Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 18. april 2017 kl. 15:00
i Aarhus Universitetshospital, hospitalsl. mødelokale, indgang G9, Palle J.J.Boulev. 99, 8200 Aarhus N

Alle var mødt.

 

Ulla Diderichsen forlod mødet kl. 16.35 efter behanding af punkt 11.

Anders Kühnau forlod mødet kl. 16.40 efter punkt 26.

Henrik Qvist forlod mødet kl. 16.45 efter punkt 27.

 

Punkt 29 blev behandlet efter punkt 1.  

Mødet blev hævet kl. 16.50.


Sagnr.: 1-22-78-1-17

22. Region Midtjyllands Årsregnskab 2016

Resume

Region Midtjyllands omkostningsbaserede regnskabsresultat viser et overskud på i alt 218 mio. kr. På sundhedsområdet og området for regional udvikling overholder regionen budgetloven og økonomiaftalen med regeringen.

 

Året 2016 skal ses i lyset af, at regionsrådet i 2015 vedtog Spareplan 2015–2019, der var nødvendig for at sikre et regnskab i balance.

 

På sundhedsområdet viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,01 % af nettodriftsudgifterne til sundhedsområdet. Regionen lever op til de aktivitetsmæssige forudsætninger i 2016.

 

På socialområdet og specialundervisningsområdet er der et omkostningsbaseret underskud på 10,3 mio. kr.

 

På området for regional udvikling viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Direktionen indstiller,

 

at Region Midtjyllands årsregnskab 2016 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og

 

at revisionens påtegning af årsregnskab 2016 forelægges regionsrådet på et senere møde. 

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands årsregnskab 2016 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.

 

Årsrapporten har fokus på årets faglige resultater og regionens virksomhed. I ledelsesberetningen stilles skarpt på årets faglige resultater, ydelserne og den effekt og virkning, der er opnået til gavn for borgerne og virksomheder.

 

I afsnittet regnskabsberetning redegøres for koncernregnskabet og årsresultatet.

 

Det er regionens mål og forudsætning for økonomistyringen, at der er balance i økonomien. Med økonomiaftalen og budgetloven er der indført et balancekrav til styring af regionens udgifter. Regionen har med de senere års store omstillinger og spareplanen 2015-2019 konsolideret økonomien, og regionen har i 2016 fastholdt en balanceret udvikling af regionens virksomhed.

 

Sundhed: Økonomiaftalen og resultat for nettodriftsudgifter

Region Midtjylland har leveret mange sundhedsydelser og resultater til gavn for patienterne. Udrednings- og behandlingsretten er dog fortsat en udfordring, og der arbejdes med fokus på at opfylde alle kræftpakker. De landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser viser, at Region Midtjyllands patienter fortsat er blandt de mest tilfredse i landet. Som tidligere år har hospitalerne i Region Midtjylland høstet stor anerkendelse og flotte priser som nogle af Danmarks bedste hospitaler.

 

Region Midtjyllands andel af økonomiaftalen udgør 23.015,1 mio. kr. Regnskabet viser nettodriftsudgifter før renter på 23.013,5 mio. kr. I forhold til økonomiaftalen viser resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som svarer til 0,01 % af nettodriftsudgifterne. Region Midtjylland overholder budgetloven og økonomiaftalen.

 

På det somatiske område har regionen fået fuld udbetaling fra statens aktivitetsafhængige pulje på 285,5 mio. kr. ved at overholde økonomiaftalens krav om en aktivitetsstigning på 2 %. Regionen lever op til de aktivitetsmæssige forudsætninger i 2016.

 

I psykiatrien er antallet af ambulante besøg stagneret i 2016 efter nogle år med markante stigninger. Der er i 2016 en stigning på 0,6 %. Der har været et fald i antallet af personer i behandling på 4,3 %. Dette skyldes primært, at der er blevet henvist færre til psykiatrien i 2016. Når antal ambulante besøg alligevel er steget, skyldes det blandt andet, at psykiatrien er gået fra korte til længere udredningsforløb for den enkelte patient.

 

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i økonomiaftalen med regeringen. Alle driftsenheder har under ét overholdt bevillingerne til drift og anlæg. Der har været plads til at afholde udgifter for 180 mio. kr. til indfrielse af leasinggæld og it-anskaffelser, som letter økonomien fremadrettet.

 

Regionen har afholdt bruttoanlægsudgifter på 2,0 mia. kr. Kvalitetsfondsprojekterne udgør 1,7 mia. kr.

 

Socialområdet og Specialundervisningsområdet: Omkostningsbaseret regnskabsresultat

Der har i 2016 været en generel lavere efterspørgsel efter regionens tilbud. Både kommuner indenfor og udenfor regionen anvender Region Midtjyllands tilbud til borgere, der har brug for en specialiseret social indsats. Dog har der på autismeområdet været en markant stigende efterspørgsel.

 

Kapaciteten på bo- og døgntilbud er reduceret med 24 pladser. Belægningen på de regionale bo- og døgntilbud har været på 94 %. Kapaciteten på dag- og aktivitetstilbud er reduceret med 77 pladser. På dag- og aktivitetstilbud har belægningen været på 100 %.

 

Regnskabsresultatet viser et omkostningsbaseret underskud på 10,3 mio. kr., som overføres til det akkumulerede resultat fra tidligere år.

 

Regional Udvikling: Resultat for nettodriftsudgifter

På det regionale udviklingsområde er der fokus på vækst og udvikling af regionen. I et tæt samarbejde med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne har regionsrådet iværksat strategier og initiativer, der er til gavn for regionens virksomheder og borgere.

 

Vækstforum og regionsrådet tog i 2016 fat på at få udmøntet aktiviteterne i vækstplanen for 2016-2020 inden for de ni indsatsområder, som er defineret i planen.

 

På uddannelsesområdet har regionsrådet styrket samarbejdet gennem etablering af et uddannelsesråd med deltagelse af repræsentanter for uddannelserne. Uddannelsesrådet skal bidrage til at styrke sammenhængen i den midtjyske uddannelsesindsats.

 

På området for regional udvikling er resultatet for nettodriftsudgifter et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og regionen overholder budgetloven og økonomiaftalen.

 

Likviditet

I 2016 er gennemsnitslikviditeten på 1.686 mio. kr., hvilket svarer til 1.304 kr. pr. indbygger, og regionen overholder budgetloven og økonomiaftalen. Ved udgangen af året er regionens likvide midler på 692,9 mio. kr.

 

Revision og offentliggørelse

Region Midtjyllands årsregnskab 2016 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og revisionens påtegning af årsregnskab 2016 forelægges regionsrådet på et senere møde.

 

Årsrapporten offentliggøres, og der informeres både eksternt og internt i regionen. Årsrapporten udgives kun digitalt og der udarbejdes en digital folder, som understøtter god kommunikation om regionens resultater.

 

Folderen – Kort og godt om Regions Midtjyllands resultater – indeholder regionsrådsformandens forord, regionens forventninger og infografik med fakta om regionens virksomhed og produktion.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-10-16

23. Driftsoverførsler fra 2016 til 2017-2020

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2016 beskrives i denne indstilling et forslag til driftsoverførsler fra 2016 til 2017-2020. Forslaget er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

 

De foreslåede overførsler på sundhedsområdet finansieres af sundhedsområdets puljer til overførsler. Regional udvikling finansierer ligeledes overførslerne indenfor rammen. Overførslerne overholder dermed udgiftsloftet for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Socialområdet, som ikke er underlagt et udgiftsloft, overfører det akkumulerede overskud, da området skal balancere inden for en årrække.

Direktionen indstiller,

at budgetoverførslerne fra 2016 til 2017-2020 godkendes og fordeles i henhold til vedlagte notat.

Sagsfremstilling

Budgetloven medfører, at det er et grundlæggende krav, at regionerne under ét overholder de aftalte udgiftsrammer. Der fastsættes et-årige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling.

 

Der er indført sanktionsbestemmelser, hvis regionerne overskrider de aftalte rammer. Overskrides rammerne i et regnskabsår, vil overskridelsen blive reguleret i næste års bloktilskud. 40 % af overskridelsen afregnes kollektivt, og 60 % afregnes individuelt for den/de regioner, som har overskredet de aftalte rammer.

 

De indstillede overførsler er for både sundhedsområdet og regional udvikling neutrale i forhold til budgetloftet.

 

Sundhedsområdet

Der er ved budgetvedtagelsen 2017 afsat et årligt råderum på 156,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år i perioden frem til 2020.

 

De årlige puljer til overførsler sikrer en samlet rammeoverholdelse jf. budgetlovens bestemmelser.

 

Driftsenhedernes overførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og omkostningsbevidsthed.

 

 

Der foreslås samlet overført 26,1 mio. kr. til 2017-2020. Heraf udgør overførslerne til de somatiske hospitaler, præhospitalet og psykiatrien 72,3 mio. kr. Hospitalerne sparer op til en række engangsudgifter i forbindelse med byggerierne af de nye hospitaler og akutafdelinger. Derudover overføres en lang række mer- og mindreforbrug til fælles puljer, praksissektoren og administrative enheder.

 

I det omfang de materielle forudsætninger for bevillingerne i 2016 ikke er opfyldte, bliver der korrigeret for dette i bevillingsafvigelsen. De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2016 foretages en endelig opgørelse af de materielle forudsætninger for tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin. Endvidere skal hospitalerne og psykiatrien leve op til generelle aktivitetsmæssige forudsætninger.

 

Socialområdet

 

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud. Det er derfor årets regnskabsresultat og det akkumulerede regnskabsresultat for tidligere år, der er styrende for overførslerne. Til og med 2015 har der været et akkumuleret overskud på 24,2 mio. kr. Der har i 2016 været et underskud på 12,2 mio. kr. Det akkumulerede overskud i 2016 er herefter reduceret til 12,0 mio. kr., som skal overføres til 2017. Det bemærkes, at regionen over tid skal sikre, at der er balance mellem de kommunale takstbetalinger og regionens omkostninger.

 

Regional Udvikling

 

I forbindelse med overførselssagen søges der budgetneutrale bevillingsændringer mellem bevillingsniveauerne på driften i 2017-2020, for at området samlet balancerer.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-4-70-3-15

24. Tilstandsvurdering 2016 af Region Midtjyllands ejede bygninger

Resume

Region Midtjylland indgik aftale med firmaet OBH-Gruppen A/S om tilstandsvurdering af genopretningsbehovet på klimaskærm og terræn på regionens bygninger. Tilstandsvurderingen er afsluttet primo 2017 og synliggør et genopretningsbehov på brutto ca. 86,4 mio. kr.

 

Prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af klimaskærmen foreslås at ske i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.

Direktionen indstiller,

 

at bygningsredegørelsen tages til efterretning,

 

at prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af klimaskærmen sker i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse, og

 

at fremtidige bygningssyn erstattes af et stikprøvesyn, samtidig med at de enkelte hospitaler/områder løbende ajourfører tilstandsvurderingen fra 2016.

Sagsfremstilling

På baggrund af bygningssynet i 2016 konkluderes det, at der er et samlet behov på ca. 86,4 mio. kr. til genopretning af klimaskærmen. Beløbet vil løfte bygningsmassens niveau på klimaskærme og terræn markant og vil samtidig sikre bygningerne mod et accelererende forfald. Vedligeholdelsesbehovet er siden tilstandsvurderingen i 2011 faldet med 120,6 mio. kr., hvilket primært skyldes frasalg af matrikler. Da Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Tage Hansens Gade, Hospitalsenhederne i Herning og Holstebro, Psykiatrisk Hospital i Risskov og enkelte sociale institutioner er solgt eller er under salg, indgår disse ikke i bygningssyn 2016.

 

Behovet er således væsentligt lavere end ved forrige bygningssyn, hvorfor det ud fra såvel totaløkonomiske som af driftssikkerhedsmæssige årsager vil være fordelagtigt at foretage investeringen nu. Ved at investere 86,4 mio. kr. sikres det, at hele Region Midtjyllands bygningsportefølje (både eksisterende og nybyggeri) opnår en acceptabel standard for klimaskærm og terræn. Dette vil minimere forfald og derved kræve mindre vedligehold fremadrettet.

 

På baggrund af bygningssynet anbefales det derfor, at der investeres et engangsbeløb på 86,4 mio. kr. Alternativt kan der over fem år investeres 17 mio. kr. pr. år.

 

Det anbefales, at der årligt afsættes 46 kr. pr. kvadratmeter til forebyggende vedligehold og understreges, at der udelukkende er tale om forebyggende vedligehold til klimaskærme og terræn. Dette afsatte beløb til løbende vedligehold vil sikre, at behovet for oprettende vedligehold i fremtiden minimeres, og at bygningernes værdi bevares.

 

Med ibrugtagning af Region Midtjylland drifts- og vedligeholdelsessystem Mainmanager, er der mulighed for løbende at opdatere data fra bygningssynet 2016 vedrørende bygningernes stand. Det betyder, at det efter 2020 ikke længere er nødvendigt med det planlagte bygningssyn, men at det er tilstrækkeligt med et mindre stikprøvesyn for kontrol af data. Forudsætningen er, at de enkelte enheder prioriterer ressourcer til at varetage opgaven løbende. Det anbefales derfor, at fremtidige bygningssyn erstattes af et stikprøvesyn, samtidig med at de enkelte hospitaler/områder løbende ajourfører tilstandsvurderingen fra 2016. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-71-2-14

25. Grønt regnskab 2016

Resume

Region Midtjylland udgiver hvert år et grønt regnskab over regionens samlede forbrug af el, varme, vand og produktion af affald. Det grønne regnskab giver et overblik over regionens ressourceforbrug på disse områder, hvor regionen har mulighed for og også yder en stor indsats for forbedringer. Det grønne regnskab viser udviklingen over de seneste tre år, og det fremgår, at elforbruget er svagt stigende, mens de øvrige forbrug holder sig nogenlunde konstante.

Direktionen indstiller,

at grønt regnskab 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har såvel direkte som indirekte indflydelse på energi- og miljøforholdene i regionen. Den direkte indflydelse skyldes hovedsagelig, at regionen anlægger og driver hospitaler og sociale institutioner, mens den indirekte indflydelse skyldes myndighedsopgaver samt vækst- og udviklingsopgaver inden for området Regional Udvikling.

 

Det grønne regnskab omhandler udelukkende den direkte energi- og miljøpåvirkning fra regionens driftsopgaver på sundhedsområdet og det sociale område samt inden for administration og er yderligere afgrænset til at omfatte ressourceforbrug ved brug af energi og vand samt produktion af affald. Det grønne regnskab kan endvidere ikke betragtes som et klimaregnskab, da det ikke indgår i opgørelserne, hvor og hvordan den anvendte energi er produceret.

 

Det grønne regnskab giver imidlertid et overblik over de ressourceforbrug, som forholdsvis enkelt kan opgøres og synliggøres, og hvor regionen har bedst mulighed for direkte at påvirke udviklingen.

 

Samlet set for regionen er der tale om et betragteligt direkte ressourceforbrug, hvilket kan illustreres ved sammenligning med forbruget/produktionen hos en dansk gennemsnits husstand:

 

 • Elforbruget svarer til ca. 25.000 husstandes forbrug
 • Varmeforbruget svarer til 6-7.000 husstandes forbrug
 • Vandforbruget svarer til 3-4.000 husstandes forbrug
 • Affaldsproduktionen svarer til ca. 11.000 husstandes produktion.

 

Til udviklingen over de seneste tre år skal bemærkes følgende:

 

 • Elforbruget er svagt stigende, hvilket hovedsageligt må tilskrives øget brug af elforbrugende udstyr, som scannere mv., på hospitalerne.
 • Varmeforbruget ligger ret konstant, men det må forventes, at varmeforbruget vil falde i de kommende år på grund af de mange energibesparende tiltag, som gennemføres i disse år.
 • Vandforbruget er faldet i 2016, men bør følges over flere år for at konstatere, om der er tale om en blivende tendens.
 • Affaldsmængden til almindelig forbrænding er på samme niveau som tidligere år.

 

Der ydes en stor indsats på hospitalerne for at begrænse især energiforbruget. I det grønne regnskab er der givet nogle eksempler på konkrete tiltag, som er gennemført eller er ved at blive gennemført.

 

Regionsrådet vedtog i december 2015 en ny strategi for samfundsansvar og bæredygtighed (Agenda 21 strategi) for perioden 2016-2019. Det grønne regnskab skal ses som led i opfølgningen på denne strategi.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at grønt regnskab 2016 godkendes, og

 

at en beregning over forbruget pr. kvadratmeter ønskes medtaget i næste års grønne regnskab. 

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-101-13-16

26. Strategi for udbud af regionslager

Resume

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et samlet regionslager for Region Midtjylland. Opgaven sendes i udbud i juni 2017, og der skal vælges logistikpartner senest i juni 2018.

 

Indstillingen omfatter den udbudsstrategi, som lægges til grund for valg af logistikpartner. Endvidere beskriver indstillingen to forskellige samarbejds- og investeringsmodeller for etablering af et regionslager.

Direktionen indstiller,

 

at der træffes beslutning om, hvilken samarbejds- og investeringsmodel, der skal vælges, og

 

at udbudsstrategien i bilag 2 ved valg af logistikpartner godkendes.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget drøftede på mødet den 21. marts 2017 en indstilling om strategi for udbud af regionslager. Sagen blev udsat med henblik på uddybning af en række spørgsmål til indstillingen.

 

I forlængelse af forretningsudvalget behandling af sagen har Anne V. Kristensen, Venstre den 23. marts 2017 konkretiseret sine spørgsmål til indstillingen. Vedlagte notat svarer på de stillede spørgsmål.

 

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at kontrakten med Freja Transport & Logistics om drift af et regionslager i Stilling ikke blev forlænget efter udløb den 31. maj 2016. Samtidig besluttede regionsrådet, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt regionslager konkurrenceudsættes inden for to år. Indtil der findes en ny logistikpartner, videreføres etablerede lagerløsninger på de fem akuthospitaler.

 

Udbudsprocessen starter i juni 2017, og der skal vælges logistikpartner i juni 2018 med kontraktstart i august 2018.

 

Regionslageret er en meget vigtig brik i hele kæden af vareforsyning fra regionens 700 vareleverandører over regionslageret og ud til de mange brugere på alle regionens driftsenheder. Vedlagte notat (bilag 1 med tilhørende underbilag) søger at besvare tre vigtige spørgsmål:

 

 • Hvorfor er regionslageret en vigtig brik i en samlet strategi for en professionel vareforsyning?
 • Hvordan ser et effektivt regionslager ud?
 • Hvad er den bedste samarbejds- og investeringsmodel i forhold til en logistikpartner?

 

Det vurderes, at der ved en professionel vareforsyning er et potentiale for besparelser på 75 mio. kr. Regionslageret er en vigtig brik, hvis dette potentiale skal indfries.

 

I samarbejde med revisionsfirmaet Ernst & Young er der udarbejdet en række anbefalinger om, hvordan der etableres et effektivt regionslager.

 

Det vurderes, at det ikke er realistisk at få en eksisterende lagerbygning, som er velegnet til formålet, og som er til rådighed, når der vælges logistikpartner i juni 2018. Det er vurderingen, at der er behov for nybyggeri eller alternativt væsentlig om- og tilbygning til eksisterende lagerbygning, hvis kravene til håndtering af regionens forskellige varetyper (herunder sterile varer, brandfarlige væsker, kølevarer og skaffevarer) og til at drive et effektivt regionslager skal indfries.  

 

Det må forventes, at der vil gå op til et år efter valget af logistikpartner, inden et regionslager kan tages i brug, dvs. omkring sommeren 2019, idet at de fysiske rammer for regionslageret skal etableres. Herunder opførelse, aptering og indretning af regionslageret ved enten nybyggeri eller om- og tilbygning af eksisterende byggeri. I perioden frem til regionslageret står klar til ibrugtagning, vil vareforsyningen fortsat blive håndteret internt af Region Midtjylland, hvorfor det forventes, at der ikke er nogen yderligere omkostninger herved i perioden.

 

Regionslageret kan etableres efter to principielt forskellige samarbejds- og investeringsmodeller.

 

Fælles for de to modeller er, at logistikpartneren har ansvaret for at forestå en effektiv drift af regionslageret og vareforsyning fra regionslageret til Region Midtjyllands driftsenheder.

 

Forskellen på de to modeller er: I model 1 stiller logistikpartneren lagerbygning til rådighed og vælger placering af regionslageret, mens i model 2 stiller Region Midtjylland lagerbygning til rådighed for logistikpartneren og foretager valg af placeringen af regionslageret.

 

Model 1

I model 1 skal den private logistikpartner byde ind med en totalløsning på opgaven.

 

Logistikpartneren skal således stille en lagerbygning til rådighed i hele kontraktperioden, for hvilken logistikpartneren vælger den geografiske placering, og om der skal etableres en ny lagerbygning eller alternativt om- og tilbygges til eksisterende byggeri.  

 

Kontraktperioden foreslås fastsat til minimum 15 år med efterfølgende opsigelsesadgang. Det forventes, at jo kortere aftaleperioden er, jo større overhead indregnes i priserne til dækning af udgifter til afskrivning og forrentning af bygninger og lagerudstyr. Hertil kommer en række omkostninger i forbindelse med at starte regionslageret. Lageret skal opbygges, it-systemer skal tilpasses, medarbejdere skal uddannes og arbejdsrutiner skal indkøres. I forhold til mange andre lagerløsninger er driften af regionslageret mere kompliceret, idet det som nævnt skal håndtere et meget stort antal sterile varer, brandfarlige væsker, kølevarer og skaffevarer.

 

Model 2

I model 2 stiller Region Midtjylland bygninger samt en investeringsramme for lagerudstyr til rådighed for logistikpartneren. Logistikpartneren har dermed alene ansvaret for logistikydelserne.

 

De økonomiske forhold omkring etablering og vedligeholdelse af lagerbygningen holdes dermed adskilt fra økonomien ved logistikydelserne.

 

Model 2 kan realiseres ved en OPP-model med offentlig fremmedfinansiering, hvilket er billigere end en OPP-model med privat fremmedfinansiering.

 

Ved model 2 suppleres udbudsstrategien for valg af logistikpartner med en udbudsstrategi for byggeentreprisen. Hvis regionsrådet beslutter model 2, får regionsrådet senere et dagsordenspunkt om godkendelse af bygge- og anlægsprocessen.

 

Kontraktperioden for logistikpartneren foreslås fastsat til minimum 10 år med efterfølgende opsigelsesadgang. Der foreslås en kortere periode end i model 1, fordi logistikpartneren ikke har den økonomiske usikkerhed omkring forrentning og afskrivning på investeringerne.

 

Ud fra et driftsøkonomisk potentiale vurderes model 2 som den bedste, idet der kan opnås følgende fordele:

 • Mindre transaktionsomkostninger ved udskiftning af logistikpartner, fordi der ikke skal findes et nyt regionslager
 • De årlige driftsudgifter til afskrivning og forrentning af investeringer i bygninger og lagerudstyr vil være mindre end i model 1 med privat finansiering.

 

Model 2 har imidlertid den ulempe, at der skal deponeres et beløb svarende til værdien af bygningerne. På baggrund af erfaringer fra en nyligt opført lagerbygning har NIRAS vurderet, at et regionslager på 6.000 kvadratmeter og en frihøjde på 12 meter samt særlige faciliteter til sterile rum, brandfarlige væsker mv. koster 75 mio. kr. Det vil være det beløb, som skal deponeres i model 2. Det er muligt for regionen at kassefinansiere deponeringen, hvis regionen skal deponere for regionslageret. En deponering vil påvirke regionens likviditet negativt, da regionen ikke kan medtage de deponerede midler i opgørelsen af regionens likviditet. De deponerede midler vil være bundet på en særlig deponeringskonto, hvorfra de kan frigives med 1/25-del årligt i aftaleperioden. Med en deponering for regionslageret vil regionens økonomiske råderum være begrænset i forhold til andre projekter i årene fremover, men regionen har likviditeten til en deponering for et kommende regionslager.

 

Udbudsstrategi for valg af logistikpartner

Udbudsstrategien er gældende for valg af logistikpartner ved begge modeller i henhold til bilag 2. Valg af logistikpartner vil blive udbudt efter udbudsformen ”udbud med forhandling”, hvor der efter endt prækvalifikation kan foretages forhandlinger med tilbudsgiverne ud fra deres indledende tilbud. Der ønskes prækvalificeret 3-5 ansøgere, på baggrund af udvælgelseskriterier inden for økonomisk formåen og erfaringen fra lignende opgaver.

 

Kontrakten vil blive tildelt til den tilbudsgiver, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og på baggrund af underkriterierne økonomi og kvalitet af opgaveløsningen. Formålet med underkriteriet for kvalitet af opgaveløsningen er at kunne identificere den tilbudsgiver, som bedst muligt kan opfylde Region Midtjyllands krav til kvalitet i driftløsningen ved eksempelvis leveringspræcision af afdelingspakkede leverancer, effektivisering og udvikling af opgaven, samarbejdet og afregningsmodellen i kontraktperioden. Kriterierne skal endvidere identificere den tilbudsgiver, hvis vareforsyning bedst muligt sikrer en optimal drift på Region Midtjyllands hospitaler og øvrige enheder.

 

Hvis regionsrådet vælger model 2 som grundlag for en samarbejds- og investeringsmodel, skal udbuddet suppleres med en udbudsproces for byggeentreprise. Denne vil blive forelagt regionsrådet senere.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at udbudsstrategien i bilag 2 ved valg af logistikpartner godkendes, idet der i udbuddet skal tages afsæt i, at Region Midtjylland fra de prækvalificerede ansøgere ønsker tilbud baseret på både model 1 og 2.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2016, at kontrakten med Freja Transport & Logistics om drift af et regionslager i Stilling ikke blev forlænget efter udløb den 31. maj 2016. Samtidig besluttede regionsrådet, at der laves en midlertidig organisering af varelagerfunktionen med henblik på, at opgaven med etablering af et effektivt centralt varelager konkurrenceudsættes inden for to år. Indtil der findes en ny logistikpartner videreføres etablerede lagerløsninger på de fem akuthospitaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

27. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende besparelser på servicetrafik

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende henvendelse fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland om, at besparelser på servicetrafik rammer chauffører og passagerers sikkerhed.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 31. marts 2017 anmodet om en drøftelse af en henvendelse fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland om, at besparelse på servicetrafik rammer chauffører og passagerers sikkerhed.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse,

 

"Jeg kan ikke se, om det er en henvendelse, alle har fået. Under alle omstændigheder rejses der alvorlige kritikpunkter. Jeg skal derfor bede om, at sagen sættes på det kommende forretningsudvalgsmøde." 


Henvendelsen fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland er vedhæftet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationen i samarbejde med Midttrafik udarbejder et udkast til svar på henvendelsen, som forelægges for forretningsudvalget.

 

Ulla Diderichsen og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-4-1-14

28. Anmodning om orlov fra regionsrådet

Resume

Regionsrådsmedlem Anders Kühnau har meddelt, at han på grund af afholdelse af barselsorlov vil være forhindret i at varetage sit hverv som medlem af regionsrådet fra 2. maj til og med 29. maj 2017.

 

Det indstilles, at 1. stedfortræder for Socialdemokratiet Lone Blume indtræder i stedet.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender, at Anders Kühnau har orlov fra regionsrådet fra 2. maj til og med 29. maj 2017, og

 

at regionsrådet godkender, at betingelserne for, at stedfortræder for Socialdemokratiet, indtræder i regionsrådet, er til stede.

Sagsfremstilling

Anders Kühnau har anmodet om orlov fra regionsrådet på grund af afholdelse af barselsorlov i perioden 2. maj til og med 29. maj 2017.

 

Det fremgår af § 3 i styrelsesvedtægten, at når formanden får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine regionale hverv på grund af fx barsel indkalder formanden stedfortræderen. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

 

Lone Blume, Strandpromenaden 18b, 8700 Horsens, er i valgbogen for regionsrådsvalget den 19. november 2013 anført som 1. stedfortræder på Socialdemokratiets liste. Det indstilles på den baggrund, at Lone Blume indtræder som stedfortræder i regionsrådet.  

 

Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden i regionsrådet er tilstede.

 

Når det ordinære medlem af regionsrådet på ny kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen, Anders Kühnau og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Qvist vedrørende responstider*

Resume

Henrik Qvist har henvendt sig med spørgsmål vedrørende responstiderne, opgørelse over A-kørsel i områderne 8420 Knebel og 8680 Ry samt ønsket en oversigt over befolkningstallet i de pågældende postnumre. Ligeledes har han spurgt til økonomien vedrørende forhåndsdisponering af ambulance i Ry, oprettelse af beredskab i Låsby, oprettelse af 112 korps ved det frivillige brandværn Ry og fordele og ulemper ved en flytning af station i Galten til Låsby.

Direktionen indstiller,

 

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Henrik Qvist har ved mail 7. april 2017 anmodet om at få fremlagt responstiderne, opgørelse over A-kørsel i områderne 8420 Knebel og 8680 Ry, samt oversigt over befolkningstallet i de pågældende postnumre. Disse oplysninger er vedlagt som bilag.

 

Ligeledes ønsker Henrik Qvist at få et udkast til beskrivelse af økonomien vedrørende forhåndsdisponering af ambulance i 8680 Ry, oprettelse af beredskab i Låsby, oprettelse af 112 korps (som det der påtænkes i Knebel) ved det frivillige brandværn Ry samt en beskrivelse af fordele og ulemper ved en flytning af station i Galten til Låsby.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at regionsrådsformanden inviterer borgmesteren i Skanderborg Kommune til en drøftelse om muligheder for at etablere et 112-korps i det konkrete område mv.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

30. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende fleksible arbejdstider

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at der igangsættes et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 10. april 2017 foreslået, at der igangsættes et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider. Bente Nielsen skriver i mailen følgende:

 

"SF’s gruppeformand regionsrådsmedlem Bente Nielsen Silkeborg foreslår

-      at Region Midtjylland igangsætter et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider, der både giver arbejdspladsen og den enkelte medarbejder nye værktøjer.

 

At være en moderne arbejdsplads er også at give mulighed for at arbejds- fritids- og familieliv kan hænge bedre sammen.

 

Derfor vil SF gerne have inddraget HMU og RMU, så alle forskellige vinkler udredes og på den måde danner grundlag for en forsøgsordning.

 

Når SF gerne vil have regionens samarbejdsudvalg inddraget, så er det mindst af to årsager.

 

For det første ønsker vi ikke en model trukket ned over hovedet, vi vil gerne have kortlagt plus og minus ved en fleksibel arbejdstid.

For det andet skal der med garanti udvikles mere end en model.

 

Regionen er nemlig en meget stor og forskelligartet arbejdsplads. Mange er på job fra 8.00 - 16.00, men endnu flere regionale arbejdspladser har åbent 24/7 365 dage om året for at kunne betjene borgerne.

 

For SF handler det om i større grad at kunne tage hensyn til de forskellige livsfaser, at fremme det bedste arbejdsmiljø og om at være en fremtidig attraktiv arbejdsplads.

 

Det grundlag sikres ikke alene ved en politisk beslutning, men ved at inddrage medarbejderne."

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på at få beskrevet regionens gældende rammer, og hvordan de administreres.

Tilbage til toppen