Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 14. november 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Qvist, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.20.


Sagnr.: 0-3-1-16

13. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Resume

Region Midtjyllands styrelsesvedtægt ændres med det vedlagte udkast, således at der nedsættes fire stående udvalg.

Direktionen indstiller,

at sagen om forslag til revideret styrelsesvedtægt for Region Midtjylland oversendes til anden behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har pt. et udvidet forretningsudvalgsstyre, jf. § 13 i lov om regioner. Det betyder, at der er nedsat fire særlige udvalg, jf. § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse for henholdsvis hospitalsområdet, nære sundhedstilbud, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling, som alene kan rådgive og anbefale.

 

Det foreslås at ændre regionens styreform, således at der med hjemmel i § 36 b, i lov om regioner nedsættes fire stående udvalg fra begyndelsen af næste valgperiode.

 

I det vedlagte udkast til en revideret styrelsesvedtægt er der derfor indsat nye bestemmelser i §§ 13-17 om nedsættelse af fire stående udvalg. Herudover er der foretaget en række konsekvensrettelser som følge af ændret styreform. Ændringerne i forhold til gældende styrelsesvedtægt er markeret i bilaget.

 

De stående udvalgs sammensætning og regler for deres virksomhed beskrives nærmere i deres kommissorier, idet det bemærkes, at det af den reviderede styrelsesvedtægt fremgår, at de stående udvalg ikke har del i den umiddelbare forvaltning, men alene rådgiver i og forbereder sager til regionsrådet indenfor deres områder. Kommissorier for stående udvalg vil blive forelagt til regionsrådets godkendelse den 31. januar 2018, således at udvalgene kan påbegynde deres arbejde i februar 2018.

 

Det bemærkes, at det i styrelsesvedtægtens § 3 er beskrevet den praksis for indkaldelse af stedfortræder, som blev vedtaget som en forsøgsordning i 2015, og som betyder, at der indkaldes en stedfortræder til regionsrådsmøder ved lovligt forfald, uanset at fraværet har en forventet varighed på under en måned. Administrationen lægger med det reviderede udkast til styrelsesvedtægt op til, at denne praksis fortsættes.

 

Ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt er markeret i bilaget.

  

Proces

En ændring af regionens styrelsesvedtægt kræver to behandlinger i regionsrådet, hvorfor denne sag både er på dagsordenen i regionsrådet den 5. december 2017 med indstilling om oversendelse til anden behandling og den 15. december 2017 med indstilling om godkendelse.

 

Den ændrede styreform har konsekvenser for vederlæggelsen af både forretningsudvalgets medlemmer og øvrige udvalgsmedlemmer. Et revideret vederlagsregulativ forelægges regionsrådet til godkendelse samtidig med styrelsesvedtægtens anden behandling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-10-16

14. Økonomirapportering pr. 30 september 2017

Resume

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2017 giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomiske situation.

 

Opfølgningen pr. 30. september 2017 viser, at der samlet set forventes balance på sundhedsområdet under forudsætning af at der iværksættes særlige foranstaltninger for 7,7 mio. kr.

 

Socialområdet forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., og Regional Udvikling forventer balance i økonomien.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om økonomirapportering pr. 30. september 2017 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-74 godkendes.  

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet

 

Opfølgningen pr. 30. september 2017 viser balance på økonomien for sundhedsområdet under forudsætning af, at der iværksættes særlige foranstaltninger for 7,7 mio. kr. Der er i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 konsolideret for 100 mio. kr. Såfremt der mod årsafslutningen konstateres mer- eller mindreforbrug på den samlede driftsramme, vil der blive iværksat særlige foranstaltninger for at sikre, at den samlede driftsramme overholdes og udnyttes bedst muligt. 

 

Hospitaler:

Regionshospitalet Randers forventer i 2017 et merforbrug på 28 mio. kr. Hospitalet har fundet en teknisk fejl i økonomiopfølgningen for 2017, hvilket betyder, at hospitalets merforbrug forventes at blive 13 mio. kr. større end hidtil anslået. De økonomiske udfordringer skyldes blandt andet ændringer i regionens interne afregningsmodel for patologiydelser, der for Regionshospitalet Randers medfører en negativ økonomipåvirkning på 7 mio. kr. årligt. Derudover oplever Regionshospitalet Randers, ligesom de øvrige hospitaler i regionen, en betydelig vækst i antallet af akutte patienter. Hertil kommer at udgifterne til tarmkræftscreening er øget som følge af tilkøb af kliniske personaleressourcer på særlige vilkår. Ubalancen i 2017 indeholder også en række engangsudgifter, herunder en øget regning for radiologiske ydelser i forlængelse af, at budgetansvaret for den private aktivitet inden for det radiologiske speciale er decentraliseret fra 2017.

 

Aarhus Universitetshospital har indmeldt et forventet merforbrug på 55 mio. kr. Økonomien presses blandt andet af udgifter i relation til udflytningen og ibrugtagningen af de nye bygninger. Det gælder blandt andet på sterilområdet i forbindelse med samlingen af de sterile enheder i en ny sterilcentral og oplæring af personale, hvortil der er tilført 30 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2018. Derudover presses økonomien af stigende udgifter til implantater.

 

Præhospitalet forventer et mindreforbrug på 10,1 mio. kr., hvilket især skyldes overførte midler til anlæggelse af regionale landingspladser og manglende etablering af døgndækkende lægedækning på AMK-vagtcentralen.

 

Øvrige områder:

Merforbruget på fællesudgifter og -indtægter på 8,9 mio. kr. er efter konsolideringen på 100 mio. kr. Merforbruget er ud over konsolideringen et resultat af merforbrug på en række områder, herunder 16,8 mio. kr. på respiratorbehandling i eget hjem, 16 mio. kr. på patientforsikring og 44 mio. kr. på refusion af hospitalernes medicinforbrug. Merforbruget dækker også over en række mindreforbrug, blandt andet tilbagebetaling af ejendomsskat og reducerede leasingydelser som følge af konsolidering i 2016.

 

Mindreforbruget på tilskudsmedicin på 41,5 mio. kr. skyldes, at forbruget af tilskudsmedicin har været lavere end forventet og en række patentudløb, der har medført faldende priser på de berørte præparater.

 

Socialområdet, Regional Udvikling og Nettorenter

 

Socialområdet

Socialområdet forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

 

Regional Udvikling

Regional Udvikling forventer balance.

 

Finansielle områder:

 

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 25 mio. kr. for nettorenter, hvilket skyldes, at renteniveauet er lavere end forventet ved budgetlægningen for 2017.

 

Likviditet

Pr. 30. september 2017 er gennemsnitslikviditeten på 1.737 mio. kr. svarende til 1.332 kr. pr. indbygger.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med regionsoverblikket indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag med bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede indenfor de aftalte økonomiske rammer.

 

Anlægsrapportering

Der er foretaget en opfølgning på anlægsområdet. Opfølgningen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 190 mio. kr. Der arbejdes på en model for økonomistyring på anlægsområdet, der skal nedbringe mindreforbruget på anlægsområdet og dermed anlægsoverførslerne. Der er i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2016 overført 303,4 mio. kr. ind i 2017.

 

Standardiseret økonomiopfølgning

Den standardiserede økonomiopfølgning er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer ud fra den fastlagte skabelon.

 

Den indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet seks til otte uger efter hvert kvartal samt efter afslutningen af regnskabet. Indberetningerne er fælles for alle regionerne.

 

Driftsrammerne for sundhedsområdet og regional udvikling forventes overholdt. På anlægsområdet forventes rammerne ligeledes overholdt.

 

Det forventede forbrug er baseret på økonomiopfølgningen pr. 30. september 2017.

 

Om rapporteringen

Der udarbejdes tre økonomirapporteringer i løbet af året, der giver regionsrådet en opfølgning på regionens økonomi. Dette er årets sidste økonomirapportering.

 

Budget 2018 og frem

Aarhus Universitetshospital vurderer, at der i de kommende år vil være økonomiske ubalancer. Samlet vurderes det, at der skal spares 70 mio. kr. i 2018, stigende til 140 mio. kr. i 2019 og stigende til 220 mio. kr. i 2020. Udfordringerne kommer hovedsageligt af høje engangsudgifter i forbindelse med flytning til nye bygninger, høje udgifter til driften af de nye bygninger og afdrag på leasinggæld og energilån. Hospitalsledelsen arbejder på at sikre budgetoverholdelse i de pågældende år.

 

Regionshospitalet Randers vurderer, at der i budget 2018 vil være behov for besparelser på 20,2 mio. kr., stigende til 27,5 mio. kr. i 2019. Årsagerne er blandt andet ændringer i regionens interne afregningsmodel for patologiydelser, der for Regionshospitalet Randers medfører en negativ økonomipåvirkning på 7 mio. kr. Derudover skyldes besparelserne, at Regionshospitalet Randers har oplevet udgiftsvækst som følge af en betydelig vækst i antallet af akutte patienter. Endelig er udgifterne til tarmkræftscreening øget som følge af udfordringer med at sikre tilstrækkelige personaleressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Hospitalsledelsen arbejder på at sikre budgetoverholdelse i de pågældende år, herunder arbejdes der på at sikre bedst mulig udnyttelse af kapaciteten på tværs af regionens hospitaler.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at orienteringen om økonomirapportering pr. 30. september 2017 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-74 godkendes, og

 

at Regionshospitalet Randers i 2017 tilføres 6 mio. kr. fra mindreforbrug på sundhedsområdet med henblik på at kompensere hospitalet for den opståede merudgift, som de ikke har haft mulighed for at påvirke. 

 

Anne V. Kristensen tog forbehold.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

15. Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojekt Fase-0, Præ-FAME

Resume

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsprojekt "Fase-0, Præ-FAME" på Aarhus Universitetshospital til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for anlægsprojekt Fase-0, Præ-FAME på Aarhus Universitetshospital godkendes, og

 

at merforbruget på 0,376 mio. kr. finansieres over hospitalets drift.   

Sagsfremstilling

Baggrund

Der fremlægges anlægsregnskab for Fase-0 projektet Præ-FAME (Fælles Akut Modtage Enhed) på Aarhus Universitetshospital. Projektet indeholdt blandt andet en udvidelse og renovering af den centrale operationsgang på Nørrebrogade, Aarhus, hvilket medførte en langt bedre udnyttelse af operationskapaciteten og klargøring til senere etablering af en Fælles Akut Modtage Enhed mv.

 

Fase-0, Præ-FAME blev på regionsrådet den 21. januar 2009 behandlet sammen med en anden sag om ombygning på Aarhus Universitetshospital. Det drejede sig om bevilling til ombygning og renovering af Intensiv Terapi Afsnit, etablering af Observationsafsnit og etablering af ny CT-scannerfunktion på skadestuen på Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade.

 

Tabel 1 viser fordelingen af midler på de enkelte projekter.

 

 

Ombygningsprojektet har været i gang siden 2007. Det samlede projekt har haft en bevilling på 93 mio. kr. Bevillingerne har været godkendt over flere omgange. Der har i projektet været et merforbrug på 376.117 kr., som finansieres over Aarhus Universitetshospitals drift.

 

Der har i flere omgange af arbejdet med anlægsregnskabet været forsinkelser. Revisionen har taget en række forbehold for dokumentationen for visse udgifter i regnskabet. Der er til sagen derfor vedlagt både revisionens bemærkninger, men også Aarhus Universitetshospitals kommentarer hertil. Der har herudover også været interne forsinkelser, hvorfor anlægsregnskabet først fremlægges til godkendelse nu.

 

Anlægsregnskab

Af tabel 2 fremgår det overordnede anlægsregnskab for Fase-0, Præ-FAME.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet blev oplyst om det forventede merforbrug i regionsoverblikket pr. 31. maj 2015.

 

Regionsrådet blev præsenteret for to øvrige anlægsregnskaber, som også var dele af Fase-0 projektet, på regionsrådets møde den 22. juni 2016.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-25-09

16. Godkendelse af anlægsregnskab: Tilbygning til Børneafdelingen, DNU

Resume

Anlægsregnskabet for tilbygning til Børneafdelingen, Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet og forelægges til regionsrådets godkendelse. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

 

Tilbygningen til Børneafdelingen er en del af kvalitetsfondsprojektet DNU.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for tilbygning til Børneafdelingen, Det Nye Universitetshospital, Aarhus godkendes, og

 

at mindreforbruget på 1,3 mio. kr., som i indeks 88,8 er 1,2 mio. kr., indstilles overført til risikopuljen for Det Nye Universitetshospital, Aarhus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede den 25. september 2013 i alt 43,8 mio. kr. til opførelse af tilbygning til Børneafdelingen på Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Efterfølgende er anlægsbevillingen reguleret til i alt 40,4 mio. kr. Denne regulering skyldes, at bevillingen den 16. december 2015 blev nedsat med 3 mio. kr., fordi det allerede på daværende tidspunkt blev vurderet, at der ville være et mindreforbrug i forbindelse med tilbygningen. Derefter er der reguleret for pris- og lønudvikling.

 

Tilbygningen til Børneafdelingen er en del af kvalitetsfondsprojektet DNU. Formålet med tilbygningen er primært at skabe bedre forhold på afsnittet for de for tidligt fødte børn og desuden flere kontorarealer.

 

Der er opført en fritliggende bygning på ca. 2.200 m2 i tre plan ved siden af den eksisterende børneafdeling. Plan 1 indeholder kontorer. Plan 2 og 3 indeholder forældrerum og faciliteter til forældre/pårørende, undervisningslokaler og kontorer.

 

Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 39,1 mio. kr. Set i forhold til anlægsbevillingen er det et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hovedårsagerne til mindreforbruget er lavere udgifter til opstilling og drift af byggeplads, forbrugsafgifter til el, vand og varme og vinterforanstaltninger under udførelse af byggeriet.

 

Bevilling og regnskabsresultat fremgår af tabel 1

Tilbygning Plan 1: Der er en difference på 1.000 kr. mellem tabel 1 og 2 i tilbageværende rådighedsbeløb for 2017 og afvigelsen på bevillingsniveau. Differencen er opstået ved afrunding af de årlige overførsler af rådighedsbeløb.

 

Der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 2

 

Finansieringen af DNU projekter fremgår af tabel 3

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Anlægsregnskab og revisorerklæring er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-25-09

17. Godkendelse af anlægsregnskab: Byggemodning på DNU

Resume

Anlægsregnskabet for byggemodning på Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet og forelægges til regionsrådets godkendelse. Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 8.000 kr.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for byggemodningen på Det Nye Universitetshospital, Aarhus godkendes, og

 

at mindreforbruget på 8.000 kr. overføres til risikopuljen for Det Nye Universitetshospital, Aarhus.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede den 15. december 2010 41,0 mio. kr. til byggemodningen på Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Efterfølgende er anlægsbevillingen reguleret til i alt 85,0 mio. kr. Dette skyldes, at den første bevilling var en projekteringsbevilling, som efterfølgende blev forhøjet med udgifterne til udførelse af anlæg. Derudover er der løbende reguleret for pris- og lønudvikling.

 

Byggemodningen er et kvalitetsfondsprojekt under Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

 

Formålet med byggemodningen var at klargøre grunden til husbyggerierne. Det vil i hovedsagen sige planering af grund, udgravning af byggegruber, omlægning af eksisterende rør og kabler, nedlægning af rør til forsyninger, klargøring til byggeplads m.v.

Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 85,0 mio. kr. svarende til regionsrådets bevilling.

 

Bevilling og regnskabsresultat fremgår af tabel 1.

Byggemodning: Der er en difference på 1.000 kr. mellem tabel 1 og 2 i det tilbageværende rådighedsbeløb for 2017 og afvigelsen på bevillingsniveau. Differencen er opstået ved afrunding af de årlige overførsler af rådighedsbeløb.

 

Der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 2:

 

Finansieringen af DNU projekter fremgår af tabel 3:

 

Anlægsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Anlægsregnskab og revisorerklæring er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen