Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 12. januar 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist og Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-30-72-145-07

23. Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af hjertemedicin på Aarhus Universitetshospital Skejby til sammenlægning af to hjertemedicinske afdelinger

Resume

Anlægsregnskabet for ombygning af hjertemedicin på Aarhus Universitetshospital i Skejby er afsluttet og forelægges til regionsrådets godkendelse. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 29,3 mio. kr. Der er ikke tale om et kvalitetsfondsprojekt. 

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for ombygning af hjertemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes, og

 

at mindreforbruget på 3,3 mio. kr. tilbageføres til puljen for renovering og ombygning af Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har godkendt en økonomisk ramme på 430 mio. kr. (indeks 120,5) til renovering og ombygning af det eksisterende hospital i Skejby. Udgifterne finansieres af regionens almindelige anlægsbudget, og arbejderne er således ikke en del af kvalitetsfondsprojektet.

 

Som en del af denne ramme bevilgede regionsrådet i 2012 28,8 mio. kr. til ombygning af den eksisterende hjertemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Efterfølgende er anlægsbevillingen pristalsreguleret til 29,3 mio. kr.

 

Formålet med ombygningen var at sammenlægge de to hjertemedicinske afdelinger under Aarhus Universitetshospital. De to afdelinger var placeret på Aarhus Universitetshospitals matrikler på Tage Hansens Gade og i Skejby.

 

Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 26,0 mio. kr. Set i forhold til anlægsbevillingen er det et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

 

Den væsentligste årsag til mindreforbruget er, at licitationsresultatet blev lavere end budgetteret på tidspunktet for bevillingsansøgningen.

 

Bevilling og regnskabsresultat fremgår af tabel 1

 

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

 

Der vedlægges anlægsregnskab og revisionserklæring. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet, den 21. november 2011, punkt 3. "Anlægsbevilling til ombygning til hjertemedicin på Aarhus Universitetshospital i Skejby."

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

24. Investeringsplan 2016-2024

Resume

Investeringsplan 2016-2024 fremlægges til godkendelse.

 

I forhold til det beslutningsgrundlag, der blev fremlagt på regionsrådsmødet den 25. november 2015, er den samlede leasingramme reduceret med 89 mio. kr. som følge af konsolidering i forbindelse med afslutning af regnskab 2015.

Direktionen indstiller,

at investeringsplan 2016-2024 godkendes, idet en konkret udmøntning af de enkelte anlægsprojekter kræver en politisk godkendt anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til investeringsplan 2016–2024 til godkendelse.

 

Investeringsplanen erstatter den plan, som blev fremlagt i forbindelse med regionsrådets budgetseminar den 20. maj 2015. Overordnet er der stadig tale om samme forudsætninger og prioriteringer. Investeringsplanen fastholdes dermed i sin grundform.

 

På baggrund af, at Region Midtjyllands anlægsramme, i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016, blev reduceret med 22 mio. kr., var der blandt andet behov for at udarbejde et uddybende beslutningsgrundlag og gennemføre en nærmere politisk drøftelse.

 

Hvis anlægsrammen reduceres yderligt de kommende år, vil det have betydelige konsekvenser for gennemførelsen af regionens investeringsplan. Det skyldes:

 

  • at investeringsplanen er en samlet plan for investeringer frem til 2024. De planlagte investeringer i bygninger, udstyr, it mv. sikrer de fornødne fysiske rammer for patienter, personale og pårørende i fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Planen betyder samtidig, at enheder, der ikke gennemfører kvalitetsfondsfinansierede projekter (Horsens, Randers og Psykiatrien), gennemgår de nødvendige om- og tilbygninger. Planen betyder dermed, at der vil være balance, således at regionens borgere tilbydes samme behandlings- og bygningsmæssige kvalitet.
  • at investeringsplanen samtidig er grundlaget for en mere effektiv drift. Det er således udgangspunktet for investeringsplanen - ligesom ved kvalitetsfondsbyggerierne - at der kan gennemføres effektiviseringer i driften med 6 % ved ombygninger og 8 % ved nybyggerier. Effektiviseringsgevinsterne indfases gradvist frem mod ibrugtagningen og realiseres fuldt ud senest ved ibrugtagningen.

 

Regionsrådet fik på møde den 25. november 2015 forelagt notatet "Region Midtjyllands anlægsrammer og -projekter 2016-2024", hvori der blev fremlagt en nærmere redegørelse for de enkelte projekter i investeringsplanen. Derudover blev der opstillet tre mulige scenarier for den fremtidige udvikling af de regionale anlægsrammer.

 

Der har ligeledes været mulighed for regionsrådet til at stille skriftlige spørgsmål til beslutningsgrundlaget m.v. Derudover blev der den 14. december 2015 afholdt en spørgetime.  

 

Den fremlagte investeringsplan er baseret på scenarie 1, hvor anlægsrammen er reduceret med 22 mio. kr. fra 2016 og frem. Reduktionen af anlægsrammen i 2016 har medført behov for tilpasninger i planen jf. notatet. Samtidig er de løbende politiske beslutninger indarbejdet.

 

De væsentligste ændringer i investeringsplanen indeholdt i scenarie et er følgende:

 

Anlægsprojekter og indkøb af udstyr

  • Ændret investeringsprofil for generalplansprojektet i Horsens (udskydelse af afsatte og prioriterede rådighedsbeløb)
  • Udskydelse af afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesprojekter på Aarhus Universitetshospital (Skejby-matrikel).
  • Etablering af nyt køkken ved Aarhus Universitetshospital gennemføres som OPP-projekt. Der er dermed ikke længere en anlægsudgift til projektet i investeringsplanen.
  • Ændret investeringsprofil for medicoteknisk udstyr som følge af tidsforskydninger i de store anlægsprojekter.
  • Reduktion i ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter. Der er prioriteret ca. 20 mio. kr. årligt frem til 2021.

 

I notatet blev der også skitseret initiativer til at sikre balance i investeringsplanen, såfremt scenarie to og tre realiseres. Hvis kommende års økonomiaftaler betyder, at anlægsrammen reduceres yderligere, er der i scenarie to og tre taget stilling til, hvilke initiativer der kan gennemføres. Formelt, rent teknisk og bevillingsmæssigt vil regionen kunne tilpasse bevillingerne uden at bryde kontrakter med entreprenører m.v. Men yderligere reduktioner af anlægsrammen vil, som nævnt tidligere, have store konsekvenser for transformationen af Region Midtjyllands sundhedsvæsen til et nyt moderne og effektivt sundhedsvæsen med bygnings- og behandlingsmæssige standarder, der er nødvendige for at sikre patienterne den bedst mulige behandling.

 

I nedenstående figur fremgår regionsrådets prioriteringsmuligheder i forhold til de tre scenarier. Figuren viser, at prioriteringsmulighederne i alle år efterlader rum til at imødegå alle tre scenarier. Hertil kommer, at økonomiaftalen for de enkelte år, og dermed anlægsrammerne, vil være kendt juni året før. Derfor vil der også være tid til at træffe beslutning om eventuelle omprioriteringer.

 

Figur. Prioriteringsmuligheder i forhold til de tre scenarier

 

 

Finansiering af investeringsplanen

Region Midtjyllands investeringsplan er finansieret via:

  • den anlægsramme, der årligt bliver indgået aftale om i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner
  • hospitalernes driftsbidrag, og
  • leasing.

 

Den tidligere investeringsplan indeholdt en samlet leasingramme på 1.069,2 mio. kr. Leasingrammen er med denne plan – og efter konsolidering – bragt ned til 980,2 mio. kr. Reduktionen af leasingrammen betyder et årligt fald i leasingydelserne på driften på ca. 12 mio. kr. i perioden 2017–2022.

 

I forbindelse med afslutningen af de årlige regnskaber, er der erfaringsmæssigt et mindre økonomisk råderum, som giver mulighed for ekstraordinært at indfri leasinggæld. Der er tale om en maksimal leasingramme på 980,2 mio. kr. En ekstraordinær indfrielse af leasinggæld vil ske i overensstemmelse med regionsrådets hensigtserklæring i budget 2016 om "Konsolidering på sundhedsområdet".

 

Regional forsyning – Vaskeri

Der tilrettelægges en udbudsstrategi, som forelægges regionsrådet medio 2016. Efter fastlæggelse af udbudsstrategien gennemføres de konkrete udbud. Når resultatet af udbuddet foreligger, skal regionsrådet tage endelig stilling til anlægsbudgettet for Regional Forsyning – vaskeri. Det fremgår af investeringsplanen, at der er afsat prioriterede midler i 2020 og 2021 på i alt 42,2 mio. kr.

 

IT-investeringer

Det forudsættes, at de eksisterende drifts- og anlægsrammer til it-anskaffelser fastholdes.

 

Der er identificeret en række it-udviklingsprojekter, som vurderes at kunne give driftsmæssige effektiviseringer. Udviklingsprojekterne skal håndteres og prioriteres indenfor driftsbudgettet. Der vil blive arbejdet videre hermed.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at planen for investeringer i 2016 godkendes,

 

at scenarie 1 danner rammen for investeringsplaner i perioden 2017-2024, som vil indgå i de årlige budgetdrøftelser,

 

at det noteres, at vaskeriet kan blive på Nørrebrogade til og med 2023, og

 

at en eventuel beslutning om etablering af et nyt vaskeri i 2020 og 2021 i lighed med alle andre anlægsprojekter kræver en politisk godkendt anlægsbevilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-28-13

25. Godkendelse af ændringer i udpegning til Jysk Linnedservice A/S

Resume

Henrik Qvist udtræder af bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S i forbindelse med generalforsamlingen den 11. april 2016. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant for Region Midtjylland samt ny formand for bestyrelsen.

Regionsrådsformanden indstiller,

at Henrik Qvist udtræder af bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S i forbindelse med generalforsamlingen den 11. april 2016,

 

at Conny Jensen indtræder som medlem af Jysk Linnedservice A/S i forbindelse med generalforsamlingen den 11. april 2016, og

 

at Bente Nielsen udpeges til formand for Jysk Linnedservice A/S i forbindelse med generalforsamlingen den 11. april 2016.

Sagsfremstilling

Regionsrådet udpegede på mødet den 16. december 2013 Henrik Qvist (Ø) (formand), Bente Nielsen (F) og Olav Nørgaard (V) til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S. Henrik Qvist udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen den 11. april 2016. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant for Region Midtjylland samt vælges en ny formand.

 

Bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S består af syv medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger tre medlemmer. Region Syddanmark har to medlemmer, og Berendsen Textil Service har to medlemmer.

 

Formandsposten går på skift mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. For valgperioden 2014-2017 er det Region Midtjylland, der har formandsposten i bestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-15

26. Udpegning til Vækstforum

Resume

Dansk Erhvervs repræsentant i Vækstforum har på grund af jobskifte valgt at træde ud af Vækstforum.

 

Dansk Erhverv indstiller på den baggrund Brian Busk, Silkeborg Data A/S som sin repræsentant i indeværende valgperiode.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger Brian Busk, Silkeborg Data A/S til repræsentant for Dansk Erhverv i indeværende valgperiode.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

27. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 25. januar 2016 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 25. januar 2016 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2016 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2016 afholdes den 25. januar 2016 hos sekretariatet for DNU. Mødet indledes med et ordinært møde, hvorefter der er arrangeret et oplæg om DNU samt en rundvisning på byggepladsen.

 

Der er følgende program for mødet: 

kl. 10.00-11.00

Ordinært møde med folketingsmedlemmerne

kl. 11.00-13.00

Oplæg om DNU samt rundvisning på byggepladsen

kl. 13.00-13.30

Fælles frokost

 

Dagsordenen til den ordinære del af mødet den 25. januar 2016 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Administrationens foreløbige forslag til dagsorden er vedlagt. Bemærk at bilaget er fortroligt.

 

Folketingsmedlemmerne er ligeledes blevet opfordret til at sende forslag til emner til mødet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-1-14

28. Anmodning om orlov fra regionsrådet

Resume

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther har meddelt, at han på grund af sygdom hos ægtefælle vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra den 27. januar 2016.

 

Det indstilles, at 1. stedfortræder for Venstre Palle Quistgaard indtræder i stedet.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender, at Jørgen Winther har orlov fra regionsrådet fra den 27. januar 2016, og

 

at regionsrådet godkender, at betingelserne for, at Palle Quistgaard, der er 1. stedfortræder for Venstre, indtræder i regionsrådet, er til stede.

Sagsfremstilling

Jørgen Winther har anmodet om orlov fra regionsrådet på grund af sygdom hos ægtefælle.

 

Det fremgår af § 15 i Lov om kommuners styrelse, at når formanden får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine regionale hverv i en forventet periode af mindst en måned, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i regionsrådet.

 

Palle Quistgaard, Borresøvej 4, 8600 Silkeborg er i valgbogen for regionsrådsvalget den 19. november 2013 anført som Venstres 1. stedfortræder. Det indstilles på den baggrund, at Palle Quistgaard indtræder som stedfortræder i regionsrådet.

 

Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er tilstede.

 

Når det ordinære medlem af regionsrådet påny kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen