Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 8. december 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Hanne Roed forlod mødet kl. 11.50 under behandlingen af punkt 20.

Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 12.15 under behandlingen af punkt 23.

Henrik Qvist forlod mødet kl. 12.40 under behandlingen af punkt 33.

 

Mødet blev hævet kl. 12.45.


Sagnr.: 0-3-1-13

29. Godkendelse af kommissorier for de midlertidige udvalg

Resume

I forbindelse med indgåelse af forlig om Budget 2016 er det foreslået at nedsætte fire midlertidige udvalg, hvor de tre af udvalgene er nye udvalg med en funktionsperiode fra januar 2016 til december 2017. Det sidste udvalg er en forlængelse i 2016 af det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed.

 

De fire udvalg skal arbejde inden for kræft, medicin, patientsikkerhed og bæredygtig omstilling. Kommissorier for udvalgenes arbejde er vedlagt til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende kræft godkendes,

 

at kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende medicin godkendes,

 

at revideret kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed godkendes,

 

at kommissorium for det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling godkendes, og

 

at sammensætningen af de midlertidige udvalg, som det fremgår af sagsfremstillingen, godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af forlig om Budget 2016 er det foreslået at nedsætte fire midlertidige udvalg, hvor de tre af udvalgene er nye udvalg med en funktionsperiode fra januar 2016 til december 2017. Det sidste udvalg er en forlængelse i 2016 af det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed.

 

De fire udvalg skal arbejde inden for kræft, medicin, patientsikkerhed og bæredygtig omstilling. 

 

Midlertidigt udvalg vedrørende kræft

Udvalget har til formål er at følge udviklingen og udfordringerne på kræftområdet samt regeringens kommende Kræftplan IV.

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

 

Udvalget har følgende medlemmer:  

 • Mette Valbjørn (A) formand                   
 • Hanne Roed (B) (næstformand)              
 • Bent Dyrvig (V)                     
 • Jørgen Nørby (V)
 • Ulla Diderichsen (V)
 • John G. Christensen (A)
 • Nicolaj Bang (C)              

 

Midlertidigt udvalg vedrørende medicin

Udvalget har til formål at se på medicinområdet i Region Midtjylland, herunder prioritering, økonomi, forbrug m.v.

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

 

Udvalget har følgende medlemmer:  

 • Henrik Fjeldgaard (A) (formand)                    
 • Aleksander Aagaard (V) (næstformand)              
 • Lone Langballe (O)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Ove Nørholm (C)   
 • Birgitte Svenningsen (A)                     
 • Lene Fruelund (Ø)

              

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed

Udvalget blev nedsat af regionsrådet den 26. februar 2014 med opstart den 1. marts 2014. Udvalget er blevet forlænget frem til den 31. december 2016. Udvalget har blandt andet til formål at bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed samt være med til at synliggøre behovet for en udvikling af patientsikkerhedskulturen. Udvalget skal samtidig arbejde med realisering af dele af Region Midtjyllands sundhedsplan, især i forhold til de emner, der relaterer sig til sporet ”på patientens præmisser” og planen for ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

 

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Erik Vinther (V) (formand)                    
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)              
 • Olav Nørgaard (V)
 • Ole Davidsen (V)
 • Henrik Gottlieb Hansen (A)
 • Claus Kjeldsen (A)
 • Henrik Fjeldgaard (A)

 

Midlertidigt udvalg vedrørende bæredygtig omstilling

Udvalgets overordnede formål er blandt andet at bidrage med indspil til regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi i forhold til bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling handler om at indrette samfundet, så mennesker kan leve med økonomisk og social tryghed uden, at miljø og ressourcer lider overlast.

 

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

 

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Henrik Qvist (Ø) (formand)                    
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)              
 • Olav Nørgaard (V)
 • Torben Nørregaard (V)
 • Keld Marstrand Christensen (I)
 • Morten Flæng (A)                     
 • Flemming Knudsen (A)                

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther, Hanne Roed og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-14

30. Regionsoverblik pr. 31. oktober 2015

Resume

Regionsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål fra budget 2015.

 

Der er på sundhedsområdet konstateret en økonomisk ubalance på 310 mio. kr. i 2015, som er løst ved engangsinitiativer. Opfølgningen pr. 31. oktober 2015 viser et forventet mindreforbrug på 80,0 mio. kr., som primært skyldes en opbremsning i forbruget på hospitalerne og øvrige driftsområder grundet arbejdet med implementeringen af spareplan 2015-2019.

 

Socialområdet viser et overskud på 14,5 mio. kr. og Regional Udvikling forventer balance i økonomien. 

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 31. oktober 2015 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-28 godkendes, og

 

at inddragelsen af to nye afdelinger fra Hoved-Hjerte-Centret på Aarhus Universitetshospital i projekt Ny styring i et patientperspektiv tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Økonomi og aktivitet

Sundhedsområdet

Spareplan 2015-2019 forventede merudgifter til hospitalsmedicin, tilskudsmedicin, behandling over regionsgrænser, privathospitaler, respiratorbehandling m.fl. på i alt 310 mio. kr. I 2015 er ubalancen primært løst ved engangsinitiativer.

 

 

Sundhedsområdets driftsramme er korrigeret som følge af ændringer i bloktilskud og kommunal medfinansiering. Det samlede mindreforbrug for driftsrammen på sundhedsområdet udgør i alt 80,0 mio. kr. Hospitalerne, præhospitalet og psykiatrien har indmeldt mindreforbrug for i alt 83,3 mio. kr. Driftsenhedernes uforbrugte midler overføres til forbrug i kommende år.

 

Det samlede mindreforbrug på 80,0 mio. kr. giver jævnfør hensigtserklæringen i budgetforlig 2016 mulighed for at konsolidere regionens økonomi ved indfrielse af leasinggæld.

 

Praksisområdet har i løbet af hele 2015 været udfordret af stigende aktivitet. Hidtil har særligt speciallæge- og tandlægeområdet været udfordret, mens økonomien for almen lægeområdet har været i balance. Aktivitetsvæksten er på almen-lægeområdet steget kraftigt efter sommerferien, og der forventes nu budgetoverskridelser på hele praksisområdet på i alt 69,1 mio. kr. Merforbruget på praksisområdet i 2015 har hidtil været anskuet som en midlertidig udfordring, idet forventningen har været, at aktivitetsudviklingen ville nærme sig de overenskomstfastsatte niveauer. Med den seneste udvikling må det antages, at der er tale om strukturelle udfordringer. Overskridelsen af de forudsatte niveauer ses i flere regioner.

 

Området for hospitalsmedicin blev tilført 105 mio. kr. ved budgetlægningen for 2015 ved at reducere tilskudsmedicin. Området for tilskudsmedicin blev med udgangspunkt i økonomiaftalen budgetlagt i henhold til prognosen fra Statens Seruminstitut for 2015.

 

 

Der har været et markant skifte i udviklingen på medicinområdet. Ved spareplanens vedtagelse var der forventning om, at medicinområdet samlet set skulle tilføres 176 mio. kr. i forhold til de afsatte midler ved budgetlægningen. Opfølgningen pr. 31. oktober 2015 viser, at væksten er faldet til 98 mio. kr.

 

Nogle af de primære forklaringer til den lavere vækst i udgifterne til hospitalsmedicin i Region Midtjylland skal ses i forbindelse med behandlingen af Hepatitis C og de vedtagne besparelser på medicinområdet.

 

Behandlingen af Hepatitis C har fået et væsentligt mindre omfang i 2015 end tidligere antaget. Færre patienter er blevet sat i behandling i 2015. Derudover er behandlingen af hepatitis C blevet billigere end forventet. Den vedtagne besparelse om brug af det nye biosimilære lægemiddel Remsima har fået noget større effekt end forudsat i spareforslaget. Flere patienter er blevet sat i behandling med Remsima. Prisen på Remsima er endvidere blevet markant billigere end forudsat i spareforslaget. Det bemærkes i øvrigt, at nogle behandlinger ikke er nået det niveau, som blev vurderet tidligere på året.

 

For tilskudsmedicin er der fortsat pres på udgifterne i efteråret, selvom stigningen er aftaget. Der har været forsinkelser på patentudløb, men det er overvejende en større aktivitet på området for tilskudsmedicin, der gør sig gældende for udviklingen.

 

Socialområdet

På socialområdet forventes et samlet overskud på 14,5 mio. kr. En stor del af det forventede overskud skyldes overførte overskud fra tidligere år, som er givet som tillægsbevillinger i 2015.

 

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud.

 

Regional Udvikling

Det forventes, at der er budgetoverholdelse på samtlige bevillinger på Regional Udviklings område.  

 

Udvalgte Kvalitetsmål

I kvalitetsbilaget præsenteres resultatudviklingen på kvalitetsmålet for samlede forløbstider på alle kræftpakker.

 

Region Midtjylland har i budget 2015 som kvalitetsmål, at de samlede forløbstider skal overholdes i 90 % af alle kræftpakkeforløb. I juli-august 2015 er der sket forbedringer på flere kræftpakker herunder livmoderkræft og diagnostisk pakke. Urologien er derimod et område med en mere blandet udvikling. Der er fremgang for kræft i nyre, mens der er færre patienter, som overholder forløbstiderne for kræft i blære og prostata. Ingen urologiske kræfttyper overholder målsætningen for samlet forløbstid.

 

Belægningssituationen

I belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger og akutafdelinger i Region Midtjylland.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1, 24, 25 og 28. Budgetregulering af sundhedsområdet, socialområdet, regional udvikling og fælles formål og administration. Det indstilles, at der gives bevilling til bevillingsområder med forventede merudgifter og merindtægter, da bevillingsoverskridelser kræver en forudgående tillægsbevilling fra regionsrådet. Udmøntningen finansieres af indmeldte mindreforbrug.

 

Skema 2. Midler til indfrielse af leasinggæld øges med 5,2 mio. kr. Der vil ske en central økonomistyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for at sikre overholdelse af sundhedsområdets samlede driftsramme.

 

Skemaerne 3-23 og 26-27: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets andet regionsoverblik.

 

Rapporteringen til regionsrådet suppleres af en tæt administrativ opfølgning, der vil resultere i fremlæggelse af sager for regionsrådet, hvis opfølgningen viser en udvikling, der ikke kan håndteres administrativt.

 

Projekt Ny styring i et patientperspektiv

Regionsrådet godkendte i januar 2014 at medtage fem afdelinger fra det daværende Hoved-Neuro Centret (nu Hoved-Hjerte-Centret) på Aarhus Universitetshospital i projekt Ny styring i et patientperspektiv. Siden er centret blevet udvidet med nye afdelinger. Administrationen planlægger, at Hjertemedicinsk og Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling også skal arbejde med at styre efter patientnære mål. På den måde vil det fortsat være alle afdelinger i Hoved-Hjerte-Centret med patientkontakt, der arbejder med patientnære mål. Vores viden og erfaring fra projekt Ny styring i et patientperspektiv vil indgå i arbejdet. Afdelingerne i centret vil være holdt ude af den traditionelle styring efter DRG-værdi.

 

De to afdelinger medfører, at vi samlet set friholder ca. 21 % af DRG-værdien, hvor der hidtil har været tale om ca. 13 % af DRG-værdien. I anden delevaluering til regionsrådet i maj 2015 fremgik det, at DRG-værdien og antallet af unikke cpr-numre ikke er faldet for de ni projektafdelinger. Den aktivitetsmæssige risiko ved at fritage to nye afdelinger for styring efter DRG-værdi vurderes derfor at være lille.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther, Hanne Roed og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-15

31. Tidsplan for opfølgning på budgettet i 2016

Resume

Regionsrådet godkender hvert år en tidsplan for den løbende opfølgning på mål i budgettet. Formålet med rapporteringen er at give regionsrådet indsigt og overblik over opfølgningen på økonomi, aktivitet og kvalitetsmål i budgettet. Det foreslås, at der i 2016 udarbejdes seks rapporteringer til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for opfølgning på budgettet i 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkender hvert år en tidsplan for den løbende opfølgning på mål i budgettet. Formålet med rapporteringen er at give regionsrådet indsigt og overblik over økonomi, aktivitet og kvalitetsmål i budgettet.

 

Afrapportering til regionsrådet i 2016 er en videreførelse af den tætte opfølgning på økonomi, aktivitet, kvalitetsmål og anlæg, der skete i 2015.

 

I 2015 blev der udarbejdet i alt seks rapporter: Fire regionsoverblik indeholdende en overordnet status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen og to sundhedsoverblik, hvor der gives status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. I de to sundhedsoverblik indgår ledelsesberetninger fra hospitalerne.

 

Grundstrukturen i rapporteringen i 2016 vil følge modellen fra 2015 dog med fire ændringer:

 

 • Første sundhedsoverblik flyttes fra 28. februar til 30. april, så opfølgningen kan bruges til prognose i budgetarbejdet.
 • Regionsoverblikket pr. 31. maj bliver til pr. 30. juni og rykker fra regionsrådets augustmøde til septembermødet.
 • Opfølgningen på udvalgte kvalitetsmål med regionsoverblikkene udgår, da det i praksis ikke er meningsfuldt at afrapportere på kvalitetsmålene med så stor hyppighed. Såfremt et kvalitetsmål udviser en ugunstig udvikling, vil regionsrådet blive orienteret ved først kommende lejlighed. Regionsoverblik kan udgøre en ramme for enkeltstående afrapporteringer af kvalitetsdata ved særlige behov.
 • Første anlægsopfølgning flytter fra 31. marts til 30. april, da det tidligt på året er vanskeligt at forudsige forbruget af årets anlægsbevillinger.

 

Dermed bliver tidsplanen for rapporteringen:

 

 • Regionsoverblik pr. 31. marts: Regionsrådet i april.
 • Sundhedsoverblik pr. 30. april: Regionsrådet i juni.
 • Regionsoverblik pr. 30. juni: Regionsrådet i september.
 • Sundhedsoverblik pr. 31. august: Regionsrådet i oktober.
 • Regionoverblik pr. 30. september: Regionsrådet i november.
 • Regionsoverblik pr. 31. oktober: Regionsrådet i december.

 

Tidsplanen for rapporteringen, og hvilke bilag der er med, fremgår af tabellen herunder.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther, Hanne Roed og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

32. Anden og afsluttende statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget for 2015

Resume

Forliget om budget 2015, som blev indgået den 8. september 2014, indeholder 21 hensigtserklæringer, udmøntning af en reserveret pulje på 22,35 mio. kr. samt en række øvrige opgaver.

 

Her orienteres om status for arbejdet med henholdsvis hensigtserklæringerne, udmøntningen af den reserverede pulje indenfor prioriterede områder samt øvrige opgaver.  

 

Herefter vil uafsluttede opgaver køre videre i egne spor med separate opfølgninger.  

 

Desuden foreligger brev fra Aarhus Universitetshospital vedrørende uddannelse af serviceassistenter.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende statusrapporteringer tages til efterretning, og

 

at brev fra Aarhus Universitetshospital vedrørende uddannelse af serviceassistenter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2015 besluttet 21 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker. Budgetforliget for 2015 fordelte desuden et reserveret beløb på 22,35 mio. kr. indenfor otte områder.

 

Der er vedlagt et notat med den afsluttende samlede statusrapportering for hensigtserklæringerne, udmøntning af reserverede midler samt øvrige opgaver i forliget om Budget 2015. I notatet er gengivet den fulde ordlyd for opgaver samt nuværende status for arbejdet og den videre proces. Der vil herefter være separate opfølgninger på de hensigtserklæringer, der endnu ikke er afsluttet.

 

I forbindelse med spareplanen 2015-2019 stillede regionsrådet spørgsmål vedrørende uddannelse af serviceassistenter på Aarhus Universitetshospital. Spørgsmålet kunne ikke besvares på daværende tidspunkt, idet der endnu ikke var udarbejdet en færdig plan herfor. Denne plan foreligger nu, og der vedlægges brev fra Aarhus Universitetshospital vedrørende uddannelse af serviceassistenter, der beskriver forløbet mv.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther, Hanne Roed og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-2-14

33. Anlægsbevilling til omkostninger ved salg af hospitalsmatriklen i Holstebro

Resume

På mødet i regionsrådet i august 2014 blev det besluttet, at salget af hospitalsmatriklen i Holstebro skulle igangsættes på baggrund af den beskrevne salgsproces. Administrationen har nu gennemført de to første faser af den faseopdelte salgsproces. I henhold til salgsprocessen skal regionsrådet godkende den foreslåede udbuds- og salgsstrategi, som skal danne grundlag for det videre arbejde med salget af ejendommen. Salgsstrategien behandles på den lukkede dagsorden.

 

Der søges her om en anlægsbevilling til afholdelse af forventede udgifter i forbindelse med salget.  

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling for fase 3-4, jf. bevillingsskema, og

 

at rådighedsbeløb finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægterne. 

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen om at samle sygehusfunktionerne på Det Nye Hospital i Vest skal de nuværende hospitalsmatrikler fraflyttes og sælges.

 

Der foreligger nu en salgsstrategi for den videre salgsproces for salget af ejendommen i Holstebro, der forventes at blive fraflyttet ultimo 2019. Salgsstrategien behandles på den lukkede dagsorden.

 

I den af regionsrådet tidligere godkendte salgsproces for salget af hospitalsmatriklen i Holstebro er de to første faser af processen nu gennemført. Herunder gennemførelse af forundersøgelser, markedsundersøgelser og evaluering af anvendelsesmuligheder, der tilsammen danner grundlag for anbefalingen til salgsstrategien.

 

Salgets sidste to faser forventes gennemført efter følgende tidsplan:

 

 

Økonomi

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af salgsproces for Regionshospitalet Holstebro, blev der bevilget 2,15 mio. kr. til fase 1–2. Ud fra allerede bogførte udgifter til dato og planlagte udgifter forventes det at kunne afholdes inden for bevillingen.

 

De direkte udgifter i de to efterfølgende faser og anbefalede modeller (drøftelser og forhandlinger, udarbejdelse af salg og eventuelt udbudsmateriale og gennemførelse af udbud) er estimeret til at være i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. til 2,4 mio. kr. alt efter hvilken model, der realiseres. De realiserede udgifter vil blive finansieret af salgsindtægterne.

 

 

Under interne omkostninger er blandt andet afsat udgifter til markedsføring og lignende.

 

 

Det foreslås, at udgifterne til gennemførelse af salget finansieres af regionens kassebeholdning, indtil udgifterne kan finansieres af salgsindtægten.

 

Det bemærkes, at nettoindtægten (salgsprovenuet) skal henføres til blandt andet kvalitetsfondsprojektet Det Nye Hospital i Vest (DNV) for at sikre regionens egenfinansiering på 12,5 % af den samlede anlægssum.   

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther, Hanne Roed, Ib Bjerregaard og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen