Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 15. august 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00.


Sagnr.: 1-21-78-1-17

28. 1. behandling af budget 2018

Resume

Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 6. juni 2017. Økonomiaftalen bidrager med et råderum i Region Midtjylland i budget 2018 på 69,2 mio. kr.

 

Kriterierne for bloktilskuddet til regionerne er blevet genberegnet, og på baggrund af genberegningen er bloktilskuddet til Region Midtjylland i 2018 øget med 91,6 mio. kr.

 

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2018 er stigende udgifter til især hospitalsmedicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem samt afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier.

 

I forslag til budget 2018 er der på sundhedsområdet afsat en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering på sundhedsområdet i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017.  

 

Udkast til investeringsplan for 2017-2026 er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde den 21. august 2017. Forslag til investeringsplan fremsendes forud for budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017. Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.   

 

I forslaget til budgetrammer er det forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at der i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018 skal gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på 34-35 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at budgetforslag for driftsbudget 2018 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2018 for Region Midtjylland,

 

at satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2017, og

 

at det endelige forslag til investeringsplan 2017-2026 fremsendes til regionsrådet forud for budgetforligsdrøftelserne og behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 6. juni 2017. Økonomiaftalen danner grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2018.

 

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det sammenfattende budgetnotat "Forslag til budget 2018" for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget. Der vedlægges endvidere uddybende notater vedrørende investeringsplan 2017-2026, gæld, udvikling i bloktilskudsfordelingen samt udtalelse fra medarbejderne til budget 2018.

 

Sundhed

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2018 budgetteres til i alt 24.777,1 mio. kr. Af disse udgifter er 24.039,9 mio. kr. driftsudgifter og 737,2 mio. kr. anlægsudgifter.

 

I forslag til budget 2018 er der et træk på likviditeten på 148,8 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får fuld finansiering til renter og afdrag.

 

Driftsbudget

Økonomiaftalen bidrager med et råderum i budget 2018 på 69,2 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen på 12,8 mio. kr. Kriterierne for bloktilskuddet til regionerne er blevet genberegnet, og på baggrund af genberegningen er bloktilskuddet til Region Midtjylland øget med 91,6 mio. kr. i 2018.

 

En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2018 er stigende udgifter til især hospitalsmedicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem samt afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier.

 

I forslag til budget 2018 er der på sundhedsområdet afsat en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017.  

 

Flerårsoversigten for sundhedsområdet viser, at der er en forventet ubalance på 204,4 mio. kr. i 2019. Ubalancen er mindre i de efterfølgende år.

 

Anlægsbudget

Anlægsrammen for Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 514,2 mio. kr.

 

Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekterne i Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 1.188 mio. kr.

 

Investeringsplanen er presset af behov for og ønsker til mange nye anlægsprojekter og generelle udfordringer, som ibrugtagning af nye projekter og presserende vedligeholdelsesprojekter.  

 

På den baggrund er der udarbejdet en ny strategi for investeringsplanen. Den nye strategi består af et forslag om at igangsætte en afdækning af den eksisterende kapacitet, som sammenholdes med forventningerne til det fremadrettede behov, inden der investeres i yderligere kapacitetsudvidelse.

 

Endvidere består strategien af en opdeling af investeringsplanen i to dele. For perioden 2017-2019 består investeringsplanen af detaljeret information om årstal og beløbsrammer for projekter. For perioden 2020-2026 er projekterne angivet med samlede beløbsrammer som udtryk for de nuværende intentioner uden fastlagt fordeling mellem årene. Det betyder, at der er mulighed for at revurdere fordelingen over årene, når/hvis yderligere presserende behov opstår.  

 

Udkast til investeringsplan for 2017-2026 er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde den 21. august 2017. Forslag til investeringsplan fremsendes forud for budgetforligsdrøftelserne den 4. september 2017. Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

 

Socialområdet

Budgetlægningen for socialområdet er grundlæggende baseret på Rammeaftalen, der indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger dels det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale tilbud og dels taktstrukturen for de enkelte tilbud.

 

På socialområdet er der i Rammeaftalen for 2016 besluttet og bekræftet i Rammeaftale for 2018, at der i perioden 2016-2018 skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i 2017.

 

Regional Udvikling

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 632,8 mio. kr. Heraf kommer 458,3 mio. kr. fra bloktilskud, og 174,5 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

 

På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret med 1 % som følge af omprioriteringsbidraget. Omprioriteringsbidraget for Region Midtjylland er på 5,9 mio. kr.

 

I forslaget til budgetrammer er det forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at der i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018 skal gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på 34-35 mio. kr.  

 

Fælles formål og administration

Den samlede ramme for 2018 for Fællesformål og administration udgør i alt 683,4 mio. kr. Budgettet fordeles mellem de tre kredsløb Sundhed, Social og Regional Udvikling.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at budgetforslag for driftsbudget 2018 for Sundhed, Regional Udvikling og Fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2018 for Region Midtjylland, idet der frem til vedtagelsen af budget 2018 skal tages stilling til, hvorledes budgettet for regional udvikling i 2018 bringes i balance,

 

at satsen for kommunalt udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde fastholdes uændret i forhold til 2017, og

 

at det endelige forslag til investeringsplan 2017-2026 fremsendes til regionsrådet forud for budgetforligsdrøftelserne og behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-10-16

29. Økonomirapportering pr. 31. maj 2017

Resume

Økonomirapporteringen pr. 31. maj 2017 giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomiske situation.

 

Opfølgningen pr. 31. maj 2017 viser, at der samlet set forventes balance på sundhedsområdet. Der er tidligere på året, i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts, konsolideret for 100 mio. kr.

 

Socialområdet forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr., og Regional Udvikling forventer balance i økonomien.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om økonomirapportering pr. 31. maj 2017 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-31 godkendes.  

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

 

Årets anden opfølgning pr. 31. maj 2017 viser balance på økonomien for sundhedsområdet. Der er tidligere på året, i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017, konsolideret for 100 mio. kr.

 

Somatiske hospitaler

Regionshospitalet Randers har indmeldt et forventet merforbrug på 15 mio. kr. Det skyldes en række negative og uventede udgifter, som øger hospitalets udfordringer med at få balance i regnskabet, herunder vækst i antal henvisninger på 9 %.

 

Hospitalsenheden Vest har indmeldt et forventet merforbrug på 5 mio. kr. Det skyldes periodeforskydninger i forbindelse med finansiering af flytterelaterede udgifter i forbindelse med DNV.

 

Aarhus Universitetshospital har indmeldt et forventet merforbrug på 70 mio. kr. En væsentlig del af det forventede merforbrug ligger i centrenes/afdelingernes driftsbudgetter, der presses af en række forhold. Blandt de væsentligste kan nævnes stigende udgifter til implantater, engangsudgifter i de enkelte afdelinger til dobbeltdrift i forbindelse med udflytning samt merudgifter i en overgangsperiode i sterilområdet i forbindelse med samlingen af de sterile enheder i en ny sterilcentral og oplæring af personale.

 

Øvrige områder

Mindreforbruget på fællesudgifter og –indtægter på 21,3 mio. kr. er efter konsolideringen på 100 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tilbagebetaling af ejendomsskat og reducerede leasingydelser som følge af konsolidering i 2016 samt en række puljemidler. Mindreforbruget dækker også over områder med merforbrug blandt andet respiratorbehandling i eget hjem og patientforsikring.

 

På tilskudsmedicin forventes et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. Dette skyldes dels, at medicinforbruget har været lavere end forventet, dels en række patentudløb der giver forventning om faldende priser på de berørte præparater.

 

Socialområdet, Regional Udvikling og Nettorenter

 

Socialområdet

Socialområdet forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer balance.

 

Finansielle områder

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. for nettorenter, hvilket skyldes, at renteniveauet er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2017.

 

Likviditet

Pr. 31. maj 2017 er gennemsnitslikviditeten på 1.776,8 mio. kr. svarende til 1.362 kr. pr. indbygger.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede indenfor de aftalte økonomiske rammer.

 

Bevillingsændringerne indeholder også midtvejsreguleringen som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder DUT reguleringer med påvirkning i 2017.

 

Anlægsrapportering

Der er foretaget en opfølgning på anlægsområdet. Opfølgningen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 80 mio. kr. På mødet i regionsrådet den 27. september 2017, i forbindelse med budget 2018, vil den nye investeringsplan blive fremlagt. Investeringsplanen vil indeholde tiltag, der på kort sigt skal nedbringe mindreforbruget på anlægsområdet og dermed anlægsoverførslerne til kommende år, herunder en reduktion i de førstkommende år af midler til vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter, som foreslås finansieret af mindreforbrug på andre projekter samt udskydelse af leasingoptag. Administrationen vil i den kommende periode udarbejde en ny model for økonomistyring på anlægsområdet, der på længere sigt skal øge den anvendte del af anlægsmidlerne i det enkelte år og dermed reducere anlægsoverførslerne.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Den standardiserede økonomiopfølgning, er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer ud fra den fastlagte skabelon.

 

Den indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Det forventede forbrug er baseret på økonomiopfølgningen pr. 31. maj 2017.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes tre økonomirapporteringer i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomi. Dette er årets anden økonomirapportering. Den 3. økonomirapportering behandles af regionsrådet på mødet den 5. december 2017.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-5-15

30. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2016

Resume

Regionsrådet skal senest den 1. september 2017 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Midtjylland og Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende aktivitetsafhængig finansiering for 2016.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2016 godkendes,

 

at revisionsberetning nr. 39 tages til efterretning, og

 

at redegørelsen vedrørende aktivitetsafhængig finansiering for 2016 og revisionsberetningnr. 39 fremsendes til tilsynsmyndigheden sammen med en kopi af sagens behandling i regionsrådet.

Sagsfremstilling

Regionen modtager tilskud fra kommunerne for den aktivitet, borgerne modtager på sundhedsområdet. Det betyder, at der er aktivitetsafhængige indtægter fra ydelser leveret i somatikken, psykiatrien og i primær sundhed. Region Midtjylland modtager ligeledes statsligt tilskud baseret på regionens meraktivitet.

 

Regionen har i 2016 modtaget aktivitetsafhængige tilskud på 4.555,6 mio. kr. Dette tilskud indeholder et aktivitetsafhængigt tilskud fra statens aktivitetspulje på 285,5 mio. kr., et aktivitetsafhængigt tilskud vedrørende kommunal medfinansiering på 4.178,0 mio. kr. og kommunal finansiering på 92,0 mio. kr.

 

Redegørelsen beskriver blandt andet de kontrolforanstaltninger, der er med til at kvalitetssikre indberetning af og kontrol af aktiviteten.

 

Redegørelsens konklusion er, at det på baggrund af de gennemførte kontroller vurderes, at der ikke er manglende indberetning af aktivitet af væsentlig økonomisk betydning.

 

Regionens revisor har revideret redegørelsen. Revisionsberetningen indeholder to anbefalinger om afstemninger, der ikke er foretaget i 2016, jf. afsnit 5.1:

 

  • Afstemning mellem registreringer i MidtEPJ og registreringer i eSundhed
  • Afstemning mellem registreringer i PrakSys og registreringer i eSundhed.

 

Efter Revisionens anbefaling, vil administrationen undersøge muligheden for, at lave en afstemning af registreringerne i MidtEPJ og eSundhed.

 

Der kan ikke foretages en afstemning mellem registreringer i PrakSys og eSundhed i den nuværende udgave af PrakSys, men det forventes, at det kan gennemføres, når den nye udgave af PrakSys er færdigudviklet og implementeret. Revisionens anbefaling herom kan derfor først gennemføres, når den nye udgave af PrakSys er implementeret.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-101-4-16

31. Regionsrådets svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet om Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulentydelser samt Statsrevisorernes bemærkninger til denne anmodet regionsrådet om at fremsende en udtalelse vedrørende beretningens indhold, konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger.

Direktionen indstiller,

at udkast til svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 31. maj 2017 høringssvar til Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter.

 

Statsrevisorerne har den 14. juni 2017 afgivet beretning nr. 19/2+16 om regionernes brug af konsulenter til Folketinget.

 

Statsrevisorerne havde følgende bemærkninger:

"Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt ikke har strategier og retningslinjer for, hvornår og til hvilke formål konsulenter skal bruges, og hvordan regionerne sikrer det størst mulige udbytte af brugen af konsulenter. Statsrevisorerne finder det relevant, at alle fem regioner på baggrund af undersøgelsen udarbejder strategier og vejledninger til de decentrale enheder for brugen af konsulenter.

 

Statsrevisorerne finder, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

 

  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad har købt konsulentydelser bedst og billigst
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i 45 % af de gennemgåede konsulentkøb ikke har overholdt lovgivningen
  • at Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland i ca. halvdelen af de gennemgåede konsulentkøb ikke har dokumenteret overvejelser om behov og omkostninger forud for konsulentkøbet."

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af Statsrevisorernes bemærkninger anmodet regionsrådet om at fremsende en udtalelse i forhold til beretningens indhold, konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, beretningen giver anledning til.

 

Region Midtjylland har været opmærksom på problemstillingen og giver derfor følgende svar på de rejste problemstillinger:

 

  • Der er vedtaget en ny udbuds- og indkøbspolitik den 29. marts 2017, hvor aftaleindgåelse på tjenesteydelsesområdet centraliseres. Dermed kan det sikres, at tjenesteydelser (herunder konsulentydelser) i lighed med varekøb konkurrenceudsættes, og at udbudsreglerne overholdes.
  • Herudover har Region Midtjylland understøttet og deltaget i udarbejdelsen af konsulentrapport om regionernes køb af tjenesteydelser i regi af Finansministeriet og Danske Regioner. Denne rapport fremkommer med en række anbefalinger til tiltag på tjenesteydelsesområdet. Rapporten er netop ved at blive færdiggjort.
  • Region Midtjylland har ligeledes prioriteret at allokere yderligere midler til regionens indkøbsfunktion i 2017 for blandt andet at sikre konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser.
  • Region Midtjylland er endvidere ved at udarbejde retningslinjer til de decentrale funktioner om anvendelse af konsulentydelser, således at der sikres en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter.

 

Der vedlægges udkast til brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-30-17

32. Salg af kapel i Skive

Resume

I forbindelse med udlejning af kapellet i Skive til lokale bedemænd er Skive og Salling Provstier gået ind i sagen. Provstierne ønsker at erhverve kapellet og påtage sig opgaven med at sikre kapellets fortsatte drift. Det foreslås derfor, at der igangsættes en salgsproces, hvorved provstierne kan erhverve kapellet til markedspris. Der bevilges med godkendelse af punktet 0,25 mio. kr. til brandmæssig adskillelse i forbindelse med salget. Der er ikke tidligere afsat midler til projektet, og bevillingen gives af den centrale pulje til driftsanskaffelser under investeringsplanen.

Direktionen indstiller,

at administrationen igangsætter en salgsproces,

 

at Hospitalsenhed Midt gives en driftsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2017 til brandmæssig adskillelse i forbindelse med salg,

 

at bevillingen finansieres af den centrale pulje til driftsanskaffelser, og

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 23. november 2016 blev det besluttet at tilbyde bedemænd at leje kapeller uden regional anvendelse - aktuelt Regionshospitalet Skive og Sundhedshuset i Grenå.

 

I forbindelse med drøftelse af en lejeløsning i Skive, har Skive og Salling provstier tilbudt at påtage sig opgaven med at sikre kapellets fortsatte drift. Administrationen har haft en drøftelse med provstierne om en salgsløsning, hvilket de har fulgt op med en formel anmodning om igangsættelse af salgsproces, jf. vedlagte anmodning af 1. juni 2017.

 

For regionen har en salgsløsning den fordel, at det kan undgås, at regionen skal agere som udlejer med deraf følgende forpligtigelser til vedligeholdelse mv. Et salg skal ske til markedsprisen.

 

Et salg til provstierne og kirker i al almindelighed er ikke undtaget fra kravet om offentligt udbud ved salg af regionens ejendomme, og der skal derfor indhentes samtykke fra tilsynsmyndigheden, såfremt der skal sælges direkte til provstierne. Administrationen har været i kontakt med tilsynsmyndigheden, der oplyser, at der pt. kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-5 måneder for denne type anmodninger. Administrationen anbefaler derfor, at ejendommen udbydes på sædvanlig vis. En endelig salgsaftale vil blive forelagt regionsrådet, som i den sammenhæng har mulighed for at afvise eller godkende indkomne bud.

 

Kapellet er beliggende i det vestlige hjørne af hospitalsmatriklen og er egnet til udmatrikulering. For at kunne udmatrikulere kapellet til en selvstændig ejendom, skal der dog ske en brandmæssig adskillelse i forhold til de bygninger, kapellet er sammenbygget med. Derudover skal forsyninger ændres, således at kapellet fremadrettet forsynes direkte fra leverandør. Det planlægges at lade køber etablere nye forsyninger og afholde denne udgift. Et foreløbigt forslag til udmatrikulering er udarbejdet af Hospitalsenhed Midt, jf. vedhæftede kortbilag, hvor et foreløbigt forslag til ny afgrænsning er angivet.

 

Der er beregnet en udgift på 0,25 mio. kr. til den brandmæssige adskillelse. Der er ikke tidligere prioriteret midler til projektet. Udgiften til brandmæssig adskillelse foreslås finansieret af den centrale pulje til driftsanskaffelser, som udover mindre tekniske anskaffelser også kan finansiere rådgivningsydelser, samt mindre renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. nedenstående tabel 1.

 

 

Der resterer med godkendelse af dette punkt 4,2 mio. kr. på den centrale pulje til driftsanskaffelser i 2017. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådsmøde den 23. november 2016: Godkendelse af etablering af lejeaftaler på kapeller uden regional anvendelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

33. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 4. september 2017 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 4. september 2017 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2017 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det næste møde med de lokale folketingsmedlemmer afholdes mandag den 4. september 2017 på Regionshospitalet Viborg.

 

Dagsordenen til mødet den 4. september 2017 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Administrationens foreløbige forslag til dagsorden er vedlagt. Bemærk at bilaget er fortroligt.

 

Folketingsmedlemmerne er ligeledes blevet opfordret til at sende forslag til emner til mødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-70-8-15

34. Anlægsregnskab for modulbyggeri på socialområdet

Resume

Der foreligger et anlægsregnskab for modulbyggeri på socialområdet.

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,396 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for ombygning af modulbyggeriet på socialområdet godkendes, og

 

at mindreforbruget på 0,396 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen overføres til socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav den 16. december 2015 anlægsbevilling til modulbyggeri på socialområdet. Der er indenfor denne anlægsbevilling opført 18 modulboliger, som har fået navnet "AT Home" til Specialområdet for Autisme i Hinnerup, Gødvad og Tørring. Boligerne er dels 2-værelses boliger på 50 m2 og dels 1-værelses boliger på 35 m2.

 

De første beboere flyttede ind i juli 2016, og de sidste af de 18 boliger blev taget i brug i september 2016, hvor der også var indvielse af de første AT Home-boliger i Gødvad. Herefter blev arbejdet med terrasser og haver afsluttet i det sene efterår 2016. Anlægsregnskabet har blandt andet afventet udbedring af mangler på varmeanlæggene, som nu er løst.

 

Der er ud over de første 18 boliger efterfølgende blevet opført og ibrugtaget yderligere syv AT Home-boliger i Tørring og Gødvad.

 

Som det fremgår af tabel 1, udviser anlægsregnskabet for de 18 AT Home-boliger et mindreforbrug på 0,396 mio. kr. Det indstilles, at mindreforbruget tilbageføres til socialområdets ramme til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med overførselssagen i forbindelse med regnskab 2017.

 

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

 

Der vedlægges anlægsregnskab og revisionserklæring. 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at anlægsregnskabet for ombygning af modulbyggeriet på socialområdet godkendes, og

 

at mindreforbruget på 0,396 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen overføres til socialområdets ramme.

Tidligere Politisk Behandling

På regionsrådsmødet den 16. december 2015 blev der givet en anlægsbevilling til modulbyggeri på socialområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

35. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende puljemidler til psykiatrien

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål om puljemidler til psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 25. juni 2017 anmodet om en drøftelse af puljemidler til psykiatrien.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse,

 

"Jeg fremsender hermed forslag om, at Region Midtjylland søger midler fra Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien. 

 

Som vi alle ved, er der både pres på og behov for at finde andre veje i den psykiatriske behandling, også i Region Midtjylland. 

 

Vi har mulighed for via den kommende budgetlægning at tilføre flere penge til psykiatrien. Det medvirker SF gerne til. Men der er også mulighed via Sundhedsstyrelsens pulje. Og det mener jeg er oplagt, at vi forsøger med.

 

I øvrigt undrer det mig, at der er tale om et genopslag, hvilket tyder på at regionerne, herunder Region Midtjylland, åbenbart ikke har sendt ansøgning afsted". 

 

Nedenfor er beskrevet, hvilke puljer det drejer sig om.

 

Genopslag af pulje - Pulje vedrørende forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

 

Genopslag: Pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

Pulje til forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien genopslås. Puljen giver en region mulighed for at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på ned- og udtrapning af eksisterende medicinforbrug. Det medicinfrie afsnit skal tilbyde patienterne andre former for terapi og aktiviteter, der kan mindske behovet for og forbruget af medicin. Det kan fx være psykoterapi, fysiske aktiviteter og træning og miljøterapi.

Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor der i perioden 2017-2019 afsættes i alt 10,2 mio. kr. til forsøg med et medicinfrit afsnit. 

Frist for ansøgning om midler er den 4. september 2017 

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region. Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der bevilges midler til ét projekt på baggrund af de indkomne ansøgninger. Projektet skal igangsættes inden udgangen af 2017 og afsluttes i første kvartal 2020". 

 

Svar til Bente Nielsen er vedlagt sagen.

 

Bente Nielsen har i mail af den 5. juli 2017 endvidere anmodet om svar på, hvilke tre satspuljer til projekter, der er søgt støtte til og modtaget tilsagn om. Der er oprettet særskilt dagsordenspunkt om dette emne.

 

Bente Nielsen har i mail af 10. juli 2017 endvidere anmodet om at få fremsendt oplysning om, hvor regionen i dag har medicinfri afdelinger, hvor længe man har haft dem, og hvilke erfaringer har man høstet.

 

Svar til Bente Nielsen er vedlagt sagen.

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet. Sagen oversendes til videre behandling i det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde.

Tilbage til toppen