Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 25. februar 2015 kl. 10:00
i mødelokale F1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau og Hanne Roed, der havde meldt afbud.

 

Henrik Gottlieb Hansen, Olav Nørgaard og Steen Jakobsen fra det rådgivende udvalg vedrørende Psykiatriområdet og det specialiserede socialområde deltog i drøftelsen af punktet.

 

Mødet blev hævet kl. 10.45.


Sagnr.: 1-30-145-06-V

1. Samling af behandling af nyrecancer i Region Midtjylland

Resume

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der nu påbegyndes en samling af regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer". Dette indebærer for Region Midtjylland, at der pr. 1. juli 2015 skal ske en reduktion i antallet af hospitaler, der varetager funktionen. Der skal tages stilling til på hvilke hospitaler, regionen ønsker at samle funktionen.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland melder til Sundhedsstyrelsen, at regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" fremadrettet ønskes varetaget på to matrikler,

 

at regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" pr. 1. juli 2015 ophører på Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten overgår til Regionshospitalet Holstebro, og

 

at den højt specialiserede funktion "Nefronbesparende kirurgi med kryo eller RFA ved nyrecancer" pr. 1. juli 2015 ophører på Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten overgår til Aarhus Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland skal på baggrund af en udmelding fra Sundhedsstyrelsen reducere antallet af hospitaler, der varetager behandling af nyrecancer

Regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" varetages i den gældende specialevejledning på tre hospitaler i Region Midtjylland, henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Holstebro. Sundhedsstyrelsen har den 10. februar 2015 underrettet Region Midtjylland om, at denne funktion pr. 1. juli 2015 skal samles på højst 1-2 hospitaler pr. region. Baggrunden for, at denne ændring skal implementeres med kort varsel, er blandt andet, at det på landsplan er en problematik, at der blandt de hospitaler, der i dag er godkendt til at varetage funktionen, er nogle, der ifølge Sundhedsstyrelsen udfører for få operationer pr. år til at kunne opretholde den fornødne rutine.

 

Sundhedsstyrelsen har anmodet om, at Region Midtjylland senest den 9. marts 2015 anviser på hvilke hospitaler, regionen ønsker at samle funktionen. På den baggrund har det været nødvendigt at fremskynde den politiske behandling af sagen. Brevet fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt som bilag. 

 

Forslag til fremtidig organisering i Region Midtjylland   

Vedrørende antallet af hospitaler til at varetage funktionen

Det foreslås, at Region Midtjyllands tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen er, at funktionen fremadrettet ønskes varetaget på to hospitaler.

 

Baggrunden herfor er blandt andet, at regionens højt specialiserede afdeling på Aarhus Universitetshospital i forvejen har vanskeligt ved at følge med efterspørgslen efter cancerudredning og -behandling. En centralisering af nyrecancerbehandling til kun ét hospital i Region Midtjylland vil lægge et yderligere pres på Aarhus Universitetshospital med en risiko for mærkbar vækst i ventetider og vanskeligheder med at leve op afdelingens forpligtigelser inden for cancerområdet til følge. Det er administrationens klare vurdering, at det vil være muligt at fastholde en høj kvalitet med en placering på to hospitaler. Herudover vil det alt andet lige medføre mindre transporttid for patienterne, at funktionen er placeret i både den østlige og vestlige del af regionen.

 

Det er Sundhedsstyrelsen, der i sidste ende træffer beslutning om, hvor mange hospitaler i Region Midtjylland, der får tilladelse til at varetage de enkelte specialfunktioner. Dette gælder således også for regionsfunktionen Behandling af nyrecancer. 

 

Samling af aktiviteten på Aarhus Universitetshospital og ét regionshospital

Med den seneste udmelding fra Sundhedsstyrelsen er det nødvendigt, at funktionen pr. 1. juli 2015 kun varetages på Aarhus Universitetshospital og ét regionshospital.

 

Regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" udgør på alle tre afdelinger en væsentlig og betydningsfuld del af det behandlingstilbud, der kan tilbydes til kræftramte patienter, og af afdelingernes faglige profil. Det er samtidig dokumenteret, at kvaliteten i varetagelsen af denne funktion på alle tre afdelinger i regionen ligger på et højt niveau. Der vil derfor skulle lægges andre parametre end forskelle i kvalitet til grund for en prioritering mellem de to regionshospitaler.

 

Med henblik på at forøge muligheden for, at Sundhedsstyrelsen tillader, at funktionen fremadrettet kan varetages på to hospitaler i regionen, er det af stor betydning, at der overfor styrelsen kan præsenteres et bemandingsmæssigt robust setup på de afdelinger, der påtænkes at skulle varetage funktionen. I den sammenhæng vurderer administrationen, at den urologiske afdeling på Regionshospitalet Holstebro vil stå stærkere end afdelingen på Regionshospitalet Viborg. Som det fremgår af opgørelsen i bilag 2, var der pr. november 2014 ansat 10 speciallæger i Holstebro og fire speciallæger i Viborg.

 

På den baggrund foreslås det, at Region Midtjylland oplyser Sundhedsstyrelsen, at regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" ønskes placeret på Regionshospitalet Holstebro og Aarhus Universitetshospital, og at funktionen dermed ophører på Regionshospitalet Viborg. Operationerne fra Regionshospitalet Viborg knyttet til funktionen flyttes til Regionshospitalet Holstebro.

 

Ved den skitserede samling vil det forventede antal årlige operationer indenfor regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" være nogenlunde ligeligt fordelt mellem hospitalerne i øst og vest.

 

Samling af højt specialiseret funktion på Aarhus Universitetshospital

Regionshospitalet Viborg varetager i et formaliseret samarbejde med Aarhus Universitetshospital den højt specialiserede funktion "Nefronbesparende kirurgi med kryo eller RFA ved nyrecancer". Som en konsekvens af flytningen af regionsfunktionen væk fra Regionshospitalet Viborg vil den højt specialiserede funktion vedrørende behandling af nyrecancer skulle samles på Aarhus Universitetshospital. Det estimeres på baggrund af bilag 2, at Aarhus Universitetshospital efter samlingen vil have ca. 50 højt specialiserede operationer årligt.

 

Den urologiske afdeling på Regionshospitalet Viborg vurderes uændret at skulle deltage i nyrecancerudredningen, indtil en diagnose er stillet samt visitere videre ind i cancerpakkeforløb.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Region Midtjylland melder til Sundhedsstyrelsen, at regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" fremadrettet ønskes varetaget på to matrikler,

 

at regionsfunktionen "Behandling af nyrecancer" senest 1. juli 2015 ophører på Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten overgår til Regionshospitalet Holstebro, og

 

at den højt specialiserede funktion "Nefronbesparende kirurgi med kryo eller RFA ved nyrecancer" pr. 1. juli 2015 ophører på Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten overgår til Aarhus Universitetshospital.

 

Anders Kühnau og Hanne Roed var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen