Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 16. juni 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-22-78-4-15

19. Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2014 og endelig godkendelse af Årsrapport 2014

Resume

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomme bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2014 med revisionspåtegning uden forbehold. Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder to nye anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Revisionen har redegjort for opfølgningen på to tidligere anbefalinger, som fortsat er gældende.

Direktionen indstiller,

at revisionsberetning nr. 32 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2014 tages til efterretning,

 

at Region Midtjyllands Årsrapport 2014 endeligt godkendes, og

 

at Årsrapport 2014 og revisionsberetning nr. 32 og udskrift af regionsrådets behandling sendes til Tilsynet – Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte 29. april 2015 årsregnskab 2014 og sendte det til revisionen.

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har 10. juni 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 32 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab 2014.

 

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles ved påtegning på årsregnskabet, jf. Revisionsregulativ for Region Midtjylland.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2014 med revisionspåtegning uden forbehold.

 

Revisionens påtegning på årsregnskabet for 2014 til regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2, side 416.

 

Revisors konklusion i påtegning på årsregnskabet:

 

”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for regioner". Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”. 

 

Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder to anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om:

 

  • Kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier, jf. afsnit 3.4, side 421-422.

  • Finansiel status, herunder ledelsestilsyn, jf. afsnit 5.7, side 428.

 

Revisionen har i afsnit 8.2 side 433 redegjort for opfølgningen på to tidligere anbefalinger, jf. revisionsberetning nr. 30 af 15. august 2014, som fortsat er gældende:

 

  • Igangværende anlægsopgaver, jf. afsnit 8.2.1 side 433.

  • Administrativ it-anvendelse, jf. afsnit 8.2.2 side 434.

Administrationen har i notat om revisionsberetning nr. 32 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2014 redegjort for anbefalingerne og administrationens kommentarer og initiativer til opfølgning.

 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, deltager i forretningsudvalgets møde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-4-15

20. Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2014

Resume

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 31 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2014 for Region Midtjylland.

 

Revisionen giver ikke anledning til bemærkninger eller anbefalinger til regionsrådet eller Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 31 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2014 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at Revisionsberetning nr. 31 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 31 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2014 for Region Midtjylland. Afregningen vedrører løntilskud til personer ansat i henhold til lov om servicejob, og den samlede statsrefusion for 2014 er opgjort til 365.778 kr.

 

Revisorerklæringen fremgår af side 412-413.

 

Revisionen giver ikke anledning til bemærkninger eller anbefalinger til regionsrådet eller Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

 

Revisionsberetning nr. 31 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-14

21. 1. statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget for 2015

Resume

Budgetforliget for 2015, som blev indgået den 8. september 2014, indeholder 21 hensigtserklæringer. 

 

Derudover indeholder forliget yderligere en række opgaver, som kræver et videre arbejde i forhold til udmøntning/opfølgning.

  

Her orienteres om status for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget 2015.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2015 besluttet en række hensigtserklæringer og opgaver, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker. Opgaverne ligger indenfor følgende områder: Udmøntning af reserverede midler på 22,35 mio. kr. til nye initiativer, hensigtserklæringer samt øvrige opgaver. 

Der er lavet en samlet statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringerne og opgaverne i aftale om Budget 2015 for Region Midtjylland. Statusrapporteringerne er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-54-12

22. AMGROS Årsregnskab 2014

Resume

Årsrapporten fra 2014 for Amgros I/S indeholdende regnskab forelægges til godkendelse. Årsregnskabet for 2014 viser et samlet overskud i 2014 på 66,4 mio. kr. Heraf fratrækkes 20,0 mio. kr. til "en uafhængig forskningspulje", hvilket efterlader 46,5 mio. kr. til udlodning til regionerne.

 

For Region Midtjylland giver det et afkast på 10,8 mio. kr. Region Midtjylland havde oprindeligt budgetteret med et afkast på 6,3 mio. kr.  

 

Hertil kommer en engangsindtægt til Region Midtjylland vedrørende tilbagebetaling af henlæggelser for i alt 14,7 mio. kr. De 14,7 mio. kr. blev henlagt i 2011 og 2012 til udvikling af et nyt apotekersystem Apoto. Kontrakten er ophævet på grund af leverandørens misligholdelse. De 14,7 mio. kr. indgår i økonomirapporteringen for 2015. Der forventes udviklet et nyt system ApoLine, hvortil der skal være medfinansiering.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 2014 fra Amgros I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2014 for Amgros I/S viser et samlet overskud på 66,4 mio. kr. Heraf fratrækkes 20,0 mio. kr. til en ”uafhængig forskningspulje”, hvilket efterlader 46,5 mio. kr. til udlodning til regionerne. Dette giver et afkast på 10,8 mio. kr. til Region Midtjylland. Region Midtjylland har budgetteret med en indtægt på 6,3 mio. kr. Dette giver en merindtægt på 4,5 mio. kr., som medtages i kommende økonomirapporter.

Amgros I/S har fremsendt vedlagte årsrapport for 2014 indeholdende årsregnskab samt oversigt over udlodning til regionerne i 2014. Regnskabet skal godkendes af samtlige interessenter, før overskudsudlodningen fra Amgros I/S kan finde sted.

 

Amgros er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner. I Amgros’ bestyrelse indgår blandt andet to medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland, regionsrådsformanden er formand for bestyrelsen. Et af Amgros' formål er at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Virksomheden fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb og handel af lægemidler m.m.

 

Amgros har ikke selv noget fysisk lager. Alle medicinordrer fra hospitalerne og hospitalsapotekerne går via Amgros til leverandørerne, mens leverancen sker direkte til hospitalerne.

 

Amgros engagerer sig i udviklingen af sygehusvæsenet og spiller ind med ideer og initiativer, som kan fremme kvalitet og sikkerhed i lægemiddelbehandlingen, rationel lægemiddelterapi samt effektiviserer forretningsgange og skaber administrative besparelser. Gennem de seneste 10 år har Amgros og sygehusapotekerne i tæt samarbejde med Danske Regioner og regionerne fokuseret på at finde metoder til at bremse de seneste 10 års udgiftsvækst på sygehusmedicin. Et af de centrale initiativer i denne sammenhæng er den fortsatte udvikling af Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, hvis formål er at udarbejde behandlingsvejledninger på klinisk niveau, som forpligter alle regioner.

 

Året i tal

Amgros I/S’ resultatopgørelse for 2014 viser et overskud på 66,4 mio. kr. og en egenkapital på 146,4 mio. kr.

 

Amgros' samlede bruttoomsætning fremgår af nedenstående opgørelse:

[image] 

 

Den totale omsætning i Amgros for 2014 endte på 7.277 mio. kr. inklusive høreapparater.

At omsætningen i 2014 blev større end forventet i budgettet for 2014 skyldes dels en vækst i anvendelsen af eksisterende præparater og dels anvendelse af nyere og dyrere præparater, herunder særligt til behandling af sklerose, hepatitis C og kræft.

 

Amgros' indtjening er bestemt af prisen på og mængden af de lægemidler, der handles med rabat i forhold til AIP (apotekets indkøbspris). Amgros opnåede øgede rabatter på en række væsentlige lægemidler og kun et minimalt antal lægemidler indkøbes til fuld pris, hvor Amgros ingen fortjeneste har. Den gennemsnitlige rabat i 2014 på den samlede omsætning blev på 20,5 %, mens tallet for 2013 var 19,6 %.

 

Tilbagebetaling af henlæggelser i 2011 og 2012 til nyt apotekersystem APOTO på i alt 14,7 mio. kr.

Amgros indstillede til bestyrelsen 3. marts 2011, at en del af overskuddet skulle tilbageholdes til investering af et nyt Apotekersystem APOTO. Der blev henlagt beløb i 2011 og 2012 til formålet.

 

I 2014 ophævede Amgros kontrakten med leverandøren af det nye it-system APOTO på grund af misligholdelse. Som følge heraf er der indledt en voldgiftssag, som forventes afsluttet i 2016. De allerede indeholdte henlæggelser tilbagebetales derfor.

 

Der er igangsat et nyt projekt ApoLine, hvor Region Hovedstaden er eksekverende region. Der forventes at skulle leveres finansiering til projektet. AMGROS driver ikke projektet, men leverer faglig viden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-33-13

23. DNV-Gødstrup: Orientering om ekspropriationserstatning som følge af Banedanmarks omlægning af linjeføring

Resume

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup skal der etableres og ændres trafikale forhold såvel på selve hospitalsgrunden som i umiddelbar tilknytning til hospitalet med henblik på at skabe en sammenhængende løsning.

 

I den forbindelse har Banedanmark ønsket at omlægge linjeføringen af jernbanen mellem Holstebro og Herning, således at svinget på jernbanen ved hospitalsgrunden i nogen grad rettes ud. For at muliggøre dette har Banedanmark brug for jordarealer på begge sider af banelegemet.

 

Der har således været afholdt ekspropriationsforretning til fordel for Banedanmark. Ekspropriationskommissionen har fremsendt et erstatningsforslag til Region Midtjylland på 12.855 kr. for det eksproprierede areal på ca. 620 kvadratmeter samt ulemper, herunder servitut om rørledning. Forslaget er i overensstemmelse med markedsprisen for jord samt gældende ulempeerstatningers størrelse.

Direktionen indstiller,

at regionsrådsformandens beslutning om godkendelse af erstatningsforslaget jf. den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1, tages til orientering.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om mageskifte med Herning Kommune vedrørende vejanlæg i forbindelse med opførelse af DNV-Gødstrup. Banedanmark har nu ønsket at omlægge linjeføringen af jernbanen mellem Holstebro og Herning, således at svinget på jernbanen ved hospitalsgrunden i Gødstrup i nogen grad rettes ud. For at muliggøre dette har Banedanmark brug for jordarealer på begge sider af banelegemet.

 

Der har været afholdt ekspropriationsforretning til fordel for Banedanmark. Ekspropriationskommissionen har fremsendt et erstatningsforslag til Region Midtjylland på 12.855 kr. for det eksproprierede areal på ca. 620 kvadratmeter og for ulemper, herunder servitut om rørledning. Erstatningsforslaget er i overensstemmelse med markedsprisen for jord samt gældende ulempeerstatningers størrelse.

 

Hospitalsenheden Vest har tiltrådt erstatningsforslaget med forbehold for regionsrådets godkendelse. Da klagefristen for ekspropriationskommissionens forslag er 14 dage, kan politisk behandling ikke nås forinden fristens udløb. Administrationen har derfor forelagt forslaget for regionsrådsformanden i medfør af den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 1, som har truffet beslutning om godkendelse af erstatningsforslaget. Beslutningen forelægges til orientering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-314-15

24. Forslag til udtalelse fra Region Midtjylland om opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalernes brug af personaleressourcer

Resume

Danske Regioner beder på vegne af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse fra regionsrådet om Rigsrevisionens publikation "Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer" med henblik på at afgive et samlet tværregionalt svar til ministeriet.

 

På baggrund af Rigsrevisionens beretning samt Statsrevisorernes bemærkninger er der vedhæftet et forslag til udtalelse. Udtalelsen beskriver en række indsatser, som Region Midtjylland har arbejdet med de seneste år samt hvilke tiltag, der planlægges fremadrettet.

Direktionen indstiller,

at udkast til udtalelse godkendes.

Sagsfremstilling

Danske Regioner er af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blevet bedt om at indhente udtalelser fra regionsrådene om Rigsrevisionens publikation "Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer" samt Statsrevisorernes bemærkninger hertil med henblik på at afgive et samlet tværregionalt svar til ministeriet.

 

I marts 2015 offentliggjorde Rigsrevisionen "Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleressourcer". Beretningen har fokus på lægers og sygeplejerskers arbejde især på operationsgange og tager udgangspunkt i fire ortopædkirurgiske afdelinger. I Region Midtjylland har Ortopædkirurgisk Afdeling E på Aarhus Universitetshospital indgået i undersøgelsen.

 

I beretningen kritiserer Rigsrevisionen hospitalernes anvendelse af personaleressourcer og konkluderer blandt andet, at de i højere grad gennem planlægning, styring og opfølgning kan understøtte, at ressourcerne anvendes omkostningsbevidst.

 

Regionsrådet i Region Midtjylland er blevet orienteret omkring Rigsrevisionens beretning i mail af 18. marts 2015.

 

På baggrund af Rigsrevisionens beretning samt Statsrevisorernes bemærkninger hertil er der vedlagt et forslag til udtalelsen.

 

Som følge af den fastsatte frist for udtalelse er denne fremsendt til Danske Regioner den 1. juni 2015 med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i regionsrådet.

 

Udtalelsen beskriver en række indsatser, som Region Midtjylland har arbejdet med de seneste år samt tiltag, der planlægges fremadrettet, herunder:

 

  • Udnyttelse af overenskomstens muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse

  • Understøttelse af en bedre og mere effektiv vagtplanlægning

  • Opgaveflytning

  • Bedre økonomi og budgetstyring

  • Bedre udnyttelse af operationsgange

  • Deling af viden og værktøjer på tværs af regionerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

25. Mødeplan for 2016 for regionsrådet

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2016 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder, temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet i 2016 vedtages.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til § 10 i Lov om regioner vedtage og offentliggøre en mødeplan for rådets ordinære møder. Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2016 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2016.

 

Regionsrådet

Der foreslås følgende plan for møder i regionsrådet i 2016:

Onsdag den 27. januar 2016 kl. 13.00

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 13.00

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 13.00

Onsdag den 27. april 2016 kl. 13.00

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 13.00

Onsdag den 22. juni 2016 kl. 13.00

Onsdag den 24. august 2016 kl. 13.00

Onsdag den 28. september 2016 kl. 13.00

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 13.00

Onsdag den 23. november 2016 kl. 13.00

Onsdag den 21. december 2016 kl. 13.00.

 

Regionsrådsmøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Efter ovenstående mødeplan holder regionsrådet i alt 11 møder i 2016. Enkelte møder er tilpasset forventede tidsfrister vedrørende vedtagelsen af regionens regnskab for 2015 og budget for 2017.

 

Temamøder

Det foreslås, at regionsrådet i lighed med tidligere år afvikler et antal temamøder i 2016. Det foreslås, at der gennemføres 11 temamøder, der som udgangspunkt afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i regionsrådet, idet der samtidig i tilknytning til temamøderne vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper.

 

Der foreslås følgende temamøder i 2016:

Mandag den 25. januar 2016 kl. 14.00

Mandag den 22. februar 2016 kl. 14.00

Mandag den 29. marts 2016 kl. 14.00

Mandag den 25. april 2016 kl. 14.00

Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.00

Mandag den 20. juni 2016 kl. 14.00

Mandag den 22. august 2016 kl. 14.00

Mandag den 26. september 2016 kl. 14.00

Mandag den 24. oktober 2016 kl. 14.00

Mandag den 21. november 2016 kl. 14.00

Mandag den 19. december 2016 kl. 14.00.

 

Temamøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Gruppemøderne vil kunne afvikles før og efter temamøderne.

 

Besigtigelsesture

Det foreslås, at regionsrådet i 2016 gennemfører fire besigtigelsesture på følgende tidspunkter:

Mandag den 29. februar 2016 ca. kl. 9.30

Mandag den 30. maj 2016 ca. kl. 9.30

Mandag den 5. september 2016 ca. kl. 9.30

Mandag den 31. oktober 2016 ca. kl. 9.30.

 

Øvrige møder

Det kan til orientering oplyses, at Danske Regioner afholder konference den 6. april og årsmøde 2016 afholdes den 7. april i Aarhus.

 

Endelig bemærkes, at der forventes afholdt fire møder i Kontaktudvalget i 2016. Forslag til mødedatoer foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

 

Rådgivende udvalg

De rådgivende udvalg godkender selv mødeplanen, som forelægges udvalgene til godkendelse på møderne i august 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

26. Mødeplan for 2016 for regionsrådets forretningsudvalg *

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2016.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2016 vedtages.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal i henhold til udvalgets forretningsorden vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2016.

 

Der fremlægges forslag til mødeplan for forretningsudvalgets møder i 2016. Det foreslås, at forretningsudvalget mødes 12 gange i 2016. Møderne i maj, juni, august og september er tilpasset de forventede tidsfrister for vedtagelse af regionens regnskab 2015 og budget 2016.

 

Der foreslås følgende mødeplan for forretningsudvalget:

 

Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 19. april 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 18. maj 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 22. juni 2016 kl. 16.00 (efter regionsrådsmøde)

Mandag den 15. august 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 10.00

Tirsdag den 13. december 2016 kl. 10.00.

 

Forretningsudvalgsmøderne afholdes i konferencelokalet, Regionshuset Viborg.

 

Det bemærkes, at der mandag den 25. januar og den 29. august 2016 er berammet møder mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

 

Endvidere bemærkes, at til møderne den 18. maj og 11. oktober er der planlagt fællesmøde med Regions-Medudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-4-15

27. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende Falck og Responses indbyrdes forhold *

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig vedrørende et spørgsmål om Falck og Responses indbyrdes forhold som beskrevet i en artikel fra Økonomisk Ugebrev.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 12. maj 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende Falck og Responses indbyrdes forhold som beskrevet i en artikel fra Økonomisk Ugebrev.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

 

"Jeg vil gerne bede om at få drøftet sagen om Falck og Responses indbyrdes forhold, som beskrevet i artiklen fra Økonomisk Ugebrev. Mit fokus er på, om det er lovligt at have så tætte relationer uden at oplyse det, og om vi kan forlange aktionæroverenskomsten udleveret."

 

Den i henvendelsen nævnte artikel, et baggrundsnotat samt et notat med besvarelse af henvendelsens spørgsmål er vedlagt sagen. 

 

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet. Forretningsudvalget besluttede, at Response og Falck opfordres til at fremsende aktionæroverenskomsten til Region Midtjylland.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-15

28. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther om samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister *

Resume

Jørgen Winther har henvendt sig med et spørgsmål om regler for samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra forretningsudvalgets møde den 19. maj 2015.

 

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har ved mail af 13. april 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister.

 

Jørgen Winther skriver i sin henvendelse:

 

"Samarbejde mellem skrivende regionsansatte journalister og regionsrådspolitikere. Hvilke regler gælder for henholdsvis regionsrådsformand og menige regionsrådsmedlemmer. Er der behov for en revurdering af dette samarbejde? Jeg ønsker samtidig en liste med samtlige regionsansatte journalister".

 

På forretningsudvalgets møde den 21. april 2015 blev det besluttet, at direktionen på et kommende møde i forretningsudvalget fremlægger et notat om regionsrådsmedlemmernes mulighed for at få bistand fra administrationen. Dette notat blev udarbejdet til mødet i forretningsudvalget i maj måned 2015.

 

På forretningsudvalgets møde den 19. maj 2015 blev der efterspurgt yderligere oplysninger om antallet af journalister og størrelsen på kommunikationsafdelingen. Der vedlægges et notat, der belyser dette.

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen