Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 10. oktober 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist og Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.10.


Sagnr.: 1-23-0-38-17

22. Salg af Blåkærgård

Resume

Regionsrådet besluttede inden sommerferien, at institutionen Blåkærgård afvikles på grund af manglende efterspørgsel. Psykiatri og Social har efterfølgende undersøgt, om ejendommen kan anvendes til andre formål. Dette har ikke været tilfældet, og ejendommen ønskes derfor solgt.

Direktionen indstiller,

at Blåkærgård sættes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, og

 

at et provenu ved salg tilføres regionens kasse.

Sagsfremstilling

Blåkærgård er et socialpsykiatrisk botilbud, som regionsrådet på møde den 21. juni 2017 besluttede at afvikle på grund af manglende efterspørgsel. Det fremgår af regionsrådsbeslutningen, at der hurtigt skal tages beslutning om den fremtidige anvendelse af Blåkærgård og at der, under forudsætning af, at bygningerne ikke kan anvendes af det øvrige socialområde, snarest fremsættes en sag til beslutning i regionsrådet om salg.

 

Psykiatri og Social har undersøgt, om ejendommen kan anvendes til andre formål, hvilket ikke har været tilfældet. Psykiatri- og socialledelsen har derfor på møde den 12. september 2017 besluttet, at ejendommen ønskes afhændet i forlængelse af, at den nuværende aktivitet afvikles ultimo 2017.

 

Fakta om Blåkærgård:

 

Ejendommen er beliggende på Røddingvej 11A, 8800 Viborg

Matrikelnr.:230f, Viborg Markjorder, Viborg.

   

I henhold til BBR er der fire bygninger på ejendommen med et samlet boligareal på 1.928 m² samt et erhvervsareal på 571 m², i alt 2.499 m².

Grundareal udgør i henhold til tingbogen 16.038 m².

 

Den offentlige vurdering er 15,9 mio. kr., heraf grundværdi 878.700 kr.

 

Oversigtskort over Blåkærgård er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Forslag om afvikling af Blåkærgård, Specialområdet Socialpsykiatri Voksne, blev behandlet af regionsrådet på møde den 21. juni 2017.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

23. Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af "det tredje øjes" oplæg til opgavebeskrivelse vedrørende redegørelse for udfordringer i Kvalitetsfondsprojektet i Viborg

Resume

Revisionsfirmaet Ernst & Young, der fungerer som "det tredje øje" for Kvalitetsfondsprojektet i Viborg, har udarbejdet et oplæg til et supplerende notat vedrørende vedvarende udfordringer i Kvalitetsfondsprojektet i Viborg. Ernst & Young anslår, at det estimerede tidsforbrug for opgaven er 213 konsulenttimer. Det indstilles, at oplægget fra Ernst & Young godkendes. 

Direktionen indstiller,

at Ernst & Youngs oplæg til en opgavebeskrivelse vedrørende vedvarende udfordringer i Kvalitetsfondsprojektet i Viborg godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

På regionsrådets møde den 27. september 2017 blev "det tredje øje"-rapporten for Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg for 2. kvartal 2017 behandlet. I den forbindelse besluttede regionsrådet at godkende forretningsudvalgets indstilling om, at "det tredje øje" i et supplerende notat anmodes om at beskrive processen om vedvarende problemer i forhold til kvaliteten i rådgivningen fra projektgruppen Viborg, at vurdere effekten af bygherres bestræbelser på at rette op i forhold til kvaliteten samt at vurdere eventuel dårlig projektkvalitet i forhold til byggeriets stade, tid og økonomi.

 

Ernst & Youngs oplæg til en opgavebeskrivelse

Administrationen har bedt Ernst & Young, som fungerer som "det tredje øje" for Kvalitetsfondsprojektet i Viborg om, at udarbejde et oplæg til, hvordan de kan løse opgaven. Oplægget er vedlagt.

 

Udarbejdelsen af det supplerende notat ligger udover de opgaver, der følger af "det tredje øjes" kontrakt med Region Midtjylland. "Det tredje øje" har derfor opgjort det estimerede tidsforbrug for opgaven. Opgaven forventes at kræve 213 konsulenttimer, idet der er tale om en relativt stor opgave. Årsagen hertil skal findes i, at der skal gennemføres supplerende interviews med de involverede aktører og øvrige byggeprojekter.

 

Finansiering

Finansieringen af opgaven dækkes af bevillingen til controlling af store anlægsprojekter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-9-16

24. Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling har udarbejdet en række anbefalinger om det fortsatte arbejde med bæredygtig omstilling i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Udvalgets overordnede formål har været at bidrage med indspark til regionsrådets Vækst- og udviklingsstrategi. Bæredygtig omstilling er et af hovedområderne i Vækst- og udviklingsstrategien.

 

Det er fra mange sider belyst, at der er store gevinster både økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt ved en mere bæredygtig levevis. Klimakrisen, miljø og ressourceudfordringen og ulighed i uddannelse og sundhed er udfordringer, man til stadighed mindes om. Bæredygtig omstilling handler om at indrette samfundet, så mennesker kan leve med økonomisk og social tryghed, uden at miljø og ressourcer lider overlast.

 

Udmøntningen af Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstrategi sker gennem regionale handlingsplaner inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur samt inden for miljø og infrastruktur. Dertil kommer Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

 

Udvalget har i funktionsperioden fulgt og beskæftiget sig med emnerne: strategisk energiplanlægning, cirkulær økonomi og klimatilpasning.

 

Udvalget har i sin funktionsperiode undersøgt den bæredygtige omstilling i Region Midtjylland, herunder fået indsigt i de aktiviteter og tiltag, der allerede er sat i gang. Udvalget har i sit arbejde undersøgt, hvilke udfordringer og potentialer for bæredygtig omstilling der er i Region Midtjylland.

 

Anbefalinger

Region Midtjylland som bæredygtig region

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • fortsat prioriterer den bæredygtige omstilling og indarbejder dette som grundlag for den kommende vækst- og udviklingsstrategi, således at regionens egne og støttede aktiviteter understøtter en bæredygtig udvikling med afsæt i FN’s verdensmål.
 • undersøger, hvordan Region Midtjylland får bedre økonomi ud af at være bæredygtig, idet bæredygtighed er en god forretning. Det skal undersøges nærmere, hvordan der kan sættes økonomiske mål for regionens arbejde med bæredygtighed.

 

Agenda 21 – Affalds- og indkøbsområdet

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • arbejder videre med affalds- og indkøbsområdet i tæt samspil med hospitalerne og regionens fælles indkøbsfunktion for at skabe grundlag for en prioriteret, styrket indsats. Og herunder udbygge regionens årlige grønne regnskab med opgørelse af udledningen af klimagasser, affaldshåndtering og udledning af miljøproblematiske stoffer.

 

ENCORE-konferencen

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • bruger ENCORE-konferencen og det danske præsidentskab i 2018 til at styrke netværk til regionalpolitikere fra miljøområdet og styrke administrationens mulighed for at udvikle opgaverne fagligt og knytte bånd, der kan anvendes f.eks. i regi af ansøgninger til EU’s udviklingsfonde
 • bruger Region Midtjyllands præsidentskab for ENCORE-konferencen i 2018 til at skabe øget politisk bevågenhed på klima, energi og cirkulær økonomi
 • bruger den tilknyttede ungdomskonference til at styrke ungdommens engagement i det grønne område og den fremadrettede indsats for bæredygtig omstilling.

 

Samskabende proces om regional grøn omstilling

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • arbejder for, at regionen aktivt går ind og hjælper med at løse komplekse, grænseoverskridende udfordringer inden for det grønne område. Og herunder understøtter regionale initiativer og løsninger på tværs af virksomheder, forsyning, kommuner og andre relevante aktører inden for klima, energi og cirkulær økonomi.
 • arbejder for regionale løsninger på regionale udfordringer i tæt dialog med alle relevante aktører og via flere flagskibsprojekter.

 

Energi og cirkulær økonomi

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • fastholder og udbygger samarbejdet med kommuner, energiselskaber og virksomheder om en bæredygtig omstilling, herunder omstilling til vedvarende energi og udvikling af et integreret fleksibelt energisystem.

 

Klimaindsats

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • arbejder for at udbygge og udnytte det momentum, som er skabt ved, at regionen har sat sig i spidsen for regionens klimaindsats. Regionen er udfordret af stigende grundvand og vandstand i havet og i regionens fjorde og åløb. Der er behov for ny viden, innovation og samarbejde om løsninger på tværs af kommuner, forsyning og virksomheder. Derfor anbefaler udvalget, at Region Midtjylland sætter sig i spidsen for det arbejde
 • bidrager til at formidle viden og potentialer for eksport og innovation i samspil med relevante virksomheder.

 

Nyt midlertidigt udvalg om grøn omstilling

Udvalget anbefaler, at regionsrådet

 • nedsætter et midlertidigt udvalg, som arbejder videre med ovenstående anbefalinger. Udvalget nedsættes fra januar 2018 og fungerer i minimum to år. Udvalget skal sikre et fortsat politisk fokus på bæredygtig omstilling og følge op på de projekter, der allerede er sat i gang f.eks. REFER, ENCORE, samarbejde med kommunerne om cirkulær økonomi m.v.

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling blev nedsat efter beslutning i regionsrådet den 16. december 2015. Udvalget har fungeret i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017.

 

Udvalgsmedlemmer

 • Henrik Qvist (Ø) (formand)
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)
 • Flemming Knudsen (A)
 • Morten Flæng (A)
 • Ivar Dreyer (I)
 • Torben Nørregaard (V)
 • Olav Nørgaard (V). 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-11-15

25. Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende kræft

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende kræft har udarbejdet en række anbefalinger til regionsrådet om det fortsatte arbejde med kræftområdet i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende kræft tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Udvalgets overordnede formål har været at følge udviklingen og udfordringerne på kræftområdet samt regeringens kommende Kræftplan IV.

 

Hvert møde i det midlertidige udvalg har haft et eller flere temaer, som har givet udvalget et indblik i en række aktuelle indsatser og problematikker på kræftområdet. Udvalget har blandt andet drøftet temaerne epidemiologi, fremtiden inden for kræftbehandling, behandlingsansvarlig læge, kræftmedicin, kræftpakker og opfølgningsprogrammer med fokus på det tværgående samarbejde, samspillet mellem almen praksis og hospitaler, Dansk Center for Partikelterapi, kræftkirurgi og palliation.

 

På baggrund af oplæg og debatter på de enkelte møder har udvalget udformet anbefalinger for kræftområdet.

 

Anbefalinger

Patientansvarlig læge

Udvalget anbefaler, at ansvaret som patientansvarlig læge kan organiseres i form af tværfaglige teams af både læger og sygeplejersker. Det er dog afgørende, at ansvaret fortsat ligger hos den enkelte læge, der så kan få støtte og sparring i teamet.

 

Udvalget anbefaler derudover, at de gode erfaringer fra arbejdet med patientansvarlige læger og patientansvarlige teams udbredes til andre fagområder end kræftområdet. Udvalget udtrykte tilfredshed med udviklingen indenfor området.

 

Kræftmedicin

Udvalget anbefaler, at der bakkes op om Medicinrådet. Udvalget anbefaler også, at regionsrådet får et oplæg om Medicinrådet og senere deltager i et temamøde om prioritering af ny medicin, når der er erfaringer fra Medicinrådet.

 

HPV-vaccine

Udvalget anbefaler, at Region Midtjylland fortsat skal udrede piger med mistanke om bivirkninger fra HPV-vacciner i Diagnostisk Center i Silkeborg, hvor man også skal følge forskningen på området. Ligeledes anbefaler udvalget, at man arbejder sammen med de øvrige centre i Danmark.

 

Udvalget anbefaler, at man har fokus på de samlede resultater og løbende holder øje med området. Derfor anbefaler udvalget, at HPV-vaccinen skal være et tema for et midlertidigt udvalg i den kommende valgperiode.

 

Tidlig diagnostik - samspillet mellem almen praksis og hospitaler

Udvalget anbefaler, at der arbejdes på at forkorte selve udredningsperioden så meget som muligt på regionens hospitaler. Derudover anbefaler udvalget, at der sættes et arbejde i gang, der kan løse de tekniske udfordringer med, at man i regionen anvender to forskellige it-systemer indenfor radiologien.

 

Samspillet med kommunerne vedrørende kræftpatienter

Udvalget anbefaler, at hospitalerne holder ledelsesmæssigt fokus på, at patienterne henvises til kommunale rehabiliteringsforløb.

 

Kræftkirurgi

Udvalget anbefaler, at det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler diskuterer, hvornår man investerer for dyrt til, at det kan betale sig.

 

Palliation

Det midlertidige udvalg vedrørende kræft og det midlertidige udvalg vedrørende medicin er enige om at anbefale, at Region Midtjylland fortsat arbejder på at få palliative indsatser tænkt ind i patienternes behandlingsforløb.

 

Det midlertidige udvalg vedrørende kræft anbefaler derudover, at palliation skal indgå som en integreret del af kræftbehandlingen. I de patientansvarlige teams bør der derfor også være ressourcer fra de palliative teams.

 

Udvalget anbefaler, at regionen fortsat skal arbejde på at formidle viden mellem aktørerne på det palliative område: kommuner, sygehuse og hospicer.

 

Kræftplan IV

Udvalget anbefaler, at der skal arbejdes på et forslag om, at man i regionen supplerer Kræftplan IV med en forebyggelsesindsats i forhold til alkohol. Dette ville være i god overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV, som anbefaler at begrænse unges tilgængelighed til alkohol ved:

 • fremvisning af ID ved køb af alkohol
 • ensretning af aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år som erstatning for de nuværende regler, hvor 16-årige kan købe produkter med alkoholindhold på 16,5 %.

 

Udvalget anbefaler regionsrådet at rette henvendelse til alle uddannelsesinstitutioner i regionen og opfordre til at gøre institutionen og hele skoletiden røgfri.

 

Immunterapi

Udvalget anbefaler, at behandlingen med immunterapi følges nøje af regionsrådet. Udvalget finder, at det er vigtigt, at der er politisk opmærksomhed på områdets store potentiale.

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Regionsrådet besluttede den 16. december 2015 at nedsætte et midlertidigt udvalg, der skal følge udviklingen og udfordringerne på kræftområdet samt regeringens arbejde med Kræftplan IV. Udvalget har fungeret i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017.

 

Udvalget har været sammensat af:

 • Mette Valbjørn (A) (formand)
 • Hanne Roed (B) (næstformand)
 • Bent Dyrvig (V)
 • Jørgen Nørby (V)
 • Ulla Diderichsen (V)
 • John G. Christensen (A)
 • Nicolaj Bang (C).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-49-72-4-14

26. Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed har udarbejdet en række anbefalinger til regionsrådet om det fortsatte arbejde med patientsikkerhed i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at afrapporteringen fra det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Udvalgets overordnede formål har været at bidrage til en styrket indsats for patientsikkerhed og en nedbringelse af antallet af fejl og patientskader i Region Midtjylland. Udvalget har gennem sin virksomhed samtidig skullet bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed og at udvikle patientsikkerhedskulturen.

 

Udvalget har endvidere arbejdet med realisering af aspekter af Region Midtjyllands sundhedsplan, især i forhold til de emner, der relaterer sig til sporet ”på patientens præmisser” og planen for ”Borgernes Sundhedsvæsen”. Fokus har her især været på, hvordan sundhedsvæsenet fungerer sammenhængende set fra patientens perspektiv.

 

Udvalget har særligt beskæftiget sig med følgende emner:

 

 • Patientsikkerhedsarbejdet med utilsigtede hændelser
 • Patientsikkerhed i sektorovergange
 • Patientsikkert sygehus/Sikkert Patientflow
 • Patientsikkerhed og it
 • Patientsikkerhed i psykiatrien
 • Patientsikkerhed i forhold til praksissektoren
 • Borgernes sundhedsvæsen og den nye kvalitetsdagsorden
 • Patientinddragelse og brugerstyret behandling
 • Den Patientansvarlige læge.

 

Herudover har udvalget beskæftiget sig med en række andre emner, som f.eks. patientsikkerheden på det præhospitale område og på akutområdet.

 

Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed og Borgernes Sundhedsvæsen gennemførte i juni 2015 som et led i udvalgets arbejde en studietur til Watford General Hospital, der en del af West Hertforshire Hospitals i London.

 

Anbefalinger

Udvalget ønsker at give følgende seks overordnede anbefalinger til det videre arbejde med patientsikkerhed og Borgernes Sundhedsvæsen.

 

1. Tydelig politisk prioritering af Patientsikkerhed og Borgernes Sundhedsvæsen

Herunder bør centrale fokusområder blandt andet være patientinddragelse, hvor borgerens behov og præferencer er udgangspunktet for behandlingen samt sikring af sammenhængende patientforløb. Det politiske fokus kan eventuelt understøttes af et midlertidigt udvalg også i den kommende valgperiode.

 

2. Ledelsesfokus på alle niveauer

Det er afgørende for patientsikkerhedsarbejdet og realisering af Borgernes Sundhedsvæsen med ledelsesfokus. Det gælder både overordnet og i forhold til implementering og fastholdelse af konkrete handleplaner og forbedringstiltag.

 

3. Kulturforandring

Det er nødvendigt at skabe, understøtte og sprede en kultur, hvor patientsikkerhed og indsatser i Borgernes Sundhedsvæsen er en integreret del af dagligdagen.

 

4. Vidensdeling og udbredelse af gode initiativer

Øget læring på tværs af organisationen gennem udveksling af erfaringer og spredning af gode initiativer er en væsentlig forudsætning for at reducere antallet af fejl og patientskader og realisere de gode intentioner i Borgernes Sundhedsvæsen.

 

5. Sammenhængende forløb

Sektorovergange er et væsentligt risikoområde i patientens behandling. Der bør fokuseres vedvarende på at sikre det bedst mulige samarbejde mellem sektorerne og koordinering i overgangene, så borgerne oplever et sammenhængende forløb, der også er en af målsætningerne i Borgernes Sundhedsvæsen.

 

6. Relevante og aktuelle data

Forbedringsarbejdet er afhængigt af, at der er adgang til relevante og aktuelle data både vedrørende patientsikkerhed og Borgernes Sundhedsvæsen.

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Regionsrådet besluttede i februar 2014 at nedsætte et midlertidigt udvalg, der skal følge udviklingen og udfordringerne i forhold til patientsikkerhed. Udvalget har fungeret i perioden februar 2014 til 31. december 2017. I perioden 2016-2017 har udvalget foruden fortsat at have fokus på arbejdet med patientsikkerhed også fulgt implementeringen af Borgernes Sundhedsvæsen.

 

Udvalget har haft følgende sammensætning:

 • Erik Vinther (V) (formand)
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)
 • Henrik Fjeldgaard (A)
 • Claus Kjeldsen (A)
 • Marianne Carøe (A) – indtil juni 2014
 • Henrik Gottlieb Hansen (A) – fra juni 2014
 • Olav Nørgaard (V)
 • Ole Davidsen (V).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-14-15

27. Afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende medicinområdet

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende medicin har udarbejdet en række anbefalinger til regionsrådet om det fortsatte arbejde med medicinområdet i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at afrapportering fra det midlertidige udvalg vedrørende medicin tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål og indhold

Udvalgets overordnede formål har været at følge udviklingen på medicinområdet tæt og komme med anbefalinger om den overordnede håndtering af medicin i Region Midtjylland. Herunder anbefalinger om forbedring af regionens styringsgrundlag f.eks. gennem bedre data om anvendelse af medicin, sporing og effekt gennem medicin.

 

I økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, som belyser nedenstående temaer. Det forventes, at arbejdsgruppen færdiggør arbejdet i januar 2016. Det midlertidige udvalg har taget afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger. Hvert møde i det midlertidige udvalg har taget udgangspunkt i et tema, som skal give udvalget et indblik i en række aktuelle indsatser og problematikker på medicinområdet.

 

Disse temaer er:

 • Introduktion til medicinområdet - besøg på hospitalsapoteket
 • KRIS og RADS. Regionale retningslinjer for monitorering
 • Udbud
 • Fællesmøde med det midlertidige udvalg vedrørende kræft om palliation og MR-hypolarisering.
 • Tema: Prioritering af medicin
 • Brug af patientens sædvanlige egen medicin under indlæggelse og kvalitet i sektorovergange
 • Polyfarmaci og instrumenter for at styre praksis.
 • Sepsis målinger og antibiotika forbrug
 • AK behandling og vaccinationer, HPV
 • Nationale lærings- og kvalitetsteams.

 

Udvalget har på forskellige måder og med forskellig indgangsvinkel arbejdet med medicinområdet.

 

Anbefalinger

Betydningen af et fælles hospitalsapotek i Region Midtjylland

Udvalget har anmodet om en redegørelse for, hvor stor procentdel spildet af hospitalsmedicin udgør, når der sendes medicin ud til behandling i patientens eget hjem.

 

Lægemiddelindustriens erhvervsmæssige betydning i Danmark

Udvalget anbefaler en yderligere belysning af, hvilken betydning skift af lægemidler har for patienterne, og herunder om der er forskning nok på området.

 

Udbud

Udvalget anbefaler, at der ses nærmere på, om regionerne bør arbejde mod mere fælles indkøb af medicin, eller om regionerne bør indgå i fælles indkøbsaftaler med andre nordiske lande.

 

Udviklingen i lægemiddelforbruget

Udvalget anbefaler, at effekt og pris bliver meget mere afgørende for valget af lægemidler og ser meget spændt på resultaterne af Medicinrådets arbejde.

 

Nye behandlingsmuligheder - udvikling og besparelsespotentialer

Udvalget drøftede finansieringen og herunder mulige besparelsespotentialer ved MR-hyperpolarisering, da metoden forventes at kunne effektivisere behandlingen samt fremskynde processen omkring bedømmelse af effekten af kræftbehandling. Det vil endvidere kunne forventes at få en positiv effekt af den palliative indsats for kræftpatienter.

 

Udvalget anbefaler, at man arbejder mere med den palliative indsats fremfor at fortsætte en behandling, der ikke længere har betydende virkning.

 

Forbedringsmuligheder i medicinsikkerheden

Udvalget anbefaler, at man i højere grad sørger for løbende opdatering af Fælles Medicinkort, og at man lader erfaringerne fra projektet Min medicin indgå i det videre arbejde med valg af model for medicinering under indlæggelse.

 

Polyfarmaci og medicinordination i almen praksis

Udvalget anbefaler, at der arbejdes mere med medicingennemgang, og at det undersøges, om der er lavet en cost benefit analyse af gennemgangen. Udvalget anbefaler på baggrund af anbefaling fra hospitalsapoteket, at der i alle akutafdelinger i Region Midtjylland for udvalgte patienter etableres en rutine, der rummer farmaceutisk medicingennemgang på baggrund af en grundig anamnese. Medicingennemgangen følges op af formidling af interventioner og iagttagelser i relation til medicineringen til den praktiserende læge som en del af epikrisen.

 

Udvalget anbefaler, at der kommer mere struktur på området, da udvalget finder initiativerne på området sporadiske. Udvalget anbefaler, at der skal være en mere systematisk organisering af medicingennemgangen for polyfarmaci patienter. F.eks. kan man tage hul på opgaven med at gå ud fra alle patienter, der får 10 lægemidler eller flere i begge sektorer, for hospitalernes vedkommende i forbindelse med modtagelsen af patienterne i akutafdelingerne. Der skal oprettes en central funktion på regionsniveau, der skal virke automatisk ved f.eks. 10 lægemidler, og indsats i begge sektorer skal koordineres.

 

Antibiotika forbrug

Udvalget anbefaler, at fokus på anvendelsen af antibiotika øges, og at Region Midtjylland fortsat har landets laveste forbrug pr. 1.000 indbyggere.

 

Personlig medicin

Udvalget anbefaler, at molekylærmedicinsk tumoranalyse tilbydes som undersøgelse på Aarhus Universitetshospital.

 

AK-behandling i Region Midtjylland

Udvalget anbefaler, at der sættes fokus på hjemmemonitorering af AK-behandling.

 

Udvalgets funktionsperiode og sammensætning

Det midlertidige udvalg vedrørende medicin blev nedsat efter beslutning i regionsrådet den 16. december 2015. Udvalget har fungeret i perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2017.

Udvalget har været sammensat af:

 

 • Henrik Fjeldgaard (A) (formand)
 • Aleksander Aagaard (V) (næstformand)
 • Lone Langballe (0)
 • Steen Jacobsen (V)
 • Ove Nørholm (C)
 • Birgitte Svenningsen (A)
 • Lene Fruelund (Ø).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

28. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Qvist vedrørende forslag til grøn omstilling

Resume

Regionsrådsmedlem Henrik Qvist har henvendt sig angående forslag til grøn omstilling.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Henrik Qvist har ved mail af 3. oktober 2017 anmodet om, at følgende drøftes på forretningsudvalgsmøde og regionsrådsmøde i oktober 2017. Henrik Qvist skriver i mailen følgende:

 

"Enhedslisten i Region Midtjylland vil fremme, at vi aktivt tager hånd om den klima- og ressourcekrise, der truer med at ødelægge vores klode. I fællesskab kan vi løse problemerne på én gang, hvis vi sætter skub i en grundlæggende grøn omstilling af vores samfund. Vi skal turde være visionære og gå foran. Vi skal vise resten af landet og verden, at det kan lade sig gøre at omstille sig til 100 % vedvarende energi, at lukke ressourcekredsløb og nedbringe vores forbrug til et bæredygtigt niveau.

 

Ved at blive foregangsregion inden for grøn omstilling vil Danmark komme i front med de teknologier og løsninger, som efterspørges globalt – fordi problemerne med klimaforandringer og nedslidte ressourcer er globale. Vi vil også fremme anvendelsen af FN's 17 bæredygtighedsmål i praksis. Målene bliver medtaget i den kommende Vækst- og Udviklingsstrategi. 

 

For at gøre det muligt for regionsrådsmedlemmer hurtigt at få et overblik om et givet projekt yder et bidrag til den grønne omstilling og bæredygtighedsmålene, ønsker vi alle ansøgninger om midler vurderet og klassificeret ud fra nedenstående kriterier".

 

Projektet der søges støtte til:

nej

I nogen grad

I høj grad

Bidrager projektet til nedbringelse af CO2

 

 

 

Bidrager projektet til energibesparelser

 

 

 

Bidrager projektet til håndtering af følger grundet klimaforandringer

 

 

 

Bidrager projektet til at reparere på skader på miljø og klima

 

 

 

Bidrager projektet til fremme af natur, biodiversitet og forbedringer for miljøet

 

 

 

Bidrager projektet til at fremme cirkulær økonomi ved f.eks. øget genanvendelse/design til adskillelse/produkters længere levetid

 

 

 

Er der afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser af projektet overordnet set – angiv hvilke:

 

 

Beslutning

Sagen blev udsat til det ekstraordinære møde i forretningsudvalget den 25. oktober 2017.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-17

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende opsigelserne på Hammel Neurocenter

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har henvendt sig vedrørende opsigelserne på Hammel Neurocenter.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 3. oktober 2017 henvendt sig til formanden og anmodet om, at følgende drøftes på forretningsudvalgets møde den 10. oktober 2017. Bente Nielsen skriver i mailen følgende:

 

"Jeg vil gerne bede om at få sagen om afskedigelser på Hammel Neurocenter på det førstkommende forretningsudvalgsmøde.

Jeg blev rigtig glad for dit initiativ om at tage kontakt til Region Nordjylland og Region Syddanmark, som jeg senere kan se er udvidet til, at alle fem regioner nu inddrages i en redegørelse om behandling af hjerneskadede.

Så langt, så godt. Men min bekymring går på, at de store fyringsrunder gennemføres.


På den måde kan vi ende i en situation, hvor vores tilbud til hjerneskadeområdet svækkes, fordi vi har afskediget medarbejdere derude.


Derfor vil jeg foreslå, at de opsigelser, der endnu ikke er gennemført, sættes på stand-by, indtil der foreligger et resultat af den undersøgelse, du selv har foranstaltet".

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at redegørelsen vedrørende kapacitetstilpasning tages til efterretning, idet regionsrådet ønsker at holde fokus på at fastholde et specialiseret tilbud.

 

SF tog et foreløbigt forbehold.

 

Venstre tog forbehold.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-8-17

30. Orientering om udvidet udfordringsret

Resume

Som en del af regeringens arbejde med en sammenhængsreform indføres en udvidet udfordringsret. Retten er også indskrevet som en del af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2018.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om den udvidede udfordringsret tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll om genindførelse af udfordringsretten.

 

Udfordringsretten giver kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre statslige og lokale regler. Som noget nyt i forhold til den tidligere udfordringsret fra 2008-2015 åbnes også op for, at der kan stilles forslag, som kræver lovændringer.

 

Forsøg under udfordringsretten skal evalueres, så de derved kan bidrage med ny viden og skabe grundlag for nye løsninger.

 

Forslag til udfordring af statslige regler fremsendes til relevante ressortministerium, mens forslag angående lokale regler varetages af regionen selv. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil årligt fremsende en forespørgsel til kommuner og regioner om, hvor mange udfordringer af lokale regler de har modtaget samt, hvorvidt forslagene har medført lokale ændringer. Udfordringsretten er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021.

 

Henvendelsen fra økonomi- og indenrigsministeren samt yderligere information om den udvidede udfordringsret er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen