Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. maj 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt, undtagen Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 12.50 under behandlingen af lukket punkt 2.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 13.10 under behandling af lukket punkt 1.

 

Lukket punkt 7 blev behandlet som første punkt på dagsordenen. Lukket punkt 1 blev behandlet som sidste punkt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-21-78-4-14

15. Opfølgning på spareplan 2015-2019

Resume

Der er udarbejdet en kortfattet status for implementeringen af spareplanen 2015-2019. Status for implementeringen af spareplanen viser overordnet, at spareplanens forslag holdes indenfor de udmeldte økonomiske rammer.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kortfattet status for implementeringen af spareplanen 2015-2019. Status for implementeringen af spareplanen viser overordnet, at spareplanens forslag holdes indenfor de udmeldte økonomiske rammer. Der er dog en udfordring med at indhente de forudsatte besparelser ved enkelte spareforslag på praksisområdet (tema 3). Status for spareforslagene på praksisområdet (tema 3) blev behandlet på regionsrådsmødet den 27. april 2016, og det fremgik her, at der i 2016 og 2017 er behov for kompenserende besparelser for at opnå sparekravene. I 2016 er der behov for kompenserende besparelser for 15,3 mio. kr. Sagen behandles yderligere på lukket dagsorden.

 

Status for implementeringen af spareplanen viser også, at hovedparten af spareforslagene er gennemført som planlagt, samt at de spareforslag, der skal igangsættes i 2017, 2018 og 2019 forventes gennemført som planlagt. For enkelte spareforslag er der dog mindre justeringer i de indholdsmæssige forudsætninger, og enkelte spareforslag er forsinket eller fremrykket i forhold til den vedtagede spareplan. Der er vedlagt en oversigt over spareforslag, hvoraf det fremgår, hvilke spareforslag der er justeret. Justeringerne af spareforslagene har ikke betydning for gennemførelsen af besparelserne i spareplanen, idet der i fornødent omfang er gennemført kompenserende besparelser.

 

Oversigten over justerede spareforslag er ikke udtømmende. Det er også muligt, at regionsrådet på et senere tidspunkt får forelagt yderligere sager, hvis forudsætningerne for spareforslagene ikke viser sig at holde. Flere af spareforslagene fra tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling er eksempelvis afhængig af implementeringen af nye it-systemer. Eventuelle forsinkelser i implementering af it-systemer kan give tilsvarende forsinkelser i implementeringen af spareforslag.

 

Indholdsmæssige ændringer

Der er enkelte spareforslag, hvor det har været nødvendigt at justere de indholdsmæssige forudsætninger. Der er blandt andet tale om følgende spareforslag:

 

 • 2.1 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland

Regionshospitalet Skive fik ikke tilladelse til at varetage de højtspecialiserede funktioner, der tidligere blev varetaget på Aarhus Universitetshospital. Det forventes, at Sundhedsstyrelsens afslag vil få konsekvenser for spareforslaget. I så fald inddrages regionsrådet.

 • 5.12 og 5.13 Reduktion af diætister og socialrådgivere

Spareforslagene er udmøntet ved nedlæggelse af 15,15 diætiststillinger og 7,26 socialrådgiverstillinger. I forhold til spareplanen er det en lidt mindre personalereduktion, som kompenseres ved besparelser på andre områder. Regionsrådet fik en status for spareforslagene på møde den 16. december 2015.

 

Tidsmæssige ændringer

Der er ligeledes enkelte spareforslag, hvor der er ændringer i den tidsmæssige gennemførelse. Der er både spareforslag, der er blevet forsinket, og spareforslag, der er fremrykket. Følgende spareforslag har tidsmæssig forskydninger:

 

 • 4.2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt
 • 4.2.3 Omlægning i Regionspsykiatrien Vest
 • 4.3.3 Organisatoriske sammenlægninger
 • 5.5 Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for Regionshospitalerne
 • 5.14 "Skeletrøntgen" vagt til vagtlægerne.

 

Der gives en status for hensigtserklæringerne i spareplanen på den efterfølgende sag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-14

16. 1. statusrapportering på opgaver i budget 2016 samt hensigtserklæringer i spareplan 2015-2019

Resume

Budgetforliget for 2016, som blev indgået den 7. september 2015, indeholder en række hensigtserklæringer og opgaver. Derudover indeholder forliget om spareplan 2015-2019, som blev indgået den 22. juni 2015, 12 hensigtserklæringer.

 

Her orienteres om status for arbejdet med hensigtserklæringer og opgaver i budgetforliget 2015 samt forlig om spareplan 2015-2019.

 

I det foregående punkt på dagsordenen behandles opfølgningen på de enkelte spareforslag i spareplanen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2016 samt spareplan 2015-2019 besluttet en række hensigtserklæringer og opgaver, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker.

 

Der er lavet en samlet statusrapportering for arbejdet med hensigtserklæringerne og opgaverne i aftale om Budget 2016 for Region Midtjylland samt spareplan 2015-2019. Statusrapporteringerne er vedlagt som bilag.

 

Opfølgning på de enkelte spareforslag i spareplanen behandles i det foregående punkt på dagsordenen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-54-12

17. AMGROS Årsregnskab 2015

Resume

Årsrapporten fra 2015 for Amgros I/S indeholdende regnskab forelægges til godkendelse. Årsregnskabet for 2015 viser et samlet overskud i 2015 på 103,1 mio. kr. Heraf fratrækkes 20,0 mio. kr. til "en uafhængig forskningspulje", hvilket efterlader 83,1 mio. kr. til udlodning til regionerne.

 

For Region Midtjylland giver det et afkast på 19,2 mio. kr. Region Midtjylland havde oprindeligt budgetteret med et afkast på 8,7 mio. kr.  Der er således en merindtægt på 10,5 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 2015 fra Amgros I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Amgros er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner. I Amgros’ bestyrelse indgår blandt andet medlemmer af regionsrådet i Region Midtjylland. Et af Amgros' formål er at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. Virksomheden fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb og handel af lægemidler m.m.

 

Amgros har ikke tidligere selv haft noget fysisk lager af medicin, men valgte i 2015 at indgå kontrakt med en lagerførende lægemiddelgrossist om aktuelt to lægemidler.

 

Amgros engagerer sig i udviklingen af sygehusvæsenet og spiller ind med ideer og initiativer, som kan fremme kvalitet og sikkerhed i lægemiddelbehandlingen, rationel lægemiddelterapi samt effektiviserer forretningsgange og skaber administrative besparelser.

 

Året i tal

Årsrapporten for 2015 for Amgros I/S viser et samlet overskud på 103,1 mio. kr. Heraf fratrækkes 20,0 mio. kr. til en ”uafhængig forskningspulje”, hvilket efterlader 83,1 mio. kr. til udlodning til regionerne. Dette giver et afkast på 19,2 mio. kr. til Region Midtjylland. Region Midtjylland har budgetteret med en indtægt på 8,7 mio. kr. Dette giver en merindtægt på 10,5 mio. kr., som medtages i kommende økonomirapporter.

 

Amgros I/S har fremsendt vedlagte årsrapport for 2015 indeholdende årsregnskab samt oversigt over udlodning til regionerne i 2015. Regnskabet skal godkendes af samtlige interessenter, før overskudsudlodningen fra Amgros I/S kan finde sted.

 

Amgros' samlede bruttoomsætning inklusive høreapparater fremgår af nedenstående opgørelse:

 

  

Den totale omsætning i Amgros for 2015 endte på 7.655 mio. kr. inklusive høreapparater.

 

At omsætningen i 2015 blev større end forventet i budgettet for 2015 skyldes dels en vækst i anvendelsen af eksisterende præparater og dels anvendelse af nyere og dyrere præparater, herunder særligt til behandling af sklerose, hepatitis C og kræft.

 

Amgros' indtjening er bestemt af prisen på og mængden af de lægemidler, der handles med rabat i forhold til apotekets indkøbspris. Amgros opnåede øgede rabatter på en række væsentlige lægemidler og kun et minimalt antal lægemidler indkøbes til fuld pris, hvor Amgros ingen fortjeneste har. Den gennemsnitlige rabat i 2015 på den samlede omsætning blev på 23,8 %, mens tallet for 2014 var 20,5 %.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-87-1-13

18. Udpegning til Vækstforum

Resume

Dansk Byggeris repræsentant i Vækstforum, Tina Grangaard, har ønsket at træde ud af vækstforum.

 

Dansk Byggeri indstiller på den baggrund murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, som medlem af Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, til repræsentant for Dansk Byggeri i indeværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Dansk Byggeris repræsentant i Vækstforum, Tina Grangaard, har ønsket at udtræde af Vækstforum.

 

Dansk Byggeri indstiller på den baggrund murermester Niels Præstkær Jørgensen, Silkeborg, som medlem af Vækstforum.

 

Jf. Lov om erhvervsfremme er det regionsrådet, som udpeger medlemmer til Vækstforum.

 

Vækstforum sammensættes således:

 

 • tre medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ,
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne,
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
 • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
 • to medlemmer som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på, at Dansk Byggeri anmodes om at indstille personer af begge køn til den ledige plads i Vækstforum.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-2-16

19. Udpegning af medlem til Fiskeri LAG, Vestjylland

Resume

Fiskeri LAG, Vestjylland anmoder Region Midtjylland om at udpege en repræsentant til bestyrelsen.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger en repræsentant til Fiskeri LAG, Vestjylland.

Sagsfremstilling

Fiskeri LAG, Vestjylland har den 28. april 2016 rettet henvendelse til Region Midtjylland, idet de ønsker en repræsentant til deres bestyrelse. Region Midtjylland har tidligere været repræsenteret i bestyrelsen for Fiskeri LAG, Vestjylland i den seneste programperiode.

 

Fiskeri LAG Vestjylland dækker geografisk Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner og har til formål at fremme den lokale udvikling og indstille prioriterede projekter til tilskud under Hav- og Fiskeriprogrammet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Jørgen Nørby (V) udpeges til Fiskeri LAG Vestjylland.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-7-14

20. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Qvist

Resume

Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Qvist har på vegne af den socialdemokratiske gruppe og Enhedslisten henvendt sig med et forslag om en tilføjelse til kommissoriet for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen og regionsrådsmedlem Henrik Qvist har ved mail af 11. maj 2016 henvendt sig med et forslag om en tilføjelse til kommissoriet for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.

 

Henrik Gottlieb Hansen og Henrik Qvist skriver i henvendelsen:

 

"Der fremsendes på vegne af den Socialdemokratiske gruppe og Enhedslisten forslag til tilføjelse til, "Kommissorium for det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde".

 

Forslag til tilføjelse til kommissorium på side 2, 3. afsnit der består af 9 dot.

 

Forslaget er tilføjelse af ny dot 4:

 

"Medvirke til at finde nye veje og genfinde veje for dele af behandlingspsykiatrien i samspil med brugere, pårørende, kommuner, praksisfeltet og andre relevante samarbejdspartnere".

 

Det fremsendte forslag til justering, bedes fremsendt til behandling i regionsrådet."

 

Kommissoriet for regionsrådets rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde er vedlagt.

 

Forslaget har ikke været drøftet i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.

 

Beslutning

Forretningsudvalget besluttede at sende sagen til det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen