Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 24. juni 2015 kl. 11:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 11.20.


Sagnr.: 1-00-12-13

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-14

2. Politisk aftale om spareplanen 2015-2019

Resume

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. På baggrund af økonomiopfølgningen i 2015 er sparemålet blevet tilrettet. Sparemålet i 2016 er på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019.

Den 22. juni 2015 blev der indgået aftale om spareplanen for 2015-2019 i Region Midtjylland mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.

Direktionen indstiller,

at budgetændringerne i "Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019" indarbejdes i regionens budgetrammer for 2016 og overslagsår jævnfør vedlagte oversigt over ændringer til bevillinger.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en spareplan for 2015 til 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien på sundhedsområdet i Region Midtjylland. På baggrund af økonomiopfølgningen i 2015 er sparemålet blevet tilrettet. Sparemålet i 2016 er på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019. Baggrunden for spareplanen er især stigende udgifter til hospitalsmedicin, effektiviseringskrav i forbindelse med nye byggerier, øget udgifter til leasing og stigende udgifter til videreuddannelse af læger.

 

Den 22. juni 2015 blev der indgået aftale om spareplanen for 2015-2019 i Region Midtjylland mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre.

 

Den politiske aftale om spareplanen 2015-2019 er vedlagt.

 

Det overordnede notat fra koncernledelsens oplæg til spareplan er opdateret på baggrund af den politiske aftale og vedlagt. Den samlede spareplan med beskrivelser af samtlige besparelser bliver opdateret på baggrund af den politiske aftale og behandlingen i regionsrådet den 24. juni 2015. Den opdaterede spareplan lægges på regionens hjemmeside omkring 1. juli 2015.

 

Økonomisk konsekvens af spareplanen 2015-2019

Med aftalen udmøntes besparelser på sundhedsområdet i 2016 på 522,2 mio. kr. stigende til 766,3 mio. kr. i 2019, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Mio. kr.

2016

2017

2018

2019

Besparelser samlet

-522,2

-611,6

-708,3

-766,3

Pulje til uforudsete udgifter

10,0

10,0

10,0

10,0

Reserve til patientrettet aktivitet

0,0

0,0

0,0

57,3

Samlet

-512,2

-601,6

-698,3

-699,0

Sparekrav

-540,0

-622,0

-718,0

-699,0

Forskel mellem sparekrav og spareplan

-27,8

-20,4

-19,7

0,0

Der er samtidig afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover afsættes en reserve til ny patientrettet aktivitet på 57,3 mio. kr. i 2019.

 

Forligspartierne konstaterer, at der fortsat vil være en økonomisk ubalance på 27,8 mio. kr. i 2016, 20,4 mio. kr. i 2017 og 19,7 mio. kr. i 2018. Mens der er økonomisk balance i 2019.

 

Når økonomiaftalen for 2016 foreligger, drøfter forligspartierne økonomien i spareplanen. Hvis regionerne får tildelt ekstra midler i økonomiaftalen til eksempelvis at dække den økonomiske ubalance fra 2015 på medicinområdet, er forligspartierne enige om at prioritere midler til at dække ovenstående økonomiske ubalance i 2016-2018.

 

I tilfældet af yderligere midler er forligspartierne enige om at prioritere følgende områder:

  • Udvikling af nye og mere skånsomme diagnostiske metoder
  • Forbedring af hospitalernes overholdelse af udrednings- og behandlingsretten indenfor somatikken og psykiatrien
  • Nye behandlinger
  • Uddannelse i forbindelse med og igangsættelse af driften af partikelterapien
  • Yderligere midler til pulje til uforudsete udgifter, da der generelt er forudsat en stram budgettering

 

I tilfældet af færre midler i økonomiaftalen end forudsat, er forligspartierne enige om at gennemføre yderligere besparelser for at sikre økonomisk balance på budgettet i 2016 og kommende år.

 

Der er vedlagt en oversigt over de bevillingsmæssige konsekvenser af spareplanen. Ved enkelte besparelser udestår den endelige fordeling, og de forelægges regionsrådet i forbindelse med behandlingen af budget 2016.

 

Den videre budgetproces

På grund af folketingsvalget er økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner udsat. Regionerne har derfor endnu ikke fået oplyst bloktilskud, fordelingen af den kommunale medfinansiering, eventuel kompensation som følge af ny lovgivning (DUT) og generelle økonomiske vilkår fra økonomiaftalen. Når økonomiforhandlingerne er på plads og de økonomiske vilkår for budget 2016 er kendte, vil de indgå i budgetprocessen i Region Midtjylland for budget 2016 og overslagsår.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

3. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af bevilling til opførelse af helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen

Resume

Der skal opføres en helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital. TrygFonden samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål har doneret i alt 20 mio. kr. inklusive moms til opførelsen. Regionen finansierer den resterende del. Der søges om en anlægsbevilling på 28,8 mio. kr. til landingspladsen. Der er ikke tale om et kvalitetsfondsprojekt.

Direktionen indstiller,

at Projektafdelingen DNU gives en anlægsbevilling på 28,8 mio. kr. (indeks 134) til opførelse af en helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen,

 

at Projektafdelingen DNU gives en indtægtsbevilling på 20,0 mio. kr.,

 

at Projektafdelingen DNU gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til betaling af moms af indtægtsbevillingen,

 

at NIRAS A/S er bygherrerådgiver på opgaven,

 

at bygge- og anlægsarbejderne opdeles i to afgrænsede delprojekter, som henholdsvis udbydes i totalentreprise og hovedentreprise med begrænset udbud,

 

at tildelingskriterierne for udbuddene er laveste pris,

 

at der afsættes rådighedsbeløb jf. tabel 5, og

 

at rådighedsbeløbene finansieres jf. tabel 5.

Sagsfremstilling

Der søges om en bevilling på 28,8 mio. kr. til etablering af en helikopterlandingsplads ved Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Der foreslås etableret to helikopterlandingspladser ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Pladserne kommer til at ligge ca. 1 km fra hinanden. Den ene landingsplads kommer til at ligge ved det nye akutcenter og er finansieret af kvalitetsfondsmidlerne. Den anden landingsplads bliver etableret ved Hjerteafdelingen og bliver finansieret af fonde og Region Midtjylland.

Der etableres to landingspladser, så transporttiden for hjertepatienter med behov for akut behandling bliver så kort som mulig. Hjertepatienterne sparer minimum 10 minutters transporttid internt på Aarhus Universitetshospital, når de lander ved Hjertecentret. Nyeste forskning viser, at for hver time, behandlingen af akutte hjertepatienter forsinkes, stiger dødeligheden med 10 %, og blandt overlevende patienter stiger risikoen for genindlæggelse med hjertesvigt med 10 %.

 

I denne bevillingsansøgning søges der om midler til opførelsen af helikopterlandingspladsen ved Hjerteafdelingen. Der er ikke tale om et DNU-projekt, men det er hensigtsmæssigt, at Projektafdelingen DNU står i spidsen for byggeriet, idet der skal foregå en del ombygninger af det eksisterende hospital i Skejby.

 

Beskrivelse af Helikopterlandingspladsen

Helikopterlandingspladsen kommer som nævnt til at ligge ved siden af Hjerteafdelingen. Landingspladsen placeres oven på et fritliggende tårn. Der er en gangbro fra landingspladsen til et nybygget tårn ved det eksisterende hospital i Skejby. Tårnet rummer blandt andet elevator, kontrolrum til heliporten og modtagelsesfaciliteter. Patienten transporteres i tårnet med elevator ned i Hjerteafdelingen. Der er vedlagt tegningsmateriale, som illustrerer beliggenheden samt udformningen af helikopterlandingspladsen.

 

Der etableres en heliplatform med en diameter på 27,5 meter. Størrelsen på heliplatformen er valgt for at sikre fleksibiliteten i helikoptertyper, som vil kunne lande på heliporten. 

Heliporten er i konstruktion og materialevalg tilpasset den specifikke funktion og således både anlægs- og driftsøkonomisk optimeret.

 

Den samlede budgetramme for helikopterlandingspladsen er 28,8 mio. kr. I nedenstående tabel fremgår finansieringen. TrygFonden og A.P. Møller Fonden har tilsammen doneret 20 mio. kr. (inklusive moms). Eksklusive moms er dette beløb 16,5 mio. kr. Regionen står for finansieringen af den resterende del på 12,3 mio. kr.

 

 

Fordelingen af budgettet er således

 

Til at bistå Projektafdelingen DNU anbefales det, at NIRAS A/S udpeges som bygherrerådgiver. Deres opgave vil være at varetage udbud, projektering, opførelse og aflevering af helikopterlandingspladsen. Opgaven behøver ikke at blive udbudt, da den kan ses som en supplerende ydelse til den oprindelige kontrakt.

 

Udbudsform

Udbuddet på helikopterlandingspladsen anbefales opdelt i to dele; totalentreprise og hovedentreprise.

Helikopterplatformen er specialistarbejde, og der er kun et yderst begrænset antal firmaer i verden, der kan tilbyde det i den rigtige kvalitet. Den nødvendige viden vedrører både projektering og udførelse. Dette gælder både selve platformen, brandslukningsudstyr og det ”flytekniske” udstyr. Derfor anbefales totalentreprise på denne del.

 

Opførelse af tårnet ved eksisterende Skejby medfører indgreb i eksisterende bygningsdele og installationer. En sådan opgave er ikke egnet til udbud i totalentreprise, idet det blandt andet ville kræve et meget detaljeret udbudsmateriale, så selve ideen ved en totalentreprise ville forsvinde. Derfor anbefales en hovedentreprise.

 

Totalentreprisen

Totalentreprisen vil primært omfatte hovedelementerne helipad, fundamenter, vandtank, flugtvejstrappe fra helipaden, gangbro indtil tilslutning til tårnet ved eksisterende Skejby samt udstyr til helipaden, som er placeret i sidstnævnte tårn. Det anbefales, at denne opgave udbydes som en totalentreprise i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet anbefales at være laveste pris. I en totalentreprise varetager totalentreprenøren projektering og opførelse. 

 

Hovedentreprisen

Det anbefales, at tårnet, som sammenbygges/tilbygges med det eksisterende hospital, udføres i hovedentreprise i begrænset udbud uden prækvalifikation. Tildelingskriteriet anbefales at være laveste pris. Vigtige parametre for udbudsformen er, at den er med til at sikre en fortsat driftsikkerhed på hospitalet under udførelsesfasen samt en stram styring og kontinuitet under udførelsen.

Der er vedlagt en tegning, som skitserer afgrænsningen mellem de to entrepriser.

 

Milepæle og tidsplan

Tidsplanen er opdelt i de to udbudsformer. Der planlægges efter følgende tidsplan for totalentreprisen:

 

 

For hovedentreprisen planlægges der efter følgende tidsplan:

 

 

Der er ibrugtagning af heliporten i december 2016.

 

Bevillingsændringer og finansiering

I nedenstående tabel ses bevilling og finansiering. Tabellen viser, at der gives en bevilling til opførelsen af en helikopterlandingsplads på 32,5 mio. kr. inklusive moms. Heraf skal 28,8 mio. kr. (indeks 134) anvendes til etablering af landingspladsen, og den resterende sum bruges til afregning af moms. Rådighedsbeløbene finansieres af en donation på 20 mio. kr. fra Trygfonden og A.P. Møller Fonden samt af regionens pulje til anlægsprojekter.

 

 

Beløbene i tabel 5 svarer til de øvrige beløb i sagsfremstillingen, når der tages hensyn til forskellen i indeks.

 

Under forudsætning af regionsrådets godkendelse af dagsordenspunkterne på møde den 24. juni 2015 resterer der 45,0 mio. kr. i regionens pulje til anlægsprojekter i 2015.

 

Beslutning

 Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen