Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 21. april 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Den lukkede dagsorden blev behandlet efter punkt 1 på den åbne dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 13.10.


Sagnr.: 1-22-78-5-14

18. Region Midtjyllands Årsregnskab 2014

Resume

Regionen Midtjyllands omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på i alt 17,3 mio. kr.

 

Regionen overholder budgetloven på Sundhed og Regional Udvikling og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

 

På Sundhed viser resultatet for nettodriftsudgifter et overskud på 146 mio. kr. Overskuddet svarer til 0,7 % af nettodriftsudgifterne til Sundhed. Regionen lever op til de aktivitetsmæssige forudsætninger i 2014.

 

På Social- og Specialundervisning er der et omkostningsbaseret overskud på 3,9 mio. kr.

 

På Regional Udvikling viser resultatet for nettodriftsudgifter et overskud på 68,5 mio. kr.

 

Regionens resultat for 2014 vurderes overordnet at være tilfredsstillende.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands årsregnskab 2014 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og 

 

at revisionens påtegning af årsregnskab 2014 forelægges regionsrådet, når den foreligger i august 2015.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands årsregnskab 2014 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.

 

Årsrapport 2014 indeholder:

 • Ledelsesberetning om regionens økonomi, aktivitet, udfordringer, ressourcer, organisation, ydelser, effekt, omdømme, samfundsansvar og risikostyring.

 • Områdernes beretninger vedrørende Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling

 • Årsregnskab og noter: Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse og noter hertil.

  

Sundhed: Økonomiaftalen og resultat for nettodriftsudgifter

Region Midtjyllands andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer udgør 21.973 mio. kr. Regnskabet viser nettodriftsudgifter før renter og afdrag for 21.827 mio. kr. I forhold til økonomiaftalen viser resultatet for nettodriftsudgifter et overskud på 146 mio. kr., som svarer til 0,7 % af nettodriftsudgifterne. Region Midtjylland overholder budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

 

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i økonomiaftalen med regeringen. Alle driftsenheder har under ét overholdt de afgivne bevillinger til drift og anlæg. Der har været plads til at afholde udgifter for 39,3 mio. kr. til fremrykning af it-anskaffelser m.v.

 

På det somatiske område forudsætter økonomiaftalen en aktivitetsstigning på 2,4 % i behandlingen af regionens borgere. Der har været en aktivitetsstigning på i alt 2,9 %, og regionen får dermed udbetalt statens aktivitetsafhængige pulje på 277,5 mio. kr.

 

I psykiatrien har der været en stigning i antal personer i behandling på 11 %. Antallet af ambulante besøg er steget med 22 %.

 

Regionen har afholdt bruttoanlægsudgifter på 2,5 mia. kr. Kvalitetsfondsprojekterne udgør 1,8 mia. kr.

 

Social- og Specialundervisning: Omkostningsbaseret regnskabsresultat 
Regnskabsresultatet viser et omkostningsbaseret overskud på 3,9 mio. kr.

 

Der har været en faldende efterspørgsel efter de regionale boformer fra kommunerne. Kapaciteten på bo- og døgntilbud er reduceret med 21 pladser. Belægningen på de regionale bo- og døgntilbud har været på 97,7 %. På dag- og aktivitetstilbud har belægningen været på 101,7 %.

 

Regional Udvikling: Resultat for nettodriftsudgifter 
På Regional Udvikling er resultatet for nettodriftsudgifter på 68,5 mio. kr.

 

Overskuddet anvendes til at afvikle den negative egenkapital, som skyldes budgetloven og ændring i konteringsreglerne for projekttilsagn. Den negative egenkapital vedrørende tilsagnsmidler er afviklet ved overskud i 2013 og 2014.

 

Region Midtjylland overholder budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

 

Likviditet
Ved udgangen af året er regionens likvide midler på 713 mio. kr.

 

I 2014 er gennemsnitslikviditeten på 1.887 mio. kr., hvilket svarer til 1.477 kr. pr. indbygger.

 

I 2013 var gennemsnitslikviditeten på 2.044 mio. kr., hvilket svarer til 1.607 kr. pr. indbygger.

 

Faldet i gennemsnitslikviditeten på 157 mio. kr. skyldes nettovirkningen af overskud på driften og øgede udgifter i forbindelse med den høje anlægsaktivitet i 2014. Hertil kommer, at regionen har udgifter til renter og afdrag, som ikke fuldt ud er finansieret af bloktilskuddet. Refinansiering af afdrag er kun delvist finansieret ved optagelse af lån, hvilket betyder et forbrug af likviditet.

 

Regnskabsbemærkninger 

Regnskabsbemærkninger kan ses på regionens hjemmeside. Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.

 

Økonomistyring: Budgetlov, omkostningsbaseret og udgiftsbaseret regnskab

Budgetloven skærper kravet til regionens økonomistyring, og der er sanktionsmuligheder overfor regionerne.

 

Budget og regnskab for alle tre kredsløb skal opgøres efter det omkostningsbaserede princip.

 

Men økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen er udgiftsbaseret, så regionerne skal overholde de aftalte rammer for nettodriftsudgifter i budget og regnskab på Sundhed og Regional Udvikling.

 

Det udgiftsbaserede regnskab fokuserer på udgifter og indtægter i det år, hvor transaktionen finder sted. I det udgiftsbaserede regnskab er der fokus på årets likviditetsforbrug. 

 

På Social- og Specialundervisning er økonomien baseret på rammeaftaler og takstindtægter fra kommunerne. Økonomistyringen er omkostningsbaseret.

 

Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, og omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser indgår i resultatopgørelsen som afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes.

 

Den videre proces
Tidsplan for den videre behandling af årsregnskabet:

 

 • Forretningsudvalget 21. april 2015.

 • Regionsrådet 29. april 2015.

 • Årsregnskabet sendes til revision 30. april 2015.

 • Offentliggørelse af Årsrapport primo maj 2015.

 • Revisionen afleverer revisionsberetning 15. juni 2015.

 • Forretningsudvalget: Revisionsberetning og administrationens svar 14. august 2015.

 • Regionsrådet: Revisionsberetningen og administrationens svar 26. august 2015.

Årsregnskabet annonceres i regionale dagblade og lokale ugeblade i maj 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-14

19. Driftsoverførsler 2014 til 2015 og følgende budgetår

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2014 beskrives i denne indstilling et forslag til driftsoverførsler fra 2014 til 2015-2018. Forslaget er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

 

De foreslåede overførsler på sundhedsområdet finansieres af sundhedsområdets puljer til overførsler, mens regional udvikling overfører netto 0 mio. kr. Overførslerne overholder dermed udgiftsloftet for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Socialområdet, som ikke er underlagt et udgiftsloft, overfører det akkumulerede overskud, da området skal balancere inden for en årrække.

Direktionen indstiller,

at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015-2018 godkendes og fordeles i henhold til vedlagte notat.

Sagsfremstilling

Budgetloven medfører, at det er et grundlæggende krav, at regionerne under ét overholder de aftalte udgiftsrammer. Der fastsættes et-årige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Der er indført sanktionsbestemmelser, hvis regionerne overskrider de aftalte rammer. Overskrides rammerne i et regnskabsår, vil overskridelsen blive reguleret i næste års bloktilskud. 40 % af overskridelsen afregnes kollektivt, og 60 % afregnes individuelt for den/de regioner, som har overskredet de aftalte rammer.

 

De indstillede overførsler er for både sundhedsområdet og regional udvikling neutrale i forhold til budgetloftet. 

 

Sundhedsområdet

Der er ved budgetvedtagelsen 2015 afsat et årligt råderum på 156,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år i perioden frem til 2018.

 

Puljerne til overførsler i 2015 og 2016 var oprindeligt på 156,0 mio. kr. Ved overførselssagen fra 2013 blev størstedelen af puljen i 2015 udmøntet. I efteråret 2014 blev størstedelen af 2016 puljen udmøntet til overførslen af hospitalernes indmeldte overskud i 2014. I budgetrammerne for 2017 og frem er der ligeledes afsat 156,0 mio. kr. til finansiering af overførsler.

 

De årlige puljer til overførsler sikrer en samlet rammeoverholdelse jf. budgetlovens bestemmelser.

 

[image]

 

Der foreslås samlet overført 220,2 mio. kr. til 2015 og frem. Heraf udgør overførslerne til de somatiske hospitaler, præhospitalet og psykiatrien 192,6 mio. kr. Derudover overføres 27,6 mio. kr. til fælles puljer og administrative enheder. Driftsenhedernes overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

 

I det omfang de materielle forudsætninger for bevillingerne i 2014 ikke er opfyldte, bliver der korrigeret for dette i bevillingsafvigelsen. De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2014 foretages en endelig opgørelse af de materielle forudsætninger for tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin. Endvidere skal hospitalerne og psykiatrien leve op til generelle aktivitetsmæssige forudsætninger. Der er for de somatiske hospitaler under et foreslået positive reguleringer på i alt 5,3 mio. kr., som er finansieret af fælleskontiene.

 

Differencen på 74,2 mio. kr. mellem de afgivne bevillinger og forslaget til overførsler skal ses i sammenhæng med de igangsatte spareplaner.

 

Der er i 2014 en række udgiftsområder med merforbrug (hospitalsmedicin, tilskudsmedicin, samhandel mellem regioner, respiratorpatienter, nye behandlinger og privathospitaler). Disse områder er baggrunden for de igangsatte spareplaner for 2015-2019. Merforbrugene på disse områder søges ikke overført.

 

Af det samlede bevillingsmæssige overskud i 2014 på 146,0 mio. kr. udgør områderne med ubalancer et merforbrug på 138,7 mio. kr. De øvrige driftsområder har et samlet overskud på 284,7 mio. kr., hvoraf 220,2 mio. kr. søges overført.

 

Socialområdet

[image]

 

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud. Det er derfor årets regnskabsresultat og det akkumulerede regnskabsresultat for tidligere år, der er styrende for overførslerne.

 

Til og med 2013 har der været et akkumuleret overskud på 10,9 mio. kr. Der er et driftsunderskud i 2014 på 1,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud 2014 er herefter på 9,1 mio. kr., som skal overføres til 2015. Det bemærkes, at regionen over tid skal sikre, at der er balance mellem de kommunale takstbetalinger og regionens omkostninger.

 

Regional Udvikling

[image]

 

I forbindelse med overførselssagen søges der budgetneutrale bevillingsændringer mellem bevillingsniveauerne på driften i 2015, for at området samlet balancerer. Overskuddet for 2014 medvirker til at nedbringe den negative egenkapital. Den negative egenkapital fremkom som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af konteringsreglerne for håndtering af projekttilsagn i forbindelse med regnskab 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-14

20. Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015

Resume

Sundhedsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål fra budget 2015.

Direktionen indstiller,

at sundhedsoverblikket pr. 28. februar 2015 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-13 godkendes.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitets- og servicemål. Fire af rapporterne kaldes regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets første sundhedsoverblik.

Rapporteringen til regionsrådet suppleres af en tæt administrativ opfølgning, der vil resultere i fremlæggelse af sager for regionsrådet, hvis opfølgningen viser en udvikling, der ikke kan håndteres administrativt.

 

Direktionens vurdering af status for sundhedsområdet

Med udgangspunkt i den samlede rapportering i sundhedsoverblikket har direktionen følgende vurdering af status for sundhedsområdet netop nu:

 

 • I 2015 er der tidligere på året besluttet en midlertidig finansiering af en ubalance i 2015 på 230 mio. kr. Sundhedsoverblikket viser, at der i 2015 er en yderligere ubalance på 80 mio. kr. på grund af stigende udgifter til især hospitalsmedicin, praksissektor og tilskudsmedicin.

 • Der arbejdes intensivt i organisationen med forberedelse af spareplanen, hvor der frem til 2019 skal gennemføres omfattende besparelser for at sikre økonomisk balance på sundhedsområdet. Den stigende ubalance i indeværende sundhedsoverblik betyder, at det samlede sparekrav skal forøges.

 • På kvalitetsområdet er der positive udviklinger med kortere ventelister i psykiatrien og hurtigere afsendelse af epikriser (udskrivningsbreve). Vedrørende kræftpakker er der forbedring på de samlede forløbstider ved blandt andet lungekræft. Omvendt er der forsat problemer med at overholde forløbstiderne for urologisk cancer.

 

Ledelsesberetninger

I ledelsesberetningerne giver de somatiske hospitaler, præhospitalet, psykiatri og Nære Sundhedstilbud en sammenhængende vurdering af kvalitet, økonomi og aktivitet m.v. set fra driftsenhedernes side.

 

Belægningssituationen

I belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger og akutafdelinger i Region Midtjylland.

 

Økonomi og aktivitet

Det er vurderingen, at Region Midtjylland i 2015 vil overholde de aktivitetsmæssige forudsætninger med henblik på at opnå fuld kommunal medfinansiering og opnå fuldt tilskud fra statens aktivitetspulje. Det er ligeledes vurderingen, at psykiatrien opfylder de vigtigste aktivitetsmål, og at de somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen opfylder produktivitetskravene i 2015.

 

[image]

 

Sundhedsoverblikket viser, at der er en ubalance på 80 mio. kr. på sundhedsområdet. Der blev besluttet en midlertidig finansiering af en ubalance i 2015 på 230 mio. kr. på regionsmødet 25. februar 2015. Med dette sundhedsoverblik er der altså en yderligere ubalance på 80 mio. kr.

 

På fokusområderne er hospitalsmedicin den primære grund til afvigelsen. Området viser således et yderligere merforbrug på 45,5 mio. kr. De øvrige fokusområder har et merforbrug på 2,4 mio. kr.

 

Områderne for administration, service, og puljer til fælles formål har samlet set et overskud på 0,8 mio. kr. i 2015. For lægelig videreuddannelse forventes fra 2016 behov for øgede midler til uddannelsesstillinger. Området indarbejdes i spareplanen for 2016 til 2019.

 

For praksissektoren er det området almen lægehjælp, der med et forventet merforbrug på 19,2 mio. kr. især er grund til merforbruget. Der er indgået en ny overenskomst pr. 1. september 2014, hvilket har medført en aktivitetsstigning på området. Øvrige områder under praksissektoren viser et nettomerforbrug på 5,5 mio. kr.

 

Området for tilskudsmedicin viser tegn på yderligere udgiftsstigninger, hvorfor der er et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr.

 

Ubalancen på 80 mio. kr. skal elimineres i løbet af 2015, idet Region Midtjylland ellers risikerer økonomiske sanktioner på grund af budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering.

 

Ubalancen kan reduceres af følgende forhold:

 

 • Der er fra nationalt politisk hold givet udtryk for, at der i forbindelse med de årlige forhandlinger om regionernes økonomi til sommer vil blive fundet midler til de stigende udgifter til hospitalernes medicinforbrug.

 • Skat tilbagebetalte i december 2014 energiafgifter vedrørende årene 2010 til 2012. Det forventes, at regionen i 2015 modtager refusion af energiafgifter på i alt 30 mio. kr. for årene 2013 til 2015. Muligheden for at få yderligere energiafgifter refunderet vil blive undersøgt nærmere.

 • Det forventes, at regionen i 2015 modtager 6-8 mio. kr. som betaling for behandlingen af libyske patienter i 2012.

 • Pris- og lønfremskrivningen i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Danske Regioner var for høj i forhold til den faktisk opgjorte pris og lønudvikling. Det betyder, at omkring 80 mio. kr. skal inddrages fra driftsenhederne og administrationen i Region Midtjylland. Regionerne forventes at skulle aflevere midlerne i forbindelse med de kommende forhandlinger om Økonomiaftalen for 2016. Det er endnu uafklaret, om regionerne eventuelt reguleres i indeværende år. Såfremt regionerne ikke reguleres i indeværende år, kan det være en mulighed at anvende midlerne i 2015 til at reducere ubalancen i 2015.

 • Det kan samtidig forventes, at der vil være overførsler fra 2015 til senere år, hvilket vil give råderum til andre udgifter i 2015. Der vil blive lavet aftaler med hospitalerne om overførsler ud af 2015.

Opdatering af sparemål

Sparemålet for spareplanen for 2016 til 2019 er opdatering på baggrund af indeværende sundhedsoverblik og nye forventninger til udgifterne til lægernes kliniske videreuddannelse. Sparemålet for 2016 er nu på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019. Se bilaget opdatering af sparemål for detaljer.

 

Kvalitets- og servicemål

I Budget 2015 har regionen opstillet ambitiøse mål for, hvordan kvaliteten på sundhedsområdet skal udvikle sig. Målene dækker områder, hvor Region Midtjylland har haft behov for at forbedre kvaliteten. Selvom størstedelen af kvalitetsmålene også indgik i Budget 2014 og har stor ledelsesmæssig opmærksomhed, så er de fleste mål endnu ikke opfyldt.

 

Blandt de områder, hvor regionen viser klare tegn på forbedring, er psykiatriens ventelister. På trods af et stigende antal henvisninger har der i anden halvdel af 2014 været et faldende antal patienter, som i voksenpsykiatrien venter mere end to måneder på behandling. I børne- og ungdomspsykiatrien fastholdes den markante forbedring, så ganske få patienter venter mere end to måneder på udredning såvel som behandling.

 

Et andet område, hvor der fortsat er fremgang, er afsendelsen af epikriser (udskrivningsbreve). På regionsniveau er Region Midtjylland nu meget tæt på at opfylde målet om hurtig afsendelse af epikriser, og resultat er stabiliseret lige under 95 %. Tre hospitaler har desuden opfyldt målsætningen i de seneste to måneder. Der arbejdes fortsat på at forbedre målopfyldelsen yderligere.

 

Overholdelse af forløbstider for kræftpakker er et område med stor bevågenhed, og Region Midtjylland har i Budget 2015 indsat kvalitetsmål om samlede forløbstider for alle kræftpakker. På nogle områder har der været forbedringer, mens der på andre områder er problemer med at leve op til målsætningerne. Ingen kræftpakker viser vedvarende tegn på tilbagegang i perioden. Lungekræftområdet kan derimod fremhæves, da en række tiltag har nedbragt den samlede forløbstid, så målsætningen overholdes i 4. kvartal. På det urologiske område har der været et skærpet ledelsesmæssigt fokus, og der er taget initiativ til at forøge udredningskapaciteten til operationer og skopier. Dette sker blandt andet med henblik på at aflaste Aarhus Universitetshospital. Trods fremgang i 3. kvartal er der endnu problemer med at overholde målsætningen for den samlede forløbstid ved kræft i prostata. Ved kræft i blære og nyre er der, trods fremgang, endnu langt til målsætningen om at 90 % overholder de samlede forløbstider.

 

Et andet kvalitetsmål, der indgår for første gang i budget 2015, er retten til udredning og behandling (UBR). Først i anden halvdel af året begynder der at vise sig et retvisende billede, og fortolkningen må derfor ske varsomt. I løbet af efteråret er der en mindre fremgang for både retten til udredning og retten til at få en udredningsplan. For begge områder er der dog et stykke op til målsætningerne på henholdsvis 90 % og 100 %. Med hensyn til behandlingsfristen indenfor henholdsvis en og to måneder ser det mere positivt ud, og i slutningen af 2014 er Region Midtjylland tæt ved at nå målsætningen. 

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med sundhedsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag "Bevillingsændringer" er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1 og 2: Regulering af refusion af hospitalsmedicin og nye behandlinger på baggrund af regnskab 2014. Udgiftsbehovet på områderne håndteres som en refusionsordning. Der foretages således revurderinger af udgiftsbehovet som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter.

 

Skema 10: På regionsrådsmødet den 25. februar 2015 blev puljen til driftsanskaffelser på 88 mio. kr. reduceret for at finde midler til håndtering af ubalancerne på driften i 2015. Bevillingsskemaet reducerer anlægsbevillingen til it-reinvesteringer med 40 mio. kr., som i stedet finansieres via en leasingramme. Det sker af hensyn til prioriteringen af investeringsplanen, som til dels skulle have været finansieret via puljen til driftsanskaffelser. I det omfang der bliver et råderum på drifts- eller anlægsbudgettet ved udgangen af 2015, vil dette råderum blive anvendt til at nedbringe leasingrammen.

 

Skemaerne 3-9 og 11-13: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-78-1-14

21. Statsrevisorernes Beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne og regionsrådets udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Resume

Statsrevisorerne anmodede i januar 2014 Rigsrevisionen om at undersøge regionernes forvaltning af forskningsmidler for perioden 2009-2013. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne blev offentliggjort den 25. februar 2015.

 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler og at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet regionsrådet om at forholde sig til beretningen.

 

Der er vedhæftet et udkast til en udtalelse fra regionsrådet.

 

Rigsrevisionens stikprøve af bilag for perioden 2009 – 2013 tog udgangspunkt i de samme bilag, som Region Midtjylland selv undersøgte i foråret 2014. Det fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne, at Region Midtjylland selv har foretaget en stor undersøgelse. Regionen noterer, at konklusionerne er generelle og at de ikke lægger vægt på substansen, men på overtrædelse af formelle dokumentationskrav. I forbindelse med Region Midtjyllands undersøgelse viste det sig, at manglende dokumentation kunne fremskaffes. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne synes ikke at kvittere for regionens eget initiativ til undersøgelsen og revision af vejledning og retningslinjer for administration af forskningsmidler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Statsrevisorernes Beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne tages til efterretning, og

 

at regionsrådets udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.

Sagsfremstilling

Statsrevisorerne anmodede i januar 2014 Rigsrevisionen om at undersøge regionernes forvaltning af forskningsmidler for perioden 2009-2013. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne blev fremlagt den 25. februar 2015.

 

Statsrevisorerne udtalte: ”Statsrevisorerne kritiserer skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt. Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved risikoen for, at de eksterne forskningsmidler ikke anvendes til formålet, og ved, at Statsforvaltningen har udført et for passivt tilsyn med forvaltningen af forskningsmidlerne – selv i de tilfælde hvor regionernes revisorer gentagne gange har påpeget problemer med regionernes regnskabsforvaltning og forvaltning af forskningsmidler.”

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet regionsrådet om at forholde sig til beretningens indhold, konklusioner og statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser som beretningen giver anledning til. En udtalelse herom sendes til både Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 

Administration har vedhæftet et udkast til en udtalelse fra Regionsrådet.

 

Rigsrevisionens stikprøve af bilag for perioden 2009 – 2013 tog udgangspunkt i de samme bilag, som Region Midtjylland selv undersøgte i foråret 2014. Det fremgår ikke af Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne, at Region Midtjylland selv har foretaget en stor undersøgelse. Regionen noterer, at konklusionerne er generelle og at de ikke lægger vægt på substansen, men på overtrædelse af formelle dokumentationskrav. I forbindelse med Region Midtjyllands undersøgelse viste det sig, at manglende dokumentation kunne fremskaffes. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne synes ikke at kvittere for regionens eget initiativ til undersøgelsen og revision af vejledning og retningslinjer for administration af forskningsmidler.

 

Baggrund

Regionens eksterne revision anførte i revisionsberetningen for 2011 vedrørende forskningsmidler (FAS):

 

”Vi anbefaler, at den foreliggende vejledning præciseres således, at de eksterne konti alene anvendes til eksternt finansierede midler, samt at der i 2012 foretages en gennemgang og afstemning af de igangværende fondsprojekter med henblik på en vurdering af, om der henstår beløb, der rettelig burde tilbageføres til hospitalets drift.” 

På baggrund af revisionens anbefaling besluttede regionsrådet i december 2012, at den eksterne revision skulle foretage udvidet forvaltningsrevision af forskningsområdet. Formålet med forvaltningsrevisionen var at undersøge omfanget af eksterne projekter både i antal og beløb. Desuden var formålet, at vurdere om regionens kontrolmiljø på forskningsområdet var hensigtsmæssigt tilrettelagt ud fra væsentlighed og risiko.

 

Rapporteringen fra forvaltningsrevisionen blev leveret fra den eksterne revision i september 2013 og forelagt regionsrådet den 25. september 2013. Rapporten anbefalede bl.a., at det i FAS-vejledningen blev præciseret, at ejendomsretten vedrørende forskningsmidler tilhører Region Midtjylland, at indkøb skal følge regionens indkøbspolitik samt at indkøbte aktiver skal registreres i lighed med øvrige anskaffelser. Slutteligt anbefalede revisionen en afdækning af brugernes behov for systemmæssig understøttelse af arbejdsgange og interne kontroller og sammenholde disse behov med den aktuelle funktionalitet i økonomisystemet.

 

Region Midtjylland igangsatte straks en revidering af den daværende FAS-vejledning. Derudover gennemførte Region Midtjyllands interne kontrol i samarbejde med den eksterne revision en omfattende undersøgelse af de eksterne forskningsmidler i foråret 2014. 250.000 posteringer for perioden 2009 - 2013 blev analyseret og der blev udtaget stikprøver for kontrol af bilag. Den omfattende gennemgang af forskningskonti viste, at forskerne generelt er både ansvarlige og nøjsomme i deres omgang med forskningsmidler. Der blev i 9 tilfælde udarbejdet rapporter, hvor forskeren blev indkaldt til nærmere udredning af bilagene.

 

Undersøgelsen viste, at der var behov for tydeliggørelse og præcisering af reglerne, så forskerne ikke bevidst eller ubevidst overtræder reglerne. Region Midtjylland har derfor udarbejdet nye regler, som præciserer, at det er regionen, der ejer donerede forskningsmidler og at regionens regnskabsregler også gælder for forskningsmidler. Det nye FAS-regulativ blev vedtaget af regionsrådet i august 2014. Der blev i løbet af november 2014 afholdt informationsmøder, hvor alle forskere i regionen var indbudt, hvor reglerne blev præciseret. En væsentlig ændring i forhold til den tidligere FAS-vejledning er, at forskerne fremover ved projektoprettelsen skal underskrive på, at de kender reglerne.

 

Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Rigsrevisionen kritiserer blandt andet, at forskerne alt for ofte ikke har anført formål med udgiften på bilaget og Rigsrevisionen konkluderer derfor, at det er uklart, hvad ledelsen har taget stilling til ved kontrollen og godkendelsen af udgiften. Region Midtjylland konstaterer, at der er eksempler på udgifter, hvor udgiften ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i økonomisystemet, men næsten alle disse posteringer har enten haft et indlysende formål eller det er vurderet, at de har været rimelige efter at have indhentet yderligere forklaringer hos forskerne. Region Midtjylland anerkender, at der i mange tilfælde har manglet angivelse af formål, hvorfor der er sat ekstra fokus herpå fremadrettet. Ikke kun for bilag vedrørende forskning med for alle bilag i regionen.

 

Rigsrevisionen giver i deres beretning ingen kredit for, at Region Midtjylland har handlet på den eksterne revisions bemærkning fra 2011. De anfører i beretningen i Bilag 1, at forholdet stadig er gældende i 2013, hvilket ikke stemmer overens med revisionens beretning til regnskab 2013 afgivet 15. august 2014 indsat nedenfor:

 

”8.2.2 Fondsadministration

Revisionsberetning nr. 26 af 15. august 2013 (vedrørende 2012) indeholdt anbefaling om præcisering m.v. af definition m.v. af, hvilke projekter der skal indregnes på eksterne kontoafsnit m.v.  

Vi anbefalede, at den foreliggende vejledning præciseres således, at de eksterne konti alene anvendes til eksternt finansierede midler, samt at der foretages en gennemgang og afstemning af de igangværende fondsprojekter med henblik på en vurdering af, om der henstår beløb, der rettelig burde tilbageføres til hospitalsenhedernes drift.  

Regionen har i 2014 udarbejdet et nyt regulativ vedrørende fondsprojekter inklusive interne kontroller i tilknytning hertil…..Forholdet anses for afsluttet.”  

De nye retningslinjer og kontroller medvirker til forebyggelse af misbrug og sikring af, at udgiften er relevant og i overensstemmelse med reglerne. Region Midtjylland har altid haft håndfaste regler om, at der altid er to personer, som skal forholde sig til en udbetaling, og at man aldrig kan udbetale penge til sig selv.

 

Region Midtjylland arbejder tæt sammen med regionens eksterne revision og Aarhus Universitet om regler og kontrol med brugen af forskningsmidler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-10-10

22. Anlægsregnskab for pulje vedrørende salg af bygninger

Resume

Der foreligger nu et anlægsregnskab for ”Pulje vedrørende forventet salg af bygninger” til godkendelse i regionsrådet.

 

Anlægsregnskabet udviser salgsindtægter på 32,45 mio. kr. samt udgifter på 0,47 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for pulje vedrørende forventet salg af bygninger godkendes, og

 

at nettoindtægterne tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsprojektet ”Pulje vedrørende forventet salg af bygninger” til godkendelse i regionsrådet. Anlægsregnskabet viser et nettoindtægt på 31.975.143 kr., som tilgår kassebeholdningen.

 

Regionsrådet gav i 2011 anlægsindtægtsbevilling på 25,5 mio. kr. til en pulje vedrørende salg af bygninger. Puljen har endvidere en tilhørende udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. til omkostningerne ved salg.

 

Puljen til salg af bygninger omfatter salgene af hospitalerne i Tarm og Odder. Regionshospitalet i Tarm blev solgt til Ringkøbing-Skjern Kommune i 2011/2012 og Regionshos-pitalet i Odder blev solgt til Odder Kommune i 2010 med planlagt overtagelse i 2011.

 

Afslutning af salget af hospitalet i Odder har haft et længere forløb: 

 

 • Ultimo 2010: Regionsrådet beslutter at sælge Regionshospitalet Odder til Odder Kommune for 25,250 mio. kr. med overtagelse 1. juli 2011

 • Ultimo 2011: Regionsrådet giver nedslag i prisen på 1 mio. kr. fra de oprindeligt aftalte 25,25 mio. kr. og beslutter, at udgifter til flytning af it-krydsfelt skal finansieres af salgsindtægten. Samtidig blev der orienteret om, at der i ejendommen var etableret et it-fibernetkrydsfelt, som skulle flyttes udenfor ejendommens matrikel. Dette arbejde, som blev estimeret til 175.000 kr., skulle finansieres af indtægten ved salget.

 • Skødet bliver tinglyst og købesummen frigivet i marts 2013

 • 2011 – medio 2014: Administrationen har korrespondance med Odder Kommunes advokat om mulig forurening efter olietank. Advokaten foreslår i april 2014, at Region Midtjylland giver Odder kommune 0,5 mio. kr. som kompensation. Det bliver afvist af administrationen.

 • 2014 og frem (pågår stadig): Administrationen arbejder med at få kortlagt fibernetkabler og udarbejdet deklarationer, servitutter m.v.

Afslutningen af anlægsregnskabet har således afventet arbejdet i forbindelse med flytningen af krydsfeltet. Dette har trukket ud og er endnu ikke endeligt afsluttet. Det er derfor besluttet at afslutte anlægsregnskabet nu og hensætte et beløb til de afsluttende arbejder.

 

Anlægsregnskabet for salg af hospitalet i Tarm har således afventet afslutningen af salget af hospitalet i Odder, da salgene er på den samme bevilling.

 

Det samlede provenu for salg af de to ejendomme udgør i alt 32,450 mio. kr.

 

Salgsprovenuet for Odder Sygehus udgør i alt 24,250 mio. kr. Ved salget til Odder Kommune er der påløbet udgifter vedrørende landinspektøropgave, vurdering foretaget af ejendomsmægler, energimærkning, tinglysning samt omlægning af fiber på i alt 0,325 mio. kr. Nettoprovenuet ved salget udgør i alt 23,924 mio. kr.

 

Salgsprovenuet for Tarm Sygehus udgør i alt 8,200 mio. kr. Ved salget til Ringkøbing-Skjern Kommune er der påløbet udgifter vedrørende tinglysning og refusionsopgørelse på i alt 0,149 mio. kr. Nettoprovenuet ved salget udgør i alt 8,050 mio. kr.

 

Bevillinger og anlægsregnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor:

 

[image]

 

Ernst & Young har den 10. marts 2015 fremsendt revisorerklæring til anlægsregnskabet uden bemærkninger. Revisorerklæringen og anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-78-1-15

23. Godkendelse af leasingramme til indkøb af inventar ved udflytning til DNU

Resume

I forbindelse med Aarhus Universitetshospitals udflytning til Det Nye Universitetshospital i Skejby er der en række flytteudgifter, herunder engangsudgifter til teknisk og løst inventar m.v. Engangsudgifterne til teknisk og løst inventar m.v. bliver finansieret af Aarhus Universitetshospitals driftsbudget, men for Aarhus Universitetshospital vil det i en overgangsperiode være hensigtsmæssigt med en leasingramme på 250 mio. kr. til indkøb af inventar.

Direktionen indstiller,

at engangsudgifterne til indkøb af inventar m.v. ved udflytningen til DNU bliver finansieret med en leasingramme på 250 mio. kr., og  

 

at tilbagebetalingen af leasingrammen sker over en periode på tre år af Aarhus Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Aarhus Universitetshospitals udflytning til Det Nye Universitetshospital i Skejby er forbundet med en række engangsudgifter i de kommende år. Det drejer sig om udgifter til teknisk og løst inventar, øgede udgifter til bygninger og energi på grund af dobbelt drift og udgifter til selve flytningen.

 

Engangsudgifterne i forbindelse med udflytningen vil dels blive finansieret af centrale regionale midler og dels finansieret af Aarhus Universitetshospitals driftsbudget. Den del af engangsudgifterne, som Aarhus Universitetshospital skal afholde, bliver finansieret af provenuet fra de effektiviseringer, der bliver gennemført i perioden 2014-2018 som led i 8 %-effektiviseringen.

 

For hele perioden 2014-2018 under ét er provenuet fra effektiviseringerne tilstrækkeligt til at finansiere Aarhus Universitetshospitals andel af engangsudgifterne. I 2015 og 2016 overstiger engangsudgifterne imidlertid provenuet fra 8 %-effektiviseringerne, hvorved der opstår en midlertidig ubalance. Ubalancen er samlet på ca. 200 mio. kr. for 2015 og 2016, men vil blive dækket af et tilsvarende overskud i 2017 og 2018.

 

En væsentlig del af engangsudgifterne i forbindelse med udflytningen er til indkøb af teknisk og løst inventar. Disse anskaffelser vil kunne blive leasingfinansieret, hvorved Aarhus Universitetshospitals driftsudgifter i 2015 og 2016 bliver reduceret. Det vil være hensigtsmæssigt at finansiere engangsudgifterne til inventar på 200-250 mio. kr. via leasing under henvisning til budgetloven. Forsinkelser i byggeriet kan resultere i ændringer i engangsudgifternes fordeling mellem årene og dermed behovet for leasingfinansiering.

 

På den baggrund foreslås det, at der bliver oprettet en leasingramme på 250 mio. kr. til indkøb af inventar i 2015 og 2016. Leasingaftalen vil blive etableret med en leasingperiode på 3 år, da Aarhus Universitetshospital i denne periode har råderum til at finansiere leasingydelserne.

 

Viser der sig at være økonomisk råderum i de enkelte år, kan råderummet anvendes til at nedbringe anvendelsen af leasing. I det omfang det viser sig muligt at finansiere inventaret på anden vis end via leasing, vil det ligeledes ske. Der er som nævnt ikke tale om et finansieringsproblem set hele perioden under ét, men alene i enkelte år.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-71-2-14

24. Grønt regnskab 2014

Resume

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over det samlede forbrug af el, varme, vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse de seneste tre år. Det grønne regnskab understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi og handlingsplan 2012–2015. På hospitalerne er der registeret en stigning i elforbruget og en lille stigning i vandforbruget, mens der er registreret et fald i varmeforbruget – set i forhold til året før. Dette skal sammenholdes med en aktivitetsstigning på ca. 3,9 %. For regionshusene er der registreret et lille fald i elforbruget og en mindre stigning i varme- og vandforbruget – set i forhold til året før. Ses det over tre år, er det reelt kun elforbruget på hospitalerne, der er steget.

Direktionen indstiller,

at grønt regnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland ønsker som en stor virksomhed at minimere miljøpåvirkningerne fra regionens egne virksomheder, hvor det er muligt. For at skabe overblik over Region Midtjyllands egne miljøpåvirkninger udarbejdes hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab er en samlet opgørelse af forbruget af energi (el og varme) samt af vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse. De sociale og psykiatriske institutioner tages med i det grønne regnskab fremover. Forbrugsopgørelsen omhandler de seneste tre år, så man kan følge udviklingen og se resultaterne på overordnet niveau på de enkelte enheder. Viden om forbruget skaber grundlag for fremadrettede beslutninger om indsatser på energi- og vandområdet.

 

Arbejdet med at reducere miljøbelastningerne foregår løbende på regionens institutioner, og det understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi og handlingsplan 2012–2015. Eksempler på en stor og fokuseret indsats for at reducere energi- og vandforbruget ses i de tre store ESCO-projekter, der er i gang på hospitalerne i Silkeborg/Hammel, Viborg/Skive og Randers samt Region Midtjyllands medvirken i det EU- støttede energispareprogram under ELENA-ordningen sammen med 11 kommuner. Det medvirker til, at der skabes store og sammenhængende energispareprojekter med fokus på helhed og energiledelse.

 

Hospitalerne

Det samlede elforbrug pr. kvadratmeter er steget 2,2 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 5,9 %, og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget 1,8 %. Disse forbrugsændringer skal ses i lyset af en aktivitetsstigning på ca. 3,9 % (målt efter DRG værdi). Ændringerne i % er set i forhold til året før. Ses det over tre år, er det reelt kun elforbruget, der er steget.

 

Det samlede elforbrug på hospitalerne svarer til forbruget i ca. 22.500 husstande. Varmeforbruget svarer til forbruget i ca. 7.500 husstande og vandforbruget til forbruget i ca. 4.400 husstande.

 

Arbejdet med energi- og vandbesparelser er præget af, at nogle af hospitalerne i nær fremtid skal flytte til nye adresser. Det betyder, at der kun udføres de mest nødvendige udskiftninger og energirenoveringer for at kunne opretholde en sikker drift og et godt indeklima.

 

Affald på hospitalerne sorteres alle steder i 20 til 30 enheder; det er svært at sammenligne på tværs på grund af forskellige opgørelsesmetoder. Den del af affaldet, der er med i det grønne regnskab, er restaffald = dagrenovation. Her er der kun små udsving i mængderne fra år til år.

 

Brugt og kasseret hospitalsudstyr af alle slags - inklusive aflagte computere - og som stadig er brugbart, håndteres af InterGen (Internationalt Genbrug). Her ordnes og sorteres det og ”eksporteres” fortrinsvis til lande i Østeuropa og den 3. verden.

 

Regionshusene

Det samlede elforbrug pr. kvadratmeter er faldet med 1,1 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter med 1,4 % og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget med 3,4 %. Ændringerne i % er i forhold til året før. Ses det over tre år, er der reelt ikke sket en stigning.

 

Forbrugene pr. kvadratmeter varierer meget mellem regionshusene. Eksempelvis er elforbruget pr. kvadratmeter i Regionshuset Horsens på til 10 gange højere end andre steder, hvilket skyldes, at Region Midtjyllands servercentral er placeret her.

 

Sociale og psykiatriske institutioner

Region Midtjyllands sociale og psykiatriske institutioner bliver medtaget i det grønne regnskab fra 2014. Men da der her kun er tale om første års forbrugstal, kommer forbrugene først med i det grønne regnskab for 2015, hvor regionen til den tid vil have to års forbrug.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-8-14

25. Midtvejsrapport fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed har udarbejdet en midtvejsrapport om udvalgets arbejde, som indeholder en række anbefalinger til regionsrådet. Udvalget ansøger samtidig om, at udvalgets funktionsperiode forlænges med ét år.

Direktionen indstiller,

at midtvejsrapporten fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed tages til efterretning, og

 

at udvalgets funktionsperiode forlænges med ét år frem til den 31. december 2016.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed har til opgave at bidrage til en styrket indsats for patientsikkerhed og en nedbringelse af antallet af fejl og patientskader i Region Midtjylland. Det skal blandt andet ske ved, at udvalget gennem sin virksomhed bidrager til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed samt være med til at synliggøre behovet for en udvikling af patientsikkerhedskulturen i Region Midtjylland.

 

Udvalgets møder er planlagt efter, at udvalget får mulighed for at besøge regionens hospitaler med henblik på en dialog om de muligheder og udfordringer, der ses i indsatsen for at forbedre patientsikkerheden i Region Midtjylland. Hertil kommer oplæg fra en række øvrige interne og eksterne oplægsholdere.

 

Udvalget har indtil videre besøgt Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers. Der planlægges i 2015 besøg hos Hospitalsenhed Midt, Præhospitalet og Psykiatrien i Region Midtjylland. 

 

Herudover planlægger udvalget en studietur i juni 2015 til West Hertfordshire Hospitals i London under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

 

Udvalget har gennem sit arbejde indtil videre primært fokuseret på følgende vigtige temaer i forhold til patientsikkerhedsarbejdet: 1) Erfaringerne fra Patientsikkert sygehus, 2) Patientsikkerhed i overgange samt 3) Patientsikkerhed og It.  

 

Udvalget skal løbende udarbejde anbefalinger til regionsrådet vedrørende nedbringelse af antallet af fejl og patientskader på hospitalerne i Region Midtjylland og styrkelse af patientsikkerhed i patientforløbet, herunder samarbejdet med kommuner og almen praksis. Udvalget har på den baggrund i marts 2015 udarbejdet en midtvejsrapport med foreløbige anbefalinger til regionsrådet.

  

Anbefalinger

Udvalget har formuleret seks foreløbige anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med at understøtte patientsikkerheden og nedbringelse af antallet af utilsigtede hændelser:  

 1. Personalet skal i deres arbejde til stadighed være bevidste om, at patientsikkerheden navnlig i de komplekse og komplicerede behandlingsforløb kan være på spil.

 2. Der bør derfor satses mere på at forebygge og forhindre patientskader.

 3. Der skal i arbejdet med patientsikkerhed være stor fokus på og prioritering af at udveksle erfaringer og idéer i Region Midtjylland.

 4. Et stort ledelsesfokus skal følge de relevante handleplaner og forandringstiltag.

 5. Samarbejdet med kommunerne og praksissektoren bør styrkes med henblik på at forebygge og forhindre patientskader i forbindelse med sektorovergange. 

 6. Der er behov for at styrke implementeringen og kompetencerne i brugen af Det Fælles Medicinkort (FMK), således at systemet bruges 100 %.

 

Udvalgets midtvejsrapport indeholdende udvalgets anbefalinger vedlægges.

 

Når udvalget aflægger endelig rapport til regionsrådet, vil udvalget fremkomme med udvalgets endelige anbefalinger. Udvalgets anbefalinger forventes indarbejdet i de relevante strategier på dette område for regionen.   

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Regionsrådet nedsatte på mødet den 26. februar 2014 det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed. Udvalget er nedsat for perioden 1. marts 2014 til 31. december 2015.

 

Udvalget har på et møde i februar 2015 drøftet udvalgets videre arbejde. Udvalget besluttede her at anmode regionsrådet om en forlængelse af udvalgets funktionsperiode i foreløbigt et år, så funktionsperioden løber frem til 31. december 2016, da der ses et behov for at følge området i en længere periode grundet de mange komplekse problemstillinger, der ses i forhold til patientsikkerhedsarbejdet

 

Udvalget består af følgende medlemmer:

Formand Erik Vinther (V), næstformand Susanne Buch Nielsen (F), Henrik Fjeldgaard (A), Claus Kjeldsen (A), Marianne Carøe (A) – indtil juni 2014, Henrik Gottlieb Hansen (A) – fra juni 2014, Olav Nørgaard (V) og Ole Davidsen (V).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-8-14

26. Studietur for det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed til London i juni 2015

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed ønsker at tage på studietur til London i London i uge 23.

 

Formålet med turen er at samle viden og inspiration til brug i udvalgets videre arbejde gennem en dialog med West Hertfordshire Hospitals om strategier og tiltag i forhold til arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

 

Udvalget anmoder om regionsrådets godkendelse af studieturen.

Direktionen indstiller,

at forslaget om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed godkendes.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed ansøger om at tage på studietur til London i perioden 1.-4. juni 2015.

 

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed har som overordnet formål at bidrage til en styrket indsats for patientsikkerhed og en nedbringelse af antallet af fejl og patientskader i Region Midtjylland. Udvalget skal gennem sin virksomhed samtidig bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed samt være med til at synliggøre behovet for en udvikling af patientsikkerhedskulturen.

 

Målet for studieturen er primært West Hertfordshire Hospitals, der er beliggende lidt uden for London. West Hertfordshire Hospitals fik i 2013 ny lægelig direktør, der på kort tid har formået at skabe nogle bemærkelsesværdige resultater og succeser i forhold til patientsikkerheden: en 42 % reduktion af infektioner med bakterien C. Difficile, der oftest er hospitalserhvervet, en 20 % reduktion i den samlede mortalitetsrate, og en reduktion i mortalitets rate for hoftebrudspatienter fra over 12 % til 7 %.

 

På studieturen vil der blive lejlighed til at besøge West Hertfordshire Hospitals og få en indføring i, hvordan man her arbejder med at forbedre patientsikkerheden generelt og via en række konkrete tiltag. På hospitalet arbejdes blandt andet med en ny måde til at analysere utilsigtede hændelser (Onion).

 

Formålet med studieturen er en dialog med West Hertfordshire Hospitals om strategier og tiltag i forhold til patientsikkerheden til inspiration for udvalget med henblik på at understøtte udvalgets videre arbejde med patientsikkerhed i Region Midtjylland.

 

Der er udarbejdet et foreløbigt program for studieturen, der er vedlagt som bilag. Der tages derfor forbehold for ændringer, da der ikke er foretaget bestillinger eller lavet endelige aftaler inden regionsrådets godkendelse af studieturen. 

  

Budgetoverslag

Administrationen har udarbejdet nedenstående budgetoverslag for udvalgets deltagelse i studieturen. Der tages forbehold for ændringer, da flybilletter mv. endnu ikke er bestilt.

 

[image]

 

Budgetoverslaget er udarbejdet for udvalgets syv medlemmer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

27. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende brug af flyselskab ved forretningsrejser

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at Region Midtjylland ikke benytter flyselskabet Ryanair i forbindelse med forretningsrejser.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra møde i forretningsudvalget den 17. februar 2015 og den 17. marts 2015 med henblik på fornyet drøftelse.

 

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 3. februar 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende benyttelse af flyselskab ved forretningsrejser.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Med den politik Ryanair forsøger sig med, mener jeg, der er grund til, at vi ikke benytter Ryanair.

I Region Midtjylland har vi vedtaget krav til de firmaer, som skal løse opgaver for regionen.


Vi har blandt andet sat krav om:

 

 • Flere lære- og praktikpladser

 • Danske løn- og arbejdsvilkår.

Og vi har krav via vores indkøbsaftaler og rejseregulativer. Så langt så godt.

Men med udviklingen omkring flyselskabet Ryanair, som ser ud til bevidst at ville undergrave danske løn- og arbejdsvilkår, så vil jeg foreslå, at regionens medarbejdere og politikere ikke benytter deres flyforbindelser til forretningsrejser.

Der skal være sammenhæng mellem vores mål og vores adfærd."

 

Administrationen har udarbejdet et notat, som beskriver de juridiske problemstillinger.

 

Arbejdsretten har efterfølgende oplyst, at der fortsat ikke er truffet en afgørelse i sagen. Næste møde i Arbejdsretten er den 12. maj 2015. Det præcise tidspunkt for afgørelsen er endnu ikke fastsat.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet tager stilling til henvendelsen. SF foreslår, at regionsrådet beslutter, at Region Midtjyllands medarbejdere og politikere ikke benytter Ryanair eller andre flyselskaber, som har base i Danmark, og som ikke har danske løn og overenskomster eller vilkår, der svarer hertil.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

28. Henvendelse fra Flemming Knudsen vedrørende kvartalsvis status på social dumping/socialt ansvar

Resume

Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende kvartalsvis status på social dumping/socialt ansvar.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Flemming Knudsen har i mail af 7. april 2015 henvendt sig vedrørende kvartalsvis status på social dumping/socialt ansvar.

 

Flemming Knudsen skriver i henvendelsen:

 

"Nedenstående forslag til regionsrådsbeslutning bedes venligst forelagt forretningsudvalget tirsdag den 21. april 2015 og regionsrådet onsdag den 29. april 2015:

 

Regionsrådet modtager en gang hvert kvartal en status på social dumping/socialt ansvar, hvor der redegøres for henholdsvis:

 

 • Indsatsen i Koncern HR vedrørende det sociale ansvar/social dumping?

 • I hvor stor udstrækning er der i regi af Region Midtjylland ført kontrol med, at det sociale ansvar vedrørende danske løn- og arbejdsvilkår overholdes i alle led. (kædeansvar)?

 • Er der gjort brug af sanktioner, hvis dette ikke er overholdt?

 

Rapporteringen sker første gang snarest muligt efter vedtagelsen af dette beslutningsforslag. Derefter sker rapporteringen kvartalsvis på regionsrådsmøderne (og forud i forretningsudvalget) i henholdsvis marts, juni, september og december på baggrund af status pr. henholdsvis 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

 

Begrundelse

Regionsrådet har stor fokus på det sociale ansvar, når en opgave bliver sendt i udbud, og siden 2010 har vi arbejdet med klausuler, der skal sikre, at arbejdet udføres på danske løn- og arbejdsvilkår.

 

Der er efterfølgende strammet op omkring de sociale klausuler med det såkaldte kædeansvar, og senest er indsatsen blevet styrket med oprettelsen af en telefonlinje og en hjemmeside, så mulige problemer kan blive undersøgt og stoppet.

Den socialdemokratiske regionsrådsgruppe ønsker, at vi fastholder fokus på dette område og løbende følger op."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet tager stilling til henvendelsen.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-15

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther vedrørende udfordringerne i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers *

Resume

Jørgen Winther har henvendt sig med et forslag om, udfordringerne i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers drøftes.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har ved mail den 13. april 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende udfordringerne i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

 

Jørgen Winther skriver i sin henvendelse:

 

"Jeg vil gerne have et punkt vedrørende udfordringerne i akutafdelingen i Randers på førstkommende forretningsudvalgsmøde".

 

Der er vedlagt svar fra Bent Hansen til Jørgen Winther.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet tager stilling til henvendelsen. Jørgen Winther foreslår, at regionsrådet beslutter, at regionsrådet retter henvendelse til Sundhedsstyrelsen med henblik på en lægefaglig gennemgang af patientjournaler især rettet mod de dage, hvor der har været massiv overbelægning på akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, samt giver en vurdering af, hvorledes patientsikkerheden har været på afdelingen siden 1. januar 2015.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-15

30. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther vedrørende bedre og hurtigere information om alvorlige situationer *

Resume

Jørgen Winther har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende bedre og hurtigere information om alvorlige situationer.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har ved mail af 13. april 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende bedre og hurtigere information til politikere om alvorlige situationer.

 

Jørgen Winther skriver i sin henvendelse:

 

"Bedre og hurtigere information til politikere om alvorlige situationer, der måtte opstå på de enkelte hospitaler. Mere politisk styring. Evt. nedsættes en arbejdsgruppe af både politikere og embedsmænd, som kan belyse problemet og behovet."

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede, at direktionen på næste forretningsudvalgsmøde fremlægger et forslag til, hvordan regionsrådet fremadrettet orienteres i alvorlige situationer.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-15

31. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther om samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister *

Resume

Jørgen Winther har henvendt sig med et spørgsmål om regler for samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har ved mail af 13. april 2015 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende samarbejde mellem regionsrådspolitikere og regionsansatte journalister.

 

Jørgen Winther skriver i sin henvendelse:

 

"Samarbejde mellem skrivende regionsansatte journalister og regionsrådspolitikere. Hvilke regler gælder for henholdsvis regionsrådsformand og menige regionsrådsmedlemmer. Er der behov for en revurdering af dette samarbejde? Jeg ønsker samtidig en liste med samtlige regionsansatte journalister".

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede, at direktionen på et kommende møde i forretningsudvalget fremlægger et notat om regionsrådsmedlemmernes mulighed for at få bistand fra administrationen.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen