Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 23. maj 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.10.


Sagnr.: 1-21-78-10-16

14. Økonomirapportering pr. 31. marts 2017

Resume

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomiske situation.

 

Opfølgningen pr. 31. marts 2017 viser balance for økonomien på sundhedsområdet med mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger, herunder konsoliderende tiltag for 134,2 mio. kr.

 

Socialområdet forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., og Regional Udvikling forventer balance i økonomien.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om økonomirapportering pr. 31. marts 2017 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-37 godkendes.  

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

 

Tabel 1

Budget 2017

Regnskab 2017

Afvigelse

 

Oprindeligt

Korrigeret

Pr. 31.03

Forventet

+ = overskud

Mio. kr.

- = indtægter, + = udgifter

- = underskud

Finansiering

 

 

 

 

 

Statsligt bloktilskud

-19.587,0

-19.587,0

-4.818,5

-19.587,0

0,0

Kommunal medfinansiering

-4.329,0

-4.329,0

-345,6

-4.329,0

0,0

Statslig aktivitetsafh. tilskud

-290,8

-290,8

-48,5

-290,8

0,0

Finansiering i alt

-24.206,8

-24.206,8

-5.212,6

-24.206,8

0,0

Drift

 

 

 

 

 

Somatiske hospitaler

13.081,7

13.236,5

3.535,9

13.236,5

0,0

Præhospitalet

834,9

833,6

114,8

832,6

1,0

Psykiatri

1.688,2

1.690,6

385,9

1.690,6

0,0

Fællesudgifter og -indtægter

2.478,8

2.329,8

280,4

2.244,2

85,6

Praksissektoren

3.372,5

3.370,1

659,9

3.369,4

0,7

Tilskudsmedicin

1.366,4

1.366,4

211,2

1.322,7

43,7

Sundhedsadministrationen

29,2

29,1

2,4

29,1

0,0

Andel Fælles formål og administration

640,5

630,9

216,8

627,7

3,2

Driftsudgifter i alt

23.492,2

23.487,0

5.407,3

23.352,8

134,2

Særlige foranstaltninger

0,0

0,0

0,0

134,2

-134,2

I alt

23.492,2

23.487,0

5.407,3

23.487,0

0,0

 

Årets første opfølgning pr. 31. marts 2017 viser balance på økonomien for sundhedsområdet.

 

Alle somatiske hospitaler har indmeldt forventning om balance for 2017. Det skal bemærkes, at Aarhus Universitetshospital arbejder med en spareplan for de kommende år. Aarhus Universitetshospital har således brug for at gennemføre besparelser på 70 mio. kr. i 2018, stigende til 220 mio. kr. i 2020. Aarhus Universitetshospital forventer balance i 2017.

 

Mindreforbruget på fællesudgifter og -indtægter på 85,6 mio. kr. skyldes primært tilbagebetaling af ejendomsskat og reducerede leasingydelser som følge af konsolidering i 2016. Mindreforbruget dækker også over områder med merforbrug blandt andet respiratorbehandling i eget hjem og patientforsikring.

 

Mindreforbruget på tilskudsmedicin på 43,7 mio. kr. skyldes en opadgående trend i udgifter til tilskudsmedicin på tidspunktet for budgetlægningen, der gav en forventning om udgifter på et højere niveau i 2017. I 2. halvår af 2016 var der et fald i udgifterne til tilskudsmedicin i forhold til forventningen ved budgetlægningen. I starten af 2017 holder udgifterne til tilskudsmedicin samme niveau som i 2. halvår 2016.

 

Der er mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger, herunder konsoliderende tiltag, for samlet set 134,2 mio. kr. Jf. skema 8 i bilaget med bevillingsændringer foreslås det, at der bevilges 100 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr mod en tilsvarende reduktion af den leasingramme, der er afsat til medicoteknisk udstyr. De resterende 34,2 mio. kr. vil blive prioriteret i forbindelse med kommende økonomirapporteringer.

 

I de kommende år er der i regionens investeringsplan forudsat en leasingprofil, der medfører stigende udgifter til leasingydelser. Den foreslåede leasingreduktion på 100 mio. kr. vil medføre, at leasingydelserne reduceres med 14,9 mio. kr. i årene 2019-2025, og dermed skabe øget råderum på regionens driftsbudget.

 

Øvrige områder

 

Tabel 2

Budget 2017

Regnskab 2017

Afvigelse

 

Oprindeligt

Korrigeret

Pr. 31.03

Forventet

+ = overskud

Mio. kr.

- = indtægter, + = udgifter

- = underskud

Socialområdet*

0,0

0,0

96,2

1,5

-1,5

Regional Udvikling

625,1

625,0

213,1

625,0

0,0

Nettorenter

65,0

65,0

14,7

45,0

20,0

 *Bemærk at socialområdet er omkostningsbaseret, hvilket medfører, at budgettet bliver 0, da indtægter og udgifter er budgetteret på samme niveau.

 

Socialområdet

Socialområdet forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr.

 

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer balance.

 

Finansielle områder

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. for nettorenter, hvilket skyldes at renteniveauet er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2017.

 

Likviditet

Pr. 31. marts 2017 er gennemsnitslikviditeten på 1.696,9 mio. kr. svarende til 1.301 kr. pr. indbygger.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Den standardiserede økonomiopfølgning i bilag 1 er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer ud fra den fastlagte skabelon.

 

Den indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes tre økonomirapporteringer i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomi. Dette er årets første økonomirapportering.

 

Hensigtserklæring vedrørende budgetopfølgning

I budget 2017 indgår en hensigtserklæring om budgetopfølgning, der beskriver, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 skal foretages en opdatering af drifts- og anlægsudfordringer for de kommende år. Opdateringen forelægges regionsrådet i forbindelse med budgetseminaret den 22. maj 2017.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-54-12

15. Årsregnskab AMGROS

Resume

Årsrapporten for 2016 for AMGROS I/S indeholdende regnskab forelægges til godkendelse. Årsregnskabet for AMGROS I/S viser et samlet overskud på 74,9 mio. kr. Overskuddet fordeles imellem regionerne, og for Region Midtjylland giver det et afkast på 16,9 mio. kr. Region Midtjylland havde oprindeligt budgetteret med et afkast på 9,9 mio. kr., og der er således en merindtægt på 7,0 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 2016 for AMGROS I/S godkendes.

Sagsfremstilling

AMGROS er et politisk ledet interessentselskab, der er ejet af de fem regioner. Èt af AMGROS' formål er at drive indkøbsvirksomhed indenfor sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer. AMGROS fungerer som medicingrossist og koordinator for køb og handel med lægemidler. AMGROS indkøber endvidere høreapparater samt medicinsk udstyr på vegne af regionerne. Regnskabet fremgår af vedhæftede bilag.

 

Højere overskud end budgetteret

Region Midtjylland havde budgetteret med et overskud på  9,9 mio. kr. Det faktiske overskud blev 16,9 mio. kr., og det er 7,0 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes to forhold:

 

  • I forbindelse med budgetlægningen havde AMGROS estimeret et årsresultat på 64 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående blev årsresultatet større (74,9 mio. kr.).
  • AMGROS har tidligere tilbageholdt samlet set 20 mio. kr. på landsplan af tidligere overskud til indbetaling til en forskningsfond. Denne indbetaling er nu ophørt og overskud udloddes derfor fuldt ud til regionerne.

 

Merindtægten på de 7,0 mio. kr. er medtaget i økonomirapporteringen.

 

Regnskabet skal godkendes af samtlige interessenter, før overskudsudlodningen fra AMGROS I/S kan finde sted.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-81-1-16

16. Godkendelse af kodeks for rådgivning og bistand til regionsrådet

Resume

Forslag til kodeks for rådgivning og bistand til regionsrådet indeholder syv dyder, man som ansat i regionen skal forholde sig til, når der ydes rådgivning og bistand til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at kodeks for rådgivning og bistand til regionsrådet godkendes.

Sagsfremstilling

Kodeks for rådgivning og bistand til regionsrådet består dels af et oversigtskort med de syv dyder; lovlighed, faglighed, sandhed, neutralitet, ansvar og ledelse, udvikling og samarbejde samt åbenhed, dels af en pjece, hvor de syv dyder uddybes nærmere, og hvor de ansatte kan finde rådgivning om, hvad de skal gøre, hvis de oplever, at dydernes krænkes, eller hvis de ønsker mere information.

 

Ambitionen med kodeks er, at det skal give kortfattet og klar information om, hvordan regionens ansatte skal agere, når de yder rådgivning og bistand til regionsrådet. Herudover skal kodeks danne udgangspunkt for dialog i organisationen om det at arbejde i en politisk styret organisation.

 

Derfor vil det efter regionsrådets godkendelse af kodeks på regionens koncernintra være muligt at finde selve kodeksmaterialet samt yderligere materiale til brug for undervisning og dialog. Herudover vil alle ansatte i administrationen få udleveret både oversigtskort og pjece.

 

Baggrund

Arbejdet med et kodeks for Region Midtjylland blev igangsat af forretningsudvalget i februar 2016.

 

I løbet af foråret og sommeren 2016 blev der afholdt seks fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra både administrativ ledelse og hospitalsledelse, medarbejdere i administrationen, politikere og MED-systemet.

 

Input fra fokusgruppeinterviews blev herefter sammen med inspirationsmateriale fra blandt andet Bo Schmidt rapportens forslag til kodeks omskrevet til et forslag til kodeks for Region Midtjylland.

 

I august 2016 blev forslaget fremlagt for Regions-MED-udvalget og herefter sendt i høring i MED-systemet. Høringsrunden var overordnet set meget positive overfor kodeksforslaget. Den førte endvidere til en række præciseringer i kodeks og bidrog med perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med kodeks i organisationen.

 

På baggrund af høringen blev der udarbejdet et revideret udkast, som blev drøftet på et temamøde i regionsrådet den 27. marts 2017. Temamødets drøftelser førte ligeledes til en række ændrede formuleringer, som har til formål blandt andet at præcisere, at regionen er en politisk styret organisation, og at information skal deles rettidigt med alle relevante parter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-73-4-17

17. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af socialområdets bygninger

Resume

Der foreligger nu et anlægsregnskab for vedligeholdelse af socialområdets bygninger 2014.

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,315 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for vedligeholdelse af socialområdets bygninger 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Socialledelsen har i løbet af 2014 af flere omgange udmøntet rammen til vedligeholdelse af sociale tilbud til en række projekter, som blev samlet i anlægsbevillingen "Bygningsvedligeholdelse 2014". Da den samlede anlægsbevilling derved er kommet over 10 mio. kr., er der krav om regionsrådets godkendelse af anlægsregnskabet.

 

Projekterne har haft opstart i 2014, men det sidste projekt med udskiftning af tagbelægning på Bækketoften er først afsluttet i 2016, da tagudskiftningen afventede afslutning af nybyggeri samme sted.

 

I bevillingen er indeholdt de projekter, som fremgår af tabel 1.

 

Som det fremgår af tabel 2, udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 0,315 mio. kr. Mindreforbruget på 0,315 mio. kr. er i forbindelse med overførselssagen fra 2016 til 2017 blevet overført til socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud.

 

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

 

Der vedlægges anlægsregnskab og revisorerklæring. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

18. Hospitalsenheden Horsens: Godkendelse af anlægsregnskab for gennemgående bygherrerådgivning

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for delprojekt "Gennemgående bygherrerådgivning" for Generalplansprojektet på Hospitalsenheden Horsens.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for delprojekt "Gennemgående bygherrerådgivning" for Generalplansprojektet på Hospitalsenheden Horsens godkendes.

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for den "Gennemgående bygherrerådgivning" på Generalplansprojektet i Horsens. Projektet har samlet fået bevilget 10,859 mio. kr. ad flere omgange, og delprojektet er nu afsluttet med et overskud på 1.000 kr.

 

Bevillingen til gennemgående bygherrerådgivning har dækket udgifter til indkøb af ekstern juridisk, udbudsteknisk og strategisk rådgivning og lønomkostninger til generalplanens projektorganisation. Ligeledes har der været afholdt udgifter til selve flytteopgaven i forbindelse med gennemførelsen af Generalplanen.

 

Der er fortsat udgifter til de ovennævnte ydelser, men det blev i juni 2016 besluttet at foretage en bevillingsmæssig omlægning af finansieringen til en række projekter i investeringsplanen for at udnytte de samlede rammer bedst muligt. Herunder blev det besluttet at omlægge bevillingen "Gennemgående bygherrerådgivning" fra anlægs- til driftsfinansiering, da de udgifter, som bevillingen afholder, er egnede til driftsfinansiering. Derfor bliver bevillingen i 2017 afholdt af investeringsplanens centrale pulje til driftsanskaffelser, og anlægsprojektet er således formelt afsluttet. Det forventes, at der fortsat vil være udgifter til rådgivning og lønomkostninger i resten af den periode, som det vil tage at gennemføre Generalplanen for Hospitalsenheden Horsens. Der vil derfor på et senere tidspunkt blive søgt om bevilling til 2018 og de efterfølgende år.

 

Anlægsregnskab

Af tabel 1 fremgår det overordnede anlægsregnskab for "Gennemgående bygherrerådgivning" for Generalplansprojektet på Hospitalsenheden Horsens:

 

 

Overskuddet overføres til Generalplanens justeringsreserve.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 22. juni 2016 punkt 1, Sundhedsoverblik, bevillingsændringer, skema 23 blev det besluttet at foretage en bevillingsmæssig omlægning af finansieringen til en række projekter i investeringsplanen for at udnytte de samlede rammer bedst muligt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

19. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende fleksible arbejdstider *

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har henvendt sig med et forslag om, at der igangsættes et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgets møde den 18. april 2017 blev sagen udsat med henblik på at få beskrevet regionens gældende rammer, og hvordan de administreres. Notater herom er vedlagt.

 

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 10. april 2017 foreslået, at der igangsættes et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider. Bente Nielsen skriver i mailen følgende:

 

"SF’s gruppeformand regionsrådsmedlem Bente Nielsen, Silkeborg, foreslår, at Region Midtjylland igangsætter et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider, der både giver arbejdspladsen og den enkelte medarbejder nye værktøjer.

 

At være en moderne arbejdsplads er også at give mulighed for, at arbejds-, fritids- og familieliv kan hænge bedre sammen.

 

Derfor vil SF gerne have inddraget HMU og RMU, så alle forskellige vinkler udredes og på den måde danner grundlag for en forsøgsordning.

 

Når SF gerne vil have regionens samarbejdsudvalg inddraget, så er det mindst af to årsager.

 

For det første ønsker vi ikke en model trukket ned over hovedet, vi vil gerne have kortlagt plus og minus ved en fleksibel arbejdstid. For det andet skal der med garanti udvikles mere end en model.

 

Regionen er nemlig en meget stor og forskelligartet arbejdsplads. Mange er på job fra 8.00 - 16.00, men endnu flere regionale arbejdspladser har åbent 24/7 365 dage om året for at kunne betjene borgerne.

 

For SF handler det om i større grad at kunne tage hensyn til de forskellige livsfaser, at fremme det bedste arbejdsmiljø og om at være en fremtidig attraktiv arbejdsplads.

 

Det grundlag sikres ikke alene ved en politisk beslutning, men ved at inddrage medarbejderne." 

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Bente Nielsen og Anne V. Kristensen foreslår, at man går efter en regional organisationsaftale.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

20. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Ulla Diderichsen og Henrik Gottlieb Hansen vedrørende betalingsparkering *

Resume

Ulla Diderichsen og Henrik Gottlieb Hansen har individuelt henvendt sig med et spørgsmål vedrørende betalingsparkering.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har ved mail af 11. maj 2017 anmodet om en drøftelse af betalingsparkering.

 

Ulla Diderichsen skriver i sin henvendelse,

 

"På det kommende forretningsudvalgsmøde vil jeg gerne, om vi kunne sætte betalingsparkering på dagsordenen igen.

 

Jeg er blevet oplyst om, at man på Odense Universitetshospital med OPP har indført et system, hvor patienter via deres sygesikringsbevis bliver undtaget for betaling af parkering. Hvad vil det medføre, hvis vi indfører det i Region Midtjylland."

 

Regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen har ligeledes henvendt sig telefonisk til administrationen for at få yderligere information om ordningen på Odense Universitetshospital.

Beslutning

Forretningsudvalget fandt, at modellen for betalingsparkering ved Odense Universitetshospital kan indgå ved en eventuel vurdering af indførelse af betalingsparkering ved Regionshospitalet Viborg. Forretningsudvalget var samtidig opmærksom på, at de indgåede OPP-aftaler med ekstern finansiering ved andre hospitaler i regionen adskiller sig herfra.

 

Forretningsudvalget ønsker, at brugen af moderne teknologiske løsninger medtages i principper for betalingsparkering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

21. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende besparelser på servicetrafik *

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende henvendelse fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland om, at besparelser på servicetrafik rammer chauffører og passagerers sikkerhed.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgets møde den 18. april 2017 blev sagen udsat med henblik på, at administrationen i samarbejde med Midttrafik skulle udarbejde et udkast til svar. Der er nu vedlagt faktaark om kørsel i flextrafik.

 

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 31. marts 2017 anmodet om en drøftelse af en henvendelse fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland om, at besparelse på servicetrafik rammer chauffører og passagerers sikkerhed.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse,

 

"Jeg kan ikke se, om det er en henvendelse, alle har fået. Under alle omstændigheder rejses der alvorlige kritikpunkter. Jeg skal derfor bede om, at sagen sættes på det kommende forretningsudvalgsmøde." 


Henvendelsen fra 3F afdelingerne i Region Midtjylland er vedhæftet.

Beslutning

Forretningsudvalget bad om, at det inddrages i den planlagte drøftelse på temamødet den 19. juni 2017, hvad Region Midtjylland gør for at sikre, at de regionale krav i forhold til aftaler om servicetrafik overholdes.

Tilbage til toppen