Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. marts 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-2-14

37. Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

Resume

På baggrund af det korrigerede budget 2014 og regnskab for 2014 beskrives i denne indstilling forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 på i alt 232,1 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til tabellerne i vedlagte notat, og

 

at bevillingsrammen til låneoptag på socialområdet øges med 26,0 mio. kr. Der søges om dispensation til låneoptaget.

Sagsfremstilling

Anlægsområdet er opdelt i fire finansielle kredsløb: sundhedsområdets almindelige anlægsramme, socialområdet, regional udvikling og kvalitetsfondsprojekterne.

 

Anlægsprojekter igangsættes af regionsrådet ved, at der afgives anlægsbevilling, som fordeles over flere år i en række rådighedsbeløb. Anlægsoverførslerne vedrører anlægsprojekter, hvor der i det enkelte år har været en afvigelse i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Det er alene rådighedsbeløb, der overføres. Anlægsbevillingen for projektet forbliver uændret. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 fastlagt, at der er fuld overførselsret på mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter.

 

Tabellen viser det oprindelige budget 2014, det korrigerede anlægsbudget for 2014 samt regnskab 2014 for de fire kredsløb.

  

Tabel 1. Anlægsoverførsler 

[image]

* Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2013 på i alt 263,6 mio. kr. Bevilling til letbaneprojekt og øvrige bevillinger finansieret af fonde og lignende for i alt 30,3 mio. kr.

 

Differencen mellem afvigelsen på i alt 267,7 mio. kr. og overførslen på 232,1 mio. kr. skyldes, at sundhedsområdet og socialområdet tilfører kassebeholdningen i alt 35,6 mio. kr.

 

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 i alt 187,2 mio. kr. Der har på flere anlægsprojekter været mindreforbrug, som skyldes betalingsforskydninger henover årsskiftet og forsinkelser både i planlægningen og udførelsen af anlægsprojekterne. Samtidig afsluttes en række anlægsprojekter, hvor mindreforbruget kan prioriteres på ny.

  

De større overførsler af rådighedsbeløb på sundhedsområdet vedrører: 

  • Psykiatrien i DNV Gødstrup med 16,6 mio. kr. hvor udbudsprocessen, som måtte gå om, har medført en forsinkelse i projekteringen. Den egentlige projektering igangsættes først i 2015. Anlægsbevillingen for projektet er på 22,0 mio. kr.

  • Tekniske hovedforsyninger til DNU på 22,6 mio. kr. hvor der har været en betalingsforskydning hen over årsskiftet. Der er bevilget i alt 109,2 mio. kr. til anlægsprojektet.

  • DNU's forsyningsaftaler til el og fjernvarme. Der er anlægsbevillinger på i alt 167 mio. kr. Anlægsbevillingerne blev afgivet ultimo 2014, og nogle af regningerne modtages derfor først efter årsskiftet. Der overføres derfor uforbrugte rådighedsbeløb på 72,1 mio. kr.

  • Præhospitalets nye kontrolrum og den præhospitale patientjournal. Der er afgivet anlægsbevilling på i alt 59,8 mio. kr. til de to projekter. Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 31,4 mio. kr. Begge projekter er forsinket. Kontrolrummet på grund fejl i test af systemet. Den præhospitale patientjournal forventes i drift medio 2015.

  • Derudover er der betalingsforskydninger på en lang række anlægsprojekter.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 14,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Udover anlægsoverførslerne søges der om overførsel af lånebevilling til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2014 på 26,0 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal ansøges om dispensation til låneoptaget.

 

For regional udvikling overføres et nettomerforbrug til letbanetilskud på 20,1 mio. kr. fra 2014 til 2015, som skyldes, at udbetalingstidspunktet er fremrykket i forhold til den oprindelige forventning. Regionsrådet blev varslet om en eventuel ændring af betalingsplanen på mødet i december 2014. Regionsrådet har givet en anlægsbevilling på i alt 76,8 mio. kr. til projektet.

  

For kvalitetsfondsprojekterne overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb i 2014 til udgifter på 498,7 mio. kr. samt uforbrugte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter i 2014 på 448,1 mio. kr. Der er større afvigelser på flere af kvalitetsfondsprojekternes igangværende anlægsprojekter. Fremdriften fremgår af opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2014, som behandles i særskilt dagsordenspunkt på samme dagsorden.  

 

Opgørelserne på projektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler for anlægsområdet. Notatet indeholder overførsler til 2015 og bevillingsændringer på anlægsprojekter vedrørende afslutningen af regnskab 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

38. Regionshospitalet Horsens: Anlægsregnskab for "Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens"

Resume

Den 24. februar 2010 godkendte regionsrådet en bevilling til "flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens". Projektet er afsluttet, og der fremlægges nu et anlægsregnskab for projektet til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for "Flytning af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens" godkendes, og

 

at mindreforbruget på projektet på 191.000 kr. føres tilbage til regionens kasse

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2010 godkendte regionsrådet en bevilling på 2,0 mio. kr. til flytning af medicinske senge fra Brædstrup. Der er siden givet anlægsbevilling på 32,0 mio. kr. til projektet. Med de løbende indexreguleringer er den samlede bevilling til projektet på 36,35 mio. kr. Der er nu aflagt anlægsregnskab for projektet, som viser et samlet mindreforbrug på 191.000 kr.

 

Projektet

Indflytningen fra Regionshospitalet Brædstrup omfatter indflytning af medicinske senge fra Regionshospitalet Brædstrup på hospitalets afdeling P6 i højhuset og udflytning af den gynækologisk/obstetriske afdeling fra P6 i højhuset til et nyt modulbyggeri.

 
I forbindelse med planlægningen af modulbyggeriet er det fundet hensigtsmæssigt, at den gynækologisk/obstetriske afdelings svangresenge, fødestuer og gynækologisk ambulatorium flytter til nybygningen. Herefter kan de neurologiske og geriatriske rehabiliteringssenge fra Regionshospitalet Brædstrup flytte ind på P6 i sengebygningen. På den måde bliver der mere samling på det medicinske område, idet afdelingen i forvejen har 40 senge på P7, der er beliggende etagen over. Med samlingen af de medicinske funktioner i Regionshospitalet Horsens forventes en mere rationel drift af det medicinske område.
 
Nedenstående tabel viser forbruget af de bevilligede midler ved regnskabsaflæggelsen samt afvigelsen mellem bevilling og forbrug. En mere detaljeret opgørelse af forbrug kan ses i vedlagte bilag.

 

[image]

  

Anlægsregnskabet viser således et mindreforbrug på projektet på 191.000 kr. Beløbet vil blive ført tilbage til regionens kasse.

 

Revisionen har revideret anlægsregnskabet. Det konkluderes, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Revisionserklæringen er vedlagt som bilag. Der er ligeledes vedlagt ledelseserklæring.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-70-3-10

39. Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser

Resume

En opfølgning på anvendelse af krav om lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet samt for tjenesteydelser viser, at der i perioden 1. november 2013 til 31. december 2014 er indgået fem nye kontrakter med krav om lære- og praktikpladser.

Endvidere viser registreringen af stillinger, at lære- og praktikpladser udgør 10,8 % af det samlede antal stillinger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med sidste år har administrationen foretaget en opfølgning hos alle regionens institutioner af anvendelse af krav om lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet samt for tjenesteydelser.

 

Institutionerne har udfyldt et skema med alle udbudte og kontraherede bygge- og anlægsentrepriser samt tjenesteydelseskontrakter (både igangværende og afsluttede) i perioden fra 1. november 2013 til 31. december 2014. Der er i undersøgelsen medtaget bygge- og anlægsentrepriser med kontraktsum større end 200.000 kr. eksklusive moms, og hvor dette henhører til en anlægsbevilling.

 

Region Midtjyllands retningslinjer betyder, at som minimum er 3-6 % af stillingerne til opfyldelse af kontrakten lære- og praktikpladser. Dette gælder for de kontrakter, hvor varigheden er seks måneder eller mere, og lønomkostningerne er på minimum 4 mio. kr. og/eller der er en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. 

 

I perioden 1. november 2013 til 31. december 2014 blev der i regionen indgået 45 nye kontrakter til en samlet kontraktsum på 564 mio. kr. Heraf er fem af disse kontrakter, til en samlet kontraktsum på 487 mio. kr., omfattet af kravene om lære- og praktikpladser. Som det ses i tabel 1, forventes disse nye kontrakter at medføre, at der oprettes 34 årsværk lære- og praktikpladser. Dette svarer til 8 % af de anslåede stillinger.

 

[image]

 

Før 1. november 2013 er der indgået 81 kontrakter på bygge- og anlægsområdet, der stadig har været aktive i 2014. Den samlede kontraktsum for disse kontrakter er på 2,5 mia. kr. Heraf er 29 af kontrakterne omfattet af kravet om lære- og praktikpladser.

 

I perioden 1. november 2013 til 31. december 2014 er der således i alt aktive kontrakter med en samlet kontraktsum på 3,1 mia. kr.

 

Opfølgningen på om kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser sker enten ved de løbende bygge- eller sikkerhedsmøder eller i forbindelse med adgangskontrollen til byggepladserne.

 

Som det ses i tabel 2 er det gennemsnitlige antal registrerede stillinger 1.217 hvoraf 132 årsværkstillinger er lære- og praktikpladser. Dette betyder, at andelen af lære- og praktikpladser er på 10,8 %. På enkelte nye kontrakter er der endnu ikke foretaget registrering af stillinger og lære- og praktikpladser. 

 

[image]

 

Administrationen vil fortsat følge området og lave en årlig opfølgning på anvendelsen af klausuler om lære- og praktikpladser i kontrakter indenfor byggeri og anlæg samt for tjenesteydelser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-3-09

40. Salg af Hosebåndet 17, 8305 Tranebjerg, Samsø

Resume

En funktionærbolig ved Samsø Sundheds- og Akuthus står tom og ønskes udbudt til salg.

Direktionen indstiller,

at ejendommen sættes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, og

 

at provenuet tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Ejendommen Hosebåndet 17, Tranebjerg på Samsø har hidtil været anvendt til bolig for ansatte ved Samsø Sundheds- og Akuthus, men der er ikke behov herfor længere, og ejendommen ønskes derfor udbudt til salg.

 

Der er tale om følgende ejendom:

 

Adresse: Hosebåndet 17, Tranebjerg, 8305 Samsø

Matr. nr. 1ft, 1hs og 1hr - Tranebjerg By, Tranebjerg

Grund i henhold til tingbog (alle tre matrikler): 1.233 kvadratmeter

Offentlig vurdering (2013): 880.000 kr., heraf grundværdi 180.100 kr.

 

Ejendommen består af en villa på 135 kvadratmeter, som er opført i 1958. Hertil kommer en garage på 20 kvadratmeter.

 

Ejendommen er vist på vedlagte kortbilag.

 

De købstilbud, der kommer ind på ejendommen, vil senere bliver forelagt regionsrådet til endelig godkendelse af salget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

41. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende brug af flyselskab ved forretningsrejser *

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at Region Midtjylland ikke benytter flyselskabet Ryanair i forbindelse med forretningsrejser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra møde i forretningsudvalget den 17. februar 2015 med henblik på fornyet drøftelse.

 

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 3. februar 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende benyttelse af flyselskab ved forretningsrejser.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Med den politik Ryanair forsøger sig med, mener jeg, der er grund til, at vi ikke benytter Ryanair.

I Region Midtjylland har vi vedtaget krav til de firmaer, som skal løse opgaver for regionen.


Vi har blandt andet sat krav om:

 

  • Flere lære- og praktikpladser

  • Danske løn- og arbejdsvilkår.

Og vi har krav via vores indkøbsaftaler og rejseregulativer. Så langt så godt.

Men med udviklingen omkring flyselskabet Ryanair, som ser ud til bevidst at ville undergrave danske løn- og arbejdsvilkår, så vil jeg foreslå, at regionens medarbejdere og politikere ikke benytter deres flyforbindelser til forretningsrejser.

Der skal være sammenhæng mellem vores mål og vores adfærd."

 

Administrationen har udarbejdet et notat, som beskriver de juridiske problemstillinger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-14

42. Studietur for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde i september 2015

Resume

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde ønsker at tage på studietur til Sverige og Norge i uge 37.

 

Formålet med turen er at samle viden og inspiration til brug i udvalgets videre arbejde, herunder særligt i forhold til den fortsatte implementering af Psykiatriplan og Social Strategi.  

 

Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i studieturen.

 

Udvalget anmoder om regionsrådets godkendelse af studieturen.

Direktionen indstiller,

at forslaget om studietur for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde ansøger om at tage på studietur til Norge og Sverige i perioden 8.-12. september 2015.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde har som overordnet formål at følge udviklingen på psykiatri- og socialområdet. Udvalget skal således generelt følge udviklingstendenser og udfordringsopgaver på psykiatriområdet og på det specialiserede socialområde.

 

Formålet med studieturen er at indsamle viden, erfaringer og inspiration på en række konkrete emner inden for psykiatriområdet og socialområdet til brug i udvalgets videre arbejde. Et vigtigt mål er, at turen skal understøtte udvalgets arbejde med at følge implementeringen af Psykiatriplanen og den sociale strategi.  

 

Studieturen vil blive tilrettelagt, så der bliver mulighed for at dække flere forskellige centrale temaer i forbindelse med udvalgets arbejdsområde og således, at både psykiatriområdet og det sociale område omfattes af turen. Der tages således i planlægningen af studieturen udgangspunkt i de centrale elementer i Region Midtjyllands Psykiatriplan og Social Strategi om borgeren/brugeren i centrum, målet om høj kvalitet i psykiatrien og i tilbuddene på det specialiserede socialområde samt indsatsen for at nedbringe brugen af tvang og skabe sikkerhed for brugere, borgere og ansatte på regionens arbejdspladser inden for området. 

 

Både Norge og Sverige er sammenlignelige med Danmark, og på psykiatri- og socialområdet oplever Region Midtjylland på mange områder de samme udfordringer, som de to lande står overfor. Det er derfor meget relevant at høre om de erfaringer, de har gjort sig, og hvordan de har søgt at udvikle området.

 

Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg har på en forespørgsel fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde givet tilsagn om, at de gerne vil deltage i en fælles studietur til Norge og Sverige i den pågældende periode. Det skal hertil nævnes, at fem af medlemmerne i regionens rådgivende udvalg også er medlemmer i Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

 

Der har tidligere været gennemført sådanne fælles studieture med gode erfaringer. Det er vurderingen, at det giver et større udbytte og gennemslagskraft, når nye ideer samles op på turen. Der opstår endvidere en god synergi, når udvalgsmedlemmer har mulighed for at udveksle indtryk og erfaringer på tværs af regioner. 

 

Der er udarbejdet et overordnet programudkast, der er vedlagt som bilag. Det endelige program vil blive udarbejdet med involvering af Danske Regioner. Der tages derfor forbehold for ændringer, da der ikke er foretaget bestillinger eller lavet endelige aftaler inden regionsrådets godkendelse af studieturen. 

  

Budgetoverslag

Administrationen har udarbejdet nedenstående budgetoverslag for udvalgets deltagelse i studieturen. Der tages forbehold for ændringer, da flybilletter mv. endnu ikke er bestilt.

 

 [image]

 

Budgetoverslaget er udarbejdet for udvalgets ni medlemmer.

Tilbage til toppen