Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 13. juni 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Anne V. Kristensen og Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 11.20 under behandlingen af punkt 15.

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 11.55 under behandlingen af lukket punkt 2. 

 

Punkt 24 og 25 blev behandlet først på mødet. Per Høymark og Jes Lauritzen fra Ernst & Young deltog under behandlingen af punkterne.

 

Åben tillægsdagsorden blev behandlet før lukket dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 12.15.


Sagnr.: 1-22-78-2-17

24. Revisionsberetning vedrørende Region Midtjyllands regnskab 2016 og endelig godkendelse af Årsrapport 2016

Resume

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomme bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisionspåtegningen på Region Midtjyllands årsregnskab 2016 er uden modifikationer, og revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger.

 

Revisionsberetningen indeholder fem anbefalinger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Herudover har revisionen redegjort for opfølgningen på en tidligere anbefaling, som fortsat er gældende.

 

Revisionen har konstateret, at der netto er forhold på 10 mio. kr., som ikke er indarbejdet i det omkostningsbaserede regnskabsresultat.

 

Det omkostningsbaserede regnskabsresultat for alle tre kredsløb viser et overskud på 218 mio. kr., og revisionen oplyser, at regionen har overholdt økonomiaftalen og budgetloven.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 tages til efterretning,

 

at Region Midtjyllands Årsrapport 2016 endeligt godkendes, og

 

at Årsrapport 2016 og revisionsberetning nr. 38 og udskrift af regionsrådets behandling sendes til Tilsynet – Statsforvaltningen. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 26. april 2017 årsregnskab 2016 og sendte det til revisionen.

 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har den 6. juni 2017 fremsendt Revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab 2016.

 

Ifølge regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Revisors konklusion på den udførte revision meddeles ved påtegning af årsregnskabet.

 

Revisionen har forsynet Region Midtjyllands årsrapport 2016 med revisionspåtegning uden modifikationer.

 

Revisionens påtegning af årsregnskabet for 2016 til regionsrådet er gengivet i revisionsberetningen afsnit 1.2, side 484-486.

 

Revisors konklusion i påtegning på årsregnskabet:

 

"Vi har revideret årsregnskabet for Region Midtjylland for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, jf. siderne 62-82 i årsregnskabet for 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter med følgende hovedtal:

 

 • Det omkostningsbaserede regnskab viser et overskud på 218 mio. kr.
 • Aktiver i alt på 23.311 mio. kr.
 • Egenkapital i alt på 5.992 mio. kr.

 

Årsregnskabet udarbejdes efter bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for regioner”.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for regioner".

 

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetningen indeholder fem anbefalinger vedrørende:

 

 • Intern kontrol, jf. 3.4.1, side 489-490.
 • Regnskabsudarbejdelse, jf. 5.1, side 493.
 • Løn og pensioner, jf. 5.4, side 494-495.
 • Indkøb af varer og tjenesteydelser, jf. 5.6, side 495.
 • Materielle anlægsaktiver og igangværende arbejder, jf. 6.3.1 og 6.3.3, side 498-500.

 

Revisionen har i afsnit 8 side 502 redegjort for opfølgningen på en tidligere anbefaling, som fortsat er gældende:

 

 • Administrativ it-anvendelse, jf. 8.1.1, side 502.

 

Ikke-korrigerede forhold, jf. 10.2, side 503-504:

Revisionen skal informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet for 2016. Revisionen har konstateret, at der netto er forhold på 10 mio. kr., som ikke er indarbejdet i det omkostningsbaserede regnskabsresultat.

 

Forholdene omhandler aktivering af aktiver, periodisering af omkostninger, kursgevinster ført på egenkapital, periodisering af feriepengeforpligtelse, foreløbig anslået momsrefusion ved salg af regionshospitaler og manglende afskrivning på igangværende anlægsarbejder.

 

Direktionen anser effekten af den ikke-korrigerede fejlinformation, både enkeltvis og sammenlagt, som værende uvæsentlige for årsregnskabet. Under hensyntagen til omfang og art af de konstaterede forhold kan revisionen tilslutte sig direktionens vurdering.

 

Administrationen har i notat om Revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 redegjort for anbefalingerne og administrationens svar på anbefalingerne og initiativer til opfølgning.

 

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, deltager i forretningsudvalgets møde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-17

25. Revisionsberetning vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2016

Resume

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 37 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2016 for Region Midtjylland.

 

Revisionspåtegningen er uden forbehold. Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger eller anbefalinger.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 37 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2016 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at Revisionsberetning nr. 37 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Børne- og Socialministeriet og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Regionens revision, Ernst & Young, har fremsendt revisionsberetning nr. 37 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2016 for Region Midtjylland.

 

Statsrefusionen vedrører løntilskud til personer ansat i henhold til lov om servicejob, og den samlede statsrefusion for 2016 er opgjort til 181.593 kr.

 

Revisionspåtegningen er uden forbehold. Revisionspåtegningen er gengivet i revisionsberetningen side 480 - 482.

 

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger eller anbefalinger.

 

Revisionsberetning nr. 37 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Børne- og Socialministeriet og Tilsynet - Statsforvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Henrik Qvist var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-65-07

26. Justering af rygepolitikken i Region Midtjylland

Resume

Lov om e-cigaretter indebærer behov for ændring af regionens rygepolitik.

 

På baggrund af en undersøgelse af de respektive HMU'ers lokale rygepolitikker har direktionen lagt op til samtidigt at ændre rygepolitikken, så muligheden for at dispensere fra rygeforbuddet generelt ikke længere gælder for medarbejderne.

 

En sådan eventuel stramning af rygepolitikken vil primært få betydning for arbejdspladser, der hører under HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling, idet dispensationsmuligheden kun er anvendt her. Derfor har forslaget om at ændre rygepolitikken været drøftet i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. Forslaget er endvidere behandlet i Regions-MEDudvalget.

Direktionen indstiller,

at det vedlagte udkast til justeret rygepolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Lov om e-cigaretter

Folketinget har vedtaget lov om elektroniske cigaretter, som er trådt i kraft den 7. juni 2016. Loven indebærer, at det ikke er muligt at anvende e-cigaretter på institutioner for børn og unge, og en konsekvens heraf er, at der skal ske en ændring af Region Midtjyllands rygepolitik.

 

På nogle af hospitalerne omfatter de lokale rygepolitiker også elektroniske cigaretter. Dette skal efter lovændringen gælde i hele regionen. En ændring af rygepolitikken kan derfor ske ved, at der i denne tilføjes, at den også omfatter rygning af e-cigaretter.

 

Ændring af rygepolitikken vedrørende medarbejderne 

Efter den nuværende rygepolitik kan ledelsen lokalt beslutte – efter drøftelse i det relevante MEDudvalg - at anvise passende områder for rygning i det fri, dog ikke i umiddelbar nærhed af indgange til regionens bygninger.

 

For så vidt angår medarbejdere har alle hospitalerne og psykiatri- og socialområdet besluttet lokale rygepolitiker, der indebærer, at medarbejderen ikke må ryge i arbejdstiden.

 

Direktionen har lagt op til at ændre rygepolitikken, så muligheden for at dispensere fra rygeforbuddet generelt ikke længere gælder for medarbejderne. En sådan eventuel stramning af rygepolitikken vil derfor få betydning for arbejdspladser, der hører under HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling, idet dispensationsmuligheden kun er anvendt her. Det vil sige for medarbejdere ansat i regionshusene i Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro.

 

Forslaget om at ændre rygepolitikken har været drøftet i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. Der er udarbejdet et høringssvar herom, der er vedlagt.

 

RegionsMED-udvalget har ikke haft bemærkninger til forslaget, bortset fra at medarbejderrepræsentanter fra HMU for fællesfunktioner, stabe, og Regional Udvikling gentog  de bemærkninger, der var i HMU og henviste til kommentarerne i høringssvaret.

 

Rygeforbuddet kommer også til at omfatte alle med ærinde i regionshusene (politikere, gæster mv.).

 

Det betyder, at det med godkendelsen af justeringen af rygepolitikken ikke længere er tilladt for medarbejdere, politikere, gæster m.v. at ryge på regionshusenes matrikler.

 

Det er direktionens opfattelse, at en ændring af rygepolitikken som foreslået er i overensstemmelse med Danske Regioners forebyggelsesudspil "Sundhed for livet". 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at det vedlagte udkast til justeret rygepolitik, inklusive den i dagsordenen nævnte skærpelse i forhold til regionshusene, godkendes.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-6-17

27. Udtræden af FlexDanmark-samarbejdet

Resume

Region Midtjylland er den eneste region, der er repræsenteret i bestyrelsen for FlexDanmark, som er et selvstændigt og professionelt IT-selskab, der understøtter trafikselskabernes Flextrafik-tilbud til regioner og kommuner. De andre regioner er repræsenteret ved trafikselskaberne, hvorfor Region Midtjylland har begrænset indflydelse i bestyrelsen. Administrationen vurderer, at de oprindelige grunde til at indtræde i FlexDanmark ikke længere er til stede. Administrationen foreslår derfor, at Region Midtjylland udtræder af bestyrelsen.

 

Hvis beslutning om udtrædelse af bestyrelsen træffes inden den 1. juli 2017 kan udtræden ske med virkning fra den 1. januar 2018.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland træder ud af FlexDanmark-samarbejdet pr. 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet den 2. maj 2007 traf regionsrådet beslutning om organiseringen af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland. Hovedpunkterne i den da nye organisering var en centralisering af al visitation i et samlet kørselskontor og en overdragelse af koordinering og afvikling af patienttransport til Midttrafik. Herunder var der i et bilag beskrevet en række forslag, som administrationen ville arbejde videre med. Ét af forslagene var, at Region Midtjylland skulle fortsætte sit medlemskab af "Bektra" (FlexDanmark). En udtræden af Bektra havde ellers været en naturlig følge af opgaveoverdragelsen til Midttrafik, da Bektras IT-systemer var en del af den service, som Midttrafik skulle drifte for Region Midtjylland.

 

Der blev anført tre grunde til et fortsat medlemskab af Bektra:

 

 • man ville bevare en særlig indsigt i Midttrafiks disponering af patientbefordringen
 • i forbindelse med den planlagte oprettelse af AMK-vagtcentralen kunne det komme på tale at bruge systemer fra Bektra til disponering af ambulancer, og der kunne blive mulighed for at hjemtage patientbefordringen fra Midttrafik igen.
 • man forudså, at der ikke ville være særlige omkostninger forbundet med at deltage i Bektra-samarbejdet.

 

Region Midtjyllands interesse i fortsat medlemskab?

10 år efter den oprindelige beslutning har forudsætningerne ændret sig væsentligt. Bektra-samarbejdet er blevet til FlexDanmark: et selvstændigt og professionelt IT-selskab, der understøtter trafikselskabernes Flextrafik-tilbud til regioner og kommuner, og som ejes af de fem trafikselskaber og Region Midtjylland. Region Midtjylland er den eneste kommune/region, der fortsat er medlem af FlexDanmark. Som fortsat medlem af FlexDanmark og med en plads i selskabets bestyrelse varetaget ved Præhospitalets direktør har Præhospitalet et medansvar for det samlede tilbud af IT-systemer til styring af Flextrafik, som trafikselskaberne udbyder til kommuner og regioner i Danmark. Opgaven ligger ud over Præhospitalets normale ansvarsområde. Præhospitalet kan udenfor FlexDanmark koncentrere sine ressourcer om at tilbyde den bedst mulige patientbefordring for Regionens borgere i fortsat samarbejde med Midttrafik.

 

Præhospitalet har oprettet AMK-vagtcentralen, der styrer ambulancetjenesten, og Kørselskontoret, der visiterer al kørsel med den siddende patientbefordring. Midttrafik koordinerer og udfører selve kørslen, og der er et professionelt og tillidsfuldt samarbejde mellem Midttrafik og Præhospitalet om driften.

 

De oprindelige hensyn til at blive i Bektra-samarbejdet har vist sig ikke at være til stede længere:

 • FlexDanmark-medlemskabet giver ikke regionen indsigt i Midttrafiks kørselsdisponering. Det gør samarbejdet med Midttrafik.
 • En hjemtagning af den siddende patientbefordring fra Midttrafik vil medføre betydelige merudgifter for Region Midtjylland.
 • AMK-vagtcentralen har eget IT-system til styring af ambulancetjenesten, og FlexDanmarks IT-systemer er ikke relevante i denne sammenhæng.

 

Alt i alt har Region Midtjylland mistet den strategiske interesse i at være medlem af FlexDanmark.

 

Udtræden af FlexDanmark

På baggrund af de ændrede forudsætninger foreslås det, at Region Midtjylland udtræder af FlexDanmark. Ifølge FlexDanmarks vedtægter kan Region Midtjylland efter regionsrådets beslutning udtræde med et halvt års varsel.

 

Ved udtræden kommer Midttrafik til at udgøre regionens bindeled til FlexDanmark, og betalingen for at benytte FlexDanmarks IT-systemer kommer til at gå gennem Midttrafik. Denne model benyttes af landets øvrige regioner og kommuner. Økonomisk har det ingen betydning, hvordan Region Midtjylland betaler for IT-understøttelsen. Udgiften vil som hidtil kunne afholdes indenfor Præhospitalets budget til siddende patientbefordring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-15-09

28. Godkendelse af revideret mangfoldighedspolitik

Resume

Regionsrådet har ønsket en revision af Region Midtjyllands mangfoldighedspolitik (mangfoldighedsindsatsen). Overvejelser om formål og indsatsområder har tidligt i processen været drøftet på ledelsesniveau og i Regions-MEDudvalget - og input til en revideret mangfoldighedspolitik er drøftet på et temamøde i regionrådet.

 

Et udkast til revideret mangfoldighedspolitik har efterfølgende været i høring i Hoved-MEDudvalgene og Regions-MEDudvalget.

 

På den baggrund er udkastet tilrettet, og Regions-MEDudvalget har behandlet det vedlagte udkast, som hermed forelægges regionsrådet til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at den reviderede mangfoldighedspolitik for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i dag en mangfoldighedspolitik (mangfoldighedsindsats), vedtaget i 2009 af det daværende regionsråd, som har fokus på ligestilling, etnisk ligestilling og handicap.

 

På baggrund af regionsrådets behandling af den seneste ligestillingsredegørelse vedtog regionsrådet, at der skulle udarbejdes en revideret mangfoldighedspolitik for Region Midtjylland inden udgangen af indeværende valgperiode. Den nuværende mangfoldighedsindsats blev udformet i forlængelse af regionsdannelsen med afsæt i erfaringer fra de tidligere amter, og der har været ønsker om at revurdere politikkens målsætninger og indsatsområder.

 

Administrationen har i samspil med Regions-MEDudvalget gennemført en proces omkring udformningen af en revideret politik, hvor blandt andet repræsentanter for ledelses- og MEDsystemet har været involveret. Input til en revideret mangfoldighedspolitik har ligeledes været drøftet ved regionsrådets temadrøftelse i november 2016.

 

På den baggrund har et udkast til revideret mangfoldighedspolitik været sendt til høring i Hoved-MEDudvalgene, og Regions-MEDudvalget har efterfølgende behandlet det vedlagte udkast.

 

Den reviderede mangfoldighedspolitik fokuserer på, at Region Midtjylland har behov for at ansætte medarbejdere med forskellig baggrund, og at det er en gevinst, at personalegrupperne er mangfoldigt sammensatte.

 

Politikken beskriver en række mål og indsatsområder vedrørende: 

 

 • En mere ligelig fordeling af kvinder og mænd og lige karrieremuligheder
 • Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund afspejler andelen i arbejdsstyrken i Region Midtjylland
 • En jævn aldersfordeling på regionens arbejdspladser og mulighed for længere tilknytning til arbejdsmarkedet i takt med, at pensionsalderen udskydes
 • Personer med funktionsnedsættelser/handicap oplever ikke diskrimination.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at den reviderede mangfoldighedspolitik for Region Midtjylland godkendes, idet afsnittet på side 2, der indledes med ”Vi ansætter de bedst kvalificerede” flyttes til øverst under ”Formål”.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-18

29. Vedtagelse af foreløbig mødeplan 2018 for regionsrådet

Resume

Der fremlægges forslag til foreløbig mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2018 samt forslag til datoer for temadage. Det nyvalgte regionsråd vil på sit første ordinære møde i 2018 få forelagt mødeplanen til endelig vedtagelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder og temadage for regionsrådet i 2018 godkendes foreløbigt, idet mødeplanen vedtages endeligt af det nyvalgte regionsråd.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til regionslovens § 10 vedtage og offentliggøre en mødeplan for rådets ordinære møder. Der fremlægges forslag til foreløbig mødeplan for ordinære møder i regionsrådet samt forslag til datoer for temadage i 2018. Det nyvalgte regionsråd vil på sit første ordinære møde i 2018 få forelagt mødeplanen til endelig vedtagelse.

 

Der foreslås følgende plan for møder i regionsrådet i 2018:

 

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 13.00

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 13.00

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 13.00

Onsdag den 25. april 2018 kl. 13.00

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 13.00

Onsdag den 27. juni 2018 kl. 13.00

Onsdag den 22. august 2018 kl. 13.00

Onsdag den 26. september 2018 kl. 13.00

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 13.00

Onsdag den 28. november 2018 kl. 13.00

Onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00.

 

Regionsrådsmøderne afholdes i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg.

 

Efter ovenstående mødeplan holder regionsrådet 11 møder i 2018. Enkelte møder er tilpasset forventede tidsfrister vedrørende vedtagelsen af regionens regnskab for 2017, budget for 2019 samt Danske Regioners afholdelse af årsmøde, som finder sted den 21. -22. marts 2018 i Aarhus.

 

Temadage

Det foreslås, at regionsrådet afvikler et antal temadage i 2018. Det foreslås, at der gennemføres 11 temadage, der afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i regionsrådet, idet der samtidig i tilknytning til temadagene vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper.

 

Temadagene er planlagt som heldagsmøder, som blandt andet vil give en grundig introduktion til Region Midtjyllands opgaver og ansvarsområder og vil give mulighed for at besøge en række af regionens institutioner.

 

Der foreslås følgende plan for temadage i 2018:

 

Mandag den 29. januar kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 26. februar kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Onsdag den 14. marts kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 23. april kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 25. juni kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 20. august kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 24. september kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 29. oktober kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 26. november kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde)

Mandag den 17. december kl. 9.30-15.30 (derefter mulighed for gruppemøde).

 

Temadagene vil dels blive afviklet i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg eller på regionens institutioner. Gruppemøderne vil kunne afvikles efter temadagen.

 

Rådgivende udvalg

Det nye regionsråd skal tage stilling til, om der fremover skal oprettes rådgivende udvalg. Der er foreløbig planlagt møder for fire rådgivende udvalg. Mødeplanen vil blive forelagt de kommende udvalg til godkendelse.

 

Øvrige

Der er planlagt døgnseminar for regionsrådets medlemmer den 9. og 10. januar 2018.

 

Der er planlagt introduktionsprogram fra Danske Regioner den 25. januar 2018.

 

Der er planlagt folkemøde på Bornholm den 14.-17. juni 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-18

30. Vedtagelse af foreløbig mødeplan for 2018 for regionsrådets forretningsudvalg *

Resume

Der fremlægges forslag til foreløbig mødeplan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2018. Det nyvalgte forretningsudvalg vil på sit første møde i 2018 få forelagt mødeplanen til endelig vedtagelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2018 godkendes foreløbigt, idet mødeplanen vedtages endeligt af det nyvalgte forretningsudvalg.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2018. Der fremlægges forslag til foreløbig mødeplan for forretningsudvalgets møder i 2018. Det foreslås, at forretningsudvalget mødes 12 gange i 2018. Mødet i august 2018 er tilpasset den forventede tidsfrist for 1. behandlingen af Budget 2019.

 

Der foreslås følgende mødeplan for forretningsudvalget:

 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 14. august 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 10.00

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 10.00.

 

Forretningsudvalgsmøderne afholdes i konferencelokalet, Regionshuset Viborg.

 

Det bemærkes, at møderne den 22. maj og 23. oktober 2018 indledes med et fællesmøde med RegionsMED-udvalget.

 

Endvidere er der mandag den 4. september 2018 planlagt møde mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

31. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende en såkaldt akuttaxa *

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har henvendt sig vedrørende en såkaldt akuttaxa.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 2. juni 2017 anmodet om, at følgende drøftes på forretningsudvalgets møde den 13. juni 2017. Bente Nielsen skriver i mailen følgende:

 

"Hvilke skadestyper forventer vi at kunne løse med en taxa frem for ambulancen? Hvordan sikrer vi, at den, der ringer, får tydelig besked om, hvilket hospital man køres til? Hvordan er AMK's kvalitetskontrol og krav til taxakørsel for regionen til akut syge eller tilskadekomne.

 

Er der særlige krav til de såkaldte akuttaxaer? Hvad er den forventelige tid for, at det kan beskrives - løst som tilfredsstillende.

 

Ovenstående spørgsmål tager udgangspunkt i en konkret sag fra Silkeborg, og som efter beskrivelsen ikke kan være tilfredsstillende. For det første var der lang ventetid, og trods rykker og besked om, at den var på vej, så kom den ikke.

 

Selvom det er vigtigt at friholde ambulancer til de alvorligste skader, så synes jeg nok at 30 minutters ventetid for at være fremme er lang tid. Jeg tror, vi alle kan se, hvor belastende det må være at stå med en afskåret finger, og så ikke vide hvornår hjælpen kommer.

 

Det må kunne gøres bedre".

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at den vedlagte redegørelse tages til efterretning, idet forretningsudvalget konstaterer, at der er strammet op på procedurerne, så en taxa, der er bestilt som værende akut/hastende, skal være fremme inden for 30 minutter.

 

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen