Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 22. september 2015 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther og Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.05.


Sagnr.: 1-21-78-3-14

24. 2. behandling af budget 2016

Resume

Hermed fremlægges forslag til budget 2016 til regionsrådets 2. behandling.

 

Den 7. september 2015 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.

 

Budgetforslag 2016 er udarbejdet på baggrund af spareplan 2015–2019, budgetforlig 2016, regionsrådets 1. behandling og alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 26. august 2015 samt reguleringer af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

 

Regionsrådet forelægges forslag til revideret investeringsplan 2016-2024 den 28. oktober 2015.

 

Direktionen indstiller,

at budget 2016 godkendes, og

 

at administrationen bemyndiges til at foretage justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 7. september 2015 blev budgetforslag 2016 1. behandlet.

 

Den 7. september 2015 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.

 

Budgetforlig 2016 er en del af budgetbemærkningerne, der er vedlagt.

 

Jævnfør et andet punkt på dagsordenen forelægges indstilling vedrørende lov- og cirkulæreprogram, som forudsættes godkendt af forretningsudvalget, som grundlag for den videre budgetlægning.

 

Budgetforslag 2016 er udarbejdet på baggrund af spareplan 2015–2019, budgetforlig 2016 og regionsrådets 1. behandling og alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 26. august 2015 samt reguleringer af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

 

Der er tale om en stram økonomi i 2016, og budgetforslaget viser, at der er behov for at fastholde spareplan 2015–2019.

 

Der er vedlagt notat om regionens gæld og renter.

 

Sundhedsområdet

Drift

Sundhedsområdets nettodriftsbudget er på 22.947 mio. kr. Budgettet overholder Region Midtjyllands andel af den i økonomiaftalen 2016 fastsatte udgiftsramme.

 

I budgettet har der været mulighed for at prioritere følgende:

 

  • 5 mio. kr. til praksissektoren
  • 8 mio. kr. til opstart af Dansk Center for Partikelterapi
  • 1,3 mio. kr. til forslag fra spareplanen, og
  • 26 mio. kr. til reserve til medicinområdet og øget aktivitet.

 

Der er foretaget en vurdering af de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter i budgetoverslagsårene 2017–2019, og der forventes overordnet set balance mellem udgifter og indtægter i perioden.

 

Anlæg

Sundhedsområdets bruttoanlægsramme er på 491 mio. kr. Hertil er der budgetteret med anlægsindtægter på 16 mio. kr. og finansiering på 31 mio. kr. fra satspuljen 2015.

 

Anlægsrammen er 22 mio. kr. mindre end i 2015. Der er usikkerhed angående den regionale anlægsramme de kommende år, idet regeringen har tilkendegivet, at det samlede offentlige anlægsniveau er for højt.

 

På baggrund af reduktionen af anlægsrammen og tidsmæssige forskydninger af blandt andet Dansk Center for Partikelterapi, er der foretaget en mindre tilpasning i finansieringen af anlæg. Tilpasningen er foretaget indenfor de økonomiske rammer af den eksisterende investeringsplan.

 

Der er allerede et betydeligt pres for anlægsinvesteringerne med den nuværende anlægsramme, og hvis anlægsrammerne reduceres yderligere, kan investeringsplanen ikke leve op til at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

 

Regionsrådet drøfter investeringsplanen for 2016-2024 på møde 28. oktober 2015.

 

Regional Udvikling

Regional Udviklings nettodriftsramme er 622 mio. kr.

 

På Kollektiv Trafik er Midttrafik meddelt regionsrådets beslutning fra den 7. september 2015 om, at regionsrådet godkender Midttrafiks høringsbudget under forudsætning af, at Midttrafik nedjusterer budget 2016 med 7,4 mio. kr. Herefter vil Midttrafiks budget 2016 stemme overens med den regionale ramme for det regionale bestillerbidrag i 2016.  

 

Socialområdet

De endelige takster og dimensionering inden for socialområdet vil senest være på plads den 15. oktober 2015, hvor rammeaftalen skal være godkendt - også af kommunerne. Der vil således kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudgettet.

 

I øvrigt

Ændringsforslag til forslag til budget 2016

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter 2. behandlingen i forretningsudvalget udsende meddelelse til regionsrådsmedlemmerne om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper bedes tilgå administrationen senest den 25. september 2015 kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag vil blive udsendt den 28. september 2015 til samtlige regionsrådsmedlemmer og vil dermed kunne indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2016.

 

Offentliggørelse af regionens budget 2016

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge regionslovens § 20 være tilgængelige for regionens borgere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet.

 

Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og lokale ugeaviser ultimo 2015. Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, at regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Høringssvar fra MED-Systemet

Regionens medarbejderudvalg er forelagt forslag til budget 2016. Eventuelle høringssvar fra HMU’erne, som ikke kunne nå at blive fremsendt til regionsrådets 1. behandling og budgetforligsdrøftelserne, vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

25. Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 og 2016 som følge af DUT

Resume

Den 20. august 2015 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2016 samt midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2015.

 

Regionsrådet forelægges her fordeling af  reguleringer i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for ændringer i regionernes opgaver, til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at fordelingen af DUT-reguleringer for 2015 og 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Den 20. august 2015 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2016. I forlængelse af økonomiaftalen har Folketingets Finansudvalg den 3. september 2015 tiltrådt aktstykke nr. 158, der blandt andet omfatter en fastsættelse af bloktilskuddet for 2016 og midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2015.  

 

Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2016 som følge af DUT

Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2016 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2016 samt reguleringer i henhold til DUT for ændringer i regionernes opgaver, reguleringen er vist i nedenstående tabel 1.

 

 

DUT-reguleringerne i 2016 er i nedenstående tabel 2 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

 

 

Nedenfor følger en oplistning af DUT-reguleringer med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2016:

 

  • Etablering af regionale familieambulatorier medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 6,675 mio. kr. i 2016
  • Ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.) medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 5,352 mio.kr. i 2016
  • Aktiv beskæftigelsesindsats mv. medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 3,177 mio. kr. i 2016.

 

De enkelte elementer i DUT-reguleringerne i 2016 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2016 som følge af DUT". Reguleringerne er indarbejdet i det budgetforslag for 2016, som er fremlagt i et andet dagsordenspunkt. 

 

Midtvejsreguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2015 som følge af DUT  

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2015 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2015 kompenseres for de opgaveændringer i 2015, der er påført regionerne, efter aktstykket for 2014 blev tiltrådt, reguleringen er vist i nedenstående tabel 3. 

 

 

Midtvejsreguleringerne i 2015, samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering, er i nedenstående tabel 4 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

 

 

Der er tale om en række positive og negative reguleringer som følge af opgaveændringer. Følgende DUT-regulering har særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2014: Aktiv beskæftigelsesindsats mv. medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 2,667 mio. kr. i 2015.

 

De enkelte elementer i midtvejsreguleringen af DUT i 2015 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende midtvejsregulering af budgetrammer 2015 som følge af DUT". De enkelte elementer vil blive indarbejdet i budgettet for 2015 i forbindelse kommende sundheds- og/eller regionsoverblik.

 

Ændringer i Region Midtjyllands bloktilskud som følge af satspulje til psykiatri, sundhedsstrategi samt finanslov 2015.

Som følge af satspulje til psykiatrien, sundhedsstrategien jo før jo bedre samt finansloven 2015 får Region Midtjylland tilført 114 mio. kr. Fordelingen af midlerne er vist i nedenstående tabel samt yderligere specificeret i "Notat vedrørende midtvejsregulering af budgetrammer 2015 som følge af DUT".

 

 

Midlerne fra satspulje til psykiatri er indregnet i budget 2015, men indtægten kommer først nu i forbindelse med midtvejsreguleringen. Udmøntningen af midlerne fra finanslov 2015 samt sundhedsstrategien jo før jo bedre vil senere på året blive forelagt regionsrådet.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-58-10

26. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab; Dansk Neuroforskningscenter

Resume

Der fremlægges et anlægsregnskab for projektet "Dansk Neuroforskningscenter" til godkendelse. Anlægsregnskabet viser en mindreforbrug på 330.057 kr., som føres tilbage til regionens kasse. 

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for projektet "Dansk Neuroforskningscenter" godkendes, og

 

at mindreforbrug på 330.057 kr. tilbageføres til regionens kasse.

Sagsfremstilling

Med amtsrådets godkendelse af en bevilling på 122,903 mio. kr. til Dansk Neuroforskningscenter den 23. august 2005 blev etableringen af Dansk Neuroforskningscenter ved Aarhus Universitetshospital påbegyndt. Projektet blev gennemført i samarbejde med Aarhus Universitet. Der er siden givet en række tillægsbevillinger, hvormed den samlede bevilling til projektet androg 160,471 mio. kr.

 

Dansk Neuroforskningscenter blev opført for at styrke udviklingen af ny viden og nye behandlinger til patienter med hjernesygdomme. Dette er opnået ved at bringe den lægefaglige og den basale forskning tættere sammen i ét integreret bygningskompleks. Bygningen har et areal på 1.527 kvadratmeter og er tegnet af C.F. Møller i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Bygningen er integreret i Neurocentrets hovedkompleks og er forbundet med det resterende hospital med to gangbroer på 3. og 4. sal.  

 

Nybyggeriet i Dansk Neuroforskningscenter blev indviet den 18. september 2009. Ombygning og indretning af det gamle PET-Center har imidlertid afventet blandt andet forskningsbevillinger til det nødvendige forskningsapparatur, og er blevet gennemført i etaper. Sidste etape blev afsluttet i februar 2014, hvor faciliteterne til sidste og nyeste forskningsapparatur blev etableret (Micro MR-skanner og Micro PET-skanner).

 

Der foreligger nu et revisionsgodkendt anlægsregnskab, som viser et mindreforbrug på 330.057 kr., der tilbageføres til regionens kasse.

 

Revisionen anfører, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ samt regionsrådets beslutninger. Dog tages forbehold for en postering på 2,178 mio. kr., som er afholdt før januar 2007 af Aarhus Amt. Dokumentationen for den pågældende postering findes ikke mere, hvorfor det ikke er muligt for revisorerne at efterprøve det.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen