Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 21. marts 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anders Kühnau, der havde meldt afbud.

 

Henrik Qvist forlod mødet kl. 11.55 efter behandlingen af punkt 32.

 

Mødet blev hævet kl. 12.25.


Sagnr.: 1-21-78-10-16

30. Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Resume

På baggrund af det korrigerede budget 2016 og regnskab for 2016 beskrives forslag til anlægsoverførsler fra 2016 til 2017. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

Direktionen indstiller,

at anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 på i alt 232,7 mio. kr. godkendes og fordeles i henhold til tabellerne i vedlagte notat.

Sagsfremstilling

Anlægsområdet er opdelt i fire finansielle kredsløb: sundhedsområdets almindelige anlægsramme, socialområdet, regional udvikling og kvalitetsfondsprojekterne.

 

Anlægsprojekter igangsættes af regionsrådet ved, at der afgives anlægsbevilling, som fordeles over flere år i en række rådighedsbeløb. Anlægsoverførslerne vedrører anlægsprojekter, hvor der i det enkelte år har været en afvigelse i forhold til det afsatte rådighedsbeløb. Det er alene rådighedsbeløb, der overføres. Anlægsbevillingen for projektet forbliver uændret. Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2016 fastlagt, at der er fuld overførselsret på mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter.

 

Tabellen viser det oprindelige budget 2016, det korrigerede anlægsbudget for 2016 samt regnskab 2016 for de fire kredsløb.

 

* Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2015 på i alt 437,1 mio. kr., tillægsbevillinger til salg af ejendomme på 4,0 mio. kr. og reducerede udgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne på i alt 182,8 mio. kr.

 

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 i alt 302,9 mio. kr. Der har på flere anlægsprojekter været mindreforbrug, som skyldes betalingsforskydninger henover årsskiftet og forsinkelser både i planlægningen og udførelsen af anlægsprojekterne. Samtidig afsluttes en række anlægsprojekter, hvor mindreforbruget kan prioriteres på ny.

 

De større overførsler af rådighedsbeløb på sundhedsområdet vedrører:

 

 • På DNU og Partikelcentret er der forsinkelser på flere af bevillingerne. Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for i alt 142,5 mio. kr.
 • Der er større overførsler på Hammel Neurocenter, Trygfondens Familiehus på 20,9 mio. kr., Præhospitalets nye kontrolrum med 25,1 mio. kr. og medicoteknisk udstyr med 18,2 mio. kr.
 • Øvrige betalingsforskydninger udgør i alt 96,7 mio. kr. fordelt på en lang række anlægsprojekter.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 16,2 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

For regional udvikling overføres et merforbrug til letbanetilskud på 2,8 mio. kr. fra 2016 til 2017, som skyldes en betalingsforskydning henover årsskiftet.

 

For kvalitetsfondsprojekterne overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb i 2016 til udgifter på 115,9 mio. kr. samt afvigelse på rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter i 2016 på 199,6 mio. kr. Der er større afvigelser på flere af kvalitetsfondsprojekternes igangværende anlægsprojekter. Fremdriften fremgår af opfølgningen på Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2016, som behandles i særskilt dagsordenspunkt på samme dagsorden.  

 

Opgørelserne på projektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler for anlægsområdet. Notatet indeholder overførsler til 2017 og bevillingsændringer på anlægsprojekter vedrørende afslutningen af regnskab 2016.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-17

31. Rammer for den politiske behandling af budget 2018

Resume

Godkendelse af rammerne for den politiske behandling af budget 2018.

Direktionen indstiller,

at rammerne for den politiske behandling af budget 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til de overordnede rammer for budgetlægningen af budget 2018. Der er en tidsplan for den politiske behandling af budget 2018, en tidsplan for inddragelsen af MED-systemet i budgetlægningsprocessen samt en kort beskrivelse af gennemgående temaer i budgetlægningen.

 

De vigtigste datoer for den politiske behandling af budget 2018 er følgende:

 

 • 22. maj budgetseminar
 • 15. og 23. august 1. behandling af budget 2018 i forretningsudvalg og regionsråd
 • 4. september budgetforligsdrøftelser
 • 19. og 27. september 2. behandling af budget 2018 i forretningsudvalg og regionsråd.

 

Et vigtigt tema i budgetlægningen bliver en fortsat udvikling og konsolidering af arbejdet med målbilleder i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-51-101-1-16

32. Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning angående løn til administrative og lægelige chefer

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 24. februar 2017 bedt regionsrådet forholde sig til Statsrevisorernes beretning for så vidt angår indhold, konklusioner og bemærkninger – herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, beretningen giver anledning til.

 

Generelt finder Rigsrevisionen, at Region Midtjylland har forvaltet området vedrørende løn til administrative chefer og lægelige chefer i overensstemmelse med aftalegrundlaget.

Direktionen indstiller,

at udkast til udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen gennemførte i foråret 2016 en lønrevision i to regioner - herunder Region Midtjylland. I efteråret 2016 valgte Rigsrevisionen på baggrund af disse lønrevisioner at tage initiativ til at undersøge alle regioners forvaltning af løn til administrative og lægelige chefer.

 

I december 2016 kom Rigsrevisionens foreløbige udkast til beretning, hvortil Region Midtjylland den 23. december 2016 fremsendte en række bemærkninger. Den endelige beretning, hvori Rigsrevisionen har taget en stor del af Region Midtjyllands høringsvar til efterretning, er rundsendt til regionsrådet den 22. februar 2017.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 24. februar 2017 bedt regionsrådet forholde sig til Statsrevisorernes beretning for så vidt angår indhold, konklusioner og bemærkninger – herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, beretningen giver anledning til.

 

Statsrevisorernes beretning indeholder fem hovedpunkter:

 

 • Overenskomst- og tjenestemandsansatte chefers faste løn
  Region Midtjylland har forvaltet den faste løn til overenskomst- og tjenestemandsansatte chefer i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
 • Kontraktansatte chefers faste løn
  Rigsrevisionen har gennemgået en række aftalte kontraktforbedringer i de individuelle kontrakter. I alle tilfælde er der i Region Midtjylland modregnet korrekt i kontrakttillægget. Således har Region Midtjylland som eneste region ikke fået bemærkninger vedrørende kontraktansatte chefers faste løn.
 • Åremålsansatte chefers/lægelige chefers faste løn
  Region Midtjylland anvender åremålsansættelser i meget begrænset omfang. Region Midtjylland har forvaltet den faste løn til åremålsansatte chefer i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
 • Chefers merarbejde
  Region Midtjylland anvender kun godtgørelse for merarbejde til lægelige chefer i meget begrænset omfang. Rigsrevisionen finder, at Region Midtjylland har forvaltet merarbejde i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
 • Chefers resultatløn
  På baggrund af Region Midtjyllands høringssvar pr. 23. december 2016 har Rigsrevisionen i den endelige beretning denne bemærkning til anvendelse af resultatløn:
  "Rigsrevisionen konstaterer, at Region Midtjyllands forvaltning af resultatløn er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, men finder at regionen bør overveje, om resultatlønsaftalerne er tilstrækkeligt ambitiøse."

 

Bemærkningerne fremgik også af afrapporteringen vedrørende Region Midtjylland i juni 2016, og direktionen har på den baggrund allerede iværksat et arbejde med revision af regionens resultatlønsaftale, så den involverer opgaven med at leve op til det politisk vedtagne målbillede for Region Midtjylland.

 

Udkast til "Udtalelse vedrørende Statsrevisorernes beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer" er vedlagt. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-101-13-16

33. Strategi for udbud af regionslager

Resume

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et samlet regionslager for Region Midtjylland. Opgaven sendes i udbud i juni 2017, og der skal vælges logistikpartner senest i juni 2018.

 

Indstillingen omfatter den udbudsstrategi, som lægges til grund for valg af logistikpartner. Endvidere beskriver indstillingen to forskellige samarbejds- og investeringsmodeller for etablering af et regionslager.

Direktionen indstiller,

at der træffes beslutning om, hvilken samarbejds- og investeringsmodel, der skal vælges, og

 

at udbudsstrategien i bilag 2 ved valg af logistikpartner godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at kontrakten med Freja Transport & Logistics om drift af et regionslager i Stilling ikke blev forlænget efter udløb den 31. maj 2016. Samtidig besluttede regionsrådet, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt regionslager konkurrenceudsættes inden for to år. Indtil der findes en ny logistikpartner, videreføres etablerede lagerløsninger på de fem akuthospitaler.

 

Udbudsprocessen starter i juni 2017, og der skal vælges logistikpartner i juni 2018 med kontraktstart i august 2018.

 

Regionslageret er en meget vigtig brik i hele kæden af vareforsyning fra regionens 700 vareleverandører over regionslageret og ud til de mange brugere på alle regionens driftsenheder. Vedlagte notat (bilag 1 med tilhørende underbilag) søger at besvare tre vigtige spørgsmål:

 

 • Hvorfor er regionslageret en vigtig brik i en samlet strategi for en professionel vareforsyning?
 • Hvordan ser et effektivt regionslager ud?
 • Hvad er den bedste samarbejds- og investeringsmodel i forhold til en logistikpartner?

 

Det vurderes, at der ved en professionel vareforsyning er et potentiale for besparelser på 75 mio. kr. Regionslageret er en vigtig brik, hvis dette potentiale skal indfries.

 

I samarbejde med revisionsfirmaet Ernst & Young er der udarbejdet en række anbefalinger om, hvordan der etableres et effektivt regionslager.

 

Det vurderes, at det ikke er realistisk at få en eksisterende lagerbygning, som er velegnet til formålet, og som er til rådighed, når der vælges logistikpartner i juni 2018. Det er vurderingen, at der er behov for nybyggeri eller alternativt væsentlig om- og tilbygning til eksisterende lagerbygning, hvis kravene til håndtering af regionens forskellige varetyper (herunder sterile varer, brandfarlige væsker, kølevarer og skaffevarer) og til at drive et effektivt regionslager skal indfries.  

 

Det må forventes, at der vil gå op til et år efter valget af logistikpartner, inden et regionslager kan tages i brug, dvs. omkring sommeren 2019, idet at de fysiske rammer for regionslageret skal etableres. Herunder opførelse, aptering og indretning af regionslageret ved enten nybyggeri eller om- og tilbygning af eksisterende byggeri. I perioden frem til regionslageret står klar til ibrugtagning, vil vareforsyningen fortsat blive håndteret internt af Region Midtjylland, hvorfor det forventes, at der ikke er nogen yderligere omkostninger herved i perioden.

 

Regionslageret kan etableres efter to principielt forskellige samarbejds- og investeringsmodeller.

 

Fælles for de to modeller er, at logistikpartneren har ansvaret for at forestå en effektiv drift af regionslageret og vareforsyning fra regionslageret til Region Midtjyllands driftsenheder.

 

Forskellen på de to modeller er: I model 1 stiller logistikpartneren lagerbygning til rådighed og vælger placering af regionslageret, mens i model 2 stiller Region Midtjylland lagerbygning til rådighed for logistikpartneren og foretager valg af placeringen af regionslageret.

 

Model 1

I model 1 skal den private logistikpartner byde ind med en totalløsning på opgaven.

 

Logistikpartneren skal således stille en lagerbygning til rådighed i hele kontraktperioden, for hvilken logistikpartneren vælger den geografiske placering, og om der skal etableres en ny lagerbygning eller alternativt om- og tilbygges til eksisterende byggeri.  

 

Kontraktperioden foreslås fastsat til minimum 15 år med efterfølgende opsigelsesadgang. Det forventes, at jo kortere aftaleperioden er, jo større overhead indregnes i priserne til dækning af udgifter til afskrivning og forrentning af bygninger og lagerudstyr. Hertil kommer en række omkostninger i forbindelse med at starte regionslageret. Lageret skal opbygges, it-systemer skal tilpasses, medarbejdere skal uddannes og arbejdsrutiner skal indkøres. I forhold til mange andre lagerløsninger er driften af regionslageret mere kompliceret, idet det som nævnt skal håndtere et meget stort antal sterile varer, brandfarlige væsker, kølevarer og skaffevarer.

 

Model 2

I model 2 stiller Region Midtjylland bygninger samt en investeringsramme for lagerudstyr til rådighed for logistikpartneren. Logistikpartneren har dermed alene ansvaret for logistikydelserne.

 

De økonomiske forhold omkring etablering og vedligeholdelse af lagerbygningen holdes dermed adskilt fra økonomien ved logistikydelserne.

 

Model 2 kan realiseres ved en OPP-model med offentlig fremmedfinansiering, hvilket er billigere end en OPP-model med privat fremmedfinansiering.

 

Ved model 2 suppleres udbudsstrategien for valg af logistikpartner med en udbudsstrategi for byggeentreprisen. Hvis regionsrådet beslutter model 2, får regionsrådet senere et dagsordenspunkt om godkendelse af bygge- og anlægsprocessen.

 

Kontraktperioden for logistikpartneren foreslås fastsat til minimum 10 år med efterfølgende opsigelsesadgang. Der foreslås en kortere periode end i model 1, fordi logistikpartneren ikke har den økonomiske usikkerhed omkring forrentning og afskrivning på investeringerne.

 

Ud fra et driftsøkonomisk potentiale vurderes model 2 som den bedste, idet der kan opnås følgende fordele:

 • Mindre transaktionsomkostninger ved udskiftning af logistikpartner, fordi der ikke skal findes et nyt regionslager
 • De årlige driftsudgifter til afskrivning og forrentning af investeringer i bygninger og lagerudstyr vil være mindre end i model 1 med privat finansiering.

 

Model 2 har imidlertid den ulempe, at der skal deponeres et beløb svarende til værdien af bygningerne. På baggrund af erfaringer fra en nyligt opført lagerbygning har NIRAS vurderet, at et regionslager på 6.000 kvadratmeter og en frihøjde på 12 meter samt særlige faciliteter til sterile rum, brandfarlige væsker mv. koster 75 mio. kr. Det vil være det beløb, som skal deponeres i model 2. Det er muligt for regionen at kassefinansiere deponeringen, hvis regionen skal deponere for regionslageret. En deponering vil påvirke regionens likviditet negativt, da regionen ikke kan medtage de deponerede midler i opgørelsen af regionens likviditet. De deponerede midler vil være bundet på en særlig deponeringskonto, hvorfra de kan frigives med 1/25-del årligt i aftaleperioden. Med en deponering for regionslageret vil regionens økonomiske råderum være begrænset i forhold til andre projekter i årene fremover, men regionen har likviditeten til en deponering for et kommende regionslager.

 

Udbudsstrategi for valg af logistikpartner

Udbudsstrategien er gældende for valg af logistikpartner ved begge modeller i henhold til bilag 2. Valg af logistikpartner vil blive udbudt efter udbudsformen ”udbud med forhandling”, hvor der efter endt prækvalifikation kan foretages forhandlinger med tilbudsgiverne ud fra deres indledende tilbud. Der ønskes prækvalificeret 3-5 ansøgere, på baggrund af udvælgelseskriterier inden for økonomisk formåen og erfaringen fra lignende opgaver.

 

Kontrakten vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og på baggrund af underkriterierne økonomi og kvalitet af opgaveløsningen. Formålet med underkriteriet for kvalitet af opgaveløsningen er at kunne identificere den tilbudsgiver, som bedst muligt kan opfylde Region Midtjyllands krav til kvalitet i driftløsningen ved eksempelvis leveringspræcision af afdelingspakkede leverancer, effektivisering og udvikling af opgaven, samarbejdet og afregningsmodellen i kontraktperioden. Kriterierne skal endvidere identificere den tilbudsgiver, hvis vareforsyning bedst muligt sikrer en optimal drift på Region Midtjyllands hospitaler og øvrige enheder.

 

Hvis regionsrådet vælger model 2 som grundlag for en samarbejds- og investeringsmodel, skal udbuddet suppleres med en udbudsproces for byggeentreprise. Denne vil blive forelagt regionsrådet senere.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at kontrakten med Freja Transport & Logistics om drift af et regionslager i Stilling ikke blev forlænget efter udløb den 31. maj 2016. Samtidig besluttede regionsrådet, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt centralt varelager konkurrenceudsættes inden for to år. Indtil der findes en ny logistikpartner videreføres etablerede lagerløsninger på de fem akuthospitaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-70-2-16

34. Godkendelse af ny indkøbs- og udbudspolitik

Resume

Vedtagelsen af "aftale om regionernes økonomi 2017" og ”regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020” har gjort, at regionens indkøbs- og udbudspolitik skal revideres for at sikre, at regionen kan leve op til målene og hensigterne i aftalerne. I aftalerne er der øgede forventninger til og fokus på at indhente besparelser på indkøbsområdet.

 

Derfor har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til en ny samlet indkøbs- og udbudspolitik, hvor de nuværende politikker er blevet sammenskrevet, og tjenesteydelsesområdet bliver centraliseret. Den nye indkøbs- og udbudspolitik skal understøtte regionens opgaver bedst muligt, samtidig med at den skal danne ramme for at indhente alle de nødvendige besparelser. Der vil fortsat være et stort fokus på brugerinddragelse, innovative udbud, bæredygtighed m.v. i regionens udbud.

 

Administrationen vil efterfølgende udarbejde en strategi og relevante retningslinjer for området.

Direktionen indstiller,

at indkøbs- og udbudspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i "aftale om regionernes økonomi 2017" og ”regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020” står regionens nuværende indkøbs- og udbudspolitik over for en revidering. Der er øget fokus på at indhente besparelser på indkøbsområdet, med særlig fokus på tjenesteydelser. Ændringer i regionens politikker på området er nødvendige for at kunne indhente de forventede besparelser.

 

På baggrund af dette har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til en ny samlet indkøbs- og udbudspolitik.

 

Med udgangspunkt i de nye krav til indkøbsområdet er følgende overordnede ændringer foretaget:

 

 • Tjenesteydelsesområdet bliver som udgangspunkt centraliseret. Det er med henblik på at kunne opnå de forventede besparelser og for at sikre, at de alle bliver indberettet ensartet både internt i regionen men også på tværs af alle regionerne. Det er i dag svært at få et samlet overblik over området i regionen, og der er derfor lagt op til at placere styringen ét sted.
  • Der vil umiddelbart efter godkendelsen blive påbegyndt en implementering med alle relevante enheder for at få skabt det nødvendige samarbejde på området fremadrettet.
 • Indkøbs- og udbudspolitikken er skrevet med henblik på at være letlæselig og forståelig for flest muligt. Det betyder, at de to eksisterende politikker er blevet skrevet sammen og skåret ned i omfang. Fokus er på, hvor kompetencerne er placeret i regionen, hvem den er gyldig for, og kort om det regionen har fokus på ved tildeling af kontrakter med leverandører.
 • Målsætninger og andre konkrete overvejelser vil fremover blive skrevet ind i et strategipapir og relevante retningslinjer på området. Dette er med henblik på en øget fleksibilitet i planlægning af området.
 • Et strategipapir forventes udarbejdet i umiddelbar forlængelse af en godkendelse af den nye indkøbs- og udbudspolitik.

 

Indkøbs- og udbudspolitikken skal fungere i sammenhæng med regionens øvrige politikker og aftaler. Der er ikke henvist til samtlige tilstødende områder i politikken, men derimod en mere generel anerkendelse af dette.

 

Brugerinddragelse har også en stor betydning for kvaliteten af regionens udbud. Der er derfor lagt vægt på, at regionens aftaler tilgodeser behovet hos brugerne, og at de inddrages aktivt i udbudsprocessen og implementeringen.

 

Regionens indkøbs- og udbudspolitik skal understøtte regionens opgaver bedst muligt under hensyntagen til økonomi, bæredygtighed, innovative løsninger m.v. Politikken udmøntes derfor via en indkøbs- og udbudsstrategi, en årligt udarbejdet udbudsplan samt i tæt samarbejde med regionens hospitaler, præhospitalet, psykiatrien, stabe m.fl.

 

Indkøbspolitikken har været sendt til høring i koncernledelsen samt Regions-MEDudvalget. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt et notat om, hvordan de indkomne høringssvar er blevet indarbejdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Nicolaj Bang tog et foreløbigt forbehold.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-5-17

35. Tværsektorielle teams som mulige modtagere af Smartprisen og Initiativprisen

Resume

På baggrund af det store fokus på det tværsektorielle samarbejde om borgere og patienter foreslås det, at der gives mulighed for, at tværsektorielle teams kan komme i betragtning som modtagere af Initiativprisen og Smartprisen.

Direktionen indstiller,

at der gives mulighed for, at tværsektorielle teams kan komme i betragtning som nominerede og eventuelle modtagere af Initiativprisen 2017 og Smartprisen 2017.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2017 blev der åbnet for at indstille løsninger til Initiativprisen og Smartprisen 2017.

 

Qua det store og vigtige tværsektorielle arbejde, som foregår alle steder, foreslås det, at de to priser fremadrettet  kan have tværsektorielle teams som mulige modtagere.

 

I kriterierne for at vinde Initiativprisen står der: Løsningen skal give værdi for borgerne. Bedre og mere sammenhængende forløb indenfor regionens grænser eller på tværs af sektorer. 

 

I kriterierne for at vinde Smartprisen står der: En velfungerende løsning fra ét sted er blevet omsat til ny praksis et andet sted. Løsningen kan for eksempel være en anden arbejdsgang, en anden organisering, anvendelse af ny teknologi eller anden samarbejdsmodel på tværs af enheder og organisationer.

 

Hvis et tværsektorielt team vinder, skal beløbet, de vinder, anvendes i deres fælles arbejde i teamet. Der er ikke mulighed for, at beløbet kan deles op og anvendes af parterne hver for sig.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-73-16-13

36. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering og nybygning af 22 boliger på Bækketoften i Hedensted

Resume

Der foreligger nu et anlægsregnskab for ombygning af Bækketoften i Hedensted til 22 boliger til borgere med autisme og svær udviklingshæmning.

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,395 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for ombygning af Bækketoften i Hedensted godkendes, og

 

at mindreforbruget på 0,395 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen overføres til socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav den 28. januar 2015 anlægsbevilling til ombygning af Bækketoften i Hedensted. Byggeriet af de 22 boliger med 11 mindre aktivitetsrum i tilknytning hertil blev afleveret i sommeren 2016, og beboerne flyttede ind i august 2016. Målgruppen for Bækketoften er borgere med autisme og svær udviklingshæmning kombineret med yderligere udfordringer i form af blandt andet psykiatriske diagnoser.

 

Efter aflevering af bygningerne blev udearealerne anlagt i efteråret 2016. Specialområdet for Autisme fik en større donation fra A.P. Møller Fonden til anlæggelse af udendørs aktivitetsarealer for botilbuddets beboere, og arbejdet hermed blev afsluttet i december 2016.

 

Som det fremgår af tabel 1, udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 0,395 mio. kr. Det indstilles, at mindreforbruget på 0,395 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen overføres til socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud.

 

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

 

Der vedlægges anlægsregnskab og revisionserklæring. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-32-12

37. Salg af lægeboliger i Silkeborg og Viborg

Resume

Der har de seneste år været et fald i efterspørgslen på lægeboliger i Silkeborg og Viborg. De overskydende boliger ønskes afhændet, dog undersøges der parallelt med salgsforberedelser, om boligerne kan overgå til anden regional anvendelse.

Direktionen indstiller,

at opgang indeholdende syv boliger på Ll. Sct. Mikkelsgade nr. 11, Viborg samt to opgange indeholdende otte boliger beliggende Vibevej 1 og 3 i Silkeborg, sættes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme,

 

at det parallelt med salgsforberedelser undersøges, om boligerne som alternativ til salg kan overgå til anden regional anvendelse, og

 

at et provenu ved salg tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Midt har gennem de seneste år dokumenteret en mindre efterspørgsel på deres lægeboliger og har på baggrund heraf ønske om, at de overskydende og dårligste af boligerne afhændes. I henhold til overenskomsten for Yngre Læger kan boliger, der har været ubenyttede i et år, nedlægges som forpligtigede lægeboliger.

 

Boligerne i Ll. Sct. Mikkelsgade nr. 11, Viborg er beliggende overfor Psykiatrien i Søndersøparken og er opdelt i ejerlejligheder. Opgangene 5, 7 og 9 er privatejede, mens opgangene 13, 15 og 17 bibeholdes som lægeboliger. Placering fremgår af vedlagte kortbilag.

 

Boligerne på Vibevej 1 og 3 i Silkeborg er beliggende på en fælles matrikel med to andre blokke, der ligeledes indeholder lægeboliger. Som led i et frasalg vil der skulle ske en udstykning. Beliggenheden er ikke umiddelbart op ad hospitalet, hvilket vurderes som en fordel i salgsøjemed. Placering er vist på vedlagte kortbilag.

 

Det undersøges pt., om psykiatri- eller socialområdet evt. kan gøre brug af boligerne. Dette sker parallelt med salgsforberedelser for at mindske en tomgangsperiode og de deraf følgende udgifter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen var inhabil og deltog ikke i drøftelsen.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-1-17

38. Samarbejde med Aarhus Kommune om Europæisk Frivillighovedstad 2018

Resume

Der lægges op til, at Region Midtjylland indgår en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune omkring Europæisk Frivillighovedstad 2018. Der er udformet et udkast til en aftale.

 

Borgmesteren i Aarhus Kommune har endvidere fremsendt en henvendelse med tilbud om, at en repræsentant for regionsrådet deltager i et midlertidigt udvalg i Aarhus Kommune.

Direktionen indstiller,

 

at Region Midtjylland indgår en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune omkring Europæisk Frivillighovedstad 2018, og

 

at regionsrådet udpeger en repræsentant til at deltage i et midlertidigt politisk §17, stk. 4 udvalg i Aarhus Kommune.

Sagsfremstilling

Aarhus Kommune blev i december 2016 udnævnt til Europæisk Frivillighovedstad 2018 på baggrund af en ansøgning og en støtteerklæring fra Region Midtjylland.

 

Visionerne bag ansøgningen om at blive udnævnt som Europæisk Frivillighovedstad har blandt andet været at fremme samspillet med borgerne om at finde nye veje til at udvikle og løfte velfærden - og være bannerfører for udviklingen af medborgerskab og frivilligt engagement. Samtidig giver initiativet mulighed for at anerkende de frivillige og deres indsats og understøtte en bæredygtig udvikling på frivillighedsområdet. 

 

Initiativet sigter ligeledes mod at bygge videre på erfaringerne og engagementet fra arbejdet med at planlægge og afholde events i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, hvor flere tusinde frivillige involveres.

 

Administrationen har været i dialog med Aarhus Kommune om et eventuelt samarbejde om Europæisk Frivillighovedstad 2018. Der er udformet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale, og regionsrådsformanden har modtaget vedlagte henvendelse fra borgmesteren i Aarhus Kommune med invitation til deltagelse i et midlertidigt politisk § 17, stk. 4 udvalg (særligt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesloven til varetagelse af bestemte hverv eller udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner).

 

Administrationens vurdering af potentialerne ved et samarbejde 

Administrationen vurderer, at det er relevant for Region Midtjylland at indgå i samarbejdet om Frivillighovedstad 2018. Der er potentielle gevinster blandt andet for borgerne (patienter, brugere og frivillige) og Region Midtjyllands egne arbejdspladser og ansatte. For eksempel i forhold til udvikling af og rekruttering til opgaveområder, hvor der samarbejdes med frivillige, jævnfør forslaget til samarbejdsaftale.

 

Samarbejdet om Frivillighovedstad 2018 vil harmonere godt med Region Midtjyllands strategi vedrørende samarbejdet med frivillige, som blev vedtaget af regionsrådet i 2016 og en række igangværende initiativer, der udvider samspillet med frivillige inden for regionens ansvarsområder. For eksempel omkring vejviserfunktioner og patientstøtter på hospitaler, 112-førstehjælpere og frivillige i regi af ”En af os-kampagnen” (Strategien kan ses på www.frivillig.rm.dk).

  

Samtidig vil samarbejdet om Europæisk Frivillighovedstad 2018 kunne bidrage til at viderebringe erfaringerne med involvering af frivillige på kulturområdet i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017 i et ”kyst til kyst-perspektiv”.  Ikke alene på kulturområdet, men også i forhold til andre kommunale og regionale ansvarsområder, som f.eks. sundhedsområdet, socialområdet, erhvervsområdet, kultur og turisme osv.

 

Invitation til deltagelse i et midlertidigt politisk udvalg i Aarhus Kommune 

Borgmesteren i Aarhus Kommune har fremsendt vedlagte henvendelse med tilbud om, at en repræsentant for regionsrådet deltager i et midlertidigt politisk udvalg i Aarhus Kommune. Udvalget skal sætte retningen for arbejdet og blandt andet udpege initiativer og projekter, der kan understøtte visionerne for Frivillighovedstad 2018. Udvalget betjenes af sekretariatet for Frivillighovedstad 2018 og forventes at afholde omkring seks årlige møder.

 

Hovedlinjerne i forslaget til samarbejdsaftale 

Administrationen har i samspil med Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg udformet et udkast til en samarbejdsaftale, der skitserer og motiverer nogle mulige samarbejdsområder under fem spor:

 

 1. Udviklingssamarbejde om frivillighed og medborgerskab inden for områder, hvor kommune og region har samarbejdsflader om borgerrettede kerneopgaver 
 2. Viderebringe erfaringerne fra samarbejdet med frivillige om Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad  
 3. Tiltrækning og anerkendelse af frivillige 
 4. Kommunikation omkring ’Den danske model vedrørende frivillighed’ og deling af værtsskab 
 5. Samarbejde om sekretariatsbetjeningen og udbredelse af kyst-til-kyst perspektiver.

 

Under hvert spor er der beskrevet nogle eksempler på konkrete fokusområder og tiltag. Sporene tænkes at have en dynamisk karakter. Den nærmere fastlæggelse af initiativer under nogle af sporene først kan udvikles i samspil med blandt andet frivillige, relevante fagpersoner i kommune/region og udvalget i Aarhus Kommune.

 

Økonomi og andre forpligtelser

Samarbejdsaftalen indbefatter som udgangspunkt ingen økonomiske forpligtelser for Region Midtjylland. Region Midtjylland forpligter sig dog til at afsætte/udlåne op til et årsværk til arbejdet i tilknytning til sekretariatet for Frivillighovedstad 2018. Såfremt der med afsæt i samarbejdsaftalen ønskes iværksat initiativer, som eventuelt kan medfinansieres kommunalt/regionalt, ansøges der særskilt om en bevilling med afsæt i en beskrivelse af det konkrete initiativ.  

 

Samarbejdsaftalen forpligter ikke på forhånd nogle af Region Midtjyllands institutioner/enheder til at deltage i konkrete initiativer. Der er således lagt op til, at det er frivilligt for de enkelte enheder, hvor vidt de vil engagere sig i initiativer i regi af Frivillighovedstad 2018. På baggrund af de foreløbige dialoger om initiativet, og den fokus der mange steder er på samspillet med frivillige, forventes der at være interesse fra flere institutioner/områder. 

 

Organisering 

Den overordnede organisering omkring Frivillighedshovedstad 2018 er ikke endelig fastlagt. Det ligger dog fast, at der i regi af Aarhus Kommune oprettes et sekretariat, og der er lagt op til, at arbejdet med at sætte visionerne og retningen forankres i et udvalg, der ikke alene skal bestå af byrådsmedlemmer.

 

Hvordan samspillet med repræsentanter for de frivillige/frivillige organisationer skal organiseres og udvikle sig vil først vise sig senere.

 

Med hensyn til forankringen i og samspillet med Region Midtjylland er det tanken at udlåne en medarbejder til sekretariatet for Frivillighovedstad 2018. Vedkommende vil – i samspil med Region Midtjyllands konsulent vedrørende mangfoldighed og frivillige - efter nærmere aftale kunne bistå sekretariatet med at løfte og udvikle opgaverne. Samtidig vil de i relevant omfang fungere som brohoved til det regionale netværk vedrørende samarbejdet med frivillige og de mange initiativer på Region Midtjyllands arbejdspladser, hvor der samarbejdes med frivillige og frivillige organisationer.

 

Uddybende information 

Aarhus Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune (som også ansøgte om titlen) har indgået en aftale og udformet en hensigtserklæring om samarbejde omkring frivillighed.

 

Ifølge Aarhus Kommune har de tidligere frivillighovedstadsbyer; Barcelona, Lissabon og London, alle oplevet, at titlen har været med til at skabe øget opmærksomhed omkring frivilligt arbejde, sætte nye projekter i gang og øge det frivillige engagement i byerne.

 

Aarhus Universitetshospital samarbejder allerede med Frivilligcenter Aarhus, ligesom der er fokus på at udvikle samarbejdet mellem andre arbejdspladser i Region Midtjylland og det lokale kommunale frivillighedscenter.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

39. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende regional indsats mod mikroplast

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende regional indsats mod mikroplast.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 12. februar 2017 anmodet om en drøftelse af forslag om regional indsats mod mikroplast.

 

"Vi har ikke altid tænkt på, hvor mange produkter der indeholder mikroplast. Selv skyndte jeg mig at bytte engangskarklude ud med bomuldskarklude. Man kan selv strikke dem, eller købe dem. Det er jo bare ét lille skridt, man som borger kan gøre.

 

Det offentlige skal også på banen.

Vi er storforbrugere, der udover at købe ind, også skal være med til at stille krav til de produkter, vi bruger og deres påvirkning af miljøet.

 

Vi har allerede en grøn politik og indkøbspolitik. Vigtige skridt i den rigtige retning. Og det er det, vi gerne vil gøre endnu bedre. Derfor foreslår SF, at der udarbejdes retningslinjer, så vi medvirker til arbejdet mod mikroplast.

 

Konkret foreslår SF:

At regionens indkøbspolitik i tillæg fremover skal have fokus på mindskning af udledningen af mikroplast bl.a. gennem

 • at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter, hvor der er tilsat mikroplast, som kan frigives til miljøet (fx cremer, rengøringsmidler og lignende og fx gennem at stille krav til at produkterne er svanemærkede)
 • at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter, som gennem slid medfører afgivelse af mikroplast til miljøet, i de tilfælde hvor der er andre muligheder, som f.eks. ved at der fremover ikke indkøbes karklude indeholdende plastmateriale
 • at indkøbsafdelingen i øvrigt arbejder videre med krav til udbud, der mindsker udledningen af mikroplast.

 

At regionen via anskaffelser til kollektiv trafik, ved anlæg og byggerier er opmærksom på eventuelle problemer med udledningen af mikroplast, undersøger og præsenterer alternativerne, og at det indgår som en parameter, når der indhentes tilbud."

 

Notat vedrørende mikroplastik er vedlagt som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet ønsker at få forelagt et konkret oplæg til, hvordan mindskning af udledning af mikroplast kan indgå i regionens indkøbsaftaler fremover.

 

Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen