Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. januar 2017 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Udvalget var mødt.

 

Anne V. Kristensen mødte kl. 10.35 under behandlingen af punkt 1.

Bente Nielsen forlod mødet kl. 11.25 under behandlingen af punkt 6.

 

Punkt 31 blev behandlet efter punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-11-103-2-13

26. Tiltag relateret til udviklingen i antallet og fordelingen af speciallæger på sygehusene

Resume

Danske Regioners bestyrelse har opfordret regionerne til at implementere tre tiltag ved ansættelse af speciallæger for at sikre en mere hensigtsmæssig udvikling og fordeling af speciallæger på sygehusene. Direktionen har besluttet at iværksætte de tre tiltag i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har i brev af 21. december 2016 orienteret om, at bestyrelsen for Danske Regioner har besluttet at opfordre regionerne til at iværksætte tiltag til at sikre en mere hensigtsmæssig udvikling og fordeling af speciallægerne på sygehusene. Brevet fra Danske Regioner er vedlagt.

 

Bestyrelsen opfordrer regionerne til følgende:

 

  1. Ved stillingsledighed i en lægestilling overvejes det, hvorvidt der er behov for at genbesætte den ledige stilling med speciallægekompetencer, og om stillingen i givet fald skal slås op som afdelingslæge eller overlæge.
  2. At stille krav om at en overlægeansættelse først kan ske efter minimum fem års ansættelse som speciallæge.
  3. At fastfryse antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Odense i to år fra 1. januar 2017.

 

Direktionen har på møde den 3. januar 2017 drøftet anbefalingerne fra bestyrelsen i Danske Regioner og besluttet at iværksætte de foreslåede tiltag i Region Midtjylland.

 

Det er især i forhold til de to sidste punkter, at der sker en væsentlig ændring i forhold til, hvordan Region Midtjylland administrerer ansættelse af speciallæger. I forhold til første punkt ændres der ikke i den nuværende praksis, som er, at når der er en ledig lægestilling, overvejes det, hvilke kompetencer der efterspørges før den slås op.

 

Indtil den 29. januar 2007 var der blandt andet et krav om minimum 24 måneders ansættelse som speciallæge før første overlægeansættelse. Siden har der ikke været noget minimumskrav om ansættelse som speciallæge før en ansættelse som overlæge. Der skal dog altid ved fast ansættelser i overlægestillinger udfærdiges en lægefaglig bedømmelse af egnede kandidater for at sikre, at de læger, der ansættes som overlæger, har de nødvendige kompetencer. Denne procedure foreslås ikke ændret. Danske Regioners bestyrelse har anbefalet, at proceduren tillægges yderligere et krav om minimum fem års ansættelse som speciallæge før første ansættelse som overlæge.

 

Det tredje forslag indebærer, at det samlede antal speciallæger på Aarhus Universitetshospital ikke må udvides. Det kan medføre, at der skal omprioriteres, hvis der ønskes tilført speciallæger på et område. Der vil pr. 1. januar 2017 blive fastlagt en baseline for antallet af speciallæger fordelt på overlæger og afdelingslæger på Aarhus Universitetshospital. Eventuel vedtaget udvidelse af aktivitet på Aarhus Universitetshospital vil kunne justere på baselinen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-70-1-09

27. Ny selskabsform for Forskerpark Foulum

Resume

Bestyrelsen for Forskerpark Foulum har indstillet overfor Region Midtjylland, at Forskerpark Foulum omdannes fra et selvstændigt forvaltningssubjekt til en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen vurderer, at det vil lette beslutningsgangene i Forskerpark Foulum at drive forskerparken inden for privatrettens område i lighed med driften af lignende forskerparker.

 

Den nye selskabskonstruktion skal godkendes af alle selskabets stiftere og behandles derfor samtidig i Viborg Kommune og Aarhus Universitet.

Direktionen indstiller,

at Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum overdrager sine rettigheder og pligter til Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum,

 

at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum godkendes,

 

at der udpeges to bestyrelsesmedlemmer til Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum,

 

at den indre værdi af indskudskapitalen på nominelt 10 mio. kr. til Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum afskrives,

 

at Region Midtjyllands eventualrettigheder nedskrives med 6 mio. kr., og

 

at Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum efterfølgende opløses.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum har indstillet overfor stifterne af forskerparken, at selskabet omdannes fra et selvstændigt forvaltningssubjekt til en erhvervsdrivende fond.

 

Bestyrelsen peger på følgende argumenter for ændringen:

 

  • Forskerparkens aktiviteter ligger hovedsageligt inden for privatrettens område. Lignende forskerparker er organiserede som erhvervsdrivende fonde.
  • Bestyrelsen oplever i dag lange og omstændelige beslutningsprocesser. Blandt andet skal forskerparkens regnskab i dag revideres af Rigsrevisionen. Betegnelsen "Det Selvstændige Forvaltningssubjekt" giver anledning til misforståelser. En anden selskabsform vil give et mere dynamisk beslutningsmiljø.
  • Bestyrelsen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at forskerparken er defineret som et offentligretligt organ med de krav, der hermed følger til at overholde offentlighedsloven i forhold til aktindsigt og offentlighed omkring indgåelse af aftaler og strategiske samarbejder.
  • Stifterne vil fortsat være repræsenteret i bestyrelsen, men vil ikke skulle tage driftmæssige beslutninger. 

 

Ved at omdanne forskerparken til en erhvervsdrivende fond vil retten til den indskudte kapital fra indskyderne overgå til den erhvervsdrivende fond. Det betyder for Region Midtjylland, at den indskudskapital på nominelt 10 mio. kr., som Viborg Amt har ydet, ikke vil blive ført tilbage, men i stedet vil blive anvendt i overensstemmelse med fondens formål.

 

Region Midtjylland har to medlemmer i bestyrelsen på i alt seks medlemmer. Dette vil også blive tilfældet i den erhvervsdrivende fond.

 

Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum ejer bygningerne og de andre fysiske rammer, der er nødvendige for forskerparken. Selve driften af forskerparken varetages af Agro Business Park A/S. Derudover består forskerparken af Agro Business Innovation A/S, der investerer i vidensbaserede virksomheder og udviklingsprojekter indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi. Ændringerne i ejendomsselskabet vil ikke få indflydelse på driftsselskabet Agro Business Park A/S, der i dag fungerer som operatør på en række af regionens satsninger inden for biomasse, fødevarer og miljøteknologi.

 

Det Selvstændige Forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Fødevareministeriet, Tjele Kommune, Viborg Kommune og Viborg Amt. Region Midtjylland og ny Viborg Kommune trådte ind i forbindelse med kommunalreformen, og i 2014 overdrog Fødevareministeriet sin andel til Aarhus Universitet.

 

Viborg Amt ydede i 2004 et rente- og afdragsfrit lån til forskerparken, der indgår i Region Midtjyllands regnskab som en eventualrettighed på 6 mio. kr. Bestyrelsen for Forskerpark Foulum har indstillet til Region Midtjylland, at lånet eftergives i forbindelse med den ny selskabskonstruktion.

 

Konstruktionen og vedtægten blev skabt efter ønske fra Fødevareministeriet, fordi der på stiftelsestidspunktet var politisk uro om diverse fondskonstruktioner i Danmark. Selvstændige forvaltningssubjekter er selvstændige retssubjekter, men de er som udgangspunkt ikke beskyttet mod indgreb fra lovgivningsmagten og kan nedlægges ved lov, i hvilken forbindelse institutionens formue kan tilbageføres til stifterne.

 

Punktet behandles samtidig på møde i Viborg Byråd og Aarhus Universitet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

28. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 23. januar 2017 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 23. januar 2017 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2017 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2017 afholdes den 23. januar 2017 i Regionshuset Viborg. Det andet møde afholdes den 21. august 2017.

 

Dagsordenen til mødet den 23. januar 2017 er under udarbejdelse, og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Administrationens foreløbige forslag til dagsorden er vedlagt. Bemærk at bilaget er fortroligt.

 

Folketingsmedlemmerne er ligeledes blevet opfordret til at sende forslag til emner til mødet.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-16

29. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om monitorering af forløbstider i kræftpakkerne *

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig med et spørgsmål om monitorering af forløbstider i kræftpakkerne.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 6. december 2016 anmodet om en drøftelse af monitorering af kræftpakkerne.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

 

"Jeg mener, at der pr. januar 2016 blev indført nye forløbstider for blærekræftpatienter, som skulle gøre, at det blev nemmere at overholde tiderne. Det synes ikke at have haft den store effekt.

 

Jeg vil gerne have handleplan for dette på dagsordenen, herunder også manglende opfyldelse af kemo til æggestokkræft."

Beslutning

Sagen blev drøftet.

 

Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-16

30. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om fremtidssikring af vilkår for infrastruktur *

Resume

Anne V. Kristensen har henvendt sig med et spørgsmål om fremtidssikring af vilkår for infrastruktur.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har ved mail af 6. december 2016 anmodet om en drøftelse af fremtidssikring af vilkår for infrastruktur.

 

Anne V. Kristensen skriver i sin henvendelse:

 

"Har vi en fælles politik og retningslinjer med kommunerne?

 

Tager vi masteleje på vores bygninger?

 

Og en generel vurdering af de vedhæftede aftaler sammenholdt med vores, hvis vi har en. Alternativt vil jeg foreslå at vi får en i Region Midtjylland."

 

Administrationen har udarbejdet et notat om arbejdet med strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur, som er vedlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at der fremlægges en sag om regionens aftaler om masteleje. Derudover drøftes sagen på det næste møde i Kontaktudvalget.

 

Bente Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-16

31. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen om psykiatriens trængsler *

Resume

Bente Nielsen har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende psykiatriens trængsler.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har ved mail af 14. januar 2017 anmodet om en drøftelse af prykiatriens trængsler.

 

Bente Nielsen skriver i sin henvendelse:

 

"Det er for voldsomt og for langstrakt med presset på psykiatrien. Jeg skal derfor bede om, at vi på det kommende forretningsudvalgsmøde får en opdatering af, hvad der er sat i gang af initiativer på den lange bane, men også en konkret handlingsplan for initiativer her og nu. Jeg vil også gerne have undersøgt muligheden for at tage anlægskroner fra henholdsvis Randers og Horsens kombineret med satspuljemidler for at kunne sætte forbedringer i gang med det samme.

  

Derudover vil jeg foreslå, at næste temamøde bliver om psykiatrien, hvor vi inviterer ledelse, medarbejderrepræsentanter og brugerorganisationer ind til en drøftelse af handlemuligheder med henblik på at højne personale- og patientsikkerhed. Og for at styrke fremtidens rekruttering."

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Tilbage til toppen