelisterne øges yderligere, indstilles det, at regionsrådet giver administrationen bemyndigelse til at lukke af for det frie valg til benign urologisk basisaktivitet på Aarhus Universitetshospial også for borgere fra Aarhus Universitetshospitals optageområde. Dette kan regionsrådet gøre jf. Sundhedsloven § 86, stk. 2.

Lukningen vil betyde, at patienter, som ikke er henvist til udredning, behandling og kontrol af kræft, højt specialiseret behandling og børn med urologiske problemstillinger, ikke kan vælge at blive behandlet på Aarhus Universitetshospital.

 

I praksis vil en lukning medføre, at henvisninger, inden for de områder der er lukket af for, vil blive videresendt til de to andre urologiske afdelinger i regionen, og patienterne vil blive indkaldt herfra. Der gøres opmærksom på, at det øgede kapacitetspres på de to andre urologiske afdelinger i regionen vil få betydning for disse afdelingers muligheder for at opfylde udredningsretten.

 

For at skabe kapacitet til udredning og behandling af patienterne fra Aarhus Universitetshospital på regionens øvrige urologiske afdelinger er direktionen i dialog med Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest om mulighederne for at udvide kapaciteten på de urologiske afdelinger i 2014.

 

Regionsrådet besluttede den 26. februar 2014, at hæmaturipatienter fra Randers og Favrskov kommuner i en midlertidig periode fra den 10. marts til og med den 30. juni 2014 kunne henvises til Regionshospitalet Holstebro frem for til urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. For yderligere at aflaste urinvejskirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital arbejdes der på at afklaring, om denne midlertidige ordning kan forlænges indtil udgangen af 2014.

 

Det indstilles, at der bevilges op til 4 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på de urologiske afdelinger på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. De 4 mio. kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på hospitalerne i 2014. Det indstilles samtidig, at direktionen bemyndiges til at effekture beslutninger om kapacitetsudvidelserne inden for denne økonomiske ramme.

Regionsrådet vil efter sommerferien blive orienteret om direktionens beslutninger.

 

Med henblik på en samlet håndtering af kapacitetsmanglen på det urologiske område i regionen vil administrationen efter sommerferien udarbejde en kortsigtet og en langsigtet handlingsplan for kapacitetsøgning på området.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at direktionen gives bemyndigelse til at lukke for frit valg på benign urologisk basisaktivitet på Aarhus Universitetshospital,

 

at der bevilges op til 4 mio. kr. fra et forventet mindreforbrug på hospitalerne i 2014 til konkrete kapacitetsudvidende projekter inden for urologi i 2014,

 

at direktionen gives bemyndigelse til at effektuere beslutninger om kapacitetsudvidelser inden for de 4 mio. kr., herunder eventuelt forlængelse af hæmaturiaftalen, og

 

at der udarbejdes en kortsigtet og langsigtet handlingsplan for den samlede urologiske kapacitet i regionen. Denne forelægges politisk.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen