Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 2. september 2015 kl. 13:00
i mødelokale F7, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ib Bjerregaard og Hanne Roed, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 14.20.


Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Indgåelse af aftale med totalrådgiver for etape 1 (CuraVita) i DNV-Gødstrup projektet

Forretningsudvalget blev orienteret om gennemførte drøftelser med totalrådgiver i DNV-Gødstrup. Forretningsudvalget bemyndigede på den baggrund regionsrådsformanden til at indgå en endelig aftale med CuraVita.

 

Resultat af licitation på byggeriet af Akutcentret, Regionshospitalet Viborg

Formanden orienterede om administrationens vurderinger af konsekvenserne af licitationsresultatet vedrørende byggeriet af akutcentret og de overvejelser vedrørende det samlede projekt, det giver anledning til.

 

Orientering om møde med Silkeborg Kommune om udviklingstiltag i Psykiatriens Hus

Formanden orienterede om igangværende drøftelser med Silkeborg Kommune om nye udviklingstiltag i Psykiatriens hus. Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde indgår i drøftelserne.

 

Henvendelse fra Jørgen Vinther vedrørende svar på vævsprøver

Formanden gav en orientering om sagen.

 

Ib Bjerregaard og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

2. Opfølgning på spareplan 2015-2019 i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2016

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2015-2019 var der en række forhold i forlig om spareplanen og i nogle af spareforslagene, der skulle tages op i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2016. Der gives hermed en status for opfølgning på spareplan, og der er udarbejdet forslag til opfølgning på spareplan.

Direktionen indstiller,

at forslag til status og opfølgning på spareplan 2015–2019 m.v. godkendes.

Sagsfremstilling

Den 22. juni 2015 indgik partierne i regionsrådet i Region Midtjylland forlig om spareplan 2015-2019.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2015-2019 var der en række forhold i forlig om spareplanen og i nogle af spareforslagene, der skulle tages op i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2016. Der er nu samlet op på spareplanen, og regionsrådet gives en status og forslag til opfølgning på spareplanen.

 

Der foreslås følgende:

 

Forslag: 1.3/1.4 Den medicinske kapacitet og modtagelse af akutte medicinske patienter i Hospitalsenhed Midt 

Ifølge spareforliget skal der efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 tages stilling til finansiering af fire medicinske senge på i alt 3 mio. kr. på Hospitalsenheden Horsens.

 

Der er en forventning om, at der i finansloven for 2016 prioriteres midler til et løft af det medicinske område.

 

Direktionen anbefaler, at der først tages stilling til finansieringen af de fire medicinske senge efter vedtagelsen af finansloven for 2016.

 

Forslag: 1.9 Reduktion af udgifterne på børneområdet

Ifølge spareforliget er den forudsatte besparelse blevet fordelt. I forbindelse med fordelingen af besparelsen indstiller direktionen, at der tages stilling til finansiering af en styrkelse af det pædiatriske set-up i Hospitalsenheden Horsens på i alt 0,3 mio. kr. Merudgiften på 0,3 mio. kr. indgår i den generelle prioritering i budget 2016 jf. anden sag på dagsordenen.

 

Hensigtserklæringer

Der er i forbindelse med fordelingen af besparelsen indskrevet en hensigtserklæring om efterfølgende at iværksætte initiativer, der kan understøtte, at flest mulige Randers-borgere behandles i Randers samt at undersøge mulighederne for at flytte basis-allergologi mellem Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers. 

 

Henvendelser

Direktionen har modtaget to henvendelser i forbindelse med udmøntningen af spareforslaget. Det fremgår af henvendelserne, at udmøntningen af forslaget foreslås revurderet, samt at besparelsen eventuelt rulles tilbage. Henvendelserne er vedlagt.

 

Den valgte model for fordeling af besparelserne bygger på både nivellering, effektivisering og opgaveflytning inden for rammerne af plangrundlaget. Derfor indebærer forslaget en fordeling af besparelsen på alle de fire pædiatriske afdelinger. Processen har været grundig, og det er vurderingen, at der ikke bliver en væsentlig anderledes fordeling af besparelsen ved at foretage yderligere udredning. Der er vedlagt revideret spareforslag 1.9.

 

Direktionen anbefaler en fastholdelse af besparelsen herunder den konkrete udmøntning af besparelsen.

 

Forslag: 4.2.3 Omlægning i Regionspsykiatrien Vest

Ifølge spareforliget skal der udarbejdes en beskrivelse af, hvad der forstås ved hotelsenge.

 

Der er vedlagt et oplæg til etablering af intensivt ambulant team og lav-intensive senge (tidligere benævnt hotelsenge).

 

Forslag: 4.3.3 Organisatoriske sammenlægninger

Ifølge spareforliget skal der udarbejdes et uddybende beslutningsgrundlag for forslaget vedrørende nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik som selvstændig afdeling.

 

Ifølge alternativt forslag fra Friklinikken kan det bevares samtidig med, at sparemålet kan fastholdes.   

 

Der er vedlagt uddybende beslutningsgrundlag fra administrationen samt høringssvar og forslag til udmøntning af besparelse fra Friklinikken.

 

Direktionen anbefaler fastholdelse af forslag om nedlæggelse af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik.

 

Akut-klinik Grenaa, Røntgenklinik

Det fremgår af forlig om spareplanen, at det i forbindelse med budget 2016 skal vurderes, hvorledes røntgenfunktionen i akutklinikken i Grenaa kan opretholdes.

 

Røntgenfunktionen i akutklinikken i Grenaa varetages i dag i dagtiden på hverdage af radiografer, der er til stede på matriklen i forbindelse med andre opgaver. I perioden fra kl. 15-22 på hverdage, og fra kl. 8-22 i weekender og på helligdage varetages funktionen af behandlersygeplejersker med en overbygningsuddannelse der gør, at de også kan tage røntgenbilleder. Da de pågældende behandlersygeplejersker pensioneres indenfor den nærmeste tid, og da det ikke længere er muligt at efteruddanne behandlersygeplejersker til at varetage funktionen, fordi det relevante uddannelsestilbud er nedlagt, vil røntgenfunktionen i Grenaa fremadrettet skulle varetages af en radiograf. Omkostningerne til at bemande røntgenfunktionen med en radiograf på hverdage mellem kl. 15-22 vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Hvis røntgenfunktionen herudover også skal bemandes i weekender og på helligdage i tidsrummet kl. 8-22, vil det medføre en yderligere omkostning på ca. 0,5 mio. kr. årligt. I alt vil de to tiltag tilsammen koste 1 mio. kr. årligt. Regionshospitalet Randers oplyser, at der i weekenderne ofte kun tages 0-2 røntgenbilleder dagligt.

 

Merudgiften på 1,0 mio. kr. indgår i den generelle prioritering i budget 2016 jf. anden sag på dagsordenen. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

3. 1. behandling af budget 2016

Resume

Efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner den 20. august 2015, har administrationen udarbejdet forslag til budget 2016.

 

Der er en stram økonomi i forslag til budget 2016, hvor især udgifterne til hospitalsmedicin er forbundet med nogen usikkerhed.

 

Forslag til budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i spareplan 2015-2019, hvor der frem til 2019 bliver gennemført besparelser på i alt 699 mio. kr.

 

Realvæksten i økonomiaftalen for 2016 er 85 mio. kr. højere end forudsat i forbindelse med spareplanen, hvilket giver et mindre råderum til prioriteringer i Region Midtjylland.

 

I økonomiaftalen 2016 er der aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % på administrationen svarende til på landsplan 60 mio. kr. og for Region Midtjylland 13 mio. kr. Omprioriteringsbidraget på administrationen tilbageføres på sundhedsområdet.

 

Den regionale anlægsramme (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) er i 2016 mindre end forventet. Der er endvidere betydelig usikkerhed omkring den regionale anlægsramme i de kommende år. På baggrund heraf vil regionsrådet blive forelagt en revideret investeringsplan for 2016-2024 på møde den 28. oktober 2015.

 

På socialområdet er der i regi af rammeaftale 2016 besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. På det regionale udviklingsområde udestår en økonomisk udfordring på Kollektiv Trafik, idet Midttrafiks høringsbudget er 7,4 mio. kr. højere end budgetforslag 2016 på Kollektiv Trafik.

Direktionen indstiller,

at budgetrammer og budgetforslag for driftsbudget 2016 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2016,

 

at satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2015, og

 

at regionsrådet forelægges en revideret investeringsplan 2016–2024 til mødet i regionsrådet den 28. oktober 2015.  

 

Sagsfremstilling

Den 20. august 2015 blev der indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen sammen med forudsætningerne i den vedtagne spareplan 2015–2019 danner grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2016.
 
Social- og Indenrigsministeriet har ikke udsendt den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter samt den endelige udmelding om den kommunale medfinansiering. Danske Regioner har udarbejdet et skøn over bloktilskudsreguleringen og fordelingen af den kommunale medfinansiering. Folketingets Finansudvalg behandler aktstykket med de endelige reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer) primo september 2015. Ændringer vil indgå i 2. behandlingen af budget 2016.
 
I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det vedlagte sammenfattende budgetnotat ”Forslag til Budget 2016 for Region Midtjylland” for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2016 og dets bagvedliggende forudsætninger. 

 

Sundhedsområdet 

Drift

I økonomiaftalen er der en realvækst på 1.515 mio. kr. Der er en realvækst på 1.050 mio. kr. til at håndtere stigende medicinudgifter og en fortsat øget efterspørgsel på sundhedsydelser.

 

Der er samtidig forudsat en realvækst på 465 mio. kr. til kræft-, kroniker- og psykiatriområdet m.v.

 

Den overordnede realvækst er vist nedenfor.

 

Realvækst i økonomiaftale for 2016

 

Mio. kr.

I hele landet

Region Midtjylland

Realvækst til medicin og øvrig sundhed

-1.050

-224

Realvækst til kræft-, kroniker- og psykiatriområdet

-465

-99

Realvækst i alt

-1.515

-323

 

I økonomiaftalen 2016 er der aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % på administrationen svarende på landsplan til 60 mio. kr. og for Region Midtjylland 13 mio. kr. Omprioriteringsbidraget på administrationen tilbageføres på sundhedsområdet.

 

Det bemærkes, at der i spareplan 2015-2019 er besparelser på administrationen på i alt 54 mio. kr. i 2016.

 

De somatiske hospitaler skal med økonomiaftalen levere en produktivitetsforbedring på 2 %.

 

Realvækst til medicin og øvrig sundhed

I økonomiaftalen for 2016 er der på landsplan afsat en realvækst på 1.050 mio. kr. Realvæksten skal håndtere stigende medicinudgifter og en fortsat øget efterspørgsel på sundhedsydelser.

 

For Region Midtjylland svarer det til 224 mio. kr. I forbindelse med spareplan 2015-2019 er der forudsat en realvækst på omkring 0,6 %, hvilket svarer til 139 mio. kr. for Region Midtjylland.

 

Realvæksten i økonomiaftalen for 2016 er således 85 mio. kr. højere end forudsat i forbindelse med spareplanen, hvilket giver et mindre råderum til prioriteringer i Region Midtjylland.

 

Råderummet fra realvæksten foreslås anvendt til følgende:

 

  • 28 mio. kr. til økonomisk ubalance fra spareplan 2015-2019
  • 5 mio. kr. til praksissektoren
  • 8 mio. kr. til opstart af Dansk Center for Partikelterapi
  • 1,3 mio. kr. til forslag fra spareplanen
  • 30 mio. kr. til reservepulje til hospitalsmedicin

  

Herudover er der tekniske reguleringer og ændringer i fordelingsnøgler, der reducerer råderummet med 12,7 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med spareplanen også er forudsat tilført praksissektoren 22 mio. kr. til øget aktivitet. Herudover er der i spareplanen afsat 130 mio. kr. til hospitalsmedicin.

 

Kræft-, kroniker- og psykiatriområdet m.v.

I økonomiaftalen for 2016 er der yderligere afsat 465 mio. kr. på landsplan svarende til 99 mio. kr. for Region Midtjylland. Der er tale om finansiering af tidligere aftaler om satspulje for psykiatri, sundhedsstrategien ”Jo før jo bedre” og tiltag på finansloven for 2015 vedrørende sundhed.

 

Der er samtidig yderligere midler fra 2015 til kræft-, kroniker-, og psykiatriområdet. Midlerne kommer ligeledes fra sundhedsstrategien ”Jo før jo bedre”, finansloven for 2015 og satspuljen for psykiatri fra juni 2015. På landsplanen er der tale om 534 mio. kr.

 

Udmøntningen af de afsatte midler og forudsætningerne herfor forventes godkendt i Folketingets Finansudvalg primo september 2015. Beløbene vil herefter blive udmøntet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016.

 

Finanslov 2016

Der er en forventning om, at sundhedsområdet bliver en del af forhandlingerne om finansloven for 2016, der først vedtages efter budgetvedtagelsen i Region Midtjylland. Der er en forventning om, at der i finansloven for 2016 prioriteres midler til det medicinske område, til udfordringer med overbelægning og til en forbedring af hospitalernes overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

 

I forliget om spareplanen blev det besluttet, at der efter indgåelse af økonomiaftalen for 2016 skulle tages stilling til finansiering af fire medicinske senge i Hospitalsenheden Horsens på i alt 3 mio. kr. Prioriteringen heraf indgår i regionsrådets drøftelse af udmøntningen af finansloven for 2016.

 

Kvalitetsmål i budget 2016

Regionsrådet forelægges et notat med forslag om revision og afbureaukratisering af kvalitets- og servicemål gældende for somatik og psykiatri i Region Midtjylland.

 

Der henvises til ”Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål”.

 

Anlægsbudget og Kvalitetsfondsprojekter

I Økonomiaftalen for 2016 er der forudsat et bruttoanlægsloft på 2 mia. kr. på landsplan. Hertil kommer 300 mio. kr. i 2016 og 2017 fra satspuljemidler. Der er således en samlet anlægsramme på 2,3 mia. kr. på landsplan i 2016 og 2017. Region Midtjyllands forholdsmæssige andel heraf er 490 mio. kr.

 

For at realisere investeringsplanen i 2016 og i de kommende år vil en videreførelse af den nuværende bloktilskudsfinansierede anlægsramme i 2016-2021 ikke være tilstrækkelig. Over de kommende år er der tale om stramme økonomiske rammer til finansiering af investeringsplanen. Derfor er det stadig nødvendigt i Region Midtjylland at finansiere en del driftsanskaffelser (medicoteknisk udstyr, it mv.) på driftsbudgettet, og det er nødvendigt at finansiere dele af investeringsplanen gennem leasing. Eventuelle mindreforbrug i de kommende år skal helt eller delvist anvendes til indfrielse af leasinggæld med henblik på at reducere den fremtidige leasingforpligtigelse.

 

Der er betydelig usikkerhed angående den regionale anlægsramme (eksklusive kvalitetsfondsprojekterne) i de kommende år. Regeringen har tilkendegivet, at det samlede nationale investeringsniveau er for højt, hvorfor det kan forventes, at der kommer en væsentlig reduktion i regionernes årlige anlægsrammer.

 

Der er allerede et betydeligt pres for anlægsinvesteringer med den nuværende anlægsramme, og hvis regionernes anlægsrammer reduceres yderligere, kan investeringsplanen ikke leve op til ambitionerne om at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

 

På baggrund af regeringens tilkendegivelser er der behov for at revurdere investeringsplanen med henblik på tilpasning til de nye forventninger om finansieringen.

 

Regionsrådet vil blive forelagt en revideret investeringsplan for 2016-2024 på møde den 28. oktober 2015.

 

Region Midtjylland budgetterer med udgifter på 2.145 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2016.

 

Socialområdet 

På socialområdet er det i regi af rammeaftale 2016 besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. På den baggrund er der indarbejdet omkostningsreduktioner i forslag til budget 2016.

 

Regional Udvikling 

På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret som følge af omprioriteringsbidrag på 1 %.

 

På Regional Udvikling har der, i lighed med de øvrige administrative enheder, været gennemført et effektiviseringskrav på 7 % svarende til 5,4 mio. kr. i 2016. Midlerne tilføres Kollektiv Trafik. 

 

Herefter udestår der en økonomisk udfordring på Kollektiv Trafik, idet Midttrafiks høringsbudget er 7,4 mio. kr. højere end budgetforslag 2016. I anden sag på dagsordenen om Politisk høring af Midttrafiks budget 2016, fremlægges anbefaling og tidsplan for, hvorledes Midttrafik foretager justeringer i deres budget for 2016.
 

Fælles formål og administration

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2016 for Fælles formål og administration udgør i alt 561,1 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre finansieringskredsløb sundhed, social og regional udvikling.


Finansielle poster og likviditet
De finansielle poster budgetteres på sundhedsområdet til i alt 314,7 mio. kr. i 2016.

 

Bevillings- og kompetenceregler

I forbindelse med budgetlægningen foretages hvert år en gennemgang af bevillings- og kompetencereglerne. Der er ikke ændringer hertil i 2016.

 

Udtalelse fra medarbejderne

Det er, som følge af den reviderede tidsplan for behandling af budget 2016 aftalt, at evt. høringssvar skal fremsendes til administrationen fra HMU’erne senest 3. september 2015 og for RMU senest 4. september 2015. Herved vil høringssvar kunne fremsendes til regionsrådet og indgå i såvel regionsrådets 1. behandling af budget 2016 og budgetforligsdrøftelserne den 7. september 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-15

4. Politisk høring af Midttrafiks budget 2016

Resume

Region Midtjyllands ramme til bestillerbidrag er i 2016 på 291,5 mio. kr. Hertil kommer et statsligt investeringstilskud på 12,0 mio. kr. Rammen er således på i alt 303,5 mio. kr. Midttrafiks budgetforslag er på 322,9 mio. kr. i 2016, herved er der 19,4 mio. kr. i difference. I Regional Udviklings budgetforslag er der indarbejdet interne omprioriteringer på 12,0 mio. kr. fra Regional Udviklings øvrige områder, således at regionens ramme til bestillerbidrag bliver i alt 315,5 mio. kr.  Der er således en ubalance på i alt 7,4 mio. kr.

 

Merudgiften i Midttrafiks budget skyldes især en ændret indtægtsfordeling mellem busser og tog, merudgifter til rejsekortet og engangsudgifter i forbindelse med ophør af DSB´s kontrakt på Odderbanen.

 

Administrationen anbefaler, at Midttrafik nedjusterer budget 2016 med 7,4 mio. kr., således at budgettet stemmer overens med den regionale ramme.

 

Direktionen indstiller,

at Midttrafik nedjusterer budget 2016 med i alt 7,4 mio. kr., så budget 2016 stemmer overens med den regionale ramme for det regionale bestillerbidrag i 2016.

Sagsfremstilling

Midttrafiks budgetforslag for 2016 er sendt i politisk høring. Budgetforslaget er 19,4 mio. kr. højere end den ramme, der er afsat i budgettet for Regional Udvikling for 2016.

 

I budgetforslaget, som er fremlagt til 1. behandling i forretningsudvalget og regionsrådet, er der via interne omprioriteringer inden for Regional Udviklings øvrige bevillingsområder foretaget besparelser for i alt 12 mio. kr.  Den reelle udfordring i forhold til Midttrafiks høringsbudget er dermed reduceret til 7,4 mio. kr.

  

Administrationen anbefaler, at Midttrafik nedjusterer budget 2016 med i alt 7,4 mio. kr., så budgettet stemmer overens med regionens bestillerbidrag hos Midttrafik.

 

Administrationen har bedt Midttrafik om at komme med forslag til besparelser. Forslagene vil blive præsenteret på mødet i forretningsudvalget den 2. september 2015 med henblik på prioritering for 7,4 mio. kr.

 

Årsager til merudgifterne

Regionens udgifter til kollektiv trafik omfatter et bestillerbidrag til Midttrafik for den eksisterende kollektive trafik, udgifter til letbanen (anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og driftsselskabet Aarhus Letbane Drift I/S) og udgifter til pensioner til tidligere tjenestemænd ved Midtjyske Jernbaner, som afholdes direkte af regionen. Høringen vedrører alene bestillerbidraget til Midttrafik.

 

I Region Midtjyllands budget 2016 har regionen afsat i alt 315,5 mio. kr. brutto i 2016 pris- og lønniveau til bestillerbidrag hos Midttrafik. Efter en budgetneutral omflytning på 2,9 mio. kr. som konsekvens af, at Odderbanen pr. 1. september 2016 overdrages til Aarhus Letbane, er der 303,5 mio. kr. til rådighed af regionens ramme. De resterende 12,0 mio. kr. stammer fra et øremærket statsligt investeringstilskud til privatbanerne.

 

Midttrafik fremsendte budgetforslag pr. 8. juli 2015 er i alt på 323,9 mio. kr. i 2016 pris- og lønniveau. Årsagerne til det forventede merforbrug i forhold til 2015 skyldes hovedsagelig:

 

  • Stigende udgifter til billetsamarbejdet med togoperatørerne (bus- togsamarbejdet), som er vendt fra balance til en nettoudgift.
  • Øgede udgifter til rejsekortet som følge af dels årsregnskabsmodellen, den nye afgiftsmodel til finansiering af rejsekortets driftsudgifter indført på statsligt initiativ (permanent merudgift) og dels af, at Midttrafik har undervurderet udstyrsbehovet (engangsudgift).
  • Udgifter i forbindelse med ophævelsen af DSB´s kontrakt med Odderbanen og udbetaling af scrapværdi for investeringer foretaget i værkstedet.

 

Det bemærkes, at investeringerne på Midtjyske Jernbaner er uændrede trods den planlagte udskillelse af Odderbanen i 2016. Dette dækker over, at det forudsættes, at Midttrafik indarbejder ydelser på et nyt lån til dækning af resultatet af voldgiftssagen vedrørende spormoderniseringen (sagen blev behandlet i regionsrådet den 25. marts 2015). Det finansieres via en reduktion af investeringspuljen af samme størrelse.

 

I forbindelse med lukningen af Odderbanen fra september 2016 forventes der midlertidige mindreudgifter til den erstatningsbuskørsel, der etableres. Da besparelsen er midlertidig, skubbes et tilpasningsbehov til 2017, hvor den samlede nuværende bevilling til togdrift forudsættes overført til drift af Aarhus Letbane.

 

Økonomi

Det samlede bestillerbidrag til Midttrafik omfattet af høringen udgør 322,9 mio. kr. i 2016, hvor Region Midtjylland som udgangspunkt har en bruttoramme på 315,5 mio. kr. Midttrafiks budget er dermed 7,4 mio. kr. højere end Region Midtjyllands ramme.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Midttrafik nedjusterer budget 2016 med i alt 7,4 mio. kr., så budget 2016 stemmer overens med den regionale ramme for det regionale bestillerbidrag i 2016. Det gøres ved at reducere den foreslåede merudgift med 3,1 mio. kr. gennem opskrivning af passagerindtægter og en mindre nedbringelse af udgifterne til rejsekortet. Dertil kommer en reduktion i kontraktreguleringsindekset på 2,3 mio. kr., mens de resterende 2 mio. kr. indarbejdes i de efterfølgende budgetår i Midttrafik (evt. ved at udbygge mulighederne i flextur).

 

Ib Bjerregaard og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen