Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. februar 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.20.


Sagnr.: 1-33-70-1-14

18. Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2015

Resume

Region Midtjylland har siden 2009 tildelt en årlig landdistriktspris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist nye veje til fornyelse og udvikling. Et bedømmelsesudvalg har vurderet de ni foreslåede kandidater til Region Midtjyllands landsbypris 2015.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands landsbypris 2015 tildeles Glyngøre i Skive Kommune.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands landsbypris er uddelt hvert år siden 2009 og er på 150.000 kr. Uddelingen af en årlig landsbypris er angivet som en aktivitet i den Regionale Udviklingsplan 2012 for Region Midtjylland.

 

Et bedømmelsesudvalg anbefaler, at Glyngøre i Skive Kommune tildeles Region Midtjyllands landdistriktspris i 2015. De fem medlemmer af bedømmelsesudvalget peger alle på, at Glyngøre er den af kandidaterne, der bedst opfylder de opstillede kriterier for udpegningen. Bedømmelsesudvalgets sammensætning fremgår af bilag.

 

I forbindelse med anbefalingen fra bedømmelsesudvalget er der lagt vægt på, at man har fået vendt en negativ udvikling med tab af mange arbejdspladser gennem en målrettet indsats med et iværksætterhus, virksomhedssamarbejde i "Business Innovation Glyngøre". Der er indenfor de seneste to år kommet 40 mindre virksomheder til byen og iværksætterhuset er fyldt med 10 iværksættere. Samtidig er der i Glyngøre også stor opmærksomhed på det sociale miljø med øget socialt samvær med festival, fællesspisninger, tilflytterservice m.m.

 

Især på havnen er der gjort meget ud af sanering og fornyelse, som har ført til etablering af Limfjordens Hus med restaurant, butik og turistinformation. Der er etableret en dykkerpark Salling Aqua Park, der skal være et af Danmarks førende dykkercentre, hvor der bydes på rekreative rammer og sportsfaciliteter for dykkere. Centret skal også udgøre et uddannelsessted for dykkere. 

 

Landsbyprisen tildeles til den landsby, der samlet set bedst opfylder otte kriterier for udvikling og fornyelse. Kriterierne fremgår af bilaget "Tildeling af Region Midtjyllands Landsbypris 2014". I forhold til tidligere år er der tilføjet et kriterium om, at det også er af betydning, at der er gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø. Ud over disse kriterier er det fastlagt, at den enkelte landsby ikke må have over 2.000 indbyggere.

 

Landsbyprisen på 150.000 kr. kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse i landsbyen. Prisen overrækkes i foråret 2015 efter nærmere aftale.

 

De hidtidige modtagere af landsbyprisen er Idom og Råsted i Holstebro Kommune (2009), Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune (2010), Endelave by i Horsens Kommune (2011), Rødding i Skive Kommune (2012), Nørager i Norddjurs Kommune (2013) og Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune (2014).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-14

19. Nødvendige initiativer for at skabe balance i budget 2015

Resume

Som fremlagt for regionsrådet den 28. januar 2015 er der en ubalance på 205 til 230 mio. kr. Med fem konkrete initiativer sikres et råderum på 230 mio. kr. til udligning af ubalancen.

Direktionen indstiller,

at de oplistede initiativer for at skabe budgetbalance i budget 2015 godkendes, og

 

at bevillingsændringerne i bilag 1 ”Bevillingsændringer spareplan 2015” godkendes.

Sagsfremstilling

Muligheder for midlertidig finansiering af budgetubalance i 2015

Regionsrådet behandlede den 28. januar 2015 en sag om initiativer til sikring af økonomisk balance i 2015 samt udarbejdelse af sparekatalog 2016-2019. Det blev besluttet, at der udarbejdes forslag til nødvendige initiativer til løsning af ubalancen i 2015. Med dette punkt fremlægges løsningsforslag for de økonomiske ubalancer i 2015. Som annonceret er ubalancerne i 2015 skønnet til at udgøre 205-230 mio. kr. Der fremlægges forslag til midlertidig løsning på 230 mio. kr.

 

Permanent løsning på ubalancerne følger af de besparelser, som vedtages i forbindelse med budget 2016. For 2015 er der identificeret i alt fem muligheder for, ved overvejende midlertidige tiltag, at sikre økonomisk balance. Disse er:

 

  1. Finansloven for 2015

  2. Investeringsplanen

  3. Reduktion af budgetoverførsler fra tidligere år på fællespuljer

  4. Ny økonomistyring og fremrykning af spareplan

  5. Overførte midler på hospitaler.

 

 1. Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet 6,5 mia. kr. over de næste fire år, heraf 600 mio. kr. i 2015. Midlerne er blandt andet til et løft af kræftområdet og det medicinske område. En stor del af udfordringen i budget 2015 skyldes ubalancer på hospitalsmedicin og nye behandlinger, hvoraf meget vedrører kræftbehandling og det medicinske område. Et foreløbigt skøn er, at omkring 40 mio. kr. i finanslovsaftalen kan bruges til at imødekomme de kendte udfordringer i 2015. Vilkårene for udmøntning af midlerne fra finansloven forventes at blive afklaret i første halvår 2015.   

 2. I budget 2015 er der afsat 88 mio. kr. til driftsanskaffelser i forbindelse med investeringsplanen. Ved at udvide den ramme, der er afsat til leasing, kan de afsatte driftsmidler frigøres til andre formål og dermed reducere ubalancen i 2015. I det omfang, der mod slutningen af året 2015 bliver et råderum på drifts- eller anlægsbudgettet, kan dette råderum anvendes til at nedbringe anvendelsen af leasing. I 2014 var Region Midtjyllands leasingramme på 140 mio. kr., mens der kun blev anvendt 55 mio. kr.   

 3. Udfordringen i 2015 kan reduceres ved på fællespuljer at inddrage dele af overførte midler fra tidligere år. Det er muligt at reducere en række puljer på det fællesadministrative område med engangsbeløb i 2015. Der er afholdt møde med de budgetansvarlige for de relevante puljer og på den måde skabt mulighed for at anvende 65,1 mio. kr. fra overførsler på fællespuljer til at rette op på ubalancerne i 2015. Konsekvensen af dette tiltag kan være en afdæmpning i forskellige initiativer f.eks. på IT- og HR–området. De konkrete beløb fremgår af tabel under skema 3 i bilaget ”bevillingsændringer”.   

 4. Økonomistyringen i 2015 får et særligt fokus på udviklingen i udgifterne til sygehusmedicin, nye behandlinger, patientbefordring, respiratorpatienter i eget hjem, privathospitaler og mellemregional samhandel. Områderne hænger sammen med hospitalernes prioriteringer og mer- og mindreudgifter på både hospitaler og fællesområder. Ubalancer på de pågældende områder kan udlignes af kompenserende besparelser på hospitalerne. Behovet for at udligne ubalancer med kompenserende besparelser bliver mindre udtalt, hvis der skabes råderum ad andre veje. Dette kan f.eks. være ved besparelser på andre områder. Derfor skal økonomistyring på hospitalerne ses i sammenhæng med fremrykkede effekter af spareplanen 2016-2019. Hvis der er tiltag i spareplanen, som har virkning allerede i 2015, vil det bidrage til at udligne ubalancen. Det er muligt, at alene planlægningen af spareplanen vil kunne påvirke forbrugsudviklingen i 2015. Samlet er der behov for besparelser på hospitalerne på 36,8 mio. kr. i 2015.  

 5. De somatiske hospitaler og psykiatrien har tidligere haft mindreforbrug på samlet omkring 150 mio. kr. Mindreforbrugene skyldes en række forhold, f.eks. forsinket iværksættelse af initiativer, forskydninger mellem regnskabsår og opsparing til fremtidige udgifter. Der er mulighed for at anvende disse midler til at udligne ubalancer i 2015. Tilsvarende beløb vil blive overført til hospitalerne senere i år. Der vil således være tale om, at fællesområderne i en periode låner fra hospitalerne. Anvendelse af denne mulighed afhænger dog af den økonomiske udvikling på hospitalerne og skal i udgangspunktet være et frivilligt tilvalg fra de enkelte hospitaler. Der er derfor ikke indregnet et beløb for denne mulighed.

Udligning af ubalancen

Ubalancerne i 2015 er skønnet til at udgøre mellem 205 og 230 mio. kr. Den udgiftsudvikling, der ses på tilskudsmedicin gør, at niveau for midlertidige besparelser i 2015 lægges øverst i intervallet på 230 mio. kr.

 

Finansiering af de 230 mio. kr. i 2015 tilvejebringes som vist i tabel 1 herunder.

 

[image]

 

Under de oplistede forudsætninger vil der være balance i budgettet på sundhedsområder i 2015. Forudsætningerne vil ændre sig i løbet af året, og udgiftsudviklingen vil blive fulgt nøje i den løbende rapportering i regionsoverblik, sundhedsoverblik og administrative opfølgninger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-20-21-10

20. Standardiseret indberetning af økonomiopfølgning pr. 31. december 2014 eksklusive supplementsperiode *

Resume

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen er fælles for alle regioner.

 

Denne indberetning indeholder det forventede regnskab for 2014, baseret på forbruget for 4. kvartal 2014 eksklusive supplementsperioden (bogføringer i januar og februar 2015).

 

Opgørelsen viser et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 146 mio. kr. og for regional udvikling et mindreforbrug på 68 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet af den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2014 eksklusive supplementsperiode tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet er fastlagt i Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4).

 

Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusive aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven.

 

Der forventes et mindreforbrug på sundhedsområdet på 146 mio. kr., som primært vedrører hospitalernes drift.

 

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på 68 mio. kr.


Såfremt det endelige regnskabsresultat ændres, vil forretningsudvalget den 17. marts 2015, få forelagt en standardiseret økonomiopfølgning, med tallene for regnskab 2014 (inklusive supplementsperioden, det vil sige inklusive bogføringerne i januar og februar 2015 vedrørende regnskab 2014).


Regnskab 2014 vil blive forelagt forretningsudvalget den 21. april 2015 og regionsrådet den 29. april 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-256-14

21. Udpegning af regionsrådsmedlemmer til priskomite for Region Midtjyllands initiativpris *

Resume

Den 20. august 2014 besluttede regionsrådet efter oprindeligt forslag fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther, at Region Midtjylland skal have en initiativpris af en værdi på 25.000 kr.

 

Hensigten med prisen er først og fremmest at stimulere en stærk innovationskultur gennem gode fortællinger og løsninger. Prisen vil understøtte de overordnede ambitioner i sundhedsplanen. Endvidere er formålet med prisen at hædre dygtige medarbejdere og teams på tværs af regionens enheder og ansvarsområder, der vil gøre en forskel. 

 

Forretningsudvalget bedes udpege fem medlemmer fra regionsrådet til priskomiteen. 

 

Initiativprisen foreslås uddelt første gang på Region Midtjyllands innovationsdag den 4. november 2015.

Direktionen indstiller,

at der udpeges fem medlemmer af regionsrådet til at indtræde i priskomiteen for Region Midtjyllands Initiativpris,

 

at kriterierne for tildeling af prisen tages til efterretning, og

 

at tidsplan for annoncering og tildeling af prisen godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

De stigende forventninger til velfærdsydelser, en stram økonomisk ramme og den demografiske udvikling gør det nødvendigt, at hele Region Midtjyllands organisation er dygtig til at skabe fornyelse (innovere) og prioritere. Nødvendigheden af et stadigt mere innovativt sundhedsvæsen står højt på dagsordenen. Et af midlerne hertil er oprettelse af en initiativpris, der skal stimulere innovationskultur og ikke mindst hædre dygtige medarbejdere og teams, der har udviklet nye innovative løsninger.  

 

Den 20. august 2014 besluttede regionsrådet derfor, at der skulle nedsættes en priskomite bestående af fem regionsrådsmedlemmer, udpeget af forretningsudvalget. Komiteen gennemgår indkomne ansøgninger og indstiller kandidater til forretningsudvalget.

 

Hensigt og potentielle modtagere

 

Initiativprisen henvender sig til alle medarbejdere i Region Midtjylland med fokus på både hverdags- og mere radikale initiativer, der fører til innovative forbedringer af ydelser.

 

Mere konkret er hensigten med prisen, at:

 

 • stimulere en stærk innovationskultur gennem gode fortællinger og løsninger, der kan spredes
 • understøtte de overordnede ambitioner i sundhedsplanen: På Patientens (borgernes) præmisser, Sundhed og Sammenhæng og Den bedste kvalitet
 • hædre dygtige medarbejdere og teams på tværs af regionens enheder og ansvarsområder, der vil gøre en forskel.

Prisen vil have en værdi af 25.000 kr. og vil kunne omfatte tildeling af udviklingsressourcer, som er relevante i situationen, herunder besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg eller et studiebesøg. Initiativprisen finansieres af de personalepolitiske puljer. 

 

Kriterier for tildeling

Udover at initiativet skal understøtte realisering af sundhedsplan, psykiatriplan, den sociale strategi og den regionale vækstplan foreslår administrationen, at følgende kriterier for tildeling af initiativprisen skal gøre sig gældende:

 

 • Borgeren: Løsningen skal give værdi for borgeren. Bedre og mere sammenhængende forløb intraregionalt eller på tværs af sektorer, bedre behandling, bedre kommunikation eller bedre administrative procedurer, der gør Region Midtjylland mere tilgængelig og gennemsigtig. 
 • Bæredygtighed: Bedre udnyttelse af ressourcer - på trods af øget aktivitet. Løsningen skal have vist sig at være bæredygtig i drift eller have stort potentiale for det.  
 • Spredningspotentiale: Løsningen besidder en enkelhed og en umiddelbar meningsfuld karakter, der gør den let at overtage af andre.

 

Den vindende løsning behøver ikke at adressere alle tre kriterier, men løsninger, der gør, vil blive prioriteret.

 

Tidsplan

Prisen lanceres i april 2015 i forlængelse af første møde i priskomiteen. På mødet vil medlemmerne kvalificere tildelingskriterier og proces. Administrationen foreslår, at medarbejdere, ledere og andre interesserede via en hjemmeside kan indstille initiativer til bedømmelse. Priskomiteen udvælger de fem nominerede og indstiller en vinder til forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget udpeger en vinder den 28. oktober 2015, hvortil priskomiteen nominerer fem forslag med motivation.

 

Officiel tildeling af prisen vil ske på den regionale innovationsdag den 4. november 2015. De fem nominerede inviteres til at holde workshops på dagen. I forlængelse af prisuddelingen foreslår administrationen, at de fem nominerede løsninger beskrives i en særskilt publikation, ligesom andre relevante formidlingsstrategier (video etc.) skal iværksættes.

 

Tidsplanen udspecificerer konkrete handlinger i forløbet op til uddeling, herunder markedsføring etc.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

22. DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for teknikbygning til VVS

Resume

Anlægsregnskabet for en bygning til tekniske anlæg til VVS-forsyning på Det Nye Universitetshospital er afsluttet og forelægges til regionsrådets godkendelse. Der er ikke tale om et kvalitetsfondsprojekt.

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som foreslås tilbageført til regionens anlægsbudget.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for teknikbygning til VVS godkendes, og

 

at mindreforbruget på 5,5 mio. kr. tilbageføres til Region Midtjyllands anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede den 21. marts 2012 16,2 mio. kr. til opførelse af en teknikbygning til VVS på Det Nye Universitetshospital. Efterfølgende er anlægsbevillingen prisreguleret til i alt 16,9 mio. kr. Der er ikke tale om et kvalitetsfondsprojekt.

 

Teknikbygningen til VVS indeholder et produktionsanlæg for køling, vekslerstation for fjernvarme samt en transformerstation.

 

Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 11,4 mio. kr. Set i forhold til anlægsbevillingen er det et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som foreslås tilbageført til anlægsbudgettet.

 

Hovedparten af det lavere forbrug er betinget af, at byggeriet efter bevillingsafgivelsen blev reduceret, da det forudsatte køleanlæg efterfølgende viste sig ikke at være driftsøkonomisk rentabelt. I stedet er der installeret varmepumper til at varetage kølingen, og bygningen er i forlængelse heraf reduceret i areal. Desuden var licitationsresultat ca. 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret ved bevillingsansøgningen.

 

Bevilling og regnskabsresultat fremgår af tabel 1:

 

[image]

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-233-12

23. Forslag til ny budgetmodel for hospicer i Region Midtjylland og omfordeling af hospicernes budgetter

Resume

Der foreslås en ny budgetmodel for de fem hospicer, som Region Midtjylland har indgået driftsoverenskomst med. Budgetmodellen vil sikre, at Region Midtjyllands driftstilskud fordeles mere ligeligt i forhold til de enkelte hospicers størrelse. Forslaget til budgetmodel indebærer en omfordeling af hospicernes nuværende budgetter. Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 19. januar 2015, idet udvalget ønskede beregninger af to nye omfordelingsmodeller. Dette skyldes, at der til mødet forelå nye oplysninger fra Hospice Djursland.

Direktionen indstiller,

at hospicernes budgetter omfordeles efter forslag tre, forslag fire, eller forslag 5, og  

 

at budgetterne for hospice justeres i forhold til den valgte omfordelingsmodel med virkning fra 1. juli 2015. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet fastlægger hvert år det årlige drifts- og anlægsbudget for hospicer i Region Midtjylland.

 

I 2009 vedtog regionsrådet den nuværende budgetmodel for hospicer, som går ud på, at hvert hospice får et fast tilskud pr. plads uanset antallet af pladser. Hertil kommer midler til dækning af ejendomsudgifterne. Dette beløb varierer fra hospice til hospice, idet ejendomsudgifterne er forskellige.

 

Regionsrådet har i forbindelse med, at driftsoverenskomsten mellem Region Midtjylland og Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, blev indgået, tilkendegivet, at det endelige driftstilskud til Gudenå Hospice eventuelt kunne justeres efter gennemgang af driftsregnskaberne for de øvrige hospicer i Region Midtjylland.

 

Den nuværende model med ensartet driftstilskud pr. plads tager ikke hensyn til, at et større hospice generelt giver mulighed for en bedre driftsøkonomi end et mindre hospice, hvor der er færre pladser at fordele de faste udgifter på.

 

Denne problemstilling aktualiseres nu ved etableringen af Gudenå Hospice, som påbegynder driften af ni pladser den 1. april 2015. Det mindste hospice vil herefter have ni pladser og det største 15 pladser. Det er beregnet, at Gudenå Hospice vil mangle 1,339 mio. kr. årligt på driftsbudgettet. Administrationen foreslår på den baggrund, at der med virkning fra 1. juli 2015 foretages en omfordeling af de fire eksisterende hospicers budgetter, således at budgettet for Gudenå Hospice kan balancere.

 

Modeller for omfordeling af hospicebudgetterne.

Administrationen fremlagde på forretningsudvalgets møde den 19. januar 2015 to modeller for omfordeling af hospicebudgetterne. Det drejer sig om følgende:

Forslag 1: Omfordeling i forhold til fremmødeprofiler for alle hospicer.

Forslag 2: Omfordeling i forhold til fremmødeprofiler, så der tages højde for tidligere donation til Ankerfjord Hospice.

 

Fremmødeprofiler er et anerkendt værktøj, der på hospitalerne anvendes til at fastlægge bemandingen på hospitalsafsnittene. Fremmødeprofiler tager højde for antallet af pladser, overenskomstmæssige krav, arbejdsmiljølovgivning m.v. og er således et stringent og gennemskueligt redskab. Der er ligeledes taget højde for, at normeringen skal indeholde plads til ferie, afløsning ved sygdom og kursusaktiviteter.

 

Indstillingen blev behandlet i Det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 12. januar 2015, som

 

”anbefalede direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget med forbehold for høringssvarene vedrørende omfordelingsforslag 2 anbefaler denne model.”  

 

Forretningsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 19. januar 2015 at udsætte behandlingen af sagen. Dette skyldes, at Hospice Djursland havde fremsendt nye oplysninger om, at ejendomsudgifterne kunne nedsættes med 570.000 kr., og anmodede om at dette beløb kunne indgå i budgetlægningen. Brev vedlægges.

 

Forretningsudvalget udsatte sagen med henblik på nye beregninger for de opstillede modeller. Endvidere anmodede forretningsudvalget om at undersøge en model, hvor der flyttes tre pladser fra Hospice Djursland til Gudenå Hospice.

 

På baggrund heraf og høringssvarene fra hospice er der udarbejdet tre nye modeller. Modellernes budgetmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

 

[image]

 

Principperne i de tre modeller:

 

Forslag 3: Omfordeling i forhold til fremmødeprofiler, hvor der tages højde for tidligere donation til Ankerfjord Hospice samt besparelserne på ejendomsudgifter Hospice Djursland på 0,570 mio. kr. Modellens konsekvenser er, at Ankerfjord Hospice og Hospice Limfjord får tilført et lille ekstra budget. Dette er en konsekvens af, at sparede ejendomsudgifter på Hospice Djursland på 570.000 kr. efter de nuværende principper for takstberegningerne, kommer alle hospices til gode.

 

Forslag 4: Omfordeling som resultat af flytning af tre sengepladser fra Hospice Djursland til Gudenå Hospice. Modellen sikrer, at alle hospice bliver lige store, hvorfor der ikke bliver tale om yderligere omfordeling mellem hospice. Modellen indebærer, at Hospice Djursland, Hospice Limfjord og Ankerfjord Hospice og Gudenå hospice har 12 pladser mens hospice Søholm har 11 pladser. Den ligelige pladsfordeling indebærer, at der ikke er brug for korrektion for stordriftsfordele, som lå i fremmødemodellen.

 

Forslag 5: Omfordeling, hvor Hospice Djurslands besparelse på 0,570 mio. kr. som udgangspunkt går til dækning af Gudenå Hospices underskud. De eksisterende fire hospicers budgetter nedskrives med restbeløbet på 0,769 mio. kr. i forhold til antallet af pladser. Modellen anerkender, at der er driftsmæssige ulemper ved drift af ni pladser, som Hospice Gudenå bliver kompenseret for. Der sker ikke yderligere omfordeling afhængig af om et hospice har 11, 12 eller 15 pladser. Fremmødeprofilsmodellen er dermed udelukkende bragt i anvendelse til kompensation af Gudenå Hospice.

 

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat af 11. februar 2015 med modeller for omfordeling af 1,339 mio. kr. på hospiceområdet.

 

Høring af ny budgetmodel

Forslaget til ny budgetmodel samt omfordeling af hospicebudgetterne har været i høring fire gange.

 

1. høringsrunde

Forslaget til ny budgetmodel samt omfordelingsforslag 1 blev på møde den 27. oktober 2014 fremlagt og drøftet med hospicebestyrelserne og hospicecheferne for de fem hospicer. Forslaget blev herefter sendt i høring. Der indkom høringssvar fra henholdsvis fire hospicebestyrelser og hospicecheferne samt fra bestyrelsen for Gudenå Hospice. Herudover har bestyrelsesformand for Ankerfjord Hospice, Esben Lunde Larsen samt medarbejderne ved Hospice Djursland afgivet bemærkninger. Desuden har formændene for de fire nuværende hospicebestyrelser den 8. december 2014 rettet henvendelse til regionsrådets medlemmer vedrørende de foreslåede budgetreduktioner. Høringssvarene fra 1. høringsrunde, henvendelsen til regionsrådets medlemmer samt regionsrådsformandens svar herpå vedlægges til orientering.

 

2. høringsrunde 

På baggrund af 1. høringsrunde vedrørende omfordelingsforslag 1 udarbejdede administrationen omfordelingsforslag 2, der tager højde for den tidligere donation til Ankerfjord Hospice. Der indkom bemærkninger fra Hospice Djursland, Hospice Søholm samt Hospice Limfjord.

 

Hospicernes bemærkninger er vedlagt under bilaget ”Høringssvar 2. runde”.

 

3. høringsrunde

Forud for forretningsudvalgets behandling af sagen den 19. januar 2015 indkom der et forslag fra Hospice Djursland om at anvende besparelser på ejendomsudgiften til at dække driftsudgifter. Forretningsudvalget har ønsket en belysning af økonomien ved at omfordele tre pladser fra Hospice Djursland til Gudenå Hospice. I forbindelse med den 3. høringsrunde blev hospicerne samtidig bedt om i høringssvarene at komme med eventuelle bud på, om det vil være muligt at nedbringe ejendomsudgifterne, f.eks. ved at søge om fritagelse for ejendomsskat, energibesparende foranstaltninger eller lignende, i lighed med initiativerne på Hospice Djursland.

 

Der indkom bemærkninger fra Ankerfjord Hospice, Hospice Søholm, Hospice Limfjord samt Gudenå Hospice.

 

Hospicernes bemærkninger er vedlagt under ”Høringssvar 3. runde”.

 

4. høringsrunde

Den femte omfordelingsmodel er på nuværende tidspunkt i høring. Eventuelt indkomne høringssvar vil blive omdelt på forretningsudvalgsmødet den 17. februar 2015.

 

Administrationen har udarbejdet bemærkninger til høringssvarene. Der henvises således til vedlagte notat med administrationens bemærkninger til høringssvar vedrørende ændring af budgetmodel for hospicer i Region Midtjylland.

Beslutning

at hospicernes budgetter omfordeles efter forslag 5, og

 

at budgetterne for hospice justeres i forhold til den valgte omfordelingsmodel med virkning fra den 1. juli 2015.

 

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Arne Lægaard, Nicolaj Bang og Lone Langballe tog et foreløbigt forbehold, idet de ønsker en uddybning af, hvordan private donationer indgår i de forskellige budgetmodeller. 

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

24. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende brug af flyselskab ved forretningsrejser *

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at Region Midtjylland ikke benyttter flyselskabet Ryanair i forbindelse med forretningsrejser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 3. februar 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende benyttelse af flyselskab ved forretningsrejser.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Med den politik Ryanair forsøger sig med, mener jeg, der er grund til, at vi ikke benytter Ryanair.

I Region Midtjylland har vi vedtaget krav til de firmaer, som skal løse opgaver for regionen.


Vi har blandt andet sat krav om:

 

 • Flere lære- og praktikpladser

 • Danske løn- og arbejdsvilkår.

Og vi har krav via vores indkøbsaftaler og rejseregulativer. Så langt så godt.

Men med udviklingen omkring flyselskabet Ryanair, som ser ud til bevidst at ville undergrave danske løn- og arbejdsvilkår, så vil jeg foreslå, at regionens medarbejdere og politikere ikke benytter deres flyforbindelser til forretningsrejser.

Der skal være sammenhæng mellem vores mål og vores adfærd."

Beslutning

Forslagsstilleren anmodede om, at sagen blev udsat med henblik på en fornyet drøftelse på et kommende møde i forretningsudvalget.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-75-13

25. Orientering om overdragelse af den kommunale høreklinik i Horsens

Resume

Siden sommeren 2014 har Region Midtjylland haft drøftelser med Horsens Kommune om de fremtidige vilkår for den kommunale høreklinik i Horsens. Den hidtidige 2-årige aftale fra 2013-2014, der indebar, at klinikken forblev i kommunalt regi, blev indgået for at sikre høreklinikkens fortsatte drift i en periode med flere ændringer på høreområdet. Det skete efter, at høreområdet overgik til regionerne pr. 1. januar 2013 og blev placeret under sundhedsloven.

 

Drøftelserne med Horsens Kommune har trukket ud, men efter de sidste møder med Horsens Kommune den 8. januar og 3. februar 2015 er det nu aftalt, at der arbejdes ud fra det oprindelige udgangspunkt, og at Region Midtjylland overtager driften af høreklinikken fra den 1. august 2015.

 

Det betyder, at aktiviteten fremover vil blive indberettet til LandsPatientregistret, og at der vil blive afregnet for kommunal medfinansiering, svarende til 34 procent af DRG-værdien.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter drøftelser med Horsens Kommune overtager Region Midtjylland driftsansvaret for den kommunale høreklinik i Horsens fra den 1. august 2015. Det vil ske som en regional løsning, hvor Region Midtjylland overtager driftsansvaret for høreklinikken og i dialog med Horsens Kommune fortsætter det tætte samarbejde med den kommunale høreomsorg i de samme lokaler.

 

Region Midtjylland har i forvejen gode erfaringer med et tilsvarende samarbejde med Randers og Aarhus kommuner.

 

I forbindelse med regionernes overtagelse af høreområdet fra kommunerne den 1. januar 2013 indgik Region Midtjylland en 2-årig aftale med Horsens Kommune om fortsat drift af den kommunale høreklinik, hvorefter Region Midtjylland betalte for høreapparatbehandling med en takst, der svarede til det offentlige tilskud til private høreklinikker. Høreapparater bliver indkøbt via Amgros til de samme priser som de regionale høreklinikker.

 

Det har været administrationens opfattelse, at man efter aftalens udløb den 31. december 2014 skulle arbejde for en regional overtagelse af høreklinikken, da opgaven principielt bør varetages i regionalt regi – også af hensyn til indberetning af aktivitet til Landspatientregistret og udbetaling af kommunal medfinansiering til Region Midtjylland. Med den nye regionale løsning vil disse forhold være opfyldt.

 

Region Midtjylland lægger vægt på, at klinikken kan fortsætte i de eksisterende lokaler i et samarbejde med Horsens Kommune på samme måde, som det foregår i Aarhus og Randers kommuner. Det er aftalt, at Horsens Kommune udarbejder udkast til en partnerskabsaftale med udgangspunkt i den tilsvarende samarbejdsaftale, som regionen har med Randers Kommune og den overordnede sundhedsaftale. Ligeledes er det aftalt, at stillingerne som audiologiassistent ved Audiologisk Lokalklinik, Horsens bliver slået op i åbent opslag.

 

Det forventes, at modellen, også i forhold til økonomi, bliver svarende til aftalerne med Randers og Aarhus kommuner, hvor de årlige driftsudgifter til løn, lokaleleje m.m. afhængig af aktivitetsniveauet vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr. Høreapparater vil som hidtil blive leveret via Amgros og betalt af Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen