Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 14. juni 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Afbud fra Anders Kühnau og Jørgen Winther.

 

Punkterne 19 og 20 blev behandlet som de første punkter. Under behandlingen deltog Jes Lauritzen og Per Højmark, Ernst & Young.

 

Mødet blev hævet kl. 12.45.


Sagnr.: 1-22-78-2-16

19. Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2015 og endelig godkendelse af Årsrapport 2015

Resume

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomme bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2015 med revisionspåtegning uden forbehold. Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder to nye anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Revisionen har redegjort for opfølgningen på to tidligere anbefalinger, som fortsat er gældende.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 tages til efterretning,

 

at Region Midtjyllands Årsregnskab 2015 endeligt godkendes, og

 

at Årsrapport 2015 og revisionsberetning nr. 35 og udskrift af regionsrådets behandling sendes til Tilsynet – Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 27. april 2016 årsregnskab 2015 og sendte det til revision.

 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har den 6. juni 2016 fremsendt Revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab 2015.

 

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles ved påtegning af årsregnskabet, jf. Revisionsregulativ for Region Midtjylland.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2015 med revisionspåtegning uden forbehold.

 

Revisionens påtegning af årsregnskabet for 2015 til regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2, side 450-451.

 

Revisors konklusion i påtegning på årsregnskabet:

 

"Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for regioner". Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

 

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder to anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om: 

 • Kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier, jf. afsnit 3.3, side 453-455.
 • Løn og pensioner, jf. afsnit 5.4, side 460-461.

 

Revisionen har i afsnit 8.1 side 468 redegjort for opfølgningen på to tidligere anbefalinger, jf. revisionsberetning nr. 32 af 15. juni 2015, som fortsat er gældende:

  

 • Ledelsestilsyn, jf. afsnit 8.1.1 side 468
 • Administrativ it-anvendelse, jf. afsnit 8.1.2 side 468.

 

Administrationen har i notat om Revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 redegjort for anbefalingerne og administrationens svar på anbefalingerne og initiativer til opfølgning. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-16

20. Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2015

Resume

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 34 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2015 for Region Midtjylland.

 

Revisionspåtegningen er uden forbehold.

 

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger eller anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 34 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2015 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at Revisionsberetning nr. 34 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Social- og Indenrigsministeriet og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 34 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2015 for Region Midtjylland.

 

Statsrefusionen vedrører løntilskud til personer ansat i henhold til lov om servicejob, og den samlede statsrefusion for 2015 er opgjort til 213.811 kr.

 

Revisionspåtegningen er uden forbehold.

 

Revisionspåtegningen er gengivet i revisionsberetningen side 446–447.

 

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger eller anbefalinger.

 

Revisionsberetning nr. 34 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Social- og Indenrigsministeriet og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-5-15

21. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2015

Resume

Regionsrådet skal senest 1. september 2016 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2015.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2015 godkendes,

 

at revisionsberetning nr. 36 tages til efterretning, og

 

at redegørelsen vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2015 og revisionsberetning nr. 36 fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med en kopi af sagens behandling i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionen modtager tilskud fra kommunerne for den aktivitet, borgerne modtager på sundhedsområdet. Det betyder, at der er aktivitetsafhængige indtægter fra ydelser leveret i somatikken, psykiatrien og i primær sundhed. Region Midtjylland modtager ligeledes statsligt tilskud baseret på regionens meraktivitet.

 

Regionen har i 2015 modtaget aktivitetsafhængige tilskud på 4.410,8 mio. kr. Dette tilskud indeholder både et aktivitetsafhængigt tilskud fra statens aktivitetspulje på 282,1 mio. kr. og et aktivitetsafhængigt tilskud vedrørende kommunal medfinansiering og kommunal finansiering på 4.128,8 mio. kr.

 

Redegørelsen beskriver blandt andet de kontrolforanstaltninger, der er med til at kvalitetssikre indberetning af og kontrol af aktiviteten.

 

Redegørelsens konklusion er, at det på baggrund af de gennemførte kontroller vurderes, at der ikke er manglende indberetning af aktivitet af væsentlig økonomisk betydning.

 

Regionens revisor har revideret redegørelsen. Revisionsberetningen indeholder tre anbefalinger, som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om:

 

 • Manglende gennemførelse af registreringsaudit, jf. afsnit 4.1.1, side 475
 • Afstemning mellem registreringer i MidtEPJ og registreringer i eSundhed, jf. afsnit 4.2.2, side 476
 • Afstemning mellem registreringer i PrakSys og registreringer i eSundhed, jf. afsnit 4.4, side 477.

 

Der gennemføres en registreringsaudit i 2016, hvorved anbefalingen imødekommes.

 

Administrationen arbejder på at finde en løsning, således at der kan laves en afstemning mellem eSundhed og henholdsvis MidtEPJ og PrakSys.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-202-15

22. Status for projekt Steno Diabetes Center Aarhus

Resume

Region Midtjylland har indledt et samarbejde med Novo Nordisk Fonden omkring etableringen af et Steno Diabetes Center Aarhus. Regionsrådet har tidligere godkendt de overordnede rammer for projektet og orienteres i punktet om status for projektet herunder de foreløbige overordnede visioner og den forventede betydning for henholdsvis diabetespatienter og aktiviteten.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om visionerne for Steno Diabetes Center Aarhus tages til efterretning, og

 

at orienteringen om Steno Diabetes Center Aarhus' forventede betydning for diabetespatienterne i Region Midtjylland samt for aktiviteten ved regionshospitalerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden har den 1. april 2016 indledt et fælles projekt om etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus. På regionsrådets møde den 26. august 2016 forventes et endeligt visionsoplæg for Steno Diabetes Center Aarhus forelagt til godkendelse. Ligeledes skal Novo Nordisk Fondens bestyrelse behandle visionsoplægget den 6. september 2016. Forudsat godkendelse af visionsoplægget af begge parter, vil der ske en konkretisering og udmøntning af visioner og målsætninger i den efterfølgende fase på baggrund af en bred inddragelse af fagpersoner og andre relevante aktører.

 

Regionsrådet har den 25. maj 2016 godkendt rammerne for projektets overordnede mål, organiseringen af diabetesbehandling samt styringsmodellen for Steno Diabetes Center Aarhus som udgangspunkt for det videre arbejde med projektet. Med udgangspunkt i de overordnede rammer er der arbejdet videre med at beskrive visionerne for centret, herunder visionerne for aktiviteter ved centret og for samarbejdet mellem centret, regionshospitalerne, kommuner og almen praksis. I det følgende orienteres om visionerne for projektet, som de pt. ligger beskrevet samt Steno Diabetes Center Aarhus' forventede betydning for såvel patienterne som for aktiviteten ved regionshospitalerne.

 

Vision og målsætninger for Steno Diabetes Center Aarhus

I forlængelse af regionsrådets behandling af den overordnede ramme for projektet den 25. maj 2016 har administrationen i dialog med Novo Nordisk Fonden drøftet de fælles visioner og målsætninger for Steno Diabetes Center Aarhus. Det er således, som beskrevet i det foreliggende udkast, en fælles overordnet vision, at Steno Diabetes Center Aarhus skal øge livslængde og livskvaliteten for patienter med diabetes i Region Midtjylland samt bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde. Udmøntningen af denne overordnede vision skal ske i henhold til nedenstående målsætninger:

 

 • At diabetesbehandling og -forebyggelse bidrager til at skabe lighed i sundhed
 • At diabetesbehandling og -forebyggelse sker på patientens præmisser
 • At tilbyde og udvikle det bedste behandlingstilbud globalt for personer med diabetes
 • At Steno Diabetes Center Aarhus bidrager til at placere Danmark i den internationale elite inden for klinisk diabetesforskning
 • At sikre sammenhæng i diabetesindsatsen.

 

En central del af visionen for projektet er, at Steno Diabetes Center Aarhus skal gøre en forskel for alle diabetespatienter i regionen, som bl.a. skal drage nytte af den specialiserede viden og særlige tilbud, der opbygges og udvikles ved centret. Det gælder både patienter, som kommer fysisk ved centret og patienter, der vælger at få hovedparten af deres behandling ved det lokale regionshospital samt patienter, der går i behandling i almen praksis (i henhold til forløbsprogrammet for type 2 diabetes).

 

Forventet betydning af Steno Diabetes Center Aarhus for patienterne

Med udgangspunkt i den overordnede ramme for en fremtidig behandlingsstruktur for diabetes, som godkendt af regionsrådet på mødet den 25. maj 2016, skal diabetesbehandling i regionen fortsat kunne varetages såvel lokalt som centralt (på Steno Diabetes Center Aarhus). Som et tilbud til alle patienter med nydiagnosticeret diabetes (type 1 børn og voksne samt type 2 med symptomgivende komplikationer) kan opstartsforløb foregå på centret. Herefter vil tilbagevendende faste opfølgningsbesøg samt årlige statusbesøg kunne ske lokalt på regionshospitalerne eller ved centret understøttet af samarbejdet mellem centret og regionshospitalerne. Det afgørende er, at tilknytningen og tilrettelæggelsen af behandlingen sker på patientens præmisser. Patienternes situation og livsvilkår er forskellige, og tilrettelæggelse af den enkelte patients behandling og tilhørsforhold aftales ud fra vedkommendes ønsker og behov.

 

Det forventede fremtidige Steno Diabetes Center Aarhus skal varetage diabetesbehandling af de patienter, som i dag behandles i regi af Aarhus Universitetshospital af de patienter, som jf. behandlingsstrukturen tager imod tilbuddet om opstartsforløb på centret og endelig af de patienter, som jf. mulighederne for fritvalg ønsker at være tilknyttet centret.

 

Det fysiske center - Steno Diabetes Center Aarhus - skal derudover være et specialiseret videns- og kompetencecenter inden for diabetes. Centret skal således bl.a. være omdrejningspunkt for udvikling og udbredelse af ny behandling, iværksættelse af forskning og etablering af uddannelsesindsatser i hele regionen (samt på nationalt og internationalt plan). Centrets funktion som videns - og kompetencecenter skal komme alle patienter i regionen til gavn, uanset om deres behandling varetages på centret eller lokalt på regionshospitalerne eller i almen praksis. Nogle af de mulige indsatser, som forventes at indgå i visionsoplægget, vil kunne være:

 

 • Uddannelsesindsatser med henblik på etablering af patientskoler, som tilbydes nydiagnosticerede patienter. Med et større patientunderlag vil patientskolerne i højere grad kunne målrettes og differentieres (f.eks. ud fra alder eller sprog), og der vil kunne sikres stor tværfaglighed.
 • Uddannelsesindsatser målrettet sundhedsprofessionelle, som beskæftiger sig med diabetes på regionshospitalerne, i kommunerne og i almen praksis. En af flere mulige modeller vil være, at centrets personale varetager uddannelsesindsatsen overfor personalet på regionshospitalerne, der varetager uddannelsesindsatsen overfor almen praksis og det kommunale personale. Formidling af kompetence og viden fra centret til alle relevante aktører i overensstemmelse med en sådan model vil alt andet lige bidrage til at højne kvaliteten
 • Rådgivningsfunktion ved centret som et tilbud til både patienter, hospitaler og almen praksis (hvor langt den største del af diabetespatienterne følges). Funktionen vil blandt andet bidrage til, at den enkelte praktiserende læge kan opnå specialistrådgivning og kan bidrage til, at patienterne oplever en mere sammenhængende behandling.
 • Udvikling og afprøvning af nye supplerende behandlinger/tilbud, som i nogle tilfælde vil kunne udbredes f.eks.:
 • etablering af specialklinikker f.eks. med fokus på overgangen fra barn til voksen
 • etablering af telemedicinske behandlingsløsninger, som på sigt vil kunne erstatte nogle af de mere rutineprægede kontroller
 • etablering af særlige indsatser med fokus på diabetesbehandlingen hos sårbare patienter
 • Centrets forskning i et samarbejde med blandt andet regionshospitalerne og de øvrige Steno centre vil bidrage til den generelle viden om forebyggelse af diabetes og behandling af diabetes og vil herigennem på længere sigte være en gevinst for potentielle og nuværende diabetespatienter i regionen
 • Virtuel samling af patientdata på centret, hvor et større volumen vil bidrage til at højne den kliniske kvalitet f.eks. i forbindelse med øjenscreening.

 

Ud fra ønsket om, at ovenstående indsatser kommer alle patienter til gavn, skal der etableres en organisering og en samarbejdsstruktur, som muliggør dette. Udgangspunktet er, at der med Steno Diabetes Center Aarhus etableres en formel samarbejdsstruktur på flere niveauer:

 

Der forventes for det første etableret et formelt samarbejde mellem centret og regionshospitalerne  - på den ene side for at sikre, at alle patienter i regionen modtager behandling af samme høje faglige kvalitet, og på den anden side for at sikre, at patienterne oplever sammenhængende og koordinerede behandlingsforløb, hvor de uproblematisk kan modtage dele af deres behandlingsforløb ved centret og dele ved regionshospitalerne. Den formelle samarbejdsstruktur indebærer f.eks.:

 

 • Delestillinger og fokuserede ophold for regionshospitalernes læger ved centret.
 • Udgående funktioner/teams fra centret med fokus på særlige patientgrupper (fx særligt sårbare patienter eller unge)
 • Udvikling af fælles regionale behandlingsforløb for de forskellige patientgrupper.

 

Det er en del af oplægget fra Novo Nordisk Fonden, at regionshospitalerne i denne sammenhæng vil kunne få status som Steno Partners. Partnerskabet indebærer både et samarbejde om forskning og om behandling.  

 

For det andet ønskes der etableret en samarbejdsstruktur med de øvrige relevante aktører for diabetesbehandling – i første omgang med kommunerne og de almen praktiserende læger. Samarbejdsstrukturen udfoldes i dialog med parterne.

 

Forventet betydning af Steno Diabetes Center Aarhus for aktiviteten ved hospitalerne

Som det fremgår af ovenstående, indebærer den fremtidige behandlingsstruktur på diabetesområdet, at behandling fortsat vil kunne varetages såvel lokalt som på centret. Den nye behandlingsstruktur vil dog medføre et fald i aktiviteten ved regionshospitalerne. De konkrete forhold, der ligger til grund for aktivitetsændringerne, er beskrevet i det vedlagte notat. Af notatet fremgår også omfanget af den nuværende aktivitet på diabetesområdet i Region Midtjylland samt de estimerede aktivitetsændringer i forbindelse med etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-70-1-16

23. Orientering om SPARK - projektet på MarselisborgCentret

Resume

SPARK-projektet på MarselisborgCentret gennemfører Region Midtjylland i samarbejde og fælles finansiering med Aarhus Kommune, Aarhus Vand, MarselisborgCentret, Realdania og A.P Møller Fonden. Projektets økonomi er nu på 45 mio. kr.

 

Med udgangspunkt i MarselisborgCentrets bestyrelse har ejerkredsen omkring centret og bidragydere til projektet nedsat en SPARK-bestyrelse og udpeget en styregruppe. Denne styregruppe vil være gennemgående i alle projektets faser og skal sikre, at projektets idégrundlag implementeres, og at der sikres fremdrift i projektet. Det vil således være styregruppen, der træffer alle nødvendige beslutninger for at sikre projektets fremdrift.

Direktionen indstiller,

at  orienteringen om SPARK projektet tages til efterretning, og

 

at  organiseringen med en SPARK-bestyrelse og en styregruppe for projektet godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på mødet den 25. november 2015, at regionen deltager i og medfinansierer SPARK-projektet på MarselisborgCentret.

 

SPARK-projektet går ud på at indrette udearealerne ved MarselisborgCentret så optimalt, at de er en del af svaret på en klimatilpasningsindsats samt tilfører mere kvalitet til arbejdet med rehabilitering og fremme af sundhed for MarselisborgCentrets brugere og for de mennesker, der bor i bydelen.

 

Projektets økonomi er på i alt 45 mio. kr., hvor der er givet tilsagn om 15 mio. kr. fra Realdania og 10 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. De resterende 20 mio. kr. finansieres af Aarhus Vand, Aarhus Kommune, MarselisborgCentret og Region Midtjylland. Region Midtjylland bidrager med 2,5 mio. kr. over fire år finansieret indenfor de nuværende budgetrammer for Koncernøkonomi og Regional Udvikling.

 

SPARK-projektet realiseres i et samarbejde mellem flere magistrater i Aarhus kommune, Aarhus Vand, MarselisborgCentret og Region Midtjylland samt to fonde.

 

Ejerkreds og bidragsydere har nedsat en SPARK-bestyrelse, og denne bestyrelse har nedsat en styregruppe for projektet med repræsentanter fra ejerkredsen og bidragsyderne.

 

SPARK-bestyrelsen (jf. vedlagte bilag)  har det overordnede strategiske ansvar for projektets udformning og organisatoriske forankring og skal sikre, at projektet gennemføres i fuld overensstemmelse med det godkendte idé-grundlag og indenfor de aftalte præmisser og budgetrammer. SPARK-bestyrelsen orienteres løbende om projektets fremdrift og styregruppens beslutninger. Bestyrelsen træffer, på baggrund af styregruppen anbefalinger, beslutningerne om prækvalificering af konkurrerende teams, nedsættelse af dommerkomite, valg af vinder og igangsættelse af projektets udførelse.

 

Styregruppe vil være gennemgående indtil afslutningen af projektet. For at sikre projektets fremdrift vil beslutninger, der er nødvendige for at sikre projektets fremdrift, kunne træffes i styregruppen.

 

SPARK-bestyrelsen har koncerndirektør Christian Boel fra Region Midtjylland som formand og omfatter derudover fra Region Midtjylland den sygeplejefaglige direktør fra Aarhus Universitetshospital, centerchefen for Aarhus Universitetshospitals' Hoved-Hjertecenter og socialchefen.

 

Fra Aarhus Kommune sidder i bestyrelsen stadsdirektøren, direktøren for Magistraten for Sundhed og Omsorg, direktøren for Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og chefen for Center for Byens Anvendelse.

 

I bestyrelsen er endvidere den administrerende direktør for Aarhus Vand, Realdania og direktøren for Crecea repræsenteret.

 

Styregruppen har syv medlemmer. Områdechefen for MarselisborgCentret er formand for styregruppen. Aarhus kommune har to repræsentanter, Realdania har to repræsentanter, Aarhus Vand har en repræsentant og Region Midtjylland har udover områdechefen endnu et medlem af styregruppen.

 

Frem til sommerferien arbejdes der i SPARK med at udarbejde konkurrenceprogrammet, som skal danne grundlag for en arkitektkonkurrence. SPARK vil blive udbudt i en tofaset konkurrencemodel for at sikre mest mulig innovation og udvikling. I juni 2016 vil fem teams blive prækvalificerede til at deltage i den første fase af konkurrencen. I den første fase af arkitektkonkurrencen, skal der leveres et forslag til, hvordan målsætningerne for projektet kan udmøntes i lokal anvendelse af regnvandet kombineret med spændende faciliteter til rehabilitering på arealerne mellem bygningerne på MarselisborgCentret og den tilstødende park. Anden fase, hvor antallet af bydende er snævret ind, bliver en videreudvikling med mere konkrete forslag og i tæt samarbejde/dialog med bygherren.

 

Når der er enighed i SPARK-bestyrelsen om det endelige projekt, vil det blive fremlagt for regionsrådet til orientering.

 

Efter forhandlingen i 2. fase og udpegning af det endelige vinderprojekt skal der indgås rådgiveraftale med vinderen. Den efterfølgende projekteringsfase indledes med projektudvikling, hvor vinderforslaget gennemarbejdes i dialog med MarselisborgCentrets interessenter, for at sikre at konkrete ønsker og behov tilgodeses. Det forventes, at projektet detailprojekteres til udbud og udførelse i hovedentreprise. Dette sikrer, at projektets intentioner fastholdes samtidig med, at et samlet udbud i hovedentreprise af de væsentligste arbejder giver god sikkerhed for, at anlægsbudgettet kan overholdes under udførelsen.

 

Da Region Midtjylland varetager sekretariatsfunktionen for projektet vil regionens retningslinjer og paradigmer blive anvendt.

 

Det forventes, at vinderen af konkurrencen er fundet omkring marts 2017, således at anlægsarbejdet med SPARK kan påbegyndes medio/ultimo 2017, og at projektet kan stå færdigt i 2019.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet godkendte på mødet den 25. november 2015, at regionen deltager i og medfinansierer SPARK-projektet på MarselisborgCentret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-147-15

24. Status for Museum Ovartaci

Resume

Der gives en orientering om status for nedlukningen af Museum Ovartaci i regionalt regi og for bestræbelserne på at overdrage museet til anden myndighed eller forening. Det er oprindeligt planen, at processen omkring opsigelse af medarbejderne ved museet skal igangsættes i juni 2016. Da der i juni 2016 foregår yderligere sonderinger i forhold til at sikre overdragelse af museet, foreslås det, at opsigelsesprocessen udskydes til august måned. Udskydelsen af opsigelsesprocessen ændrer ikke på, at lukningen kan gennemføres som planlagt ved årets udgang. Det foreslås, at der indtil videre afsættes midler til opmagasinering af samlingen, såfremt der ikke opnås en tilfredsstillende løsning på overdragelse af museet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at effektueringen af de personalemæssige konsekvenser udskydes til august 2016, og

 

at der afsættes et engangsbeløb på 1 mio. kr. til nedpakning og transport af samlingen, og såfremt der ikke opnås en aftale om overdragelse af museet afsættes 0,6 mio. kr. årligt til forsikring og opmagasinering af samlingen. Udgifterne finansieres af puljen Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen.

Sagsfremstilling

Status for nedlukningen

Som en konsekvens af den kommende udflytning af psykiatrien i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby har regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2015-2019 besluttet, at Museum Ovartaci nedlægges med udgangen af 2016. Der er udarbejdet en plan for den personalemæssige del af lukningen af museet. Processen skal igangsættes i juni 2016 med henblik på at sikre, at opsigelserne kan effektueres inden udgangen af 2016.

 

Der foregår imidlertid i juni måned yderligere sonderinger med Aarhus Kommune samt en støtteforening om muligheden for at overdrage museet. Hvis disse drøftelser resulterer i en løsning, er det muligt, at den nye organisation eller forening, som overtager museet, vil ønske at videreføre museet med det nuværende personale. På den baggrund foreslås det, at processen først sættes i værk, når resultatet af disse sonderinger kendes. I praksis vil det betyde, at opsigelsesvarslerne først udsendes efter sommerferien d.v.s. medio august måned.

 

Udskydelsen af processen ændrer ikke på, at lukningen af museet kan gennemføres som planlagt pr. 31. december 2016. Der vil dog være ekstra lønudgifter i størrelsesordenen 0,3 mio. kr., som skal afholdes inden for psykiatri- og socials budget.

 

Såfremt det ikke lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning for museets videreførelse, vil der være behov for nedpakning og opmagasinering af samlingen. Udgifterne til nedpakning og transport beløber sig til 1 mio. kr. eksklusive moms. Det vil blive nærmere undersøgt, hvorvidt beløbet til nedpakningen kan nedbringes ved, at personalet medvirker til nedpakningen. Det vil i givet fald indebære, at museet lukker tidligere end ved årsskiftet. Regionsrådet vil blive orienteret herom.

 

Opmagasinering og forsikring koster i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. årligt. På den baggrund foreslås det, at der afsættes et engangsbeløb på 1 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. pr. år til opmagasinering og forsikring af samlingen. Udgifterne foreslås finansieret af puljen Reserve til uforudsete udgifter jf. spareplanen.

 

Status for bestræbelserne på overdragelse

Da det med strukturreformen blev præciseret, at regionerne ikke har hjemmel til at drive museum, besluttede regionsrådet i 2010, at museet skulle søges overdraget til anden myndighed eller forening. Der har i de forløbne år været et omfattende arbejde i gang med at finde en løsning på museets fremtid. Der har således været ført drøftelser med en række museer og organisationen Danske Museer, Aarhus Kommune og senest med Initiativgruppen Patienternes Hus. Hidtil har initiativerne været forgæves.

 

Initiativgruppen Patienternes Hus' planer om at videreføre udstillingen og museumsaktiviteterne, som en del af et Patienternes Hus beliggende ved DNU i Skejby, har vist sig ikke at kunne gennemføres, da regionen af juridiske årsager ikke kan udleje eller stille en byggegrund til rådighed for museumsaktiviteter. Initiativgruppen Patienternes Hus arbejder nu videre med et koncept, hvor der etableres et patientrådgivningshus uden museumsdelen. Med udgangspunkt i blandt andet en støtteerklæring fra Region Midtjylland og et samarbejde med patientorganisationer har Initiativgruppen påbegyndt arbejdet med at søge fondsfinansiering til projektet. Støtteerklæringen er vedlagt til orientering.

 

Støtteforeningen for Museum Ovartaci (der tidligere var en del af Initiativgruppen Patienternes Hus) har videreført arbejdet med at finde en løsning på videreførelse af museet. Støtteforeningen arbejder på at tilvejebringe midler og aftaler om henholdsvis en overgangsløsning og en varig løsning. Støtteforeningen har sonderinger med fonde, og der er endvidere drøftelser med Aarhus Kommune. Der er møde mellem regionsrådsformanden og støtteforeningen den 22. juni 2016 med henblik på at få afklaret, om der er grundlag for at gå videre med støtteforeningens planer. Der vil på regionsrådets møde samme dag kunne gives en orientering om udfaldet af mødet med støtteforeningen.

 

Regionsrådsformanden har endvidere rettet fornyet henvendelse til kultur- og kirkeminister Bertel Haarder med opfordring til at finde en løsning for Museum Ovartaci. Henvendelsen er vedlagt til orientering. 

 

 

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

25. DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv

Resume

Der fremlægges nu anlægsregnskab for delprojekt "DNU Fase 0, Respirationsventer Vest og Intensiv" for kvalitetsfondsprojektet DNU. Der fremlægges samtidigt anlægsregnskab for ombygningsprojektet "DNU Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv ombygning", som er udført i sammenhængende entreprise med førstnævnte delprojekt, men som ikke indgår i kvalitetsfondsprojektet. De to projekter er således sammenhængende i udførelse og økonomi.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for delprojekt "DNU Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv" på kvalitetsfondsprojektet DNU godkendes, og

 

at anlægsregnskabet for ombygningsprojektet "DNU Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv ombygning" på Aarhus Universitetshospital i Skejby godkendes.

Sagsfremstilling

Der fremlægges med dette dagsordenspunkt to anlægsregnskaber for Fase 0-projekter på DNU. De to anlægsprojekter er udført i sammenhæng, men da ombygningsprojektet ikke er indeholdt i tilsagnet om Kvalitetsfondsmidler til DNU-projektet, er denne del finansieret via regionens egne anlægsmidler. Således er det samlede projekt delvist finansieret via Kvalitetsfondsmidler og delvist via regionens egne anlægsmidler efter en fordelingsmodel, som er endeligt godkendt af ministeriet i december 2014. Der har været et mindreforbrug på projekterne, som løbende er blevet godkendt overflyttet til andre DNU-projekter. De to anlægsprojekter viser på regnskabstidspunktet et neutralt resultat, hvor de bevilgede midler er blevet anvendt.

 

Respirationscenter Vest og Intensiv

Respirationscenter Vest er en specialafdeling for Jylland og Fyn, der behandler børn og voksne med vejrtrækningsproblemer. Centret er beliggende i forbindelse med Intensivafdelingen. Forud for beslutningen om at flytte Respirationscenter Vest og om- og tilbygge til Intensiv, var der givet påbud fra Arbejdstilsynet begrundet i pladsforholdene på afdelingerne. Der var således et påtrængende behov for en udbygning af de fysiske rammer.

 

Det blev allerede tidligt synligt, at der ville blive et mindreforbrug på projektet, og der er således på regionsrådets møder den 26. maj 2010 og den 15. december 2010 flyttet sammenlagt 25,0 mio. kr. fra dette projekt, som i stedet er anvendt til anlægsprojektet om udvidelse af Billeddiagnostisk Afdeling. Der er også på regionsrådets møde den 29. maj 2013 overført et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. til DNU-projektets risikopulje.

 

Fase 0 projektet Respirationscenter Vest og Intensiv har bestået af både nybyggeri og ombygning. Den del af projektet, der vedrører ombygning, er efter vedtagelse af den oprindelige bevilling flyttet fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet. Anlægsprojekterne er udført i en samlet entreprise, og de afholdte udgifter kan derfor ikke henføres direkte til enten Respirationscenter Vest eller Intensiv, eller herunder til ombygning eller tilbygning. Regionen har i skrivelse af 5. november 2014 til ministeriet foreslået en fordelingsmodel, hvor udgifterne blev fordelt mellem Respirationscenter Vest og Intensiv efter antal kvadratmeter. Ud fra den fastlagte model kunne 66,125 % af udgifterne henføres til ombygningsudgifter.

 

Den 16. december 2014 udgjorde udgifterne i alt 196,1 mio. kr. (brutto), svarende til den oprindelige bevilling korrigeret for indeksregulering og mindreforbrug flyttet til andre projekter. Ministeriet har i skrivelse af 19. december 2014 vurderet, at flytningen af udgifterne imellem kvalitetsfondsprojektet og ombygningsprojektet var i overensstemmelse med de principper, som følger af det præciserede tilsagn for DNU af 22. december 2011. Den 20. januar 2015 blev 66,125 % af de samlede udgifter på 196, 1 mio. kr., svarende til 129,7 mio. kr. således flyttet fra kvalitetsfondsprojektet til ombygningsprojektet. På grund af forhold vedrørende opdelingen af projekterne og den efterfølgende revision heraf fremlægges anlægsregnskaber først nu.

 

Anlægsregnskab

Af tabel 1 fremgår det overordnede anlægsregnskab for "DNU Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv" for Kvalitetsfondsprojektet på DNU og "DNU Fase 0, Respirationscenter Vest og Intensiv ombygning":

 

 

Den minimale afvigelse på hvert af de to projekter udligner hinanden, og der er samlet set ingen afvigelser imellem bevilling og forbrug.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet vedtog den 29. april 2009 at bevilge midler til gennemførelse af Fase 0 projekterne om flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til Intensiv, på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-3-15

26. EUD - udbudsrunde - opfølgning på de faglige udvalgs indstillinger

Resume

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemfører i øjeblikket en udbudsrunde for erhvervsuddannelser og praktikcentre.

Regionsrådene har senest den 27. maj 2016 afgivet indstillinger til ministeren om godkendelse af ansøgninger om udbud af grundforløbenes 1. og 2. del.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet meddeler Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling, at regionsrådet fastholder sin indstilling, således

 

• at Pædagogisk Assistent, Grundforløb 2, alene udbydes af SOSU-skolerne med det formål at fastholde SOSU-skolernes geografiske dækning, og

 

• at SOSU-skolen i Silkeborg tildeles udbuddet af Grundforløb 2 og Hovedforløbet på Redderuddannelsen under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport med det formål at bidrage til udviklingen af det præhospitale område.

Sagsfremstilling

De faglige udvalg har ligeledes den 27. maj 2016 afgivet udtalelser til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser om ansøgninger om udbud af grundforløbenes 2. del, hovedforløb samt praktikcenter.

Ministeriet har nu offentliggjort indstillingerne og udtalelserne på ministeriets hjemmeside.

I modsætning til anbefalingerne fra regionsrådet for Region Midtjylland har de faglige udvalg anbefalet, at VIA University College, som ny udbyder, tildeles retten til at udbyde Pædagogisk Assistent Grundforløb 2.

  

Det faglige udvalg indstiller ligeledes SOSU Silkeborg til afslag som udbyder af Redderuddannelse, da aktiviteten ikke forventes at stige tilstrækkeligt.

 

Samlet oversigt over uddannelser, hvor de faglige udvalg går imod anbefalingerne fra regionsrådet for Region Midtjylland er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet meddeler Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling, at regionsrådet fastholder sin indstilling, således

 

• at Pædagogisk Assistent, Grundforløb 2, med baggrund i det forventede optag, alene udbydes af SOSU-skolerne med det formål at fastholde SOSU-skolernes geografiske dækning, og

 

• at SOSU-skolen i Silkeborg tildeles udbuddet af Grundforløb 2 og Hovedforløbet på Redderuddannelsen under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport med det formål at bidrage til udviklingen af det præhospitale område.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Anbefaling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet indstillingens andet "at" ændres til, at Pædagogisk Assistent, Grundforløb 2, med baggrund i det forventede optag, alene udbydes af SOSU-skolerne med det formål at fastholde SOSU-skolernes geografiske dækning.

 

Keld Marstrand Christensen, Lone Langballe og Ole Jepsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-101-1-16

27. Høringssvar til Rigsrevisionens revisionsrapport om lønrevision i Region Midtjylland

Resume

Rigsrevisionen har i maj 2016 udført lønrevision af Region Midtjylland på tre områder: Chefers løn- og ansættelsesvilkår, Nyansættelser i regionshusene og disponering.

 

Region Midtjylland er blevet bedt om at afgive et høringssvar på Rigsrevisionens "Rapport om lønrevision af Region Midtjylland".

 

Overordnet konkluderer Rigsrevisionen, at Region Midtjylland lever op til love, overenskomster og andre aftaler på områderne.

  

Derudover fremsætter Rigsrevisionen en række anbefalinger til den administrative praksis inden for de tre undersøgte områder. I høringssvaret kommenterer Region Midtjylland på de fremsatte anbefalinger, herunder de tiltag som Region Midtjylland vil igangsætte i forhold til de enkelte anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at høringssvaret godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i maj 2016 udført lønrevision af Region Midtjylland. Det er første gang, at Rigsrevisionen gennemfører lønrevision i Region Midtjylland. Udover Region Midtjylland har Rigsrevisionen gennemført lønrevision i Region Syddanmark.

 

Lønrevisionen har omfattet tre områder:

 

 • Chefers løn- og ansættelsesvilkår
 • Nyansættelser i regionshusene
 • Disponering.

 

Rigsrevisionen oplyser, at formålet med lønrevisionen er at vurdere, om chefers løn- og ansættelsesvilkår lever op til gældende love og regler på området. Formålet er endvidere at vurdere, om forretningsgange og interne kontroller for nyansættelser i regionshuset understøtter, at medarbejderne får korrekt løn, og at dispositionerne foretages i overensstemmelse med reglerne på området.

 

Revisionen har omfattet materialegennemgang, interviews og gennemgang af en række lønudbetalinger for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2016.

 

Region Midtjylland er blevet bedt om at afgive høringssvar på Rigsrevisionens "Rapport om lønrevision af Region Midtjylland" med deadline den 7. juni 2016.

 

Som følge af den fastsatte frist for udtalelse er høringssvaret fremsendt til Rigsrevisionen den 7. juni 2016 med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i regionsrådet.

 

På den baggrund er der vedlagt et forslag til høringssvar.

 

Høringssvaret kommenterer på de anbefalinger, som Rigsrevisionen kommer med i revisionsrapporten.

 

Overordnet konkluderer Rigsrevisionen:

 

 • at Region Midtjylland i forhold til chefers løn- og ansættelsesvilkår lever op til love, overenskomster og andre aftaler på områderne.
 • at Region Midtjylland har etableret tilfredsstillende forretningsgange og interne kontroller for nyansatte i regionshusene, og at bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler bliver fulgt.
 • at Region Midtjylland som udgangspunkt har dækkende beskrivelser af, hvem der har disponeringsret over lønudgifter.

 

Udover at konkludere, at Region Midtjylland lever op til love, overenskomster og andre aftaler på områderne, fremsætter Rigsrevisionen en række anbefalinger til den administrative praksis inden for de tre undersøgte områder.

 

I høringssvaret kommenterer Region Midtjylland på de fremsatte anbefalinger, herunder de tiltag som Region Midtjylland vil igangsætte i forhold til de enkelte anbefalinger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-70-1-16

28. Udtalelse til Sundhedsministeriet til beretning fra Statsrevisorerne om Rigsrevisionens rapport om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet regionsrådet om en udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 15/2015, der følger af en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

Direktionen indstiller,

at udtalelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet regionsrådet om en udtalelse til Statsrevisorernes beretning nr. 15/2015, der følger af en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser.

 

Udtalelsen vil indgå i sundheds- og ældreministerens redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

 

Det skal indledningsvist bemærkes, at Rigsrevisionens undersøgelse af psykiatrien er afgrænset til Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Midtjylland og Region Sjælland indgår således kun i den del af undersøgelsen, der omhandler praksisksektoren.

 

Statsrevisorerne skriver i deres bemærkninger, at:

 

 • regionerne ikke har tilstrækkelig viden om effekterne og omkostningerne ved behandlingsforløb i henholdsvis hospitalspsykiatrien og praksissektoren.  
 • flertallet af de undersøgte regioner ikke anvender konkrete retningslinjer til at understøtte, at patienter visiteres ens i hospitalspsykiatrien i den enkelte region. 
 • kun én ud af de tre undersøgte regioner – Region Hovedstaden – følger op på, om patienterne er visiteret korrekt, og om patienter, der fejler det samme, får ens behandling i hospitalspsykiatrien.

 

I forhold til bemærkningerne om manglende effektmåling og manglende opgørelse af omkostninger kan det oplyses, at Psykiatrien i Region Midtjylland anvender effektmål på samme måde som i somatikken, og i lighed med somatikken anvender Psykiatrien i Region Midtjylland effektindikatorer, som indgår i de nationale kliniske databaser. Derudover anvender Psykiatrien effektmåling af eksempelvis patienttilfredshed, selvmord og sikker medicinering.

 

I forhold til styring af aktivitet og økonomi styrer Psykiatrien i Region Midtjylland eksempelvis den ambulante indsats i form af mål for antal ambulante besøg samt cpr-numre i behandling. Dette værktøj anvendes på såvel hospitals-, som afdelings- og ambulatorieniveau. Derudover foretages der årligt produktivitetsopgørelser, der viser udgifter pr. patient samt antal patienter pr. behandler. Endelig anvender Psykiatrien diagnosespecifikke behandlingstakster i forbindelse med tilførelse af midler til ambulant kapacitetsudvidelse.

 

I forhold til prioritering af kapaciteten internt på hospitalet anvender Psykiatrien i Region Midtjylland forskellige værktøjer og organisationsformer, som sikrer dette. Eksempelvis har Psykiatriens Centrale Visitation ved hjælp af den elektroniske patientjournals booking modul til stadighed overblik over ledige tider til forskellige typer af ambulante ydelser/behandlinger. Dette overblik giver Psykiatriens Centrale Visitation mulighed for at visitere patienten til det ambulatorium, som har mulighed for at udrede/behandle patienten i forhold til udrednings- og behandlingsretten. Overblikket og muligheden for kapacitetsudjævning sikrer en optimering af udnyttelse af ressourcerne, hvorved der produceres mere omkostningseffektivt.

 

De bemærkninger, som Region Midtjylland oprindeligt sendte til Ministeriet i anledning af Rigsrevisionens beretning, er vedlagt.

 

På baggrund af konklusionerne i rapporten fra Rigsrevisionen har Psykiatrien i Region Midtjylland i foråret 2016 implementeret en målgruppebeskrivelse tilsvarende den, som Rigsrevisionen anbefaler i rapporten. Målgruppebeskrivelsen anvendes af Psykiatriens Centrale Visitation, som modtager og visiterer alle henvisninger både til udredning og behandling.

 

Psykiatrien i regionen har derudover holdt læringsmøder med psykiatrien i Region Hovedstaden. På læringsmøderne er der konkret foretaget fælles visitation af henvisninger til henholdsvis Region Midtjylland og Region Hovedstaden for herigennem at sikre en indlæring og ensartet anvendelse af målgruppebeskrivelsen.

 

Udtalelsen sendes til Sundheds- og Ældreministeriet efter forretningsudvalgsmødet den 14. juni 2016 med forbehold for endelig politisk godkendelse i regionsrådet den 22. juni 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-87-1-13

29. Udpegning til Vækstforum

Resume

Dansk Byggeris repræsentant i Vækstforum, Tina Grangaard, har ønsket at træde ud af Vækstforum.

 

Dansk Byggeri indstiller på den baggrund murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, eller underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, som medlem af Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger enten murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, eller underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, til repræsentant for Dansk Byggeri i indeværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Dansk Byggeris repræsentant i Vækstforum, Tina Grangaard, har ønsket at udtræde af Vækstforum.

 

Dansk Byggeri indstiller, med henvisning til forretningsudvalgets anmodning om at indstille både en mand og en kvinde, murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg og underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri til pladsen som medlem af Vækstforum.

 

Jf. Lov om erhvervsfremme er det regionsrådet, som udpeger medlemmer til Vækstforum.

 

Vækstforum sammensættes således:

 

 • tre medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ,
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne,
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
 • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
 • to medlemmer som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, udpeges til repræsentant for Dansk Byggeri i indeværende valgperiode.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-70-1-14

30. Godkendelse af udbetaling af diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland

Resume

På baggrund af en lovændring indstilles det, at der med virkning fra den 1. juli 2016 udbetales diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at der med virkning fra 1. juli 2016 udbetales diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ikke tidligere haft hjemmel til at udbetale diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland.

 

Den 1. juli 2016 træder en ændring af sundhedsloven vedrørende udbetaling af honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i regionerne i kraft.

 

Lovændringen betyder, at regionsrådet kan beslutte at udbetale diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af patientinddragelsesudvalget.

 

Med henblik på at stille medlemmer af patientinddragelsesudvalget lige med medlemmer af andre mødefora, hvor regionsrådet har besluttet at udbetale diæter og udgiftsgodtgørelse, indstilles det, at patientinddragelsesudvalgets medlemmer fremadrettet kan få udbetalt diæter og udgiftsgodtgørelse.

 

Godkendelse af indstillingen vil i praksis samtidig betyde, at der kan udbetales diæter og udgiftsgodtgørelse, hvis patientinddragelsesudvalget ikke holder møde i forlængelse af et møde i sundhedsbrugerrådet, eller hvis udvalget deltager i arrangementer alene i regi af patientinddragelsesudvalget, hvilket ikke er muligt i dag.

 

Det bemærkes, at det forhold, at sundhedsbrugerråd og patientinddragelsesudvalg afholder møde i umiddelbar forlængelse af hinanden, betyder, at der ikke skal foretages selvstændig beregning af diæter for de enkelte hverv for sig.

 

Patientinddragelsesudvalgets og sundhedsbrugerrådets opgaver og sammenhæng

Regionsrådet besluttede den 28. maj 2014 at nedsætte et regionalt sundhedsbrugerråd, som patientinddragelsesudvalget er en del af, og hvor der udpeges yderligere fem medlemmer.

 

Regionsrådet vedtog samtidig, at nedsættelsen af sundhedsbrugerrådet betød, at der ikke længere ville blive udbetalt diæter til møderne i patientinddragelsesudvalget, da udvalget ikke længere ville varetage den brede forankring af arbejdsopgaver fra det tidligere sundhedsbrugerråd.

 

Formålet med patientinddragelsesudvalget er, at det inddrages systematisk i forbindelse med emner, der ligger indenfor almen praksis og sundhedskoordinationsudvalgets emneområder.

 

Formålet med sundhedsbrugerrådet er at behandle mere generelle sager på sundhedsområdet, ligesom rådet høres i forbindelse med større politiske planer m.m.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet den 28. maj 2014.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

31. Mødeplan for 2017 for regionsrådet

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2017 samt forslag til datoer for temamøder, uddannelsesture (besigtigelsesture) mv.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder, temamøder, uddannelsesture mv. for regionsrådet i 2017 vedtages.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til § 10 i Lov om regioner vedtage og offentliggøre en mødeplan for rådets ordinære møder. Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2017 samt forslag til datoer for temamøder, uddannelsesture mv. i 2017.

 

Regionsrådet

Der foreslås følgende plan for møder i regionsrådet i 2017:

 

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 13.00

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.00

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 13.00

Onsdag den 26. april 2017 kl. 13.00

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 13.00

Onsdag den 21. juni 2017 kl. 13.00

Onsdag den 23. august 2017 kl. 13.00

Onsdag den 27. september 2017 kl. 13.00

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 13.00

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 13.00

Fredag den 15. december 2017 kl. 13.00.

 

Regionsrådsmøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Efter ovenstående mødeplan afholder regionsrådet 11 møder i 2017.

 

Det foreslås, at der afholdes konstituerende møde i det nyvalgte regionsråd den 15. december 2017. Det konstituerende møde afholdes efter det ordinære møde i regionsrådet.

 

Temamøder

Det foreslås, at regionsrådet i lighed med tidligere år afvikler et antal temamøder i 2017. Det foreslås, at der afholdes syv temamøder, der som udgangspunkt afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i regionsrådet, idet der i tilknytning til temamøderne vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper.

 

Der foreslås følgende temamøder i 2017:

 

Mandag den 23. januar 2017 kl. 14.00

Mandag den 20. februar 2017 kl. 14.00

Mandag den 27. marts 2017 kl. 14.00

Mandag den 24. april 2017 kl. 14.00

Mandag den 19. juni 2017 kl. 14.00

Mandag den 21. august 2017 kl. 14.00

Mandag den 25. september 2017 kl. 14.00. 

 

Det foreslås, at der ikke afholdes temamøder i maj, oktober, november og december måned 2017.

 

Uddannelsesture

Det foreslås, at regionsrådet i 2017 gennemfører to uddannelsesture (tidligere kaldet besigtigelsesture) på følgende tidspunkter:

 

Mandag den 27. februar 2017 ca. kl. 9.30

Mandag den 8. maj 2017 ca. kl. 9.30.

 

Det foreslås, at der ikke afholdes uddannelsesture efter sommerferien på grund af regionsrådsvalg i november 2017.

 

Øvrige møder

Danske Regioner afholder konference den 5. april 2017 og generalforsamling den 6. april 2017 i Aarhus.

 

Endelig bemærkes, at der forventes afholdt to møder i Kontaktudvalget i 2017. Forslag til mødedatoer foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

 

Rådgivende udvalg

De rådgivende udvalg godkender mødeplanen, som forelægges udvalgene til godkendelse på møderne i august 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-13

32. Mødeplan 2017 for regionsrådets forretningsudvalg *

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2017.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2017 vedtages.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal i henhold til udvalgets forretningsorden vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2017.

 

Der fremlægges forslag til mødeplan for forretningsudvalgets møder i 2017. Det foreslås, at forretningsudvalget mødes 11 gange i 2017. Møderne i maj, august og september er tilpasset de forventede tidsfrister for vedtagelse af regionens regnskab 2016 og budget 2018.

 

Der foreslås følgende mødeplan for forretningsudvalget:

 

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10.00

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 10.00.

 

Forretningsudvalgsmøderne afholdes i konferencelokalet, Regionshuset Viborg.

 

Det bemærkes, at der mandag den 23. januar og mandag den 21. august 2017 er berammet møder mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Det foreslås, at møderne afholdes om formiddagen samme dag, som regionsrådet holder temamøde.

 

Endvidere bemærkes, at til møderne den 23. maj og 10. oktober 2017 er der planlagt fællesmøde med Regions-MEDudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen