Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. november 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 11.30 efter behandlingen af punkt 28.

 

Mødet blev hævet kl. 11.55.


Sagnr.: 1-21-78-4-15

29. Regionsoverblik pr. 30. september 2016

Resume

Regionsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitets- og kvalitetsmål fra budget 2016.

 

Der forventes økonomisk balance på sundhedsområdet i 2016. Samlet set er der tale om en forbedring på 52,3 mio. kr. i forhold til sundhedsoverblikket pr. 31. august 2016. Den væsentligste årsag til ændringen skyldes mindreforbrug på driftsenhederne.

 

Socialområdet forventer et overskud på 9,4 mio. kr., og Regional Udvikling forventer balance i økonomien.

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 30. september 2016 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-30 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi og aktivitet

Sundhedsområdet

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2015 aftale om Spareplan 2015-2019. Spareplanen forudsætter besparelser på 512,2 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2016.  

 

Regionsoverblikket viser balance på økonomien for sundhedsområdet i 2016. Der er væsentlige merforbrug på nogle områder, som dækkes af engangsindtægter. Samlet er der et mindreforbrug i 2016, som giver mulighed for indfrielse af leasinggæld.

 

 

Som det fremgår af tabel 1 dækker den samlede balance over en række mindreforbrug på puljer og driftsenheder og en ubalance på praksisområdet.

 

Hospitalsenheden Horsens forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr., mens der for Præhospitalet forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. De øvrige somatiske hospitaler og psykiatrien forventer at bruge deres budgetter fuldt ud.

 

På fokusområderne er der et overskud på 85,8 mio. kr., som overvejende skyldes en ændret forventning til udgifterne til hospitalsmedicin. Dog forventes der et væsentligt merforbrug på området "respiratorbehandling i eget hjem".

 

Vedrørende fællesområder og puljer forventes et samlet mindreforbrug på 119,2 mio. kr., som blandt andet skyldes merindtægter vedrørende Amgros og engangsindtægter fra optimering af fradragsret for energiafgifter og momsrefusion.

 

Administrationen forventer pr. 30. september 2016 et merforbrug på 79,8 mio. kr. Regionsrådet vedtog den 25. maj 2016 kompenserende besparelser for praksisområdet. Dette indebærer blandt andet, at Region Midtjylland vil øge controllingindsatsen for praksissektorens ydere, herunder også tandlægerne.

 

Administrationen har fortsat et udgiftspres som følge af de nye overenskomster for speciallæger og tandlæger. De væsentligste merforbrug ses på almen lægeområdet og tandlægeområdet, hvor der i sidste halvdel af 2015 var en stor aktivitetsstigning. For almen lægeområdet er der tale om en strukturel ubalance for Region Midtjylland, idet den samlede vækst på landsplan ikke har ligget over de aftalte rammer i økonomiprotokollatet.

 

På tandlægeområdet er der tale om en national problemstilling. På baggrund af overskridelserne af udgiftsrammerne på landsplan i 2015 er der effektueret en honorarnedsættelse. Denne opvejer dog langt fra den kraftige vækst, der ses på området.

 

Danske Regioner vil i samarbejde med regeringen forsøge at imødegå de udfordringer, der følger af, at de forudsatte vækstrater i de nationale aftaler er væsentligt overskredet.

 

Overskuddet på 151,7 mio. kr. giver mulighed for at indfri leasingaftaler i 2016. Det er forventningen, at der kan indfries leasinggæld for 150 mio. kr. i 2016.

 

I forlig om budget 2017 er det forudsat, at der forskydes leasing på 50 mio. kr. til 2017 og 2018 ved hjælp af konsolidering i 2016. Den øvrige konsolidering på 100 mio. kr. medfører reduktion i leasingydelser i 2018-2024 på 15 mio. kr. årligt.

 

Socialområdet

På socialområdet forventes et samlet overskud på 9,4 mio. kr. Der er økonomiske udfordringer i Specialområde Børn og Unge samt Specialområde hjerneskade, men disse ubalancer opvejes af overskud på andre områder.

 

Regional Udvikling

Det forventes, at der er budgetoverholdelse på samtlige bevillinger på regional udviklings område.  

 

Belægningssituationen

I bilaget om belægningssituationen gives en opgørelse over belægningen på medicinske, kirurgiske og akutafdelinger i Region Midtjylland.

 

Anlægsinvesteringer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 148,6 mio. kr. på sundhedsområdet. Overførslen af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 udgjorde i alt 238,7 mio. kr. på sundhedsområdet. I bilaget anlægsinvesteringer er der en detaljeret opgørelse over anlægsprojekterne.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag om Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 15: Der anvendes 10 mio. kr. på fremrykning af mindre medicotekniske anskaffelser fra 2017 til 2016 for at prioritere digital patologi i 2017.

 

Skemaerne 24 og 26-28: Regulering af byggeomkostningsindekset: Det foreslås, at byggeomkostningsindekset for Budget 2016 fastsættes til indeks 101,7 svarende til Danmarks Statistiks opgørelse for 2. kvartal 2016. Det medfører, at rådighedsbeløbene for 2016 reguleres fra indeks 101,0 til indeks 101,7. Reguleringerne på projektniveau fremgår af skemaerne.

 

Skemaerne 1-14, 16-23, 25 og 29-30: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Der indberettes en standardiseret økonomiopfølgning til Social- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitetsmål. Fire af rapporterne er regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets tredje regionsoverblik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-70-9-12

30. Indkøb af grøn el i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet har med Agenda-21 strategien besluttet at styrke andelen af vedvarende energi i regionen for Region Midtjylland som virksomhed og for hele Region Midtjyllands geografiske område. Som det er i dag, har Region Midtjylland som virksomhed kun et meget lille indkøb af grøn el.

 

For at kunne efterleve målsætningen om mere grøn energi foreslås det, at regionen indkøber grønne el-kvoter fra vindmøller svarende til 100 % af regionens el-indkøb. Det vil koste ca. 425.000 kr., svarende til 0,25 % af den samlede udgift til området. Udgiften vil blive fordelt på regionens enheder efter deres elforbrug.

Direktionen indstiller,

at der indkøbes grønne el-kvoter svarende til 100 % af regionens elindkøb.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har med den seneste Agenda-21 strategi vedtaget, at: ”Region Midtjylland vil arbejde for, at 50 % af energiforbruget i 2025 og 100 % i 2050 er dækket af vedvarende energi i Region Midtjyllands geografiske område”. Herunder er budskabet, at ”Region Midtjylland udnytter, at vedvarende energi er en god forretning og bidrager til en grøn profil og en positiv klimapåvirkning. Endvidere giver det øget erhvervsvækst.

 

Region Midtjylland, som virksomhed, er i gang med at gennemføre en grøn omstilling. På flere matrikler er der opsat solceller, ligesom alle byggeprojekter skal undersøge brugen af vedvarende energi.

 

De nuværende anlæg bidrager kun til en lille andel af Region Midtjyllands elforbrug. Region Midtjylland, som virksomhed, ligger derfor langt fra målsætningen for regionen som geografisk område i Agenda-21 strategien.

 

Regionen har i dag indgået en elaftale, der ikke tager højde for grønt el-indkøb. Regionen har dog mulighed for at indkøbe grønne el-kvoter. Regionens el-indkøb bliver CO2 neutralt ved kun at købe el produceret af vindmøller. Ved at købe grønne kvoter el produceret af vindmøller kan regionen, som virksomhed, derfor leve op til målet i Agenda-21 strategien om vedvarende energi.

 

De grønne el-kvoter er garanteret fra danske vindmøller, der er mindre end to år gamle og hjælper dermed til, at der på sigt bygges nye vindmøller. På den måde lever regionen op til planen om erhvervsudvikling indenfor vind.

 

El-kvoterne kan på sigt erstattes med direkte indkøb af grønt el, når regionens nuværende el-aftale udløber.

 

Økonomi

Indkøb af grønne kvoter svarende til 100 % af regionens el-indkøb vil koste 425.000 kr. årligt med det nuværende energiforbrug. Regionen brugte samlet set 94 mio. kWh i 2015. Prisen for kvoterne er aktuelt 0,50 øre/kWh. I dag bruger Region Midtjylland i runde tal 200 mio. kr. på el inklusive skatter, afgifter m.v. Selve el-delen udgør ca. 25 mio. kr. Køb af grønne kvoter vil derfor svare til ca. 0,25 % af den samlede udgift til området.

 

Finansieringen vil ske via de enkelte driftenheders budgetter. I bilaget er der en oversigt over elforbruget fordelt på enheder samt den forventede merudgift beregnet ved en stigning på 500.000 kr. årligt.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tidligere Politisk Behandling

Agenda 21 strategien er vedtaget på regionsrådets møde den 16. december 2015.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-10-14

31. Redegørelse til Statsforvaltningen om inhabilitet i udbudssag

Resume

Statsforvaltningen har bedt Region Midtjylland redegøre for regionsformand Bent Hansens deltagelse i møder vedrørende OPP-projektet Nyt Psykiatrisk Center ved Det Nye Universitetshospital i Skejby. Der er udarbejdet en redegørelse, hvor statsforvaltningens spørgsmål besvares.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen fremsendes til statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har bedt Region Midtjylland redegøre for regionsformand Bent Hansens deltagelse i møder vedrørende OPP-projektet Nyt Psykiatrisk Center, der opføres som en del af Det Nye Universitetshospital i Skejby.

 

I forbindelse med behandlingen af udbuddet af OPP-kontrakt i 2013 indhentede Region Midtjylland vejledning fra Kammeradvokaten, som i to notater fra den 19. og 20. marts 2013 forholdt sig til inhabilitetsspørgsmålet. Den efterfølgende politiske behandling af OPP-kontrakten blev gennemført i overensstemmelse Kammeradvokatens anbefalinger.

 

Der er på den baggrund udarbejdet en redegørelse for regionsrådets behandling af inhabilitetsspørgsmålet, som besvarer de spørgsmål, som statsforvaltningen stiller.

 

Redegørelsen er vedlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at redegørelsen fremsendes til statsforvaltningen med tilføjelse af følgende sidst i udtalelsen:

”Afslutningsvis bemærkes det, at Region Midtjylland er opmærksom på, at der fortsat vil kunne opstå situationer, hvor formanden (og andre regionsrådsmedlemmer med tilknytning til PKA) konkret vil kunne blive inhabile, fx hvis der måtte opstå en kontraktsretlig tvist mellem Region Midtjylland og det konsortium, som PKA indgår i.” Endvidere tilføjes det på side 4, at formanden ”har desuden deltaget i regionsrådsmødet den 26. oktober 2016, hvor der på den åbne dagsorden var et orienteringspunkt om proces, tidsplan og projektøkonomi for Nyt Psykiatrisk Center ved DNU.”

 

Jørgen Winther og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-139-16

32. Forslag om tilskud til Museum Ovartaci

Resume

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge Museum Ovartaci med udgangen af 2016. Aarhus Kommune har afsat 1,5 mio. kr. fra og med 2017 med henblik på at videreføre museet. Det foreslås, at Region Midtjylland afsætter 600.000 kr. årligt som tilskud til en videreførelse af museet under forudsætning af, at der opnås tilladelse til dette fra Social- og Indenrigsministeriet.

Direktionen indstiller,

at der fra 2017 afsættes 0,6 mio. kr. årligt til videreførelse af Museum Ovartaci under forudsætning af, at der opnås den fornødne hjemmel hertil, og

 

at udgifterne finansieres af puljen Reserve til uforudsete udgifter.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har siden regionsdannelsen i 2007 drevet Museum Ovartaci i forbindelse med de psykiatriske afdelinger i Risskov. Regionen har imidlertid hverken efter regionsloven eller sundhedsloven hjemmel til at drive museum.

 

Som en del af Spareplan 2015-2019 blev det besluttet at nedlægge Museum Ovartaci med udgangen af 2016. Fra 2017 har Region Midtjylland således ikke afsat midler til drift af museet.

 

Aarhus Kommune har i budget 2017 afsat 1,5 mio. kr. til drift af museet under forudsætning af, at Region Midtjyllands hidtidige driftsbudget på 1,7 mio. kr. kunne indgå i en varig, fuldt finansieret og økonomisk holdbar model.

 

Region Midtjylland har efterfølgende forhandlet med Aarhus Kommune om museets fremtidige drift. I forbindelse med forhandlingerne har Region Midtjylland foreslået en model, hvor Region Midtjylland stiller 600.000 kr. årligt til rådighed for en videreførelse af museet. De 600.000 kr. svarer til det beløb, som det er beregnet at opbevaring og forsikring af hele den kunstneriske del af samlingen vil beløbe sig til. Det er således udgifter, regionen også vil have fremadrettet, hvis der ikke findes en løsning på museets fremtid.

 

Det indstilles derfor, at der afsættes 600.000 kr. årligt som bidrag til en videreførelse af Museum Ovartacis samlinger i Aarhus Kommune.

 

Da Region Midtjylland ikke har hjemmel til at drive museum, er tilskuddet betinget af, at der findes en model for, hvordan et tilskud fra regionen fortsat kan tilgå museet, eksempelvis via en tilladelse fra Social- og Indenrigsministeriet eller gennemførelsen af en lovændring, der giver mulighed for at overføre midler fra regionen til en anden myndighed. Administrationen er i kontakt med Kulturministeriet herom.

 

Det forudsættes endvidere, at Aarhus Kommune tager initiativ til sammen med støtteforeningen for Museum Ovartaci at udarbejde en plan for driften i interimsperioden fra den 1. januar 2017 indtil den endelige konstruktion for det fremtidige museum foreligger.

 

Region Midtjylland tilbyder endvidere at stille museets nuværende lokaler til rådighed i 2017, således at Aarhus Kommune får den fornødne tid til at finde egnede lokaler.

 

Følgende er vedlagt som bilag:

  • Henvendelse fra Region Midtjylland til Aarhus Kommune af 13. oktober 2016
  • Svar fra Aarhus Kommune til Region Midtjylland af 4. november 2016
  • Henvendelse fra Region Midtjylland til Støtteforeningen for Museum Ovartaci af 10. november 2016
  • Svar fra Region Midtjylland til Aarhus Kommune af 10. november 2016.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der fra 2017 afsættes 0,6 mio. kr. årligt til videreførelse af Museum Ovartaci, og

 

at Region Midtjylland i en henvendelse til relevante ministerier lægger op til at afklare, hvordan det er muligt inden for budgettet til regional udvikling.

 

Jørgen Winther og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-188-11

33. Orientering om svar på ansøgning om deponeringsfritagelse for Psykiatrisk Center

Resume

Region Midtjylland har modtaget svar på ansøgning om deponeringsfritagelse for OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center ved Aarhus Universitetshospital. Af svaret fremgår det, at OPP-projektet har opnået en deponeringsfritagelse i 2017 på 267,2 mio. kr. Med denne har regionen modtaget deponeringsfritagelse på i alt 710 mio. kr., hvilket svarer til 90 % af den samlede deponeringsforpligtelse for OPP-projektet.

Direktionen indstiller,

at svaret fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgning om deponeringsfritagelse for 2017 til OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center ved Aarhus Universitetshospital tages til orientering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland modtog den 21. september 2016 svar fra Social- og Indenrigsministeriet på ansøgning om deponeringsfritagelse til OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center ved Aarhus Universitetshospital. Af svaret fremgår det, at Region Midtjylland har modtaget deponeringsfritagelse til OPP-projektet på 267,2 mio. kr. i 2017. Svaret er vedlagt sagsfremstillingen.

 

I økonomiaftalen for 2017 blev der afsat en pulje på 400 mio. kr. til deponeringsfritagelse for konkrete OPP-projekter. Region Midtjylland søgte i august om deponeringsfritagelse til OPP-projektet nyt Psykiatrisk Center for den manglende deponeringsfritagelse, som i august 2016 var på 341,6 mio. kr. Den samlede deponeringsforpligtelse for OPP-projektet er på 784,3 mio. kr., og med den meddelte deponeringsfritagelse for 2017 har regionen fået en samlet deponeringsfritagelse på 710 mio. kr., hvilket svarer til 90 % af den samlede deponeringsforpligtelse for OPP-projektet.

 

 

Med den meddelte deponeringsfritagelse for 2017 på 267,2 mio. kr. mangler regionen 74,4 mio. kr. i deponeringsfritagelse for 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Ib Bjerregaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen