Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. november 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Bente Nielsen, Flemming Knudsen og Lone Langballe, der havde meldt afbud.

 

Conny Jensen forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 10.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00.

 

Lukket punkt 6 blev behandlet som det første punkt på dagsordenen. Derefter behandledes lukket punkt 2. Advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun, og projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, DNU, deltog under drøftelsen af punkterne. Anne V. Kristensen var mødeleder under behandlingen af den del af punkt 2, hvor formanden var inhabil.


Sagnr.: 1-21-78-2-14

19. Regionsoverblik pr. 30. september 2015

Resume

Regionsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål fra budget 2015.

 

Der er på sundhedsområdet konstateret en økonomisk ubalance på 310 mio. kr. i 2015, som er løst ved engangsinitiativer. Opfølgningen pr. 30. september 2015 viser et forventet mindreforbrug på 74,8 mio. kr., som primært skyldes en opbremsning i forbruget på hospitalerne og øvrige driftsområder grundet arbejdet med implementeringen af spareplan 2015-2019.

 

Socialområdet viser et overskud på 13,8 mio. kr., og regional udvikling forventer balance i økonomien. 

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-21 godkendes, og

 

at bevillingsændringerne i notatet om regulering af byggeomkostningsindekset 2015 godkendes. 

Sagsfremstilling

Økonomi og aktivitet

Sundhedsområdet

Spareplan 2015-2019 forventede merudgifter til hospitalsmedicin, tilskudsmedicin, behandling over regionsgrænser, privathospitaler, respiratorbehandling m.fl. på i alt 310 mio. kr. I 2015 er ubalancen primært løst ved engangsinitiativer.

 

 

Sundhedsområdets driftsramme er korrigeret som følge af ændringer i bloktilskud og kommunal medfinansiering. Det samlede mindreforbrug for driftsrammen på sundhedsområdet udgør i alt 74,8 mio. kr. heraf udgør mindreforbrug for hospitalerne, præhospitalet og psykiatrien i alt 71,6 mio. kr. Driftsenhedernes uforbrugte midler overføres til forbrug i kommende år.

 

Det samlede mindreforbrug på 74,8 mio. kr. giver jævnfør hensigtserklæringen i budgetforlig 2016 mulighed for at konsolidere regionens økonomi ved indfrielse af leasinggæld.

 

Områderne for hospitalsmedicin og tilskudsmedicin balancerer samlet set i forhold til forudsætningerne i spareplanen. De to medicinområder er tilsammen tilført i alt 176,5 mio. kr. i 2015 til dækning af merudgifter. Der er siden spareplanens igangsættelse sket en forskydning i udgifterne mellem hospitalsmedicin og tilskudsmedicin, som det fremgår af nedenstående tabel.

 

Området for hospitalsmedicin blev tilført 105 mio. kr. ved budgetlægningen for 2015 ved at reducere tilskudsmedicin. Området for tilskudsmedicin blev med udgangspunkt i økonomiaftalen budgetlagt i henhold til prognosen fra Statens Seruminstitut for 2015.

 

 

Området for hospitalsmedicin kan melde om væsentligt færre behandlinger af patienter med Hepatitis C end tidligere forventet. Samtidig har de vedtagne besparelser på medicinområdet fået hurtigere og større effekt end antaget tidligere.

 

For tilskudsmedicin er der stadig tegn på større udgifter i efteråret 2015, selvom der er konstateret prisfald på nogle af de udgiftstunge præparater som følge af patentudløb.

 

Udviklingen på områderne for hospitalsmedicin og tilskudsmedicin vil blive uddybet på regionsrådsmødet i december 2015.

 

Praksisområdet har fortsat udgiftspres som følge af de nye overenskomster for speciallæger og tandlæger. Der er indarbejdet ekstra midler til praksisområdet i budget 2016.

 

Opfølgningen pr. 30. september 2015 viser overordnet set en udgiftsudvikling, der flugter med forudsætningerne for budgettet i 2016.

 

Socialområdet

På socialområdet forventes et samlet overskud på 13,8 mio. kr. En stor del af det forventede overskud skyldes overførte overskud fra tidligere år, som er givet som tillægsbevillinger i 2015.

 

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud.

 

Regional Udvikling

Det forventes, at der er budgetoverholdelse på samtlige bevillinger på Regional Udviklings område.  

 

Udvalgte kvalitetsmål

I kvalitetsbilaget præsenteres resultatudviklingen på udvalgte kvalitetsmål for henholdsvis udredningsret og forebyggelige genindlæggelser.

 

Med udredningsretten skal 90 % af patienterne udredes indenfor 30 dage, og alle patienter skal udredes eller modtage en udredningsplan indenfor 30 dage. Kvalitetsbilaget viser, at der på regionsniveau har været stagnation i opfyldelsen af udredningsretten, så der på alle hospitaler fortsat mangler et stykke arbejde for at nå målsætningen. Derimod nærmer hospitalerne sig målsætningen om, at alle patienter skal udredes eller have en udredningsplan indenfor 30 dage.  Dette overholdes for knap 90 % af alle patienter.

 

Igennem længere tid har der ikke været kvalitetsmæssig fremgang på kvalitetsmålet om at nedbringe andelen af forebyggelige genindlæggelser. På regionsniveau er andelen af forebyggelige genindlæggelser stabil over tid, men dette dækker over store udsving hospitalerne imellem. Både på hospitalerne og i kommunerne arbejdes der vedvarende på at reducere andelen af forebyggelige genindlæggelser.

 

Belægningssituationen

I belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger og akutafdelinger i Region Midtjylland.

 

Anlægsinvesteringer

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 178,7 mio. kr. på sundhedsområdet. Der blev overført 187,2 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2014. I bilaget anlægsinvesteringer er der en detaljeret opgørelse af anlægsprojekterne.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1, midler til konsoliderende tiltag. Der afsættes 74,8 mio. kr. til konsoliderende tiltag i form af indfrielse af leasinggæld. På regionsrådsmødet i december 2015 følges der igen op på mulighederne for igangsættelse af konsoliderende tiltag.

 

Skema 3, udmøntning af refusion af hospitalsmedicin. Udgiftsbehovet på områderne håndteres som en refusionsordning. Der foretages således revurderinger af udgiftsbehovet som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter. Der tilbageføres 36,8 mio. kr. fra hospitalernes budgetter til den centrale konto.

 

Skemaerne 2 og 4-21: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Regulering af byggeomkostningsindekset: Det foreslås, at byggeomkostningsindekset for Budget 2015 fastsættes til indeks 136,1 svarende til Danmarks Statistiks opgørelse for 2. kvartal 2015. Det medfører, at rådighedsbeløbene for 2015 reguleres fra indeks 134,0 til indeks 136,1. I vedlagte notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2015 fremgår reguleringerne på projektniveau.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Der indberettes til Social- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet en standardiseret økonomiopfølgning. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets andet regionsoverblik.

 

Rapporteringen til regionsrådet suppleres af en tæt administrativ opfølgning, der vil resultere i fremlæggelse af sager for regionsrådet, hvis opfølgningen viser en udvikling, der ikke kan håndteres administrativt.

Beslutning

Indstillingen blev tilrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

20. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af fælles akutmodtagelse

Resume

Regionsrådet gav den 27. april 2011 en bevilling til etablering af fælles akutmodtagelse på Aarhus Universitetshospital. Senere blev projektet lagt sammen med et eksisterende anlægsprojekt på samme matrikel vedrørende flytning af lægevagtvisitationen. Det samlede projekt er nu afsluttet, og der fremlægges et anlægsregnskab til godkendelse.  

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af fælles akutmodtagelse på Aarhus Universitetshospital godkendes.

Sagsfremstilling

Den 27. april 2011 gav regionsrådet en bevilling på 8,3 mio. kr. til etablering af fælles akutmodtagelse på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogadematriklen. Der havde i længere tid på Aarhus Universitetshospital været arbejdet med at kunne etablere bedre fysiske rammer for behandlingen af den akutte patient. Etableringen af en fælles akutmodtagelse havde til formål at give bedre patientbehandling, ligesom det ville kunne give et bedre arbejdsmiljø og mere effektive arbejdsgange. En fælles akutmodtagelse på Aarhus Sygehus skulle samtidig give mulighed for at afprøve og tilpasse arbejdsgange i forhold til den kommende fælles akutmodtagelse på Det Nye Universitetshospital, DNU.

 

Projektet har medført:

 

  • En renovering og indretning af lokaler til fælles akutmodtagelse
  • En flytning af Medicinsk Visitationsafsnit til skadestueområdet
  • Ambulanceoverdækning
  • Flytning af lægevagten til placering ved skadestuen.

 

Aarhus Universitetshospital havde samtidig fået en bevilling til flytning af lægevagtvisitationen på 1,899 mio. kr. Da de to anlægsprojekter var sammenhængende både geografisk og opgavemæssigt, blev de to anlægsprojekter lagt sammen til et anlægsprojekt i regionsoverblik pr. 31. marts 2014, der blev behandlet på regionsrådsmødet den 28. maj 2014.

 

Projektet har strakt sig over relativt lang tid, da der har været tale om et kompleks projekt, som har hængt sammen med øvrige anlægsprojekter på matriklen. Samtidig har aflæggelsen af regnskabet taget længere tid end normalt på grund af en vis forsinkelse i de administrative processer.

 

Bevillingen for det samlede anlægsprojekt vedrørende etablering af fælles akutmodtagelse endte efter sammenlægning af de to projekter og den løbende indeksregulering på 10,542 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et resultat på 10,165 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 0,377 mio. kr., som er tilført til regionens anlægsbudget i forbindelse med overførselssagen fra marts 2015.

 

Nedenstående tabel viser forbruget af de bevilgede midler ved regnskabsaflæggelsen samt afvigelsen mellem bevilling og forbrug. En mere detaljeret opgørelse af forbrug kan ses i vedlagte bilag.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-26-07

21. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet

Resume

Regionsrådet godkendte den 15. december 2010 et projektforslag for udvidelse af den billeddiagnostiske kapacitet på Aarhus Universitetshospital. Projektet er nu afsluttet og der fremlægges et anlægsregnskab til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskab for udvidelse af billeddiagnostisk kapacitet på Aarhus Universitetshospital godkendes.

Sagsfremstilling

Den 15. december 2010 godkendte regionsrådet et projektforslag for udvidelse af den billeddiagnostiske kapacitet på Aarhus Universitetshospital på matriklen i Skejby. Projektet havde til formål at løse de daværende kapacitetsproblemer på det billeddiagnostiske område samt sikre tilstrækkelig kapacitet frem til, at det nye universitetshospital står færdigt.

 

Projektet har omfattet en udvidelse af antallet af forberedelsesrum gennem en større ombygning. Samtidig er den Billeddiagnostiske Afdeling blevet udvidet med i alt fire undersøgelsesrum. Et undersøgelsesrum kan eksempelvis indeholde en CT-scanner, en MR-scanner, et ultralydsapparat eller et traditionelt røntgenapparat.

 

Med de løbende indeksreguleringer er anlægsbevillingen til projektet endt på 46,874 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et resultat på 46,392 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,482 mio. kr., som er tilført til regionens anlægsbudget i forbindelse med overførselssagen fra marts 2015.

 

Projektet har strakt sig over relativt lang tid, da der har været tale om et kompleks projekt, som har hængt sammen med øvrige anlægsprojekter på matriklen, og hvor der har været indkøring af meget udstyr. Samtidig har aflæggelsen af regnskabet taget længere tid end normalt på grund af en vis forsinkelse i de administrative processer.

 

Nedenstående tabel viser forbruget af de bevilgede midler ved regnskabsaflæggelsen samt afvigelsen mellem bevilling og forbrug. En mere detaljeret opgørelse af forbrug kan ses i vedlagte bilag.  

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-152-08

22. Hospitalsenheden Vest: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Regionshospitalet Ringkøbing til Ringkøbing Sundhedshus

Resume

Regionsrådet gav den 30 maj 2012 en bevilling til ombygning af Regionshospitalet Ringkøbing til Ringkøbing Sundhedshus. Projektet er nu afsluttet, og der fremlægges et anlægsregnskab til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for ombygning af Regionshospitalet Ringkøbing til Ringkøbing Sundhedshus godkendes.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2012 gav regionsrådet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ombygning af Regionshospitalet Ringkøbing således, at det var muligt at etablere et sundhedshus, som kunne rumme regionale og kommunale aktiviteter, praktiserende læger samt andre sundhedsaktører.

 

Den 24. april 2013 bevilgede regionsrådet yderligere 2,2 mio. kr. til projektet, da der var stor interesse om sundhedshuset, og der var behov for at indrette lokaler til flere lejere i sundhedshuset end, der først var regnet med.

 

For den samlede bevilling, der efter løbende indeksreguleringer endte på 12,8 mio. kr., er der gennemført fire projekter. Det er:

 

  • Udarbejdelse af helhedsplan for sundhedshuset
  • Indretning af lokaler til kommunale aktiviteter (hjemmepleje og genoptræning)
  • Indretning af lokaler til privat praktiserende tandlæger og andre sundhedsaktører
  • Renovering/udskiftning af tag.

 

Projektet er nu afsluttet. Det vedlagte anlægsregnskab viser et merforbrug på 13.777 kr., som dækkes af Hospitalsenheden Vests driftsbudget.

 

Nedenstående tabel viser forbruget af de bevilgede midler ved regnskabsaflæggelsen samt afvigelsen mellem bevilling og forbrug. En mere detaljeret opgørelse af forbrug kan ses i vedlagte bilag.  

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-12-15

23. Godkendelse af rapport og regnskab fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerheds studietur til West Hertfordshire Hospitals i London

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerheds rapport fra studietur til West Hertfordshire Hospitals i London indeholder en beskrivelse af udvalgets inputs fra turen samt de anbefalinger, udvalget ønsker at afgive på denne baggrund.  

Direktionen indstiller,

at rapport og regnskab fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerheds studietur til West Hertfordshire Hospitals i London godkendes.

Sagsfremstilling

Rapport

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed besøgte på sin studietur til London West Hertfordshire Hospitals. I den vedlagte rapport beskrives de inputs, som udvalget fik på turen.

 

Udvalget bemærkede sig følgende hovedpointer vedrørende patientsikkerhedsarbejdet på West Hertfordshire Hospitals:

 

Patienterne er i centrum

Udvalget har gennem hele besøget kunnet konstatere, at hospitalet har en overordnet tilgang om, at patienterne og patientsikkerheden skal sættes først. Hospitalsledelsen har været meget klar i deres udmeldinger og handlinger i forhold til at kommunikere til personalet, at patienterne skal sættes først. At denne prioritering har haft effekt ned i organisationen har været tydelig for udvalget i dialogen med ledelse og personale på besøgene på de forskellige afdelinger på hospitalet.

 

”Onion”-konceptet

"Onion" er en metode til at analysere utilsigtede hændelser af betydning for patientsikkerheden, som giver ledelsen og personalet den nødvendige forståelse af et problem og dertil knyttede handlemuligheder. Metoden stiller samtidig krav om omgående handling i forhold til at få fjernet problemårsagerne. På hospitalet mødes hospitalsledelse, driftsledere og menigt personale hver morgen kl. 8.15 – også i weekenden - i 15-30 minutter. Det er ikke alle afdelinger, der deltager hver dag, da man deltager efter behov. Det er ofte menigt personale, der har taget et ”løg” med i form af en oplevelse af betydning for patientsikkerheden. Løget bliver nu pillet i fællesskab, problemets kerne defineres, og en handleplan skal herefter kunne gennemføres i løbet af kort tid.

 

Udvalget har overværet to "onion" møder, hvor udvalget kunne konstatere, at møderne fungerer. Indtrykket er, at "onion" har katalyseret en udvikling af den sundhedsprofessionelle kultur i en retning bort fra silotænkning over i en fællesskabsbevidsthed på tværs af hospitalet, hvor patienternes tarv sættes forrest. Det er også udvalgets opfattelse at "onion" er et udtryk for inddragelse af personalet og de rådende arbejdsforhold på en måde, der garanterer en åben og ærlig dialog mellem personale og ledelse om arbejdsmiljøet og de risici, både patienter og personale møder. Ledelsens klare konklusion og melding om aktion snarest muligt var for udvalget en særdeles positiv observation.

 

Vigtigheden af den menneskelige faktor

Udvalget bemærkede, at de relativt dårligere fysiske rammer på West Hertfordshire Hospitals ikke betyder, at patientsikkerhedsarbejdet er nedprioriteret, indtil disse forhold er forbedret. Tværtimod arbejdes der målrettet med at forbedre sikkerheden inden for de givne rammer.  Her er ”Onion” også en vigtig del, idet en del af de problemstillinger, der bringes frem på møderne netop handler om de fysiske rammers betydning i forhold til patientsikkerheden. Man har formået at skabe et engagement og en fællesskabsfølelse på tværs af  hospitalet på trods af de dårlige fysiske rammer. I forbindelse med udvalgets besøg på de forskellige afdelinger på hospitalet sås det tydeligt, at personalet var meget optaget af at forbedre kvaliteten og sikkerheden for patienterne. 

 

Løbende evaluering og autorisation af læger og andet sundhedspersonale

Udvalget noterede sig det engelske system med løbende evaluering og regelmæssig krav om fornyelse af autorisation for læger (samt fra oktober 2015 sygeplejersker og jordemødre).

 

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed vil fremkomme med eventuelle anbefalinger vedrørende arbejdet med patientsikkerhed i Region Midtjylland i forbindelse med udvalgets afsluttende rapport. 

 

Regnskab

Regionsrådet har tidligere godkendt et budget for studieturen på 83.450 kr. Regnskabet viser, at udgifterne til studieturen beløber sig til i alt 70.927 kr. Udgifterne fordeler sig på følgende måde:

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-15

24. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende dermatologer *

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende dermatologer.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 3. november 2015 anmodet om en drøftelse vedrørende dermatologer.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

 

"I en debat med psoriasisforeningen blev vi gjort opmærksomme på at vi har uddannet en del dermatologer, men ikke oprettet stillinger til dem.

 

Jeg vil gerne have en drøftelse af dette, set i lyset af at vi har stor mangel på dem.

 

Vi dækker også Region Nordjylland, og det bør være muligt at oprette stillinger for den mellemregionale afregning.

 

Alternativt sender vi dem til andre regioner."

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede, at administrationen udsender et notat til regionsrådet, der beskriver situationen i forhold til dermatolog-området.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-233-12

25. Orientering om afsluttet anlægsregnskab for Gudenå Hospice, Brædstrup

Resume

Der foreligger revideret anlægsregnskab for Gudenå Hospice, og det viser en nettoudgift på 29.827.533 kr. Bestyrelsen for Gudenå Hospice har godkendt regnskabet, som forelægges til orientering for regionsrådet. Region Midtjylland stillede i forbindelse med etablering af hospice garanti for optagelse af lånet hos Kommunekredit.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet revisorpåtegnet anlægsregnskab for etablering af Gudenå Hospice, Brædstrup, som fremlægges til orientering. Regnskabet skal ikke godkendes af regionsrådet, da det er den selvejende institution Gudenå Hospice, der er bygherre. Regionsrådet gav på møde den 29. maj 2013 tilsagn om at stille garanti for optagelse af lån hos Kommunekredit til finansiering af køb af ejendom og indretning af hospice. Region Midtjylland indgik den 31. oktober 2013 driftsoverenskomst med den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Gudenå Hospice påbegyndte driften primo april 2015, og rummer aktuelt ni hospicepladser.

 

Anlægsregnskabet viser bruttoudgifter på i alt 36.091.169 kr. og nettoudgifter på i alt 29.827.533 kr. Indtægterne i anlægsregnskabet er på i alt 6.263.636 kr. og hidrører fra donationer, eksterne aktører samt etableringstilskud fra det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Anlægsudgiften holder sig inden for de betingelser, der er stillet af Region Midtjylland i forbindelse med optagelse af lånet.

 

Det udarbejdede anlægsregnskab er ifølge revisorerklæringen i overensstemmelse med retningslinjerne i Region Midtjyllands kasse- og regnskabsregulativ og regionsrådets beslutninger, ligesom de etablerede forretningsgange og kontroller, der understøtter dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter m.v.

 

Bestyrelsen for Gudenå Hospice har godkendt anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen, Flemming Knudsen, Lone Langballe og Conny Jensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen