Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. marts 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Bent Hansen og Anne V. Kristensen, der havde meldt afbud.

 

1. næstformand Bente Nielsen var mødeleder.

 

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 12.15 efter behandlingen af den åbne dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 12.45.


Sagnr.: 1-31-77-27-16

34. Initiativprisen 2016

Resume

I november 2015 uddelte regionsrådet i Region Midtjylland for første gang ”Initiativprisen”. Baggrunden for indstiftelse af prisen var et ønske om at stimulere innovationskulturen i Region Midtjylland og ikke mindst at hædre dygtige medarbejdere og teams, som har udviklet nye innovative løsninger. Prisen blev uddelt af den af forretningsudvalget nedsatte priskomité i forbindelse med Innovationsdagen den 4. november 2015.

 

Direktionen indstiller,

at Initiativprisen suppleres med yderligere en pris, så der årligt uddeles to initiativpriser med forskellige kriterier for tildeling

 

at priskomiteen tager stilling til kriterierne for tildeling af den nye pris samt navngivning af prisen

Sagsfremstilling

I november 2015 blev Region Midtjyllands Initiativpris uddelt for første gang i forbindelse med Innovationsdagen den 4. november 2015.

 

Idéen til Initiativprisen opstod i det tidligere midlertidige udvalg vedrørende innovation, erhvervsudvikling og sundhedsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

 

I udvalgets afsluttende rapport fra udgangen af 2013 anbefales det:

”at der etableres en årlig pris til anerkendelse af særlig frugtbar dristighed/innovativt tiltag udvist af en medarbejder eller en enhed.”

 

I forlængelse heraf blev der i forretningsudvalget den 20. august 2014 taget beslutning om at indstifte prisen, og der blev nedsat en priskomité bestående af fem regionsrådsmedlemmer. Administrationen fungerede som sekretariat og forestod det praktiske arbejde i forbindelse med prisen herunder også at give priskomitéen et tilgængeligt og oplyst grundlag, hvorpå de kunne træffe beslutning om dels, hvilke løsninger som skulle nomineres til prisen og dels hvilken løsning, som skulle have prisen.

 

Priskomitéen består af: Susanne Buch Nielsen (F), Hanne Roed (B), Nicolaj Bang (C), Lone Langballe (O) og Jørgen Winther (V).

 

Priskomitéen inddrages i planlægningen af processen frem mod uddeling af prisen på Innovationsdagen 2016, som afholdes den 10. november 2016. Priskomitéen vil i lighed med sidste år blive betjent af administrationen i forhold til det praktiske arbejde i forbindelse med prisen.

 

Det foreslås, at der i 2016 uddeles to priser:

 

  1. Initiativprisen - til en implementeret løsning, som giver værdi for borgeren, medvirker til en bedre udnyttelse af ressourcerne og er så enkel, at den umiddelbart kan spredes til andre. Begrundelsen er som hidtil at stimulere innovationskulturen.
  2. Endnu en initiativpris - en pris, som anerkender en løsning, som er blevet spredt til og implementeret andre steder i koncernen. Begrundelsen for at indstifte endnu en pris i prisen er ønsket om, at "not-invented-here"-tankegangen forsvinder og som en del af dette at fremhæve de gode eksempler på løsninger, som er spredt til og implementeret andre steder end der, hvor de opstod.

 

I lighed med sidste år vil Initiativprisen have en værdi på 25.000 kr. og vil kunne omfatte tildeling af udviklingsressourcer, som er relevante i situationen, herunder besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg eller et studiebesøg.

 

Det foreslås, at den anden initiativpris skal have en tilsvarende værdi og skal kunne anvendes på samme vilkår som Initiativprisen.

 

Begge beløb foreslås i lighed med sidste års pris finansieret af de personalepolitiske puljer.

 

Kriterierne for tildeling af Initiativprisen vil i lighed med sidste år være:

 

  • Borgeren: Løsningen skal give værdi for borgeren. Bedre og mere sammenhængende forløb inden for regionens grænser eller på tværs af sektorer. Det kan eksempelvis omfatte bedre behandling, bedre kommunikation eller bedre administrative procedurer, der gør Region Midtjylland mere tilgængelig og gennemsigtig.
  • Bæredygtighed: Bedre udnyttelse af ressourcer – på trods af øget aktivitet. Løsningen skal have vist sig at være bæredygtig i drift eller have stort potentiale for det.
  • Spredningspotentiale: Løsningen er så enkel og umiddelbart meningsfuld, at den er let for mange andre at overtage.

 

Kriterier for tildeling af den anden initiativpris samt navngivning af prisen vil blive fastlagt af priskomitéen i samarbejde med administrationen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-15

35. Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

Resume

På baggrund af det korrigerede budget 2015 og regnskab for 2015 beskrives i denne indstilling forslag til anlægsoverførsler fra 2015 til 2016. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 på i alt 437,1 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til tabellerne i vedlagte notat, og

 

at bevillingsrammen til låneoptag på socialområdet øges med 31,4 mio. kr. Der søges om dispensation til låneoptaget.

Sagsfremstilling

Anlægsområdet er opdelt i fire finansielle kredsløb: sundhedsområdets almindelige anlægsramme, socialområdet, regional udvikling og kvalitetsfondsprojekterne.

 

Anlægsprojekter igangsættes af regionsrådet ved, at der afgives anlægsbevilling, som fordeles over flere år i en række rådighedsbeløb. Anlægsoverførslerne vedrører anlægsprojekter, hvor der i det enkelte år har været en afvigelse i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Det er alene rådighedsbeløb, der overføres. Anlægsbevillingen for projektet forbliver uændret. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015 fastlagt, at der er fuld overførselsret på mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter.

 

Tabellen viser det oprindelige budget 2015, det korrigerede anlægsbudget for 2015 samt regnskab 2015 for de fire kredsløb.

 

* Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2014 på i alt 232,0 mio. kr. og bevilling til letbaneprojekt og øvrige bevillinger finansieret af fonde og lignende for i alt 62,4 mio. kr.

 

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 i alt 238,7 mio. kr. Der har på flere anlægsprojekter været mindreforbrug, som skyldes betalingsforskydninger henover årsskiftet og forsinkelser både i planlægningen og udførelsen af anlægsprojekterne. Samtidig afsluttes en række anlægsprojekter, hvor mindreforbruget kan prioriteres på ny.

 

De større overførsler af rådighedsbeløb på sundhedsområdet vedrører:

 

  • På Aarhus Universitetshospital og DNU er der større forsinkelser på flere af bevillingerne til it og teknisk inventar, som skyldes de generelle forsinkelser på byggeriet i Skejby. Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 102,8 mio. kr.
  • Præhospitalets nye kontrolrum og den præhospitale patientjournal. Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 42,2 mio. kr. Begge projekter er forsinkede. Kontrolrumsprojektet i samarbejde med de andre regioner er afsluttet uden løsning. Der arbejdes i stedet på en løsning for Region Midtjylland. Den præhospitale patientjournal kom i drift medio 2015, men der mangler stadig afregninger for systemet.
  • Derudover er der betalingsforskydninger på en lang række anlægsprojekter.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 25,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Heraf vedrører 14,3 mio. kr. modulbyggeriet. Udover anlægsoverførslerne søges der om overførsel af lånebevilling til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2015 på 31,4 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet skal ansøges om dispensation til låneoptaget.

 

For regional udvikling overføres et mindreforbrug til letbanetilskud på 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2016, som skyldes en mindre betalingsforskydning henover årsskiftet.

 

For kvalitetsfondsprojekterne overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 til udgifter på 161,6 mio. kr. samt afvigelse på rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter i 2015 på 11,0 mio. kr. Der er større afvigelser på flere af kvalitetsfondsprojekternes igangværende anlægsprojekter. Fremdriften fremgår af opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2015, som behandles i særskilt dagsordenspunkt på samme dagsorden.  

 

Opgørelserne på projektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler for anlægsområdet. Notatet indeholder overførsler til 2016 og bevillingsændringer på anlægsprojekter vedrørende afslutningen af regnskab 2015.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen