Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 9. februar 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var møde undtagen Anders Kühnau, Arne Lægaard og Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Nicolaj Bang forlod mødet kl. 10.55 under behandlingen af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 11.45.


Sagnr.: 1-20-21-10

18. Standardiseret indberetning af økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 *

Resume

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Social- og Indenrigsministeriet. Indberetningen er fælles for alle regioner.

 

Denne indberetning indeholder regnskab 2015.

 

Opgørelsen viser et mindreforbrug på sundhedsområdet på 3,9 mio. kr. og et mindreforbrug for regional udvikling på 0,1 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet af den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Social- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet er fastlagt i Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4).

 

Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusive aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven.

 

Der er et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 3,9 mio. kr. Sygesikringen (Praksisområdet) og tilskudsmedicin har udgiftsstigninger i forhold til økonomiaftaleniveauet.

 

For regional udvikling er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

 

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer indberettes der data for både 4. kvartal eksklusive supplement og endeligt regnskab (inklusive supplement).

 

Regnskab 2015 vil blive forelagt forretningsudvalget den 19. april 2016 og regionsrådet den 27. april 2016.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-70-3-15

19. Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2016

Resume

Regionsrådet har siden 2009 tildelt en årlig landsbypris til en landsby eller gruppe af landsbyer, der har vist nye veje til fornyelse og udvikling. Et bedømmelsesudvalg har vurderet de 11 foreslåede kandidater til Region Midtjyllands landsbypris 2016.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands landsbypris 2016 tildeles Feldballe i Syddjurs Kommune.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands landsbypris er uddelt hvert år siden 2009 og er på 150.000 kr. Uddelingen af en årlig landsbypris tager udgangspunkt i den regionale Vækst- og udviklingsstrategis ønske om at skabe udvikling i hele regionen.

 

Et bedømmelsesudvalg anbefaler, at Feldballe i Syddjurs Kommune tildeles Region Midtjyllands landsbypris i 2016. Bedømmelsesudvalget peger på, at Feldballe er den af kandidaterne, der bedst opfylder de opstillede kriterier for udpegningen. Bedømmelsesudvalgets sammensætning fremgår af bilag.

 

I anbefalingen fra bedømmelsesudvalget er der lagt vægt på, at man i Feldballe har haft en større befolkningsfremgang siden 2010, samt at der er gennemført flere indsatser og arrangementer i forhold til energi, miljø og bæredygtigt byggeri. I Feldballe har en lokal forening overtaget idrætshallen og dermed driften af denne i 2013. Foreningen har gennemført en større modernisering med etablering af skateboardbane, klatreklippe, multibane og mødeplads. Andre foreninger har stået for anlæg af en offentlig park med spiselige afgrøder og etablering af et byggeri, der huser café og restaurant.

 

Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) har indstillet Feldballe, fordi man gennem de seneste år har vist en vedholdende vilje til at ville og har bevist, at man kunne og fremover kan ideudvikle, planlægge og gennemføre bæredygtige projekter.

 

Landsbyprisen tildeles den landsby, der samlet set bedst opfylder de ni kriterier for udvikling og fornyelse. Kriterierne fremgår af bilaget "Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2016". I forhold til tidligere år er kriteriet om samarbejde med nabolandsbyer præciseret, men kun et begrænset antal af kandidaterne har beskrevet et sådant samarbejde. 

 

Landsbyprisen på 150.000 kr. kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse i landsbyen. Prisen overrækkes i foråret 2016 efter nærmere aftale.

 

De hidtidige modtagere af landsbyprisen er Idom og Råsted i Holstebro Kommune (2009), Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune (2010), Endelave by i Horsens Kommune (2011), Rødding i Skive Kommune (2012), Nørager i Norddjurs Kommune (2013), Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune (2014) og Glyngøre i Skive Kommune (2015).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

 

Keld Marstrand Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-81-1-16

20. Kodeks for embedsmænd i Region Midtjylland *

Resume

Det indstilles, at der på baggrund af Bo Smith rapporten igangsættes et arbejde med at lave et kodeks for embedsmænd i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at der udarbejdes et kodeks for embedsmænd i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Bo Smith-udvalget, som blev nedsat af DJØF i 2014 med det formål at undersøge samspillet mellem politikere og embedsmænd i stat, kommuner og regioner, fremlagde i september 2015 sine anbefalinger.

 

En af anbefalingerne er at lave et kodeks for embedsmænd i kommuner og regioner, som giver en kort, skriftlig og lettilgængelig fremstilling af de regler og normer, der gælder for embedsmænd, når de bistår og rådgiver politikere.  

 

Som et led i denne anbefalings udmøntning lavede Bo Smith-udvalget et forslag til, hvordan et sådant kodeks for kommuner og regioner kunne se ud. Forslaget er vedlagt sagen.

 

Region Midtjylland afholdt den 22. januar 2016 et debatarrangement, hvor Bo Smith var inviteret til at fortælle om udvalgets arbejde. Et panel debatterede efterfølgende med de fremmødte om, hvordan vi her i regionen kan arbejde videre med samspillet mellem politikere og embedsmænd.

 

På baggrund af denne debat foreslås det, at der igangsættes et arbejde med at lave et kodeks for embedsmænd i Region Midtjylland.

 

I kodeksarbejdet vil både politikere og regionens MED-struktur blive involveret. Kodekset vil skulle godkendes i regionsrådet.

 

Til inspiration vil der også blive kigget på Finansministeriets kodeks for embedsmænd i centraladministrationen, og de cases, som er udarbejdet i den sammenhæng samt KL's kodeks for forvaltningsrådgivning.

 

Endvidere vil arbejdet i Region Syddanmark med at lave en pjece om god forvaltningsskik og Region Sjællands beslutning om at oprette et § 17, stk. 4 udvalg om gensidige roller, spilleregler og etik blive fulgt.

 

Det er tanken, at kodekset skal være lettilgængeligt og indeholde en kort beskrivelse af de normer og regler, som gælder for samspillet mellem embedsmænd og politikere i regionen. 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-1-16

21. Udpegning til bestyrelsen for Museernes videnscenter for digital formidling, MMEx

Resume

Museernes videnscenter for digital formidling, MMEx, anmoder regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for MMEx.

Sagsfremstilling

Museernes videnscenter for digital formidling, MMEx, har anmodet regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vil samlet bestå af syv medlemmer. Tre medlemmer vil blive udpeget af Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU), tre medlemmer vil blive valgt på den kommende generalforsamling i maj 2016 og et medlem ønskes udpeget af regionsrådet. MMU har ret til at udpege formanden for bestyrelsen.

 

Museernes videnscenter for digital formidling blev oprettet i 2012 af Midtjyske Museers Udviklingsråd med støtte fra Region Midtjylland og Kulturstyrelsen som en projektorganisation under Museum Østjylland. MMEx er pr. 1. januar 2016 etableret som en selvstændig, medlemsbaseret forening. MMEx er en national medlemsorganisation for alle museer, og har hjemsted i Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-70-3-10

22. Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser

Resume

Opfølgningen på kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet viser, at der i perioden 2015 er indgået 23 nye kontrakter med krav om lære- og praktikpladser.

 

Endvidere viser registreringen af stillinger, at lære- og praktikpladser udgør 10,0 % af det samlede antal stillinger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med de seneste to år har administrationen foretaget en opfølgning hos alle regionens institutioner på kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet samt for tjenesteydelser.

 

Institutionerne har udfyldt et skema med alle udbudte og kontraherede bygge- og anlægsentrepriser samt tjenesteydelseskontrakter (både igangværende og afsluttede) i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der er i undersøgelsen medtaget bygge- og anlægsentrepriser med kontraktsum større end 200.000 kr. eksklusive moms, og hvor dette henhører til en anlægsbevilling.

 

Region Midtjyllands retningslinjer betyder, at som minimum er 3-6 % af stillingerne til opfyldelse af kontrakten lære- og praktikpladser. Dette gælder for de kontrakter, hvor varigheden er seks måneder eller mere, og lønomkostningerne er på minimum 4 mio. kr., og/eller der er en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. 

 

I perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 blev der i regionen indgået 47 nye kontrakter til en samlet kontraktsum på 1,6 mia. kr. Heraf er 23 af disse kontrakter, til en samlet kontraktsum på 1,56 mia. kr., omfattet af kravene om lære- og praktikpladser. Som det ses i tabel 1, forventes disse nye kontrakter at medføre, at der oprettes 72 årsværk lære- og praktikpladser. Dette svarer til 5,8 % af de anslåede stillinger.

 

 

Før 1. januar 2015 er der indgået 61 kontrakter på bygge- og anlægsområdet, der stadig har været aktive i 2015. Den samlede kontraktsum for disse kontrakter er på 2,9 mia. kr. Heraf er 46 af kontrakterne omfattet af kravet om lære- og praktikpladser, af disse er der to igangværende entrepriser, hvor kravet ikke er stillet, hvorfor der søges indgået en frivillig aftale med de to entreprenører.

 

I perioden 2015 er der således i alt aktive kontrakter med en samlet kontraktsum på 4,5 mia. kr.

 

Opfølgningen på om kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser sker enten ved de løbende bygge- eller sikkerhedsmøder eller i forbindelse med adgangskontrollen til byggepladserne.

 

Som det ses i tabel 2 er det gennemsnitlige antal registrerede stillinger 734 hvoraf 74 årsværkstillinger er lære- og praktikpladser. Dette betyder, at andelen af lære- og praktikpladser er på 10,0 %. I 2014 var andelen af lære- og praktikpladser på 10,8 %.

 

For DNV Gødstrup er andelen af lære- og praktikpladser på 1,4 % af de registrerede antal stillinger. DNV anfører, at årsagen hertil er, at entreprenøren ikke kan finde lærlinge (struktørlærlinge) til deres arbejdsopgaver. Det er fortsat et fokusområde på DNV med henblik på, at entreprenørerne opfylder kravene til lære- og praktikpladser.

 

På enkelte nye kontrakter er der endnu ikke foretaget registrering af stillinger og lære- og praktikpladser.  

 

 

Administrationen vil fortsat følge området og lave en årlig opfølgning på anvendelsen af klausuler til lære- og praktikpladser i kontrakter indenfor byggeri og anlæg samt for tjenesteydelser.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning, idet forholdene i Gødstrup undersøges nærmere.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-15

23. Orientering om investeringstilskuddet til privatbanerne

Resume

Regeringen har besluttet at videreføre investeringstilskuddet til privatbanerne uændret som et statsligt tilskud modsat tidligere aftaler om tilskuddets omlægning til bloktilskud. Region Midtjylland ville have haft en gevinst på 9,5 mio. kr. årligt ved omlægningen.

 

Samtidigt har regeringen besluttet at indstille det arbejde med en revision af bloktilskudskriterierne for Regional Udvikling, der blev påbegyndt i 2014 og bevare kriterierne uændret.

Direktionen indstiller,

at orientering om investeringstilskuddet til privatbanerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner sendte et brev den 18. januar 2016 til Finansministeriet og Social- og Indenrigsministeriet, hvor der blev efterlyst en afklaring af arbejdet med revision af bloktilskudskriterierne, som blev sat i gang i 2014 og en afklaring af investeringstilskuddet til privatbanerne. Der er den 1. februar af transportminister Hans Christian Schmidt udsendt en pressemeddelelse (vedlagt) om, at regeringen har besluttet at:

 

  • Investeringstilskuddet overgår ikke til bloktilskud men forbliver et særligt tilskud.
  • Bloktilskudskriterierne bevares uændrede og arbejdet med en revision indstilles.

 

Baggrunden er følgende. Frem til 2001 blev privatbanerne finansieret af Staten (70 %), amterne (15 %) og de kommuner, som banen gennemløb (15 %) i en fast fordeling uanset aktieandel.

 

Efter en aftale mellem Staten og amterne i 2000 modtog amterne privatbanerne mod et statstilskud svarende til de hidtidige statslige og kommunale tilskud. Samtidigt blev der åbnet for låneadgang til finansiering af investeringer i materiel og infrastruktur. Modellen blev videreført uændret i ”Lov om trafikselskaber” ved strukturreformen, hvor finansieringen af privatbanerne overgik til regionerne.

 

Tilskuddene blev indledningsvist givet som øremærket statstilskud til drift, pension og investeringer, men skulle efter aftalen gradvist overgå til bloktilskud i perioden 2005-2016. Investeringstilskuddet skulle som det sidste overgå til bloktilskud i 2016. Regeringens beslutning betyder at investeringstilskuddet nu er fastholdt som et statstilskud, og Region Midtjylland vil hermed ikke vil få et årligt løft i bloktilskud på ca. 9,5 mio. kr. fra 2017.

 

Efter lov om regioners finansiering fordeles det samlede bloktilskud til regional udvikling til regionerne efter en model hvor ”km. privatbanespor” vægter med 27,5 %. Der er imidlertid tale om et fordelingskriterie og ikke en øremærkning af midler til drift af privatbanerne. Kriteriet ”km. privatbanespor” afspejler ikke opgavens omfang, men fordeler langt flere midler, end opgaven med privatbanerne kan begrunde. Dette har konsekvenser for en reel prioritering af udførelsesmetoden i den kollektive transport.

 

Økonomi- og indenrigsministeriets finansieringsudvalg konkluderer i et notat fra 2010, at kriteriet virker konserverende på privatbanestrukturen ved at give regionerne et økonomisk incitament til at bevare banerne frem for at erstatte dem med billigere busdrift.

 

Reelt bevirker bloktilskudskriteriet, at det vil være særdeles vanskeligt grænsende til umuligt, at prioriterer mellem bus- og togdrift, da en nedlæggelse af en privatbane vil tilføre en region et tab af bloktilskud, der langt vil overstige besparelsen ved nedlæggelsen. Danske Regioner tager derfor i 2014 bloktilskudskriteriets hensigtsmæssighed op i økonomiforhandlingerne, aktualiseret af Region Syddanmarks beslutning om at bevare Vestbanen, hvor hensynet til opretholdelsen af det statslige tilskud spillede en væsentlig rolle, og Region Sjællands udfordringer med Tølløsebanen.

 

Økonomi- og indenrigsministeriet afgav rapport i marts 2015, men det blev besluttet at genberegne konsekvenserne af de fremlagte alternativer, og at udskyde omlægningen af investeringstilskuddet til bloktilskud til 2017. Den nuværende regering videreførte beslutningen ved økonomiforhandlingerne.

 

Løftet i investeringstilskud fra 2016 har været forudsat i den samlede investeringsplan for Midtjyske Jernbaner siden første fremlæggelse for regionsrådet i 2007, men på grund af udskydelsen, er der ikke indregnet et større bloktilskud i budget 2016, og der er heller ikke indregnet et øget tilskud i overslagsårene.

 

Regionsrådsformanden gjorde i foråret 2015 den daværende Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard opmærksom på konsekvenserne for Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget.

 

Keld Marstrand Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-202-15

24. Orientering om dialog med Novo Nordisk Fonden om et Steno Diabetes Center i Region Midtjylland

Resume

Novo Nordisk Fonden og Region Midtjylland har indledt en dialog om muligheden for etablering af et Steno Diabetes Center i Midtjylland. Der starter nu en proces med at beskrive et muligt nyt diabetescenter i regionen. Den endelige aftale med Novo Nordisk Fonden skal godkendes af regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om dialogen med Novo Nordisk Fonden om et Steno Diabetes Center i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden offentliggjorde i september 2015 en fælles vision for et nyt Steno Diabetes Center Copenhagen. Novo Nordisk Fonden giver således en bevilling til Region Hovedstaden til opførelse af et nyt stort center ved Herlev Hospital samt til driftsaktiviteter i form af forskning, uddannelse og udvikling. Den konkrete aftale mellem fonden og Region Hovedstaden er næsten på plads og forventes offentliggjort i maj 2016. Byggeriet af det nye center forventes at starte i 2017.

 

Novo Nordisk Fonden ønsker at gå i dialog med alle regioner om at give fondsmidler til forbedring af diabetesforskning og –behandling i forbindelse med etablering af Steno centre i hele landet. Fonden har således kontaktet Region Midtjylland, og der er indledt en dialog om muligheden for at etablere et Steno Diabetes Center i regionen. På baggrund af dialogen er det administrationens vurdering, at der kan opnås en gunstig aftale.

 

Der starter derfor nu en proces med det formål at beskrive et diabetescenter. Beskrivelsen skal danne grundlag for, at der kan indgås en aftale. Aftalen mellem regionen og Novo Nordisk Fonden skal godkendes af regionsrådet og af Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau, Arne Lægaard, Ulla Diderichsen og Nicolaj Bang var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen