Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 29. januar 2014 kl. 12:30
i mødelokale F1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Conny Jensen og Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.55.


Sagnr.: 1-23-0-15-13

1. Miljøsanering af eksisterende bygninger i Brædstrup

Resume

I forbindelse med etablering af Gudenå Hospice er der ved nedbrydning af eksisterende bygninger konstateret, at bygningsdelene er mere miljøbelastede end forventet. Der er tale om en merudgift der forventes at udgøre 5,7 mio. kr. Derudover forventes færdiggørelsen forsinket med 2-3 måneder.

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling til miljøsanering, jf. bevillingsskema, og

 

at forventet forsinkelse på 2-3 måneder indarbejdes i planerne for Gudenå Hospice.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland skal som udløber af Kræftplan III etablere ni nye hospicepladser inden udgangen af 2014. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ydet et tilskud på i alt 4,5 mio. kr. til etablering af pladserne. Regionsrådet har besluttet, at pladserne skal etableres på det tidligere Regionshospitalet Brædstrup og har indgået driftsoverenskomst med den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup.

 

Region Midtjylland har i forvejen 50 hospicepladser fordelt på Anker Fjord Hospice (12 pladser), Hospice Søholm (11 pladser), Hospice Limfjord (12 pladser) samt Hospice Djursland (15 pladser).

 

Regionsrådet blev på mødet den 30. oktober 2013 orienteret om Støtteforeningen/Danske Diakonhjems valg af byggeprojekt, som består i et nybyggeri på ca. 1.900 kvadratmeter. Endvidere blev indgåelse af driftsoverenskomst med Den selvejende institution Gudenå Hospice godkendt på samme møde. På den baggrund har Gudenå Hospice igangsat projektet.

 

Byggeprojektet indebærer, at eksisterende bygning A og bygning B på henholdsvis 3.588 kvadratmeter og 1.287 kvadratmeter skal rives ned for at gøre plads til byggeriet.

Bygning A er beliggende på den grund, hvor Gudenå Hospice skal opføres, medens bygning B er bygget sammen hermed og fortsat ejes af regionen. Nedrivningen har derfor været udbudt sammen for begge bygninger.

 

Under nedbrydningen er det konstateret, at bygningsdelene er væsentligt mere miljøbelastede end forventet. Til brug for licitationen har Cowi foretaget miljøscreening, som viste, at 200 kvadratmeter var belastede. I udbuddet var der medtaget en udgift på 0,3 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet hermed.

 

Det har efterfølgende vist sig, at mindst 12.000 kvadratmeter overflader er belastet med en samlet estimeret udgift på 5,6 mio. kr. til følge. Der er tale om forurening med blandt andet bly og PCB i en række materialer og overflader, hvilket bevirker at der skal foretages en speciel kontrolleret afrensning af alle overflader, inden selve bygningsdelene nedbrydes.

 

KPF-arkitekter har som bygherrerådgiver haft Cowi til at kvalificere omfanget samt undersøge, om der skulle være alternative afhjælpningsløsninger. Mængderne vil kunne variere, men der er tale om det bedst mulige estimat på baggrund af de nyeste oplysninger. Cowi har endvidere vurderet, at miljøsaneringen havde været nødvendig i mindst lige stort omfang, såfremt bygning A var blevet genbrugt til hospice ved en ombygning, jf. notat fra KPF, vedlagt som bilag 1.

 

KPF-arkitekter har opstillet overslag over ekstra udgifter forbundet med miljøsaneringen, jf. bilag 1. På denne baggrund anmodes der om en ramme på 5,7 mio. kr. jf. bevillingsskema nedenfor.

 

[image]

 

Gudenå Hospice har været planlagt afleveret den 1. december 2014. Arbejdet med miljøsanering er dog så omfattende, at der forventes en forsinkelse på 2-3 måneder. I følge KPF-arkitekter vil det dog være muligt at forcere arbejdet med færdiggørelse til 15. december 2014, men med en merudgift på ca. 0,76 mio. kr. (inklusiv besparelse på indeksering). Der vil i givet fald blive tale om en meget stram tidsplan, der sammenholdt med udgiften bevirker, at administrationen ikke kan anbefale en forceret tidsplan.  

 

Det foreslås på den baggrund, at administrationen orienterer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om den forventede forsinkelse på 2-3 måneder.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen og Ulla Diderichsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen