Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. april 2016 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Lukket dagsorden blev behandlet først.

 

Ib Bjerregaard forlod mødet kl. 11.10 under behandlingen af punkt 1.

 

Jørgen Nørby og Carl Johan Rasmussen deltog i behandlingen af lukket punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 12.45.


Sagnr.: 1-22-78-1-16

23. Region Midtjyllands årsregnskab 2015

Resume

Regionen Midtjyllands omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på i alt 195,7 mio. kr. Regionen overholder budgetloven på Sundhed og Regional Udvikling og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

 

Året 2015 skal ses i lyset af, at regionsrådet vedtog Spareplan 2015–2019. Spareplanen var nødvendig for at sikre balance i økonomien.

 

På Sundhed viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,02 % af nettodriftsudgifterne til Sundhed. Regionen lever op til de aktivitetsmæssige forudsætninger i 2015.

 

På Social og Specialundervisning er der et omkostningsbaseret overskud på 20,2 mio. kr.

 

På Regional Udvikling viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands årsregnskab 2015 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og

 

at revisionens påtegning af årsregnskab 2015 forelægges regionsrådet, når den foreligger.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands årsregnskab 2015 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.

 

Årsrapporten har fokus på årets faglige resultater og regionens virksomhed. I ledelsesberetningen stilles skarpt på årets faglige resultater og regionens målsætninger, ydelserne og den effekt og virkning, der er opnået til gavn for borgerne og virksomheder.

 

I afsnittet regnskabsberetning redegøres for koncernregnskabet og områdernes resultater.

 

Det er regionens mål og forudsætning for økonomistyringen, at der er balance i økonomien. Med økonomiaftalen og budgetloven er der indført et balancekrav til styring af regionens udgifter. Regionen har med de senere års store omstillinger og spareplan 2015-2019 konsolideret økonomien, og regionen har i 2015 fastholdt en balanceret udvikling af regionens virksomhed.

 

Sundhed: Økonomiaftalen og resultat for nettodriftsudgifter

På det somatiske område har der været en aktivitetsstigning på 2,7 % i behandlingen af regionens borgere.  I økonomiaftalen er der aftalt en stigning på 2 %. Regionen har præsteret en aktivitet, der er højere end forudsat.

 

I psykiatrien har der været et fald i antallet af personer i behandling på 3 %. Antallet af ambulante besøg er steget med 7,4 %.

 

Region Midtjylland har leveret sundhedsydelser og dermed resultater til gavn for patienterne. Udrednings- og behandlingsretten er dog fortsat en stor udfordring, og der arbejdes med stort fokus på at opfylde alle kræftpakker. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser viser, at Region Midtjyllands patienter fortsat er blandt de mest tilfredse i landet. Og som tidligere år har hospitalerne i Region Midtjylland høstet stor anerkendelse og flotte priser som Danmarks bedste hospitaler.

 

Region Midtjyllands andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer udgør 22.381,5 mio. kr. Regnskabet viser nettodriftsudgifter før renter og afdrag for 22.377,6 mio. kr. I forhold til økonomiaftalen viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som svarer til 0,02 % af nettodriftsudgifterne.  Region Midtjylland overholder budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer. 

 

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i økonomiaftalen med regeringen. Alle driftsenheder har under ét overholdt de afgivne bevillinger til drift og anlæg. Der har været en hurtigere virkning af Spareplan 2015–2019, og der har været plads til at afholde udgifter for 119 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld og it-anskaffelser, som letter økonomien fremadrettet.

 

Regionen har afholdt bruttoanlægsudgifter på 2,7 mia. kr. Kvalitetsfondsprojekterne udgør 2 mia. kr.

 

Social- og Specialundervisning: Omkostningsbaseret regnskabsresultat 

Der har i 2015 været stigende efterspørgsel efter regionens døgntilbud. Både kommuner indenfor og udenfor regionen anvender Region Midtjyllands tilbud til borgere, der har brug for en specialiseret social indsats. 

 

Kapaciteten på bo- og døgntilbud er reduceret med syv pladser. Belægningen på de regionale bo- og døgntilbud har været på 94 %. På dag- og aktivitetstilbud har belægningen været på 92 %.

 

Regnskabsresultatet viser et omkostningsbaseret overskud på 20,2 mio. kr.

 

Regional Udvikling: Økonomiaftalen og resultat for nettodriftsudgifter  

På det regionale udviklingsområde er der fokus på udviklingen af regionen. I et tæt samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder har regionsrådet iværksat strategier og initiativer, der er til gavn for regionens virksomheder og borgere.

 

Der er udarbejdet en ny regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-2025, serviceniveauet for den kollektive trafik er fastholdt, en ny jordforureningsstrategi er vedtaget, og der er påbegyndt en revidering af regionens råstofplan.

 

I forhold til økonomiaftalen viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Region Midtjylland overholder budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusive regulering for lovændringer.

 

Likviditet

Ved udgangen af året er regionens likvide midler på 231,7 mio. kr. I 2015 er gennemsnitslikviditeten på 1.296 mio. kr., hvilket svarer til 1.010 kr. pr. indbygger.

  

Den videre proces

Region Midtjyllands årsregnskab 2015 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og revisionens påtegning af årsregnskab 2015 forelægges regionsrådet, når den foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-15

24. Driftsoverførsler 2015 til 2016 og frem

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2015 beskrives i denne indstilling et forslag til driftsoverførsler fra 2015 til 2016-2019. Forslaget er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

 

De foreslåede overførsler på sundhedsområdet finansieres af sundhedsområdets puljer til overførsler, mens regional udvikling overfører netto 0 mio. kr. Overførslerne overholder dermed udgiftsloftet for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Socialområdet, som ikke er underlagt et udgiftsloft, overfører det akkumulerede overskud, da området skal balancere inden for en årrække.

Direktionen indstiller,

at budgetoverførslerne fra 2015 til 2016-2019 godkendes og fordeles i henhold til vedlagte notat.

Sagsfremstilling

Budgetloven medfører, at det er et grundlæggende krav, at regionerne under ét overholder de aftalte udgiftsrammer. Der fastsættes et-årige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Der er indført sanktionsbestemmelser, hvis regionerne overskrider de aftalte rammer. Overskrides rammerne i et regnskabsår, vil overskridelsen blive reguleret i næste års bloktilskud. 40 % af overskridelsen afregnes kollektivt, og 60 % afregnes individuelt for den/de regioner, som har overskredet de aftalte rammer.

 

De indstillede overførsler er for både sundhedsområdet og regional udvikling neutrale i forhold til budgetloftet.

 

Sundhedsområdet

Der er ved budgetvedtagelsen 2016 afsat et årligt råderum på 156,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år i perioden frem til 2019.

 

De årlige puljer til overførsler sikrer en samlet rammeoverholdelse jf. budgetlovens bestemmelser.

 

Driftsenhedernes overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

 

 

Der foreslås samlet overført 49,3 mio. kr. til 2016 og frem. Heraf udgør overførslerne til de somatiske hospitaler, præhospitalet og psykiatrien 39,6 mio. kr. Hospitalerne sparer op til en række engangsudgifter i forbindelse med byggerierne af de nye hospitaler og akutafdelinger.

 

Derudover overføres 9,7 mio. kr. til fælles puljer, praksissektoren og administrative enheder.

 

I det omfang de materielle forudsætninger for bevillingerne i 2015 ikke er opfyldte, bliver der korrigeret for dette i bevillingsafvigelsen. De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2015 foretages en endelig opgørelse af de materielle forudsætninger for tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin. Endvidere skal hospitalerne og psykiatrien leve op til generelle aktivitetsmæssige forudsætninger.

 

Der er i 2015 en række udgiftsområder med merforbrug (samhandel mellem regioner, respiratorpatienter, patientforsikring og medicin). Disse områder er baggrunden for de igangsatte spareplaner for 2015-2019. Merforbrugene på disse områder søges ikke overført.

 

Af det samlede bevillingsmæssige overskud i 2015 på 3,9 mio. kr. udgør områderne uden overførsler et merforbrug på 86,8 mio. kr. De øvrige driftsområder har et samlet overskud på 90,7 mio. kr., hvoraf 49,3 mio. kr. søges overført.

 

Socialområdet

 

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud. Det er derfor årets regnskabsresultat og det akkumulerede regnskabsresultat for tidligere år, der er styrende for overførslerne.

 

Til og med 2014 har der været et akkumuleret overskud på 9,1 mio. kr. Der er et driftsoverskud i 2015 på 15,1 mio. kr. Det akkumulerede overskud i 2015 er herefter på 24,2 mio. kr., som skal overføres til 2016. Det bemærkes, at regionen over tid skal sikre, at der er balance mellem de kommunale takstbetalinger og regionens omkostninger.

 

Regional Udvikling

 

I forbindelse med overførselssagen søges der budgetneutrale bevillingsændringer mellem bevillingsniveauerne på driften i 2016-2019, for at området samlet balancerer.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-15

25. Regionsoverblik pr. 31. marts 2016

Resume

Regionsoverblikket giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitets- og kvalitetsmål fra budget 2016.

  

Opfølgningen pr. 31. marts 2016 viser balance for økonomien på sundhedsområdet under forudsætning af, at der kan iværksættes midlertidige initiativer for 28,1 mio. kr. 

 

Praksisområdet forventer et væsentligt merforbrug. 

 

Socialområdet forventer et overskud på 3,9 mio. kr., og regional udvikling forventer balance i økonomien. 

Direktionen indstiller,

at regionsoverblikket pr. 31. marts 2016 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-29 godkendes. 

Sagsfremstilling

Økonomi og aktivitet

Sundhedsområdet

Regionsrådet godkendte mandag den 22. juni 2015 aftale om spareplanen for 2015-2019. Spareplanen forudsætter besparelser på 512,2 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2016.  

 

Årets første opfølgning pr. 31. marts 2016 viser balance på økonomien for sundhedsområdet. Budgetbalancen er under forudsætning af, at der kan iværksættes midlertidige tiltag for 28,1 mio. kr. Midlertidige tiltag kan f.eks. være opståede mindreforbrug, som flyttes til senere år.

  

 

Som det fremgår af tabel 1 dækker den samlede balance over en række mindreforbrug på puljer og driftsenheder, og en ubalance på praksisområdet.

 

De somatiske hospitaler forventer at bruge deres budgetter fuldt ud, mens der for Præhospitalet og Psykiatrien forventes et samlet mindreforbrug på 12,2 mio. kr.

 

På fokusområderne er der overordnet set balance i økonomien. Dog forventes der et væsentligt merforbrug på området "respiratorbehandling i eget hjem". Denne udfordring er løbende beskrevet i 2015, og udfordringen med stigende udgifter fortsætter i 2016. 

 

Vedrørende fællesområder og puljer forventes et samlet mindreforbrug på 59,6 mio. kr., som blandt andet skyldes merindtægter vedrørende Amgros og reducerede udgifter til IT-anskaffelser som følge af leasingindfrielse i 2015.

 

Praksisområdet forventer pr. 31. marts 2016 et merforbrug på 88,1 mio. kr. Praksisområdet har fortsat udgiftspres som følge af de nye overenskomster for speciallæger og tandlæger. I merforbruget på 88,1 mio. kr. er der medregnet, at målene i spareplan2015-2019 indfries, herunder at der opnås enighed om kompenserende besparelser på 8,9 mio. kr., som er præsenteret i forbindelse med opfølgningen på planen.

 

De væsentligste merforbrug ses på almen lægeområdet og tandlægeområdet, hvor der i sidste halvdel af 2015 var en stor aktivitetsstigning. Væksten ser ud til at aftage på almen lægeområdet i foråret 2016, hvilket er indregnet i vurderingen. For almen lægeområdet er der tale om en strukturel ubalance for Region Midtjylland, idet den samlede vækst på landsplan ikke har ligget over de aftalte rammer i økonomiprotokollatet.

 

På tandlægeområdet er der tale om en national problemstilling. Det er forhåbningen, at Danske Regioner i samarbejde med regeringen vil forsøge at imødegå de udfordringer, der følger af, at de forudsatte vækstrater i de nationale aftaler er væsentligt overskredet.

 

Udfordringerne på praksisområdet er beskrevet i et selvstændigt dagsordenspunkt.

 

Socialområdet

På socialområdet forventes et samlet overskud på 3,9 mio. kr. Der er økonomiske udfordringer i Specialområde Børn og Unge samt  Specialområde hjerneskade, men disse ubalancer opvejes af overskud på andre områder. 

 

Regional Udvikling

Det forventes, at der er budgetoverholdelse på samtlige bevillinger på Regional Udviklings område.  

 

Udvalgte kvalitetsmål

Kvalitetsbilaget i regionsoverblikket sætter fokus på brugen af det fælles medicinkort. Alle regionens hospitaler har gennem de seneste seks måneder gennemgået en positiv udvikling. I februar 2016 fik knap 80 % af alle patienter opdateret deres medicinkort indenfor grænsen på to timer. Derudover har Region Midtjylland opnået en betydelig stigning i ajourføringsgraden for patienter i almen praksis.

 

Belægningssituationen

I bilaget gives en opgørelse over belægningen på medicinske afdelinger, kirurgiske afdelinger og akutafdelinger i Region Midtjylland.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1-2, 4, 7, 9, 10 og 18 omhandler en teknisk opfølgning på spareplan 2015 til 2019. Der gennemføres de konkrete fordelinger af besparelser samt enkelte rettelser til fordelingen af allerede udmøntede besparelser. Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til uforudsete udgifter jf. spareplanen, hvoraf der i skema 2 udmøntes 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 og frem. Der resterer herefter 9,5 mio. kr. i puljen.

 

Skema 19 og 20 refusion af hospitalsmedicin og nye behandlinger. Udgiftsbehovet på områderne håndteres som en refusionsordning. Der korrigeres for regnskab 2015 i budgetterne for 2016 og frem.

 

Skemaerne 3, 5, 6, 8, 11-17, 21-29: Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Der indberettes til Social- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet en standardiseret økonomiopfølgning. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes seks rapporter i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på økonomi, aktivitet og kvalitetsmål. Fire af rapporterne er regionsoverblik, hvor der gives en status for budget- og målopfyldelse på alle kredsløb i regionen. To af rapporterne er sundhedsoverblik, hvor der gives en status for samtlige mål i budgettet på sundhedsområdet. Dette er årets første regionsoverblik.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet konstaterer, at der er et stort merforbrug inden for praksisområdet,

 

at administrationen retter henvendelse til Danske Regioner med opfordring til, at Danske Regioner i samarbejde med regeringen tager de nødvendige skridt til at imødegå de udfordringer, der følger af, at de forudsatte vækstrater i de nationale aftaler på tandlægeområdet er væsentligt overskredet,

 

at administrationen, med henblik på budgetlægningen for 2017, udarbejder katalog over forslag til samlet løsning af den strukturelle ubalance indenfor almenlæge-området, inklusive besparelses- og effektiviseringsmuligheder for ordningerne indenfor akutområdet, og

 

at den øvrige orientering tages til efterretning.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-79-2-16

26. Grønt regnskab for 2015

Resume

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over det samlede forbrug af el, varme, vand og affald på regionens hospitaler og regionshuse de seneste tre år. Det grønne regnskab understøttes af Region Midtjyllands Lokal Agenda 21 strategi 2016-2019. På hospitalerne er der registreret en stigning i elforbruget og en lille stigning i vandforbruget, mens der er registreret et fald i varmeforbruget – set i forhold til året før. Dette skal sammenholdes med en aktivitetsstigning på hospitalerne. For regionshusene er der registreret en lille stigning i elforbruget og et fald i varme- og vandforbruget – set i forhold til året før.

Direktionen indstiller,

at grønt regnskab 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland ønsker som en stor virksomhed at minimere miljøpåvirkningerne fra regionens virksomheder, hvor det er muligt. For at skabe overblik over Region Midtjyllands egne miljøpåvirkninger udarbejdes hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab er en samlet opgørelse af forbruget af energi (el og varme) samt af vand og affald på regionens hospitaler, regionshuse og sociale institutioner. Forbrugsopgørelsen omhandler de seneste tre år, så man kan følge udviklingen og se resultaterne på overordnet niveau på de enkelte enheder. Viden om forbruget skaber grundlag for fremadrettede beslutninger om indsatser på energi- og vandområdet.

 

Arbejdet med at reducere miljøbelastningerne foregår løbende på regionens institutioner og understøttes af Region Midtjyllands Agenda 21 strategi og handlingsplan 2016-2019. Eksempler på en stor og fokuseret indsats for at reducere energi- og vandforbruget ses i de store ESCO-projekter, der er i gang på hospitalerne i Viborg/Skive og Randers samt Region Midtjyllands medvirken i det EU- støttede energispareprogram under ELENA-ordningen sammen med 11 kommuner. Det medvirker til, at der skabes store og sammenhængende energispareprojekter med fokus på helhed og energiledelse.

 

Hospitalerne

Det samlede elforbrug pr. kvadratmeter er steget 1,4 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 3,1 %, og vandforbruget pr. kvadratmeter er steget 0,2 %. De målte vandforbrug på Regionhospitalet Horsens er ikke valide. Der er igangsat en undersøgelse for at afklare dette.

 

Arbejdet med energi- og vandbesparelser er præget af, at nogle af hospitalerne i nær fremtid skal flytte til nye adresser. Det betyder, at der kun udføres de mest nødvendige udskiftninger og energirenoveringer for at kunne opretholde en sikker drift og et godt indeklima.

 

Affald på hospitalerne sorteres alle steder i 20 til 30 enheder, det er svært at sammenligne på tværs på grund af forskellige opgørelsesmetoder. Den del af affaldet, der er med i det grønne regnskab, er restaffald = dagrenovation. Her er der registreret et fald på 3,9 % på de somatiske hospitaler og et fald på 15,1 % i psykiatrien.

 

Brugt og kasseret hospitalsudstyr af alle slags - inklusive aflagte computere - og som stadig er brugbart, håndteres af InterGen (Internationalt Genbrug). Her ordnes og sorteres det og ”eksporteres” fortrinsvis til lande i Østeuropa og den 3. verden.

 

Regionshusene

Det samlede elforbrug pr. kvadratmeter er steget med 0,4 %, varmeforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 12,1 % og vandforbruget pr. kvadratmeter er faldet med 5,1 %. Ændringerne i % er i forhold til året før.

 

Forbrugene pr. kvadratmeter varierer meget mellem regionshusene. Eksempelvis er elforbruget pr. kvadratmeter i Regionshuset Horsens 10 gange højere end andre steder, hvilket skyldes, at Region Midtjyllands servercentral er placeret her.

 

Sociale og psykiatriske institutioner

De sociale institutioner er for første gang medtaget i det grønne regnskab. Der foregår en løbende proces med at indsamle forbrugsdata fra institutionerne, hvilket foregår med et automatisk energiregistreringssystem kaldet EnergyKey. Systemet er ikke fuldt implementeret, hvorfor det kun er en mindre del af institutionerne, der er medtaget i det grønne regnskab. Dog kan et realistisk forbrug pr. kvadratmeter beregnes ud fra de data, der er til rådighed, hvilket dermed repræsenterer hele bygningsmassen blandt de sociale institutioner.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-39-16

27. Fordeling af finanslovsmidler vedrørende overbelægning

Resume

Som led i den nationale indsats mod overbelægning og forbedring af forholdene for de ældre medicinske patienter afsættes der i de kommende år midler til regioner og kommuner via finanslov og satspulje. Region Midtjylland kan udmønte 36,4 mio. kr. til hospitalerne permanent til formålet. Herudover kan afsættes en midlertidig pulje til initiativer, som kan nedbringe overbelægning på de medicinske afdelinger.   

Direktionen indstiller,

at fordelingen af 36,4 mio. kr. til hospitalsenhederne jf. tabel 4 godkendes, og

 

at der etableres en pulje på 9,7 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017, og 3,2 mio. kr. i 2018 til senere fordeling til initiativer, som kan nedbringe ovebelægning.   

Sagsfremstilling

Baggrund: 

Som led i den nationale indsats mod overbelægning og forbedring af forholdene for de ældre medicinske patienter afsættes der i de kommende år, via finanslov og satspulje, midler til regioner og kommuner. En række af kriterierne for at modtage midlerne afventer udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Direktionen har haft drøftelser med hospitalerne om, hvorledes indsatsen kan tilrettelægges, og hvorledes midlerne fordeles. På mødet i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet den 11. april 2016 blev der orienteret om status på disse drøftelser og direktionens forslag til fordeling af midlerne. Herefter følger nærværende forslag til udmøntning. 

 

Den nationale indsats er fordelt på følgende områder:

 

Øget kapacitet på medicinske afdelinger

Formålet er at understøtte effektive patientforløb samt sikre bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Midlerne er afsat via Finanslov 2015. Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2015 udmøntningen for 2015. Der resterer 12,0 mio. kr. til udmøntning i 2016.

 

Akutpakke mod overbelægning

Akutpakken lægger op til, at der skal ske en styrket koordination og samarbejde på tværs af afdelinger (trygt og godt patientflow) samt øget kapacitet i form af mere personale med henblik på at sikre hurtigere adgang til undersøgelser og behandlinger.

 

Sundheds- og Ældreministeriet udmelder senere en yderligere præcisering af kriterierne. Midlerne er afsat via Finanslov 2016 for årene 2016-2019. Region Midtjyllands andel vil være 34,1 mio. kr. i 2016 faldende til 10,7 mio. kr. i 2019.

 

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde et forslag til handleplan. Regionernes andel af de midler, der afsættes til handleplanen, er ukendt. 

 

På baggrund af udredningens kommissorium er det vurderingen, at forslagene i vid udstrækning vil være målrettet kommunale tiltag.

 

Midlerne er afsat via Finanslov 2016 og udmøntes med virkning fra 2017. Administrationen vurderer, at Region Midtjyllands andel vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr. Midlerne fremgår ikke af nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1. Finanslovsmilder til Region Midtjylland - Øget kapacitet medicinske afdelinger og akutpakke

*Der er i den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter på landsplan afsat 100 mio. kr.

i 2016, 222 mio. kr. i 2017, 235 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019. Fordelingen mellem regioner

og kommuner kendes ikke. Derfor er der ikke indregnet et beløb hertil.

 

 

Forslag til fordeling af midler

Den samlede sum til fordeling indeholder i 2016-2018 engangsmidler, mens det er vurderingen, at der tilbagestår 36,4 mio. kr. til permanent fordeling. På denne baggrund foreslås det, at der fordeles 36,4 mio. kr. til hospitalerne, og at der nedsættes en pulje med restbeløbene, som kan anvendes til investeringer i f.eks. uddannelse, IT-udstyr og tværgående koncernprojekter, som kan bruges til at nedbringe overbelægning. Med forslaget udmøntes midlerne fra 2015 fuldt ud, og den pulje, der etableres, erstatter de 12 mio. kr., som blev reserveret i forbindelse med første udmøntning vedrørende Finanslov 2015 til øget kapacitet på de medicinske afdelinger den 16. december 2015. Den nye pulje er som vist i tabel 2.

 

Tabel 2. Permanente midler til udmøntning samt restbeløb til pulje 2016-2019

 

Både øget kapacitet på de medicinske afdelinger og akutpakken har til formål at nedbringe overbelægningen. De medicinske afdelinger og akutafdelingerne har alle udfordringer, og alle hospitalerne skal være rustet til at varetage behandlingen af relevante patienter fra deres egne respektive optageområder. Samtidig må det også anerkendes, at der er forskel på, hvor store udfordringer de forskelige afdelinger har.

   

I den indstillede fordeling gælder det således, at størstedelen af midlerne fordeles efter befolkning (antal borgere i optageområde), men at der særskilt fordeles 11 mio. kr. årligt til Regionshospitalet Randers (4 mio. kr.), Hospitalsenheden Horsens (3 mio. kr.)  og Hospitalsenheden Vest (4 mio. kr.), da disse hospitalsenheder har de største udfordringer med belægningsprocenten, jf. vedlagte bilag/ oversigt over udviklingen i belægningsprocent på de medicinske afdelinger. Tabel 3 viser den foreslåede fordeling til hospitaler.

 

Tabel 3. Forslag til fordeling til hospitaler

 

Præmisser for anvendelsen af de tildelte midler

De overordnede intentioner i den nationale indsats er at styrke indsatsen for den ældre medicinske patient og forbedre belægningsforholdene. I Akutpakken er der lagt vægt på, at midlerne anvendes til trygt og godt patientflow, øget kapacitet i form af mere personale samt et mindre beløb til lokale værktøjer. Der forventes på et senere tidspunkt en yderligere præcisering fra ministeriet i forhold til tildelingskriterierne. Ved udmøntningen af Region Midtjyllands andel af finanslovsmidlerne forudsættes det, at hospitalerne anvender midlerne til indlæggelsesforebyggende foranstaltninger, konvertering af indlæggelser til ambulante besøg samt optimering af patientforløbene for indlagte patienter. Kapacitetsudvidelsen kan ske i form af mere personale men ikke i form af væsentlige udvidelser af sengekapaciteten. Dette blandt andet fordi der i mange af de nye byggerier ikke er plads til flere sengeafsnit.

 

Der vil blive målt på, om indsatserne resulterer i en nedgang i belægningsprocenten, og om hospitalerne lever op til nationalt nedsatte kriterier for anvendelsen af midlerne.  

 

Tabel 4. Opsummerer bevillinger og finansiering.   

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-26-07

28. Aarhus Universitetshospital: Anlægsregnskab for ny sterilcentral

Resume

Der fremlægges et anlægsregnskab for etablering af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital til godkendelse. Regnskabet viser et mindreforbrug på 241.000 kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital godkendes.

Sagsfremstilling

Den 19. august 2009 godkendte regionsrådet et projektforslag for etablering af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital. Projektet er et fase 0-projekt af kvalitetsfondsprojektet DNU, og fase 0-projektets anlægsramme er en del af den samlede anlægsramme for DNU.

 

Der er opført en ny sterilcentral på matriklen i Skejby, da denne løsning havde en række fordele i forhold til midlertidige eller alternative løsninger, blandt andet vedrørende logistik, konsekvenser af driftsstop, driftssikkerhed, udnyttelse af den eksisterende sterilcentral til andre formål, og sammenhæng til DNU. Den tidligere sterilcentral var nedslidt og var ofte ramt af nedbrud.

 

Den nye sterilcentral er placeret mellem hospitalets centraldepot og drifts- og serviceafdeling. Moderniseringen af apparaturet har betydet, at sterilcentralen kan leve op til de gældende standarder for hygiejne og arbejdsmiljø. Hertil kommer, at der er installeret et IT-baseret dokumentations- og sporingssystem, der giver mulighed for hurtigt at kunne identificere og udbedre fejl og kvalitetsbrist. Endelig er den hygiejniske standard øget ved, at der er installeret en vognvasker, således at vognene, der bruges til at transportere det sterile gods, også bliver vasket.

 

Økonomi

 

Der blev ved projektforslaget givet en bevilling på 89,5 mio. kr. til projektet udover den allerede afgivne bevilling til projektering. Den 15. december 2010 godkendte regionsrådet, at anlægsprojektets ramme skulle reduceres med 19 mio. kr., på grund af et gunstigt licitationsresultat. Det skyldes blandt andet, at der var stor konkurrence blandt entreprenørerne om at deltage i projektet. Bevillingen til projektet endte efter reduktionen den 15. december 2010 og diverse indeksreguleringer på 75,306 mio. kr. Som det fremgår af tabel 1, har der samlet været et forbrug på 75,065 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 241.000 kr. Mindreforbruget er håndteret i overførselssagen fra 2014 til 2015 og i overførselssagen fra 2015 til 2016, hvor det samlede mindreforbrug på 241.000 kr. er tilbageført til puljen til DNU.

 

Anlægsregnskab, ledelseserklæring og revisionserklæring er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-16

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende muligheder for samarbejdsaftaler med privathospitaler*

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende undersøgelse af mulighederne for en eller flere samarbejdsaftaler med privathospitaler på demensområdet.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 21. marts 2016 anmodet om en drøftelse af mulighederne for samarbejdsaftaler med privathospitaler på demensområdet.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

 

"Jeg vil gerne stille forslag om, at vi undersøger mulighederne for at indgå en eller flere samarbejdsaftaler med privathospitaler på demensområdet."

Beslutning

Forretningsudvalget tog til efterretning, at der fremlægges en strategi for overholdelse af udredningsretten inden for det neurologiske område i juni 2016 i forbindelse med udmøntning af midler til hurtig udredning. På dette tidspunkt forventes der også at være indgået en aftale om demens mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

 

Ib Bjerregaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen