Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 7. februar 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-20-21-10

12. Standardiseret indberetning af økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 *

Resume

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indberetningen er fælles for alle regioner.

 

Denne indberetning indeholder regnskab 2016.

 

Opgørelsen viser et mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug for regional udvikling på 0,2 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet af den standardiserede økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet er fastlagt i Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4).

 

Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusive aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven.

 

Der er et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,6 mio. kr. Sygesikringen (Praksisområdet) har udgiftsstigninger i forhold til økonomiaftaleniveauet.

 

For regional udvikling er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer indberettes der data for både 4. kvartal eksklusive supplement og endeligt regnskab (inklusive supplement).

 

Regnskab 2016 vil blive forelagt forretningsudvalget den 18. april 2017 og regionsrådet den 26. april 2017.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

13. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen angående lægebil på Mols*

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig med et spørgsmål angående lægebil på Mols.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 23. januar 2017 anmodet om en drøftelse af udrykningslægeordningen på Mols.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

"Vi vil gerne have en sag på dagsordenen om lægebil på Mols, eftersom der i vores beslutning fra regionsrådsmødet i december 2016 står:

 "At der ikke indgås en ny aftale, idet der p.t. ikke findes en anden læge, der kan indgås aftale med".

 

Det gør der nu, ifølge formand for borgerforeningen Jørgen Ørgård, hvorfor det vil være det mest rigtige at genbehandle sagen".

 

Der vedlægges notat vedrørende udrykningslægeordningen på Mols og Helgenæs. Henvendelse fra Borgerforeningen Mols januar 2017 vedlægges.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at administrationen vil indbyde den pågældende til en drøftelse af interesse og muligheder.

 

Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

14. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende bedre screeningstilbud til kvinder over 65 år

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende bedre screeningstilbud til kvinder over 65 år.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 30. januar 2017 anmodet om en drøftelse af forslag om henvendelse til sundhedsministeren vedrørende bedre screeningstilbud til kvinder over 65 år.

 

"SF foreslår, at regionsrådet retter henvendelse til sundhedsministeren for at få bedre screeningstilbud til kvinder over 65 år.

 

SF rejste helt tilbage i 2014 problematikken om, at ældre kvinder sættes ud på et sidespor, fordi deres risiko for eksempelvis livmoderhalskræft ikke blev taget alvorligt.

 

Nu viser et nyt studie fra blandt andet Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, at den højeste risiko for at udvikle livmoderhalskræft blandt kvinder over 65 år ikke forsøges forhindret. Det er da ulighed i sundhed, så det basker. En ulighed, SF mener, der skal gøres noget ved."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at resultaterne fra et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet om forekomsten af livmoderhalskræft i Danmark i perioden 2000-2011 videreformidles til Danske Regioner med henblik på at indgå i revisionsarbejdet i forhold til udarbejdelse af nye nationale retningslinjer i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

 

Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-70-3-10

15. Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser

Resume

I 2016 er der inden for bygge- og anlægsområdet indgået 14 nye kontrakter med krav om lære- og praktikpladser. Opfølgningen på kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser viser, at 9,5 % af de samlede stillinger inden for bygge- og anlægsområdet i 2016 er lære- og praktikpladser.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I lighed med de seneste tre år har administrationen foretaget en opfølgning hos alle regionens institutioner på kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet.

 

I perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 blev der i regionen indgået 14 nye kontrakter til en samlet kontraktsum på 820 mio. kr., som er omfattet af kravene om lære- og praktikpladser. Disse nye kontrakter forventes at medføre, at der oprettes 11 årsværk lære- og praktikpladser svarende til 6 % af de anslåede stillinger for at leve op til Region Midtjyllands retningslinjer. Dette gælder for de kontrakter, hvor varigheden er seks måneder eller mere, og lønomkostningerne er på minimum 4 mio. kr., og/eller der er en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. 

 

Før 1. januar 2016 er der indgået 56 kontrakter på bygge- og anlægsområdet, der stadig har været aktive i 2016, og som er omfattet af kravet om lære- og praktikpladser.

 

I perioden 2016 er der således i alt 70 aktive kontrakter med en samlet kontraktsum på 4,6 mia. kr.

 

Opfølgningen på kravene til anvendelse af lære- og praktikpladser sker enten ved de løbende bygge- eller sikkerhedsmøder eller i forbindelse med adgangskontrollen til byggepladserne.

 

Som det ses i tabel 1 er det gennemsnitlige antal registrerede stillinger 731, hvoraf 70 årsværkstillinger er lære- og praktikpladser. Det betyder, at andelen af lære- og praktikpladser er på 9,5 %. I 2015 var andelen af lære- og praktikpladser på 10,0 %.  

 

 

Administrationen vil fortsat følge området og lave en årlig opfølgning på anvendelsen af klausuler til lære- og praktikpladser i kontrakter indenfor byggeri og anlæg.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen