Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. januar 2015 kl. 13:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 15.05.


Sagnr.: 1-21-78-4-14

33. Initiativer til sikring af økonomisk balance i 2015 samt udarbejdelse af sparekatalog 2016-2019

Resume

Der fremlægges en redegørelse for de økonomiske udfordringer i budget 2015, budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019.

 

Redegørelsen viser, at der er en ubalance i 2015 på i alt 205-230 mio. kr. og en ubalance i 2016 på 386 mio. kr. stigende til 660 mio. kr. i 2019.  

 

Der fremlægges en plan for udarbejdelse af nødvendige initiativer for budget 2015 og udarbejdelse af sparekatalog for budget 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Herudover fremlægges rammer for udarbejdelse af sparekatalog samt tidsplan for den fremadrettede proces.

Direktionen indstiller,

at der udarbejdes forslag til nødvendige initiativer til løsning af ubalancen i 2015,
at der udarbejdes et sparekatalog med følgende sparemål: 386 mio. kr. i 2016, 460 mio. kr. i 2017, 551 mio. kr. i 2018 og 660 mio. kr. i 2019,
at rammerne for udarbejdelse af sparekatalog for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 godkendes, og
at tidsplanen for behandling af budget 2015, budget 2016 og budgetoverslagsårene godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for 2015 konstaterede forligspartierne, at der i 2015 er en økonomisk udfordring på 80-90 mio. kr. ud over det, der allerede er indarbejdet i budget 2015.

 

Samtidig lagde regeringens sundhedsudspil pr. 21. august 2014 op til, at der over de næste fire år afsættes yderligere 5 mia. kr. til sundhedsområdet.

 

Det fremgår af budgetforliget, at forligspartierne samles efter vedtagelsen af finansloven for 2015 med henblik på stillingtagen til, hvordan eventuelle ekstra midler på sundhedsområdet skal udmøntes set i lyset af de budgetmæssige udfordringer for budget 2015. 

 

I det vedlagte notat ” Økonomiske udfordringer i budget 2015, budget 2016 og overslagsårene 2017-2019” redegøres der for regionens økonomiske udfordringer i 2015 og de kommende år.

 

Nødvendige initiativer til løsning af ubalancen i 2015

I notatets afsnit 3 redegøres der for udfordringerne i budget 2015. Udfordringerne er løbende beskrevet i økonomirapporterne for 2014. Det fremgår, at der er en ubalance i 2015 på i alt 205-230 mio. kr. inklusive tilskudsmedicin.

 

Administrationen fremlægger forslag til nødvendige initiativer til løsning af ubalancen i 2015. Forslag hertil fremlægges for forretningsudvalget den 17. februar og regionsrådet den 25. februar 2015.

Udarbejdelse af sparekatalog for budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019

I notatets afsnit 4 er der redegjort nærmere for udfordringerne i budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

 

Tabel 1 viser udfordringerne i de enkelte år.

 

  

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, er der en ubalance på 386 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i 2019. Heri er indeholdt hospitalernes ekstraordinære produktivitets- og sparekrav på 337 mio. kr. i 2019 til finansiering af investeringsplanen, som er besluttet i budgetforlig 2013. Hidtil har forudsætningen været, at en del af de ekstraordinære krav kunne indfries ved at prioritere økonomiaftalens realvækst til meraktivitet. Det må forventes, at alle de ekstraordinære krav til hospitalerne skal leveres som besparelser.

 

For at skabe balance i budget 2016 og budgetoverslagsårene er der behov for at gennemføre en spareplan med ovenstående sparemål.

 

Spareplanen er nødvendig for at finansiere: 

 • Den økonomiske udfordring i budget 2015
 • Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger
 • Effektiviseringskrav som følge af sygehusbyggerierne og med sigte på at fastholde investeringsplanen 2015-2023.

 

Hospitalerne skal fortsat levere effektiviseringsgevinster som aftalt i budgetforlig 2013 som følge af nybyggerier og større ombygninger. I notatets afsnit 5 er anvendelsen af effektiviseringsgevinsterne skitseret. Her vil der i 2019 være midler til rådighed, der kan medgå til finansiering af medicin, nye behandlinger, merudgifter som følge af forsinkelser i byggerierne samt andre områder. Med de nuværende forudsætninger er der plads til en buffer på 188 mio. kr. i 2019.

 

Rammerne for udarbejdelse af sparekatalog

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 gennemføres besparelser, der kan sikre strukturel balance mellem indtægter og udgifter på kort og mellemlangt sigte. I den forbindelse bliver det relevant, at regionsrådet får en overordnet og grundig drøftelse af budget 2016 med et særligt fokus på det generelle serviceniveau, den overordnede organisering af sundhedsvæsenet, effektiviseringer og den overordnede kapacitetsudnyttelse.

 

Der udarbejdes et sparekatalog indenfor følgende rammer: 

 1. Akutplanens principper om fem akuthospitaler.
 2. Der kan lægges op til ændringer af øvrige elementer i struktur og servicemål i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, specialeplanen og den præhospitale plan med efterfølgende ændringer som f.eks. omstillingsplanen.
 3. Der arbejdes med LEON-princippet blandt andet i regi af praksisplan og sundhedsaftale. Princippet indebærer, at behandlingen altid skal tilbydes på det laveste effektive omsorgsniveau, og princippet er med til at reducere spild mest muligt.
 4. Der kan lægges op til en revision af investeringsplanen.
 5. Ændringsforslag til vedtagne politiske planer og andre politiske beslutninger skal beskrives tydeligt, og de enkelte ændringsforslag skal godkendes politisk, inden de gennemføres.
 6. De somatiske hospitaler og psykiatrien skal levere aktivitet, der giver værdi for patienten - under hensyntagen til, at regionen leverer den forudsatte aktivitetsværdi, så indtægtsrammen vedrørende den statslige aktivitetspulje og den kommunale medfinansiering holdes.
 7. Forslag skal lægge vægt på, at behandlingen foregår på patientens præmisser og med den bedste kvalitet hver gang.

 

Tidsplan for behandling af budget 2015, budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019

Der er følgende plan for den fremadrettede proces for behandling af budget 2015, budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017–2019:

 

Aktivitet

Dato

Forligspartierne drøfter budget 2015, budget 2016 og overslagsår 2017-2019

13. januar 2015

Forretningsudvalget og regionsrådet godkender de økonomiske rammer, principper og tidsplan for midlertidige besparelser i budget 2015 samt spareplan for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019

19. og 28. januar 2015

Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges forslag til nødvendige budgetreguleringer i 2015 med henblik sikring af økonomisk balance

17. og 25. februar 2015

Sparekatalog for 2016–2019 sendes i høring i MED- systemet.

Sparekataloget sendes samtidig til orientering til regionsrådets medlemmer

Høringsperiode: fra onsdag den 29. april og med sidste frist for aflevering fredag den 8. maj 2015

Ekstraordinært møde i RMU om sparekataloget

12. maj 2015

Budgetseminar for regionsrådet, hvor sparekataloget 2016–2019 fremlægges

20. maj 2015

Møde i forligskredsen om sparekataloget 2016-2019 inden behandling i forretningsudvalg og regionsråd

9. juni 2015, kl. 13

Forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Der træffes endelig beslutning om hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.

Det forventes, at Danske Regioner og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2016, som kan indgå i drøftelserne.

16. og 24. juni 2015

 

 

 

Forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019

14. og 26. august 2015

Budgetforligsdrøftelser

2. september 2015

Forretningsudvalget og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019

22. og 30. september 2015

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-2-15

34. Tidsplan og proces i forbindelse med ansættelse af regionsdirektør *

Resume

I forbindelse med regionsdirektør Bo Johansens fratrædelse pr. 30. september 2015 skal stillingen som regionsdirektør opslås og besættes.

 

Beslutning om ansættelse af en regionsdirektør træffes af regionsrådet.

 

I henhold til retningslinjer ved besættelse af stillingen som regionsdirektør skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg og tilknyttes en række tilforordnede.

 

Forretningsudvalget skal udpege fem medlemmer til bedømmelsesudvalget.

 

Forretningsudvalget skal tage stilling til, hvordan ansættelsesprocessen gennemføres.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender det vedlagte forslag til tidsplan,

 

at forretningsudvalget udpeger medlemmer til bedømmelsesudvalget, og

 

at forretningsudvalget overvejer, om der skal tilknyttes eksterne parter til ansættelsesprocessen, herunder hvilke opgaver en ekstern part i givet fald skal løse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsdirektør Bo Johansens fratrædelse pr. 30. september 2015 skal stillingen som regionsdirektør opslås og besættes.

 

Regionsrådet har den 12. marts 2008 besluttet retningslinjer ved besættelse af stillingen som regionsdirektør og øvrige medlemmer af direktionen.

 

I henhold til disse retningslinjer skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg med følgende sammensætning:

Fem medlemmer af forretningsudvalget (inklusive regionsrådsformanden, som er formand for udvalget).

 

Der tilknyttes følgende tilforordnede til bedømmelsesudvalget:

De øvrige direktionsmedlemmer.

To til tre medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i Regions- MEDudvalget blandt medarbejderrepræsentanter, der dækker det pågældende direktionsområde.

En til to ledelsesrepræsentanter fra det pågældende direktionsområde (udpeget af direktionen).

 

Der afholdes fælles ansættelsessamtaler, hvor såvel bedømmelsesudvalget som de tilforordnede deltager.

 

De tilforordnede tilkendegiver deres holdning til bedømmelsesudvalget, hvorefter bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til forretningsudvalget. Ved uenighed i bedømmelsesudvalget og/eller blandt de tilforordnede forelægges mindretallets synspunkter sammen med indstillingen til forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget udarbejder indstilling til regionsrådet, som har ansættelseskompetencen.

 

Der kan til indstillingen vedlægges en eventuel mindretalsudtalelse fra medlemmer af forretningsudvalget, bedømmelsesudvalget og/eller de tilforordnede.

 

Sekretariatsbetjeningen sker fra Koncern HR  

Der vedlægges et forslag til tidsplan for gennemførelse af ansættelsesprocessen.

 

Bo Johansen fratræder den 30. september 2015, men med overførsel af ferie optjent tidligere år samt aftale om, at ferie optjent i 2015 også afvikles inden fratræden er Bo Johansens sidste arbejdsdag den 30. juni 2015. Administrationen foreslår derfor, at stillingen bliver opslået til besættelse pr. 1. august 2015.  

 

I forbindelse med ansættelser i koncernledelseskredsen, herunder direktøren med særligt ansvar for sundhedsområdet, er ansættelsesprocessen bortset fra i to tilfælde blevet gennemført uden bistand fra eksterne parter.

 

Personprofiltest af de ansøgere, der er blevet indkaldt til 2. samtalerunde er gennemført af konsulentfirmaet People Tools.

 

Forretningsudvalget kan beslutte, at der i forbindelse med ansættelsen af en kommende regionsdirektør tilknyttes en ekstern part, der kan indgå i hele eller dele af ansættelsesprocessen – jf. nedenfor:

 

 • Udarbejde stillingsannoncen

 • Foreslå/beslutte, hvor stillingen skal opslås

 • Gøre relevante ansøgere opmærksomme på stillingen

 • Modtage ansøgninger og videreformidle disse til bedømmelsesudvalg og tilforordnede

 • Indgå i dialogen om hvilke ansøgere, der skal indkaldes til samtale

 • Deltage i samtaler med ansøgere

 • Indgå i dialogen med bedømmelsesudvalget om hvilken ansøger, der skal foreslås ansat.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at det vedlagte forslag til tidsplan godkendes,

 

at bedømmelsesudvalget består af formanden samt to personer, som udpeges af A, B, F, Ø og to personer, der udpeges af C, O, V, og

 

at der ikke tilknyttes eksterne parter til ansættelsesproceduren (udover test).

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-1-14

35. Anmodning om orlov fra regionsrådet

Resume

Regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra den 29. januar 2015 til og med den 4. marts 2015.

 

Det indstilles, at 1. stedfortræder for Venstre Palle Quistgaard indtræder i stedet.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender, at regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard af arbejdsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra den 29. januar 2015 til og med den 4. marts 2015,

 

at regionsrådet godkender, at betingelserne for, at Palle Quistgaard, der er 1. stedfortræder for Venstre, indtræder i regionsrådet i stedet, er til stede, og

 

at Arne Lægaard indtræder som medlem af forretningsudvalget fra den 29. januar 2015 til og med den 4. marts 2015.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard (V) har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra den 29. januar 2015 til og med den 4. marts 2015.

 

Det fremgår af § 15 i Lov om kommunernes styrelse, at når formanden får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen gælder også for regionsrådene.

 

Palle Quistgaard, Borresøvej 4, Sejs, 8600 Silkeborg, er i valgbogen for regionsrådsvalget den 19. november 2013 anført som 1. stedfortræder på Venstres liste. Det indstilles på den baggrund, at Palle Quistgaard indtræder som stedfortræder i regionsrådet.

 

Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er tilstede.

 

Når det ordinære medlem af regionsrådet på ny kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af regionsrådet.

 

For så vidt angår Ib Bjerregaards udvalgsposter besættes disse i fraværsperioden efter beslutning i valggruppen, jf. styrelseslovens § 28 stk. 2.

 

Venstre har udpeget Arne Lægaard til at varetage Ib Bjerregaards post i forretningsudvalget.

Beslutning

Ib Bjerregaard var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

36. Aarhus Universitetshospital: Anlægsregnskab for anlægsprojektet "Ny teknologi i sygeplejen"

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsprojektet "Ny teknologi i sygeplejen" på Aarhus Universitetshospital. Projektets budget og regnskab er i balance.  

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for ny teknologi i sygeplejen på Aarhus Universitetshospital godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2008 blev det aftalt, at der skal anvendes 50 mio. kr. til at etablere ”et moderne sengeafsnit i gamle lokaler” på regionens hospitaler. Hensigten var at indføre teknologier i sengeafsnittene, som kunne lette dagligdagen for personalet og patienterne. Der blev i rammebevillingen til medicoteknisk udstyr for 2008 reserveret 50 mio. kr. til dette formål.

 

Aarhus Universitetshospital fik i den forbindelse en bevilling på 14,760 mio. kr. til formålet. Det var før den organisatoriske sammenlægning af hospitalerne i Aarhus til Aarhus Universitetshospital, hvorfor bevillingen ikke omfattede Skejby-matriklen, der fik en selvstændig bevilling.

 

Hospitalet har anvendt en stor del af midlerne til at udskifte gamle manuelle senge med el-senge. Desuden er der anvendt en del af midlerne til at opsætte loftlifte på sengestuer, hvor pladsen var så trang, at arbejdet med gulvlifte gav uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Investeringen har medført, at antallet af arbejdsulykker, der relateres til patientforflytninger, er faldet med 22 % fra 2012-2014. Ved en rundspørge blandt personalet på stort set alle hospitalets sengeafsnit nævnes el-senge og loftlifte som det, der har medvirket til at løfte det fysiske arbejdsmiljø mest indenfor de seneste år.

 

Anlægsregnskab

I nedenstående tabel fremgår det overordnede anlægsregnskab for projektet: 

[image]    

Den samlede bevilling er på 14,8 mio. kr., og det samlede forbrug blev på 14,8 mio. kr. Projektets budget og regnskab er i balance.  

Vedlagt sagen er et underskrevet anlægsregnskab samt revisionserklæring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-14

37. Tidsplan rapportering 2015 for opfølgning på mål i budgettet

Resume

Regionsrådet godkender hvert år en tidsplan for den løbende opfølgning på mål i budgettet. Formålet med rapporteringen er at give regionsrådet indsigt og overblik over opfølgningen på økonomi, aktivitet, kvalitets- og servicemålene i budgettet. Det foreslås, at der i 2015 udarbejdes seks rapporteringer til regionsrådet. Rapporteringen til regionsrådet suppleres af en tæt administrativ opfølgning, som vil resultere i fremlæggelse af sager for regionsrådet, hvis opfølgningen viser en udvikling, der ikke kan håndteres administrativt.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for rapportering 2015 for opfølgning på mål i budgettet godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkender hvert år en tidsplan for den løbende opfølgning på mål i budgettet. Formålet med rapporteringen er at give regionsrådet indsigt og overblik over opfølgningen på økonomi, aktivitet, kvalitets- og servicemålene i budgettet.

 

Grundlæggende er det tanken, at arbejdet med afrapportering til regionsrådet i 2015 er en videreførelse af den tætte opfølgning på økonomi, aktivitet, kvalitets- og servicemål og anlæg, der skete i 2014.

 

I 2014 blev der udarbejdet i alt seks rapporter: Fire regionsoverblik indeholdende en overordnet status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen og to sundhedsoverblik, hvor der gives status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. I de to sundhedsoverblik indgår ledelsesberetninger fra hospitalerne.

 

Grundstrukturen i rapporteringen i 2015 vil følge modellen fra 2014 dog med tre ændringer:

 

 • Første sundhedsoverblik flyttes fra 30. april til 28. februar.
 • Der vedlægges belægningsoversigter til de seks rapporteringer.
 • Opfølgning på servicemål for pakkeforløb for hjerteområdet og kvalitetsmål for alle pakkeforløb på kræftområdet indgår i rapporteringen.

 

Sundhedsoverblikket pr. 28. februar fremlægges for regionsrådet i april og kan fungere som en indledning for drøftelserne vedrørende budget 2016 i maj måned.

 

Belægningsoversigterne vil fra 2015 blive tilføjet belægningstal for de kirurgiske afdelinger foruden de medicinske afdelinger og akutafdelinger, således at regionsrådet får et indblik i belægningssituationen og belastningen på plejepersonalet. Frekvensen vil følge de seks årlige rapporteringer og vil afløse de hidtil udsendte ugentlige belægningsopgørelser, så regionsrådet kan drøfte belægningen sammen med den øvrige målopfølgning.

 

 

Opfølgning på pakkeforløb indgår i rapporteringen, således at regionsrådet får mulighed for at drøfte dette område sammen med den øvrige målopfølgning.

 

Dermed bliver tidsplanen for rapporteringen:

 

 • Sundhedsoverblik opfølgning pr. 28. februar: Regionsrådet i april.
 • Regionsoverblik pr. 31. marts: Regionsrådet i maj.
 • Regionsoverblik pr. 30. juni: Regionsrådet i august.
 • Sundhedsoverblik pr. 31. august: Regionsrådet i oktober.
 • Regionoverblik pr. 30. september: Regionsrådet i november.
 • Regionsoverblik pr. 31. oktober: Regionsrådet i december.

Tidsplanen for rapporteringen, og hvilke bilag der er med, fremgår af tabellen herunder.

Det fremgår af budget 2015, at de økonomiske udfordringer i 2015 og frem nødvendiggør, at den økonomiske udvikling følges meget tæt. Der kan derfor være behov for månedlige rapporteringer over den økonomiske udvikling på udvalgte områder, hvor der er en særlig budgetusikkerhed.

 

På den baggrund vil der sideløbende med rapporteringen til regionsrådet være en tæt administrativ opfølgning med særligt fokus på økonomien. Der udarbejdes således yderligere tre økonomioversigter til administrativt brug, som supplerer de seks rapporteringer til regionsrådet. De ekstra økonomioversigter vil alene vedrøre de udvalgte områder, der er nævnt i budgetforliget, eller områder hvor der opstår ubalancer, som vil kræve tilsvarende fokus. De områder, der er tale om f.eks. hospitalsmedicin, samhandel og behandling på privathospitaler, er alle områder, der indgår i kompliceret samspil med hospitalernes økonomi. Økonomioversigterne vil derfor blive fremlagt for Lederforum for økonomi, hvor hospitalsdirektørerne er repræsenteret. Igennem dette forum vil der være et partnerskab omkring budgetopfølgningen og tilpasning af budgetrammerne. Hvis den tætte administrative opfølgning viser en ugunstig udvikling, vil regionsrådet blive orienteret, og såfremt der opstår problemstillinger, som ikke kan håndteres i Lederforum for økonomi, vil der blive fremlagt særskilte sager til regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-188-11

38. Orientering om tilbagemelding på ansøgning om deponeringsfritagelse for OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU

Resume

Region Midtjylland har modtaget svar på ansøgning om deponeringsfritagelse for OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU. Af svaret fremgår det, at projektet har opnået en deponeringsfritagelse i 2015 på 121,3 mio. kr. Deponeringsfritagelsen udgør omtrent en femtedel af den manglende deponeringsfritagelse, og svarer til regionens årlige deponeringsbeløb de næste 5 år.

Direktionen indstiller,

at svaret fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning om deponeringsfritagelse til OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU-projektet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2014 modtog Region Midtjylland svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning om deponeringsfritagelse til OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU. Af svaret fremgår det, at Region Midtjylland har modtaget deponeringsfritagelse til projektet i 2015 på 121,3 mio. kr. Svaret er vedlagt sagsfremstillingen.

 

I økonomiaftalen for 2015 blev der afsat en pulje på 400 mio. kr. til deponeringsfritagelse. Region Midtjylland ansøgte blandt andet puljen med OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center i DNU, og her har regionen nu modtaget deponeringsfritagelse på 121,3 mio. kr. i 2015.

 

Den samlede deponeringsforpligtelse for projektet er på 784,3 mio. kr. (se tabel 1), hvoraf der tidligere er meddelt deponeringsfritagelse på 158,3 mio. kr., som kan videreføres til 2015. Der er derfor ansøgt om deponeringsfritagelse for det resterende beløb på 626 mio. kr.  

 

[image]

 

Den meddelte deponeringsfritagelse på 121,3 mio. kr. udgør omtrent en femtedel af den manglende deponeringsfritagelse og svarer til regionens årlige deponeringsbeløb de næste fem år. Får regionen en tilsvarende deponeringsfritagelse i årene 2016-2019, så har regionen dermed deponeringsfritagelsen for projektet på plads.

 

Det blev i forbindelse med svaret på deponeringsansøgningen gjort klart, at den meddelte deponeringsfritagelse for 2013 ikke kan pl-fremskrives, som regionen ellers havde håbet.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen