Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 11. oktober 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe og Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 12.00 efter behandlingen af lukket punkt 1.

 

Lukket dagsorden blev behandlet efter gensidig orientering.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-31-72-153-09

17. DNV-Gødstrup: Godkendelse af anlægsregnskab for delprojekt 1A Byggemodning og byggepladsanstilling

Resume

Der fremlægges hermed det første anlægsregnskab for et delprojekt i DNV-Gødstrup projektet. Anlægsregnskabet for delprojekt 1A: Byggemodning og Byggepladsanstilling viser et mindreforbrug på 0,116 mio. kr., som foreslås overført til projektets justeringsreserve.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for delprojekt 1A: Byggemodning og byggepladsanstilling i DNV-Gødstrup projektet godkendes, og

 

at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. overføres til projektets justeringsreserve.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 20. juni 2012 at bevilge 39,0 mio.kr (indeks 88,8) til finansiering af Delprojekt 1A: Byggemodning og byggepladsanstilling i DNV-Gødstrup-projektet. Formålet med bevillingen var at klargøre byggepladsen for DNV-Gødstrup. Arbejdet har omfattet terrænklargøring, grøfter og andet nødvendigt forberedende arbejde. Der er således anlagt kørselsveje på byggepladsen samt etableret en del af de blivende p-pladser.

 

Efter indgåelse af aftale med entreprenør blev der arbejdet med optimering af delprojektet. Det har sammen med en gunstig licitation betydet, at regionsrådet i to omgange har reduceret den først givne bevilling. På mødet den 23. august 2013 blev der således overført 6,0 mio. kr. (indeks 88,8) til en nyoprettet justeringsreserve, og på mødet den 30. marts 2016 blev der i en sag om budgettilpasning for hele DNV-Gødstrup-projektet overført 5,0 mio.kr (indeks 88,8) til øvrige delprojekter.

 

Den endelige bevilling til projektet var dermed 28,0 mio. kr. (indeks 88,8). I løbende priser giver det 30,6 mio. kr.

 

Nu er projektet med nogen forsinkelse afsluttet. Forsinkelsen skyldes primært de optimeringer, der blev foretaget samt en senere opstart af øvrige delprojekter. Projektets regnskab viser 30,5 mio. kr. i løbende priser.

 

Det vedhæftede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 0,116 mio. kr. (løbende priser), som foreslås overført til justeringsreserven i DNV-Gødstrup projektet.

 

 

Overførsel til justeringsreserven 

Det foreslås, at det samlede mindreforbrug på 0,166 mio. kr. overføres til projektets justeringsreserve, og at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 2

 

 

Pulje til DNV-Gødstrup-projektet

Puljen til DNV-Gødstrup udgør følgende i årene 2016-2019:

 

 

Der er vedlagt et underskrevet anlægsregnskab og revisionserklæring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-3-4-07

18. Bevilling af midler til den medicotekniske pulje

Resume

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr, således at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til diagnostik og behandling af patienterne. Der har nu på baggrund af konstaterede mindreforbrug på regionens anlægsprojekter i 2016 vist sig behov og mulighed for at fremrykke enkelte investeringer fra 2017 til 2016 for at tilpasse de årlige investeringer til regionens samlede anlægsramme i 2016 og 2017. I denne sag foreslås det at fremrykke en bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr og derved muliggøre indkøb af scannings- og røntgenudstyr tidligere end planlagt.

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 28,0 mio. kr. i 2016 til den medicotekniske pulje,

 

at bevillingsændringerne i tabel 1 godkendes, og

 

at rådighedsbeløbet finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionens Investeringsplan finansieres af flere forskellige kilder; anlægsrammen, den centrale pulje til driftsanskaffelser samt leasingoptag. For at udnytte de tre finansieringskilder optimalt er det nødvendigt løbende at tilpasse de enkelte anlægsprojekters investeringsprofil og -periodisering, således at midlerne kan blive udmøntet og anvendt i de rette år.

 

Der har nu vist sig behov og mulighed for at afholde udgifter, der oprindeligt var planlagt i 2017, tidligere, da der i 2016 er konstateret en række mindreforbrug på anlægsprojekter. Mindreforbrugene skyldes flere årsager, herunder forsinket opstart på en række mindre anlægsprojekter, som var forventet igangsat i 2. halvår 2016, men som nu først bliver opstartet efter årsskiftet, og et reelt mindreforbrug på Præhospital Patientjournal-projektet, hvor der på nærværende dagsorden aflægges regnskab i særskilt punkt. I alt udgør mindreforbruget ca. 28,0 mio. kr.

 

Der er således på nuværende tidspunkt stadig anlægsmidler fra rammen i 2016, som ikke er blevet udmøntet. Mindreforbruget fra Præhospital Patientjournal-projektet var forventet tilbageført til puljen til anlægsprojekter primo 2017 i forbindelse med regnskabsaflæggelse, men når nu at blive returneret i 2016. Anlægsregnskabet behandles på separat punkt på denne dagsorden. Det forventede mindreforbrug er indmeldt fra Præhospitalet medio 2016, og der er derfor budgetteret med de returnerede midler i forbindelse med Investeringsplan 2017-2025.

 

Fremrykning af investering i medicoteknisk udstyr 

Regionsrådet prioriterer hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til en god diagnostik og behandling af patienterne.

 

Der er med de ikke-udmøntede anlægsmidler i 2016 mulighed for at fremrykke planlagte investeringer i medicoteknisk udstyr og derved frigøre anlægsmidlerne når de skal bruges til allerede prioriterede projekter i 2017.

 

Det foreslås derfor at give en bevilling til indkøb af en scanner til Aarhus Universitetshospital i 2016, som ellers var planlagt indkøbt og installeret i 2017. Ligeledes foreslås det i forbindelse med anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg at fremrykke investering i røntgenudstyr fra 2017 til 2016. Der er ikke tale om tilførsel af midler til den medicotekniske pulje eller om bevilling til nye projekter, men om en fremrykning af allerede planlagte investeringer for at udnytte regionens samlede rammer for investering i anlæg og udstyr over årene. Den samlede anlægsudgift for de to projekter budgetteres til 28,0 mio. kr.

 

Økonomi 

Det fremgår af tabel 1, at der bevilges 28,0 mio. kr. til puljen til medicoteknisk udstyr 2016-2019, og at bevillingen finansieres af puljen til anlægsprojekter. Når der på regionsrådsmødet i december 2016 bliver fremlagt forslag om udmøntning af midler til den medicotekniske pulje i 2017, vil rammen i denne sag være reduceret tilsvarende, således at det samlede beløb til anskaffelse af medicoteknisk udstyr over årene er uændret.

 

 

Puljen til anlægsprojekter udgør med bevillingerne på denne dagsorden 4,674 mio. kr. i 2016. Herudover returneres ved aflæggelse af anlægsregnskab for PPJ-projektet 18,5 mio. kr. således at puljen herefter vil udgøre 23,174 mio. kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-8-16

19. Regnskab vedrørende den præhospitale patientjournal

Resume

Der aflægges regnskab for anskaffelsen af den præhospitale patientjournal. Regnskabet viser et mindreforbrug på knap 18,5 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

 

at mindreforbruget tilbageføres til Puljen til anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Anskaffelsen af den Præhospitale Patientjournal (PPJ) er et fællesregionalt IT-projekt forankret i Region Syddanmark. Systemet blev taget i brug i Region Midtjylland den 11. maj 2015.

  

Den Præhospitale Patientjournal erstatter papirpatientjournalen i ambulancer, akutlægebiler/helikopter m.m. Den præhospitale patientjournal understøtter hele det præhospitale hændelsesforløb, fra AMK-vagtcentralen modtager en henvendelse, og til patienten f.eks. er overdraget til et hospital. Herudover understøtter systemet via adgangsstyring en differentieret adgang til information, visning af information samt logning af alle registreringer i systemet.

 

Der aflægges nu regnskab for anskaffelsen af den præhospitale patientjournal. Der er tale om et mindreforbrug i forhold til budgettet på knapt 18,5 mio. kr. Det skyldes flere forhold, herunder at udbuddet af den præhospitale patientjournal blev billigere end forventet, at opgaven til dels er afregnet med driftsmidler, og at det ikke har været nødvendigt at aktivere projektets risikopulje.

 

Det foreslås, at mindreforbruget tilbageføres til puljen til anlægsprojekter.

 

Der vedlægges anlægsregnskab samt revisionserklæring.

 

Tabel 1. Oversigt over bevilling, forbrug og afvigelse i kr.

Samlet bevilling

Forbrug

Afvigelse

29.100.000

10.600.520

18.499.480

  

Puljen til anlægsprojekter udgør ved godkendelse af denne dagsordens indstillinger 23,174 mio. kr. i 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 30. maj 2012 et anlægsbudget på 29,1 mio. kr. til Region Midtjyllands andel af PPJ-projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-15-13

20. Udpegning af medlem til sundhedskoordinationsudvalget

Resume

Carl Johan Rasmussen (A), formand for sundhedskoordinationsudvalget, ønsker at udtræde af udvalget. Der skal derfor udpeges et nyt medlem til udvalget, ligesom der skal udpeges en ny formand.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger et medlem til sundhedskoordinationsudvalget for perioden 26. oktober 2016 - 31. december 2017, og

 

at regionsrådet peger på den nye formand for udvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren, jævnfør § 204 i Sundhedsloven. Udvalget består af:

 • fem medlemmer udpeget af regionsrådet
 • fem medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Midtjylland
 • to medlemmer udpeget af samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

 

Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin næstformand blandt de kommunale repræsentanter i udvalget.

 

Funktionsperioden for udvalgets medlemmer følger den kommunale og regionale valgperiode.

 

Carl Johan Rasmussen (A) ønsker at udtræde af udvalget, og der skal derfor vælges et nyt medlem til den resterende del af funktionsperioden. Ligeledes skal sundhedskoordinationsudvalget vælge en ny formand.

 

Fomandsposten tilfaldt i konstitueringsaftalen Socialdemokratiet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-16

21. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen om manglende togforbindelse til det nye hospital i Gødstrup *

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende manglende togforbindelse til det nye hospital i Gødstrup.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 2. oktober 2016 anmodet om en drøftelse af manglende togforbindelse til det nye hospital i Gødstrup.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Jeg vil bede om, at vi på vores næste forretningsudvalgsmøde sætter spørgsmålet om "det forsvundne spor" til det nye hospital i Gødstrup på vores dagsorden.

 

Det ser ud til, at regeringens finanslovforslag ikke fastholder togforbindelse til Gødstrup.

 

Hvis det forholder sig sådan, så er der al mulig grund til, vi får drøftet, hvordan vi kan medvirke til, at togforbindelse til Gødstrup fastholdes.

 

Regionsrådet og hospitalet har selv peget på vigtigheden af, at det ikke alene er privatbiler, der skal forbinde adgangen til Gødstrup.

 

Det er vigtigt med en god kollektiv trafik både til patienter, pårørende og personalet.

 

Derfor min henvendelse."

Beslutning

Sagen blev oversendt til det rådgivende udvalg vedrørende Regional udvikling.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-101-13-16

22. Orientering om udbudsstrategi i forbindelse med etablering af nyt regionslager

Resume

Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive ét fælles varelager for Region Midtjylland. Opgaven sendes i udbud i 2017, og der skal vælges logistikpartner senest juli 2018.

 

Administrationen har udarbejdet tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland.

 

Ved forberedelsen af et kommende udbud er der et særligt opmærksomhedspunkt omkring det transportmateriel, der skal bruges til at transportere varerne fra regionslageret til de enkelte matrikler i regionen. Der er behov for, at dette materiel standardiseres.

 

Desuden foreslås nogle bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med afviklingen af Freja-lageret.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland tages til efterretning,

 

at der træffes en principiel beslutning om, at en nødvendig udskiftning af transportmateriel kan finansieres via leasing, og

 

at der gennemføres de bevillingsændringer, der fremgår af skema 1.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland indgik 17. maj 2013 en kontrakt med Freja omkring drift af et fælles regionslager. Kontrakten udløb den 31. maj 2016. Der er lavet en midlertidig organisering af varelagerfunktionen.

 

I maj 2016 er der etableret en midlertidig projektorganisering, der skal opbygge en professionel vareforsyning.                                                                                                    

Målbilledet for projektet er:

 

 • Gennemførelse af en one-point-strategi, hvor alle regionens varer leveres til et fælles lager. Ernst & Young har vurderet en besparelse på op til 30 mio. kr.
 • Etablering af et regionslager, hvor en privat logistikpartner skal håndtere alle varetyper samt opfylde aftalte kvalitetsmål og standarder for hygiejne. Hospitalernes centrale lagre lukkes. Ernst & Young har vurderet, at et effektivt drevet regionslager kan give en besparelse på 5 mio. kr.
 • Regionslageret skal stå for afdelingspakkede leverancer til hele regionen. Logistikpartneren skal leve op til fastsatte service- og leveringskoncepter til alle hospitaler, sundhedshuse, sociale institutioner og administrative enheder.
 • Udvikling af effektive bestillingssystemer: IT-løsninger skal være integreret i hele arbejdsprocessen fra brugerens ordreafgivelse over varehåndtering hos vareleverandør og logistikpartner til varen modtages og betales hos brugerne.
 • Udvælgelse af et smallere varesortiment, hvor der som udgangspunkt bruges samme vare til at løse samme opgave. Ernst & Young har vurderet et potentiale for besparelser på op til 40 mio. kr.

 

I Økonomiaftalen 2016 mellem Danske Regioner og regeringen er der enighed om, at regionerne tilsammen kan effektivisere indkøbsområdet for i alt 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Region Midtjyllands andel heraf er 300 mio. kr.

 

Det anførte potentiale for besparelser på 75 mio. kr. ved en mere professionel vareforsyning er en del af den samlede besparelse på indkøbsområdet. Den resterende del af besparelsen op til de 300 mio. kr. skal findes ved øget udbud af varer og tjenesteydelser.

 

Udbudsstrategien for valg af den private leverandør, der skal drive et regionslager, er inddelt i tre faser:

 

Fase 1: Undersøgelse af markedet – gennemføres oktober og november 2016.

 

Fase 2: Prækvalifikation af virksomheder/konsortier, der inviteres til at byde på opgaven – gennemføres januar til juni 2017.

 

Fase 3: Udbud med konkurrencepræget dialog eller efter forhandling – gennemføres juni 2017 til juli 2018.  

 

Til markedsundersøgelsen inviteres fire private firmaer, og der er formuleret to hovedtemaer:

 

 • Beskrivelse af logistik- og forsyningsopgaven for et kommende regionslager.
 • Beskrivelse af tre principielle modeller for organisering af samarbejdet mellem en privat logistikpartner og Region Midtjylland. Regionsrådet har ikke været orienteret om principperne i modellerne.  

 

De to hovedtemaer er beskrevet i vedlagte notater.

 

I den sagsfremstilling, som regionsrådet fik i februar 2016, var udgangspunktet, at der i et kommende udbud ville blive taget udgangspunkt i en samarbejdsmodel, hvor logistikpartneren stiller lagerbygning og lagerudstyr til rådighed. Dette svarer til model 1 i notatet om organisering af samarbejdet.

 

Flere økonomiske faktorer gør, at administrationen har opstillet to andre modeller, som kan være interessante for markedet og måske give Region Midtjylland et økonomisk bedre bud. Model 2: OPP-aftale med privat finansiering og model 3: OPP-aftale med offentlig finansiering via KommuneKredit.

 

Fordelen ved disse to modeller kan være, at regionen kan anvise en bestemt placering af lagerbygningen. Halvdelen af regionens varekøb anvendes af Aarhus Universitetshospital, hvorfor en placering på DNU-grunden – tæt på motorvejen – kan være hensigtsmæssig. Vareleverandørerne vil få let adgang til regionslageret, og der vil være begrænsede transportomkostninger til udbringning af varer på hele universitetshospitalet. I kvalitetsfondsprojektet er der bygget et midlertidigt lager, som kan tænkes at indgå som en mindre del af det fælles regionslager. Endvidere kan regionen få en bedre udnyttelse af DNU-grunden og de anlagte forsyninger. 

 

I de to modeller vil regionen kunne adskille logistikopgaven med drift af lageret fra opgaven med at investere og drive bygningen inklusive fast inventar. Dermed kan der tænkes en langsigtet kontraktperiode på bygnings- og udstyrsdelen og en kortere kontraktperiode på logistikopgaven.

 

Formålet med markedsundersøgelsen er at sikre en udbudsmodel, der er relevant for markedet samt at sikre en kvalitet i udbudsmaterialet, der er så høj som muligt. Markedsundersøgelsen afsluttes i november 2016. Regionsrådet forelægges herefter et beslutningsoplæg til udbudsstrategien for fase 2 og 3, herunder valg af model for organisering af samarbejdet.   

 

Det transportmateriel (rullevogne, sterilkasser o. lign.), der skal anvendes til at transportere varen fra regionslageret og til de enkelte matrikler i regionen, er et andet opmærksomhedspunkt. Der er behov for, at dette transportmateriel er ensartet i hele regionen. Anvendes forskelligt transportmateriel til og fra f.eks. det enkelte hospital, vil regionslageret få en væsentlig meromkostning med at holde transportmateriellet adskilt. Samtidig skal transportmateriellet tilpasses hospitalernes forsyningskoncepter i øvrigt.

 

Det kan blive nødvendigt at udskifte en væsentlig del af det nuværende transportmateriel. Der er tale om udstyr, der har en afskrivningsperiode på cirka syv år. Der kan forventes en engangsinvestering i omegnen af 15 mio. kr., hvis alt transportmateriel skal udskiftes.

 

Det foreslås, at den nødvendige investering i transportmateriel kan finansieres via leasing, alternativt at transportmateriellet er logistikpartnerens ejendom.

 

Ophør af samarbejdet med Freja betyder, at de økonomiske midler, der er bundet i det fælles "Freja-lager", frigøres. Afviklingen af det fælles lager betyder, at Indkøb & Medicoteknik får en positiv budgetpost på 26 mio. kr. i 2016. Der er tale om et engangsbeløb, som foreslås anvendt til:

 

 • Opbygning af nødvendig ekstra lagerkapacitet på Aarhus Universitetshospital på 10 mio. kr. og Hospitalsenheden Vest på 1 mio. kr. De eksisterende lagre tilknyttet de to hospitaler er for små til at håndtere afviklingen af Freja-lageret. Dette er ikke tilfældet for de øvrige hospitaler.
 • Indkøb & Medicoteknik anvender 4,6 mio. kr. til projektudgifter i forbindelse med forberedelse af et nyt udbud af driften af et regionslager.
 • De resterende 10,4 mio. kr. afsættes til konsolidering af regionens økonomi i 2016. Midlerne her disponeres ved udgangen af regnskabsåret til f.eks. indfrielse af leasinggæld. 

 

Det bemærkes, at når der etableres et nyt regionslager, vil værdien af hospitalernes centrale lagre udgøre indskudskapitalen til det nye lager. 

 

De bevillingstekniske ændringer fremgår af nedenstående skema: 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Henrik Qvist, Lone Langballe, Nicolaj Bang og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Sagen er behandlet på regionsrådets møde den 26. februar 2016, hvor det blev besluttet, at kontrakten med Freja ikke forlænges, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt fælles regionslager konkurrenceudsættes indenfor to år.

Tilbage til toppen