Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 20. oktober 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.05.


Sagnr.: 0-4-2-09

11. Ændring af styrelsesvedtægten

Resume

En midlertidig ændring i regionsrådets styrelsesvedtægt giver hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diæter til stedfortrædere ved alle typer af lovligt forfald.

Direktionen indstiller,

at ændringer i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i maj 2014, at der skal indkaldes stedfortræder, når et medlem har lovligt forfald fra et regionsrådsmøde uanset årsagen til og varigheden af fraværet.

 

Det følger af vederlagsbekendtgørelsen, at stedfortrædere, som indkaldes, fordi medlemmet har forfald på grund af sygdom og inhabilitet, kan få diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mens stedfortrædere, som indkaldes på grund af andre typer af lovligt forfald som f.eks. varetagelse af andre offentlige hverv, kun kan få vederlag beregnet som en forholdsmæssig andel af et ordinært medlems honorar.

 

Da denne forskel ikke er praktisk håndterbar, besluttede regionsrådet at sende en ansøgning om dispensation til det nuværende Social- og Indenrigsministerium med henblik på at få lov til at benytte samme principper for honorering ved alle typer af lovligt forfald.

 

Ministeriet har nu meddelt dispensation for indeværende valgperiode, hvorfor styrelsesvedtægten midlertidigt skal ændres.

 

Ændringerne er foretaget i styrelsesvedtægtens § 3 og i en ny midlertidig bestemmelse i § 15, som er gældende indtil den 31. december 2017. Ændringerne er vist i det vedlagte bilag.

 

Da ændringer i styrelsesvedtægten skal godkendes på to på hinanden følgende regionsrådsmøder, vil sagen blive behandlet igen på regionsrådets møde i november 2015.

 

Ændringen af styrelsesvedtægten har ingen konsekvenser for regionsrådets forretningsorden, der er vedlagt til orientering. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-44-07

12. Ligestillingsredegørelse 2015

Resume

Region Midtjyllands ligestillingsredegørelse for 2015 viser, at regionen lever op til ligestillinglovens krav om f.eks. kønssammensætning ved nedsættelse af råd og nævn, og der er fokus på kønsligestilling i medarbejdersammensætningen, og når der udarbejdes kommunikationsmateriale.

 

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give offentligheden indblik i ligestillingssituationen med henblik på at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes politisk.

Direktionen indstiller,

at ligestillingsredegørelsen 2015 for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til Ligestillingsministeren. Redegørelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

 

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne et indblik i ligestillingssituationen og sætte fokus på at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

 

I henhold til ligestillingsloven er regionen forpligtet til at arbejde for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. I ligestillingslovens § 4 står desuden, at offentlige myndigheder, inden for deres område, skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

 

I ligestillingsredegørelsen for 2015 er der fokus på, om kommuner og regioner arbejder strategisk med ligestilling, om der er udarbejdet en ligestillingspolitik, og om der arbejdes med ligestillingsvurderinger, når der udarbejdes politiske indstillinger og ved sammensætningen af råd, nævn og udvalg.

 

Region Midtjylland lever op til ligestillingslovens krav om f.eks. kønssammensætning ved nedsættelse af råd og nævn, og der er fokus på kønsligestilling i medarbejdersammensætningen, og når der udarbejdes kommunikationsmateriale. Region Midtjylland har ikke udarbejdet en selvstændig ligestillingspolitik. Arbejdet med ligestilling i Region Midtjylland er forankret i mangfoldighedsindsatsen, som blev godkendt af regionsrådet den 20. maj 2009. Region Midtjylland lever således op til kravene i ligestillingsloven og arbejder aktivt med ligestilling og mangfoldighed.

 

Mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland har følgende tre hovedindsatsområder:

 

  • ligestilling
  • etnisk ligestilling
  • handicap


Med hensyn til ligestilling er det Region Midtjyllands mål, at:

 

  • medvirke til at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens arbejdspladser på såvel medarbejder- som lederniveau
  • følge udviklingen vedrørende kønsligestilling
  • arbejde med nye initiativer f.eks. fokus på rekruttering af mænd i typiske kvindefag

 

Region Midtjylland følger jævnligt udviklingen vedrørende ligestilling. Dette sker blandt andet i den årlige personaleredegørelse, årsrapporter og i den følgegruppe, som Regions-MEDudvalget har nedsat vedrørende Det Sociale Kapitel og mangfoldighedsindsatsen.

 

Når alle kommuner og regioner pr. 1. november 2015 har indberettet deres redegørelser, er det muligt at sammenligne med andre kommuner og regioner inden for en række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspiration til det fremtidige ligestillingsarbejde.

 

Ligestillingsredegørelsen for 2015 indeholder blandt andet oplysninger om kønsfordelingen i medarbejderstaben, antal topchefer, chefer og ledere.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen