Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. august 2016 kl. 10:30
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-21-78-5-16

19. 1. behandling af budget 2017

Resume

Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 9. juni 2016. På baggrund af økonomiaftalen har administrationen udarbejdet forslag til budget 2017.

 

Økonomiaftalen for 2017 er meget stram, og økonomiaftalen giver Region Midtjylland et råderum på 7,5 mio. kr.

 

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der samlet set er en økonomisk udfordring på 223,8 mio. kr. Der er især stigende udgifter til praksisområdet, respiratorbehandling i eget hjem og tjenestemandspension.

 

Det foreslås, at budgettet til driftsanskaffelser i 2017 og 2018 reduceres med 100 mio. kr. i begge år. Herved er udfordringen i 2017 reduceret til 123,8 mio. kr. I den videre budgetproces skal der således findes yderligere budgetreduktioner på 123,8 mio. kr. i 2017.

 

Reduktionen af budgettet til driftsanskaffelser betyder, at investeringsplanen reduceres i 2017 og 2018. Dog kun med 150 mio. kr., da der leases for yderligere 50 mio. kr. i samme periode. Samlet set udskydes der projekter i investeringsplanen for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.

 

I 2017 vil der være målbillede for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet. Målbilledet skal være med til at tydeliggøre de politiske målsætninger og prioriteringer. Målbilledet på Sundhed - Et sundhedsvæsen på patientens præmisser - betyder, at hospitalerne ikke længere aktivitetsstyres efter en DRG-værdi. 

Direktionen indstiller

at budgetforslag for driftsbudget 2017 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2017,

 

at satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2016,

 

at regionsrådet forelægges investeringsplan 2017-2025 i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 6. september 2016,

 

at regionsrådet godkender, at der arbejdes videre med målbilledet for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet, og

 

at regionsrådet som en del af målbilledet for Sundhed (Et sundhedsvæsen på patientens præmisser) godkender, at hospitalerne ikke aktivitetsstyres efter DRG-værdi.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 9. juni 2016. Økonomiaftalen danner grundlag for den videre politiske behandling af budgettet for 2017.

 

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det sammenfattende budgetnotat "Forslag til budget 2017" for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2017 og dets bagvedliggende forudsætninger. Der vedlægges ligeledes uddybende notater vedrørende rammer for investeringsplanen, renter og gæld, udviklingsstrategi for Aarhus Universitetshospital, målbillede for Sundhed, Regional Udvikling og socialområdet samt notatet "Fra aktivitetsstyring efter DRG-værdi til styring efter et sundhedsvæsen på patientens præmisser".

 

Sundhed

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2017 budgetteres til i alt 24.121,7 mio. kr. Af disse udgifter er 23.492,2 mio. kr. driftsudgifter og 629,5 mio. kr. anlægsudgifter.

 

I forslag til budget 2017 er der et træk på likviditeten på 126,3 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får fuld finansiering til renter og afdrag.

 

Driftsbudget

Økonomiaftalen for 2017 er meget stram, og økonomiaftalen giver Region Midtjylland et råderum på 7,5 mio. kr. Det indgår bl.a. i økonomiaftalen, at Region Midtjylland skal aflevere en del af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsprojekterne til de øvrige regioner. I 2017 til 2025 skal Region Midtjylland hvert år aflevere 14,3 mio. kr. til de øvrige regioner. Region Midtjylland mister i alt 130 mio. kr. af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsprojekterne over denne periode.

 

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der samlet set er en økonomisk udfordring på 223,8 mio. kr. i 2017. Udfordringen skyldes især stigende udgifter til tandlægeområdet, det almene praksisområde, respiratorbehandling i eget hjem og tjenestemandspension. Der er samtidig ingen frie midler til politisk prioritering.

 

Det foreslås, at budgettet til driftsanskaffelser i 2017 og 2018 reduceres med 100 mio. kr. i begge år. Herved er udfordringen i 2017 reduceret til 123,8 mio. kr. I den videre budgetproces skal der således findes yderligere budgetreduktioner på 123,8 mio. kr.

 

Målbillede på Sundhed - Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

Region Midtjylland har en vision om at forbedre sundhedsvæsenet på patientens præmisser. Det skal ses i sammenhæng med de otte nationale mål, som regeringen er kommet med. Region Midtjylland har allerede fokus på skiftet i styringen i sundhedsvæsenet, herunder det fokus der udspringer af sundhedsplanen. Udgangspunktet for arbejdet er regionens målbillede. Målbilledet er et resultat af det arbejde, der er pågået i Region Midtjylland de seneste år, hvor fokus har været på at koble aktivitet, økonomi og kvalitet i styringen af sundhedsvæsenet. I efteråret 2016 skal der arbejdes videre med indikatorer for de enkelte mål og afrapporteringen af målene fra 2017.

 

Økonomi- og aktivitetsstyringen i Region Midtjylland skal understøtte arbejdet for et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Derfor foreslås det, at hospitalerne ikke længere skal styres efter en basislinje udtrykt ved en DRG-værdi. I stedet skal der være fokus på den aktivitet, der er en følge af at opfylde målene i målbilledet.

 

Anlægsbudget

I økonomiaftalen er der forudsat et bruttoanlægsloft på 2 mia. kr. på landsplan. Hertil kommer 300 mio. kr. i 2017 fra satspuljemidler. Der er således en samlet anlægsramme på 2,3 mia. kr. på landsplan i 2017. Region Midtjyllands andel heraf er 490,5 mio. kr.

 

For at afhjælpe budgetudfordringerne på driftsbudgettet reduceres driftsanskaffelserne i investeringsplanen i 2017 og 2018 med 100 mio. kr. i begge år. Reduktionen af budgettet til driftsanskaffelser betyder, at investeringsplanen reduceres i 2017 og 2018. Dog kun med 150 mio. kr., da der leases for yderligere 50 mio. kr. i samme periode. Samlet set udskydes der projekter i investeringsplanen for 150 mio. kr. fra 2017/2018 til senere år.  

 

Regionsrådet forelægges investeringsplan 2017-2025 i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 6. september 2016.

 

Region Midtjylland budgetterer med udgifter på 1.561 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekterne i 2017.

 

Socialområdet

Budgetlægningen for socialområdet er grundlæggende baseret på Rammeaftalen, der indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger dels det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale tilbud og dels takststrukturen for de enkelte tilbud.

 

I Rammeaftalen 2016 blev det besluttet, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en samlet reduktion af taksterne på minimum 3 % i perioden. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i 2017.

 

I efteråret 2016 udarbejdes der et målbillede for socialområdet i Region Midtjylland. Målbilledet skal tydeliggøre de politiske prioriteringer på området.

 

Regional Udvikling

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 624,8 mio. kr. Heraf kommer 454,0 mio. kr. fra bloktilskud, mens 170,8 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

 

På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret med 1 % som følge af omprioriteringsbidraget i økonomiaftalen. Omprioriteringsbidraget er i Region Midtjylland på 6,1 mio. kr. Administrationsudgifterne er reduceret som følge af omprioriteringsbidraget.

 

I 2017 skal der være et målbillede for Regional Udvikling. Målbilledet tager udgangspunkt i regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi. I efteråret 2016 skal der arbejdes videre med at finde indikatorer for de opstillede mål på området.

 

Fælles formål og administration

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2017 for Fælles formål og administration udgør i alt 589,0 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre finansieringskredsløb sundhed, social og regional udvikling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-135-16

20. Informationssikkerhed i Region Midtjylland

Resume

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politisk linje for informationssikkerhed, som har affødt en række fællesregionale initiativer. Der er udarbejdet en fællesregional informationssikkerhedspolitik, som suppleret med et bilag, hvor organiseringen omkring arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland er konkretiseret, foreslås godkendt.

 

Administrationen har derudover udarbejdet en handlingsplan, som skal være med til at udmønte informationssikkerhedspolitikken og danne grundlag for regionsrådets prioritering af arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland. 

Direktionen indstiller,

at den fællesregionale informationssikkerhedspolitik inklusive bilag, godkendes og erstatter regionens nuværende informationssikkerhedspolitik, og

 

at orienteringen om arbejdet med informationssikkerhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I takt med digitaliseringen øges risikoen for brud på informationssikkerheden og it-kriminalitet, herunder hacking, cyberspionage og identitetstyveri. Den seneste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed peger på, at truslen fra både cyberspionage og cyberkriminalitet mod offentlige myndigheder er meget høj. Gennem de seneste år er der sket et stigende antal af cyberangreb mod Danmark, og som andre offentlige myndigheder rammer de også Region Midtjylland. Det er derfor tilsvarende afgørende, at arbejdet med informationssikkerhed udvikles og modnes.

 

Informationssikkerhed handler grundlæggende om beskyttelse af informationer. Det er en bred betegnelse for de samlede foranstaltninger til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet (ændring af data) og tilgængelighed. Informationssikkerhed har med andre ord fokus på, hvordan organisationer og medarbejdere omgås informationer og de tiltag, som iværksættes for at sikre en sikker behandling af personfølsomme oplysninger.

 

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed

Danske Regioners bestyrelse har den 22. januar 2015 vedtaget "Regionernes politiske linje for informationssikkerhed" (vedlagt som bilag). Den politiske linje skal bidrage til, at regionerne sikrer et højt fælles niveau af informationssikkerhed og overholder gældende lovgivning. For at sikre at regionerne kommer fælles i mål, har Regionernes Sundheds-IT (RSI) igangsat et pejlemærke, der skal understøtte implementeringen af den politiske linje og samle indsatsen for informationssikkerhed frem til 2017. Et statusnotat for arbejdet er vedlagt som bilag.

 

Informationssikkerhedspolitik

Som en del af implementeringen af regionernes politiske linje for informationssikkerhed har regionerne udarbejdet en fællesregional informationssikkerhedspolitik. Denne er med til at konkretisere, hvad regionerne skal leve op til. Politikken slår fast, at regionerne vil have et entydigt ledelsesansvar for informationssikkerhed og indeholder fællesregionale målsætninger og initiativer om informationssikkerhed. Formålet er at sætte et fælles niveau for, hvordan regionerne værner om borgernes privatliv ved brug af persondata. 

 

I lighed med Region Midtjyllands gældende informationssikkerhedspolitik er udgangspunktet for den fællesregionale informationssikkerhedspolitik, at regionerne skal følge ISO 27001 standarden. Denne standard tager udgangspunkt i den enkelte organisations risikoprofil og lægger op til, at der implementeres netop de sikkerhedsforanstaltninger og kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte organisation ud fra det sikkerhedsniveau, der er ønsket. Det er erkendt, at 100% beskyttelse ikke findes, og ressourcer og indsatser skal derfor prioriteres bedst muligt i forhold til regionens risikoprofil.

 

Region Midtjyllands gældende informationssikkerhedspolitik skitserer organiseringen af arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland. Dette er ikke inkluderet i den fællesregionale informationssikkerhedspolitik, og der er derfor udarbejdet et supplerende bilag, hvor blandt andet organiseringen omkring arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland er konkretiseret.

 

Arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland

Region Midtjylland har allerede fokus på sikker brug af persondata. Men på en række områder er der opmærksomhedspunkter, der bør arbejdes med fremadrettet. Administrationen har derfor udarbejdet en Handlingsplan 2017 med en liste over opmærksomhedspunkter og forslag til initiativer, som kan være med til at udmønte informationssikkerhedspolitikken og højne det eksisterende informationssikkerhedsniveau. Handlingsplanen tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, hvor beskyttelsesniveauet er afstemt efter risiko og væsentlighed. Handlingsplan 2017 behandles i et særskilt punkt på den lukkede dagsorden.

 

Arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland spiller sammen med den sideløbende fællesregionale indsats. RSI-pejlemærket for informationssikkerhed adresserer en række af Regionen Midtjyllands interne opmærksomhedspunkter og understøtter dette arbejde med en række fælles regionale koncepter, skabeloner og modeller.

 

Region Midtjylland arbejder på at sikre, at medarbejderne bliver bevidste om, hvor vigtig deres adfærd er for informationssikkerheden. Det handler både om, hvordan medarbejderne håndterer teknik og it-udstyr, og om hvordan de omgås personfølsomme oplysninger. Dette er afgørende for, at borgere og patienter kan føle, at det er trygt og sikkert at være i kontakt med Region Midtjylland. De skal til enhver tid kunne stole på, at data anvendes til relevante formål og ikke mistes eller falder i de forkerte hænder.

 

EU har vedtaget en ny persondataforordning, som får retsvirkning i medlemslandene den 25. maj 2018. Den nye persondataforordning indeholder en række krav, der får betydning for arbejdet med informationssikkerhed i Region Midtjylland. Regionen skal blandt andet som dataansvarlig myndighed kunne stå inde for og dokumentere reglernes efterlevelse i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger. Der vil derfor være et behov for, at administrationen i den kommende periode iværksætter tiltag, som skal være med til at sikre, at regionen kan blive parat til at imødekomme EU forordningens krav i 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

21. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 29. august 2016 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 29. august 2016 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2016 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2016 blev afholdt den 25. januar 2016 hos DNU. Det andet møde afholdes den 29. august 2016 i Regionshuset Viborg.

 

Dagsordenen til mødet den 29. august 2016 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Administrationens foreløbige forslag til dagsorden er vedlagt. Bemærk at bilaget er fortroligt.

 

Folketingsmedlemmerne er ligeledes blevet opfordret til at sende forslag til emner til mødet.

Beslutning

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen til mødet den 29. august  2016 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen