Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 19. september 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.20.


Sagnr.: 1-21-78-1-17

23. 2. behandling af budget 2018

Resume

Hermed fremlægges forslag til budget 2018 til regionsrådets 2. behandling.

 

Den 4. september 2017 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Leif Lund (uden for partierne).

 

Budgetforslag 2018 er udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2018, regionsrådets 1. behandling samt alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 23. august 2017.

Direktionen indstiller,

at budget 2018 godkendes,

 

at der i budget 2017 foretages en bevillingsændring på 38,5 mio. kr. som følge af budgetforliget,

 

at investeringsplan 2017-2026 inklusiv heraf følgende tilpasninger i allerede afgivne bevillinger godkendes, og

 

at administrationen bemyndiges til at foretage justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

Sagsfremstilling

Den 4. september 2017 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Leif Lund (uden for partierne).

 

Budgetforlig 2018 er en del af budgetbemærkningerne, der er vedlagt.

 

Budgetforslag 2018 er udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2018, regionsrådets 1. behandling samt alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 23. august 2017.

 

Budgetforliget indeholder en økonomisk hjælp til Aarhus Universitetshospital. I 2017 tilføres Aarhus Universitetshospital i alt 38,5 mio. kr. til dækning af udgifter til sterilområdet på 30 mio. kr. og til udskydelse af energilån på 8,5 mio. kr. Aarhus Universitetshospital tilføres engangsmidler i 2017 på 38,5 mio. kr. fra Fælles udgifter og Indtægter – pulje til overførsler mellem årene.

 

Sundhedsområdet

Drift

Sundhedsområdets nettodriftsbudget er på 24.040 mio. kr. Budgettet overholder Region Midtjyllands andel af den i økonomiaftalen 2018 fastsatte udgiftsramme.

 

Anlæg

Investeringsplan 2017-2026 er vedlagt.  

  

Finansielle poster

Region Midtjylland har fået svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende ansøgning til lånepulje på 650 mio. kr. til refinansiering af afdrag i 2018. Region Midtjyllands andel af puljen er på 212,0 mio. kr. I forslag til budget 2018 til 1. behandlingen var der forudsat lån til afdrag på 162,8 mio. kr.

 

Ændringen af lån til afdrag betyder, at budget 2018 på sundhedsområdet giver et mindre træk på kassen end forudsat ved 1. behandlingen af budget 2018. I budget 2018 er der nu et træk på likviditeten på 99,6 mio. kr.

 

Regional Udvikling

Regional Udviklings nettodriftsramme er 633 mio. kr. Budgettet overholder Region Midtjyllands andel af den i økonomiaftalen 2018 fastsatte udgiftsramme.

 

Socialområdet

På socialområdet er der aktuelt et stort pres på anlægsrammen. Det skyldes dels behov for kapacitetsudvidelser, som ser ud til at fortsætte i de kommende år, og dels er der behov for omfattende renoveringer af bygningsmassen eller erstatningsbyggerier over en årrække.

 

Rammen til udvikling og omlægning af de sociale tilbud har årligt haft et niveau på omkring 30 mio. kr. Fra 2018 og frem forhøjes rammen til 50 mio. kr. årligt for at kunne imødekomme behovet for investeringer på socialområdet. Herudover aftales det, at rammen til vedligeholdelse fastholdes på 12,1 mio. kr. årligt med henblik på at opretholde bygningsstandarden på de eksisterende sociale tilbud.

 

Investeringsplan for socialområdet er vedlagt.

 

De endelige takster og dimensioneringer inden for socialområdet vil senest være på plads den 15. oktober 2017, hvor rammeaftalen skal være godkendt - også af kommunerne. Der vil således kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudgettet.

 

I øvrigt

Ændringsforslag til forslag til budget 2018

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter 2. behandlingen af budget 2018 i forretningsudvalget udsende meddelelse til regionsrådsmedlemmerne om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper skal tilgå administrationen senest den 22. september 2017 kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag vil blive udsendt den 25. september 2017 til samtlige regionsrådsmedlemmer og vil dermed kunne indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2018.

 

Offentliggørelse af regionens budget 2018

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge regionslovens § 20 være tilgængelige for regionens borgere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet.

 

Høringssvar fra MED-Systemet

Regionens medarbejderudvalg er forelagt forslag til budget 2018. Høringssvar fra regionens medarbejderudvalg er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-81-3-17

24. Besvarelse til Finansministeriet angående input til en sammenhængsreform for den offentlige sektor

Resume

Regeringen har efterspurgt, at Region Midtjylland fremsender input til en kulegravning af sundhedsområdet - med henblik på udarbejdelsen af en sammenhængsreform af den offentlige sektor. Administrationen har forberedt et katalog med forslag, der forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands input til en sammenhængsreform for den offentlige sektor godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremlagt et foreløbigt arbejdsprogram for en såkaldt sammenhængsreform af den offentlige sektor. Programmet er drevet af fire spor:

 1. Mere tid til kerneopgaven
 2. Bedre velfærd på tværs af sektorer
 3. Mere tidssvarende offentlig sektor
 4. Bedre ledelse.

 

Som led i arbejdet med det første spor – mere tid til kerneopgaven – er igangsat en kulegravning af en række store velfærdsområder. I den forbindelse har regeringen fremsat ønske om at drøfte en national målsætning om afbureaukratisering med kommuner og regioner frem mod starten af 2018. Henvendelsen fra Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde, er vedhæftet som bilag.

 

Konkret er efterspurgt to typer af forslag fra regionen:

 • Forslag til styrket sammenhæng, altså steder hvor centrale regler og styringskrav er til hinder for at yde en sammenhængende service.
 • Forslag til at frigøre tid til kerneopgaven, altså steder hvor medarbejderne kan pege på regler, som virker unødigt tidskrævende.

 

Administrationen har efter en grundig intern proces med inddragelse af hospitaler og afdelinger forberedt et katalog med forslag til input fra Region Midtjylland til sammenhængsreformen.

 

Oversigt over forslag i kataloget

Kataloget indeholder forslag angående følgende emner, som kan bidrage til styrket sammenhæng:

 1. Håndtering af store datamængder fra forskellige kilder
 2. Datadelingsproblemer
 3. Afskaffelse af lovmæssige bindinger mellem socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet
 4. Minimumsstørrelsen på interne skoler på anbringelsessteder
 5. Usmidig lovgivning på socialområdet
 6. Manglende fleksibilitet i forhold til at konvertere mellem botilbud
 7. Usammenhængende misbrugsbehandling af borgere med psykisk sygdom
 8. Genoptræningsplaner
 9. Ændring af arbejdstilsynets regler vedrørende skærmarbejdspladser
 10. Overimplementering af udbudsdirektivet.

 

Kataloget indeholder forslag angående følgende emner, som kan bidrage til at frigøre tid til kerneopgaven:

 1. Bedre krav til opfølgning på politiske beslutninger i Folketinget
 2. Videregivelse af helbredsoplysninger mv.
 3. Krav om at dokumentere vaccination
 4. Registreringskrav
 5. Frivillighed med hensyn til udarbejdelse af omkostningsbaserede budgetter og regnskaber
 6. Ressourcer på socialtilsyn samt andre tilsyn og myndighedsbesøg
 7. Befordringsgodtgørelse til patienter
 8. Arbejdsmarkedets erhvervssikring
 9. Fjernelse af produktivitetskravet og det statslige aktivitetsbestemte tilskud
 10. Tilpasning af kommunal medfinansiering af sundhedssektoren.

 

Såfremt forretningsudvalget kan godkende kataloget af forslag, vil det blive sendt til Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde, som svar på hendes henvendelse.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Region Midtjyllands input til en sammenhængsreform for den offentlige sektor godkendes, idet det supplerende vurderes, om materialet kan udvides med tidligere beskrevne eksempler fra Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital og det tidligere nedsatte midlertidige udvalg.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-16-16

25. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Qvist om et midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik

Resume

Henrik Qvist har henvendt sig med et forslag om nedsættelse af et midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Henrik Qvist har i mail den 12. august 2017 anmodet om en drøftelse af nedsættelse af et midlertidigt udvalg vedrørende kollektiv trafik.

 

Henrik Qvist skriver i sin henvendelse:

 

"Fra Enhedslisten vil vi gerne have følgende forslag til behandling i regionsrådet snarest belejligt:

 

Den regionale kollektive trafik lider under stigende omkostninger, begrænsede handlemuligheder, haltende samspil med tog, fler-hovedet myndighed, stigende takster, gammeldags zonesystem, ændrede pendlerstrømme m.v.

 

Derfor foreslår Enhedslisten, at regionsrådet straks efter valget nedsætter et hurtigtarbejdende udvalg, som sammen med alle relevante samarbejdsparter gentænker hele den kollektive trafik i regionen - busser, tog, minibusser flex, organiseret samkørsel, lejebiler på minutbasis/timebasis m.v.

 

Kodeordene skal være:

 • Nytænkning
 • Flexibilitet
 • Omkostninger
 • Miljø
 • Fremkommelighed
 • Bedre sektor samarbejde
 • Krav til materiel (hvornår er noget for gammelt, komfort mm.)
 • Mangeartet materiel
 • Takstsamarbejder og zoner
 • Overtagelse af dele af togdriften
 • Pendler strømme".

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at henvendelsen drøftes i næste valgperiode.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-81-8-12

26. Orientering om forsikring af borgere, der yder frivillig indsats i Region Midtjylland*

Resume

Den 1. juli 2017 blev det muligt at forsikre borgere, der yder frivillig indsats i regioner og kommuner. Regionen har således fået mulighed for at imødekomme det politiske ønske om at forsikre alle frivillige. Administrationen har derfor meldt ud i organisationen, at borgere, der yder frivillig indsats i Regions Midtjylland, er omfattet af regionens arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Dermed er de forsikringsmæssigt blevet ligestillet med borgere, der laver frivilligt arbejde i regionen.

Direktionen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 30. marts 2016 vedtog regionsrådet en frivillighedsstrategi for Region Midtjylland. Strategien har til formål at styrke regionens samarbejde med frivillige. I forbindelse med udarbejdelsen af denne strategi var der fra politisk side et ønske om at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for de frivillige. Statsforvaltningen vurderede i den forbindelse, at en sådan forsikring ville være i strid med forvaltningsloven, og forsikringen blev derfor ikke tegnet.

 

Når man taler om frivillighed skelner man juridisk mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. Ved frivilligt arbejde er der tale om en egentlig arbejdsindsats, der har en nytteværdi for regionen, mens frivillig indsats typisk har en social og/eller humanitær karakter. Et eksempel på frivillig indsats er de frivillige, der viser vej på hospitalerne.

 

Rent forsikringsmæssigt har der hidtil været forskel på de to grupper. Det fremgår af Ankestyrelsens retningslinjer, at frivilligt arbejde er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette har man fortolket således, at frivilligt arbejde også er omfattet af regionens ansvarsforsikring, såfremt den frivillige forvolder en skade på tredjemands ting eller person, mens vedkommende udfører opgaver i regionens interesse. Det fremgår specifikt af samme retningslinjer, at frivillig indsats ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og regionen har derfor ikke kunnet tilbyde disse borgere nogen form for forsikring.

 

Lov om social service er blevet ændret pr. 1. juli 2017, således at regioner og kommuner nu har mulighed for at tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der yder frivillig indsats. Ulykkesforsikringen skal stille den frivillige indsats, som var den omfattet af arbejdsskadesystemet.

 

På baggrund af de hidtidige politiske udmeldinger har administrationen meldt ud til organisationen, at borgere, der yder frivillig indsats i Region Midtjylland per 1. juli 2017, er omfattet af regionens arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Region Midtjylland er selvforsikrende på arbejdsskader og ansvar, og derfor har der ikke været en udgift forbundet hermed. Såfremt en borger, der yder frivillig indsats, kommer til skade eller forvolder en skade, kan der være udgifter forbundet med dette. En sådan udgift vil blive afholdt over regionens budget for arbejdsskader/ansvarsskader. Som konsekvens af ændringen er administrationen i gang med at opdatere frivillighedsstrategien og de tilhørende pjecer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen