Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 23. januar 2018 kl. 10:00
i mødelokale F7, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Der blev orienteret om to konkrete sager i relation til hospitalsbyggerierne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

2. Valg af medlemmer til og godkendelse af kommissorier og forretningsorden for fire midlertidige udvalg

Resume

Det foreslås, at der nedsættes fire midlertidige udvalg i 2018 samt at udvalgenes kommissorier og standardforretningsorden godkendes.

Direktionen indstiller,

at der nedsættes fire midlertidige udvalg i 2018 for henholdsvis kollektiv trafik, bæredygtig vækst, demokrati og inddragelse og værdibaseret styring,

 

at regionsrådet udpeger fem medlemmer samt formand og næstformand til hvert af de midlertidige udvalg,

 

at kommissorier for de fire midlertidige udvalg godkendes, og

 

at standardforretningsorden for de midlertidige udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der i henhold til styrelsesvedtægtens § 18 nedsættes fire midlertidige udvalg i 2018, og at regionsrådet udpeger i alt syv medlemmer, herunder formand og næstformand, til hvert af de midlertidige udvalg.

 

Nedsættelse af midlertidige udvalg i resten af valgperioden foreslås besluttet i forbindelse med budgetforligene i de pågældende år.

 

Kommissorier

Der er udarbejdet udkast til kommissorier for de fire midlertidige udvalg, som beskriver udvalgenes arbejdsområder, afrapporteringsform og funktionsperiode. 

 

Standardforretningsorden

Standardforretningsordenen fastlægger de nærmere regler for møderne i de midlertidige udvalg.

 

Det reviderede udkast til forretningsorden indeholder alene en række sproglige rettelser i forhold til den standardforretningsorden, som var gældende for midlertidige udvalg i seneste valgperiode.

 

Ændringer i forhold til standardforretningsordenen fra seneste valgperiode er markeret i det vedlagte bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der nedsættes fire midlertidige udvalg i 2018 for henholdsvis kollektiv trafik, bæredygtig vækst, demokrati og inddragelse og værdibaseret styring,

 

at regionsrådet udpeger fem medlemmer samt formand og næstformand til hvert af de midlertidige udvalg,

 

at kommissorier for de fire midlertidige udvalg godkendes, idet der forud for regionsrådsmødet vedlægges et revideret kommissorium for udvalget om kollektiv trafik. Samtidig justeres kommissoriet for udvalget vedrørende demokrati og inddragelse, så udvalget skal drøfte metoder og kan udføre prøvehandlinger i samarbejde med andre politiske udvalg, og

 

at standardforretningsorden for de midlertidige udvalg godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

3. Godkendelse af bilag til vederlagsregulativet

Resume

Der forelægges bilag til vederlagsregulativet til godkendelse. Bilaget præciserer i hvilke tilfælde, der kan gives erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de af regionsrådets medlemmer, der har ansøgt herom.

Direktionen indstiller,

at bilag til vederlagsregulativet om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste godkendes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland ændrer i 2018 styreform, idet der nedsættes både stående og midlertidige udvalg.  

 

Den ændrede styreform betyder, at der er brug for en præcisering af, hvornår der kan gives erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de regionsrådsmedlemmer, der har ansøgt herom. Reglerne er beskrevet nærmere i det vedhæftede bilag.

 

Bilaget præciserer de regler, der gælder for

 

 • møder i regionsrådet og udvalg
 • deltagelse i kurser, seminarer m.v.
 • møder i forbindelse med hverv, der udføres efter valg af regionsrådet
 • varetagelse af andre hverv.

 

Det beskrives endvidere, hvilke aktiviteter der ikke berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og de forhold, der gælder for 1. og 2. næstformand for regionsrådet.

 

Bilaget skal ses i forlængelse af det vederlagsregulativ med bilag om blandt andet kørsel, kurser m.m., som regionsrådet godkendte i december 2017.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-7-17

4. Udmøntning af omprioriteringsbidrag 2018

Resume

Økonomiaftalen for 2018 for regionerne indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen af sundhedsområdet på 1 %, svarende til 12,8 mio. kr. for Region Midtjylland. Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

Direktionen indstiller,

at kutymefridage for AC-gruppen mv. ophæves, og

 

at fordelingen af omprioriteringsbidraget for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2018 for regionerne indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen af sundhedsområdet på 1 %. For Region Midtjylland er det opgjort til 12,8 mio. kr. Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 blev omprioriteringsbidraget placeret på en central pulje til udmøntning på de enkelte hospitaler og centrale stabe.

 

Omprioriteringsbidraget foreslås udmøntet dels ved at inddrage kutymefridage for AC-gruppen mv. og dels ved en rammebesparelse på administrationerne på hospitalerne og centrale stabe.

 

Inddragelse af kutymefridage

I Viborg, Ringkøbing og Århus Amter var der overordnet en kutyme for, at AC-gruppen mv. havde fri den 24. og 31. december samt en halv fridag henholdsvis 1. maj og Grundlovsdag (5. juni). Ved dannelsen af Region Midtjylland blev det besluttet, at der ikke skulle ændres på kutymefridagene. Hospitalsenheden Horsens fastholdt dog praksis fra Vejle Amt, hvor der ikke var kutymefri på de nævnte dage. Ligeledes har der på nogle hospitaler ikke været kutymefridage den 1. maj og Grundlovsdag.

 

På baggrund af en voldgiftssag i 2017 i staten blev det afklaret, at det er muligt for arbejdsgiveren at ophæve kutymefridage, da der ikke er tale om en overenskomstmæssig ret.

 

En inddragelse af kutymefridage for AC-gruppen mv. vil betyde, at gruppen kan arbejde tre dage ekstra om året, svarende til en besparelse på lønbudgettet på 5,2 mio. kr. Forslaget om inddragelse af kutymefridage har været i høring i MED-systemet, og de indkomne høringssvar er vedlagt sagen.

 

En inddragelse af kutymefridage kan træde i kraft 1. maj 2018 og kan dermed have fuld effekt i 2018.

 

Rammebesparelse

Den resterende andel af omprioriteringsbidraget på 7,6 mio. kr. fordeles som en rammebesparelse fordelt 50/50 mellem hospitalerne og de centrale stabe. For hospitalerne fordeles rammebesparelsen ud fra det vedtagne bruttobudget 2018, mens det for stabene fordeles ud fra det vedtagne lønbudget 2018.

 

 

Beslutning

Carsten Kissmeyer, Dorte West, Lone Langballe, Steen Thomsen, Hanne Roed og Jakob Rixen tiltrådte indstillingen.

 

De øvrige medlemmer tog et foreløbigt forbehold.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

5. Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Anlægsbevilling til Kvindehuset

Resume

Som en del af Generalplanen for Regionshospitalet Horsens er der prioriteret midler i Investeringsplanen til etablering af nye fysiske rammer for Afsnit for Mor og Barn (barselsafsnittet) i Kvindehuset. Der fremlægges projektforslag sammen med ansøgning om en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. (indeks 95,8). Bevillingen finansieres delvist ved overflytning af midler fra justeringsreserven under Generalplanen. Der orienteres samtidigt om overflytning fra justeringsreserven til delprojektet Nye Nord.

Formanden indstiller,

at projektforslaget for Kvindehuset godkendes,

 

at Regionshospitalet Horsens gives en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. (indeks 95,8) i perioden 2018-2019 til at gennemføre anlægsprojektet i Kvindehuset,

 

at byggeprojektet udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud uden prækvalifikation, med tildelingskriteriet laveste pris, og

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i april 2017 som en del af Generalplanen for Regionshospitalet Horsens en bevilling til udarbejdelse af projekt for etablering af barselsafsnit i Kvindehuset. Projektforslaget fremlægges nu til godkendelse.

 

Barselsafsnittet er i dag beliggende i utidssvarende lokaler, oprindeligt opført som patienthotel. Ved at flytte Barselsafsnittet til nye lokaler i Kvindehuset, kan der etableres 15 moderne barselsstuer, heraf kan de fire i spidsbelastninger rumme to mødre/børn, og den samlede kapacitet vil dermed blive øget fra 14 til 19 barslende. Flytningen muliggøres ved en rokade, hvor Sengeafsnit for Kvindesygdomme flyttes fra Kvindehuset til hospitalets nybyggede fløj, Nye Nord. Herefter kan Fødeafsnittet, Afsnit for Mor og Barn (barselsafsnittet), svangresenge og Fertilitetsklinikken samles i Kvindehuset, og der skabes tidssvarende fysiske rammer og et bedre patientflow.

 

Der er i forbindelse med projekteringen blevet justeret i forhold til de forudsætninger, som regionsrådet blev præsenteret for i april 2017. Det var forudsat, at der ud af de 15 barselsstuer skulle være fem, som kunne rumme to mødre/børn, og den samlede kapacitet i spidsbelastninger derfor var 20 barslende. Det har dog vist sig formålstjenligt i stedet at anvende areal til en større tele-stue, som anvendes til behandling af de mest syge børn, blandt andet via videoforbindelse til specialafdeling på Aarhus Universitetshospital. Tele-stuen bruges også til forberedelse af transport af nyfødte, hvor der skal være plads til flere specialistteams og forældre på stuen samtidigt. Ved at afsætte mere areal kan der i tele-stuen fremadrettet håndteres to børn samtidig, mod kun et barn i dag.

 

Det er ligeledes blevet prioriteret at udvide Fødeafsnittets kapacitet med en ekstra fødestue. Dermed øges Regionshospitalet Horsens' kapacitet til 2.500 fødsler årligt, hvilket er i tråd med forventningerne til et fortsat øget fødselstal i optageområdet i de kommende år. Ved gennemførelse af projektet råder Fødeafsnittet herefter over seks fødestuer, to stuer til modtagelse af fødende samt to to-sengsstuer til svangrepatienter fra Fødeafsnittet. Der bliver også fremadrettet mulighed for på fødegangen at skærme forældre, der har mistet et barn.

 

Designguide for hospitalsbyggeri

Projektets styregruppe har på basis af brugernes og arbejdsmiljøorganisationens anbefalinger godkendt mindre afvigelser fra regionens designguide for hospitalsbyggeri vedrørende indretning af badeværelser på niveau 1. Konkret drejer det sig om, at der i designguiden anbefales en bestemt placering af fast inventar samt en venderadius på 2,0 m for kørestole. For at kunne indrette med plads til puslebord på badeværelset er indretningen ændret, og venderadius er reduceret til lovkravet på 1,5 m.

 

Tidsplan

Projektet planlægges gennemført i 2018 og 2019.

 

Udbud

Anlægsprojektet udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud uden prækvalifikation i overensstemmelse med regionens Byggeregulativ. Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

 

Økonomi

Det fremgår af nedenstående tabel 1, at den samlede økonomi for projektet udgør 13,4 mio. kr. (indeks 95,8). Der er tidligere bevilget 0,9 mio. kr. (indeks 95,8) til at afholde udarbejdelse af dispositions- og projektforslag. Der tilbagestår således finansiering af 12,5 mio. kr. (indeks 95,8). Indeks-angivelsen referer til Byggeomkostningsindekset. Se bilag for nærmere forklaring om brugen af indeksering ved anlægsbevillinger.

 

 

Regionshospitalet Horsens gives derfor med godkendelsen af dette dagsordenspunkt en bevilling på 12,5 mio. kr. (indeks 95,8) til gennemførelse af anlægsprojekt i Kvindehuset. Bevillingen dækker sammen med tidligere bevillinger gennemførelsen af hele delprojektet. Justeringsreserven for Generalplanen kan afholde 3,7 mio. kr. (indeks 95,8). Justeringsreserven er finansieret af allerede afgivne bevillinger under Generalplanen. De resterende 9,0 mio. kr. (indeks 95,8) kan afholdes af midler prioriteret til Generalplanen i Investeringsplanen, som med denne sag bevilges til projektet.

 

Regionsrådet orienteres samtidig om overflytning af anlægsmidler fra Generalplanens Justeringsreserve til Nye Nord-bevilling. Der blev efter indgåelse af totalentreprisekontrakt på projektet overført anlægsmidler fra Nye Nord-bevillingen til Justeringsreserven. Efter kvalificering af budgettet for bygherreleverancer på Nye Nord-projektet vurderes det, at der er behov for at føre 7,3 mio. kr. (indeks 95,8) retur til den oprindelige bevilling til at afholde udgifter til blandt andet teknisk infrastruktur i bygningen samt ekstra el-forsyning. Jævnfør den godkendte styringsmanual for Generalplanen kan der overføres midler fra Justeringsreserven svarende til 5 % af budgettet til håndværkerudgifter og bygherreleverancer på et godkendt delprojekt. Nye Nord-bevillingen overholder ved den planlagte overførsel dette kriterium.

 

Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående tabel 2. Når der tages højde for forskellen i indeks svarer bevillingen til indstillingen.

 

 

 

Med godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der -16,1 mio. kr. i anlægspuljen i 2018. Der vil i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 blive tilført anlægspuljen ca. 51 mio. kr. i 2018, hvorved puljen vil udgøre ca. 34,9 mio. kr. Der er derudover fortsat 45,7 mio. kr. på den centrale pulje til driftsanskaffelser i 2018. Der resterer således samlet ca. 80,6 mio. kr. uudmøntet i 2018 under Investeringsplanen.

 

Totaløkonomi

Der er i projektet indtænkt fleksibilitet, da der er mulighed for på sigt at etablere yderligere to barselsstuer ved at flytte et eksisterende ventilationsanlæg enten til tag eller kælder. Der er også fortsat mulighed for at udvide bygningen.

 

Sociale klausuler

Det er besluttet i Region Midtjylland, at der ved ordreindgåelse på anlægsprojekter med en forventet varighed på minimum seks måneder samt lønomkostninger på minimum 4 mio. kr. og/eller en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. skal stilles krav om et rimeligt antal lære- og praktikpladser hos entreprenøren, typisk 3-6 % af arbejdsstyrken. Dette for at fremme etableringen af lærepladser i håndværksfag m.m. Det skønnes, at dette projekt er under de økonomiske grænser.

 

Bæredygtighed

Der vil i den videre projektering blive arbejdet ud fra regionens Agenda 21.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-16-17

6. Regionsrådets svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om hospitalserhvervede infektioner *

Resume

Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner er afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor anmodet om en udtalelse fra regionsrådene til brug for udarbejdelse af en ministerredegørelse.

Direktionen indstiller,

at udkastet til udtalelse til ministeren godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen indledte en forundersøgelse omkring hospitalserhvervede infektioner tilbage i efteråret 2016, hvilket førte til en egentlig undersøgelse med start i januar 2017, hvor Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest blev udtaget som deltagende enheder i Region Midtjylland.

 

Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner er tilstrækkelig. Det vurderes, at indsatsen er tilstrækkelig, hvis tre forhold er opnået; systematisk overvågning, god hygiejne og et rationelt antibiotikaforbrug.

 

Revisionsnotater og udkast til beretningen har været i høring i administrationen og på de to involverede hospitaler. Høringssvaret til udkast til beretningen har ligeledes været behandlet på direktionsmøde i september 2017. Den endelige beretning blev behandlet på statsrevisormødet den 15. november 2017, hvorefter den blev offentliggjort og fremsendt til Folketinget med statsrevisorernes bemærkninger.

 

Sundhedsministeren er på den baggrund blevet bedt om at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministeriet har derfor anmodet om en udtalelse til beretningen fra regionsrådene, jf. § 18, stk. 3, i lov om revisionen af statens regnskaber m.v.

 

I beretningen modtager Region Midtjylland kritik på følgende punkter:

 

 1. Manglende målsætning for antallet af hospitalserhvervede infektioner samt ikke at have gjort en tilstrækkelig indsats for at overvåge forekomsten af hospitalserhvervede infektioner.
 2. Dårlig målopfyldelse i forhold til rengøringsstandarder samt uniforms- og håndhygiejne.
 3. Manglende målsætning for antibiotikaforbruget samt at der bruges for meget bredspektret antibiotika.

 

Ad 1). Der er efter undersøgelsesperioden kommet bedre data i kraft af den nationale database til overvågning af hospitalserhvervede infektioner, HAIBA. Samtidig er regionen snart klar med sin egen database, HEINO, der giver mere patientnære data. Vi håber på en snarlig juridisk afklaring af muligheden for at arbejde med personhenførbare data fra disse systemer når Sundheds- og Ældreministeriet får fremsat lovforslag herom.

 

Ad 2) Rengøringsstandarden er høj i Region Midtjylland, men da hospitalerne flere steder anvender en anden standard end Rigsrevisionen har taget udgangspunkt i, fremstår regionens resultater dårligere end de er, fordi de to standarder ikke er direkte sammenlignelige. I forhold til uniforms- og håndhygiejnen er der plads til forbedring. Der skal både sættes ind i forhold til observationsmetode, undervisning, træning, ledelsesfokus og dialog.

 

Ad 3) En regional handlingsplan for, hvordan Region Midtjylland når de fastsatte mål i den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker, er under udarbejdelse. Via Midt-EPJ er der i perioden 2013-2016 mulighed for at følge antibiotikaforbruget på patientniveau. Der arbejdes på, at data rutinemæssigt bliver præsenteret for afdelingerne, så der kan følges op på forbrug og forbrugsmønstre. Desuden deltager regionen i lærings- og kvalitetsteam om rationel brug af antibiotika, der er en del af det nationale kvalitetsprogram.

 

Rigsrevisionens beretning samt udkast til udtalelse fra regionsrådet i Region Midtjylland er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet området drøftes på et kommende møde i Hospitalsudvalget. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-17

7. Rammebevillinger til bygningsvedligehold

Resume

Der bliver hvert år anvendt en del af midlerne fra Investeringsplanen til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter. Midlerne dækker anlægsprojekter, udstyrsinvestering, rådgivning m.m. ved pludseligt opståede projekter, som kræver en hurtig indsats for ikke at påvirke driften negativt eller øge behovet for efterfølgende investering. Med denne sag udmøntes rammebevillinger for sundhedsområdet i 2018 samt rammebevillinger øremærket bygningsvedligehold i behandlingspsykiatrien.

Formanden indstiller,

at der i 2018 af anlægsmidlerne gives rammebevilling på 15 mio. kr. til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige anlægsprojekter,

 

at Psykiatri og Social i perioden 2018-2026 får suppleret eksisterende rammebevilling til vedligehold, med 0,9 mio. kr. i 2018, 3,3 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2026,

 

at Psykiatri og Social i perioden 2018-2020 gives en årlig rammebevilling på 4 mio. kr. til vedligehold på Søndersøparken, RP Midt, i alt 12 mio. kr.,

 

at rammebevillingerne kan udmøntes administrativt jf. regionens kompetence- og delegeringsregler,

 

at der rapporteres på anvendelse af midlerne i forbindelse med anlægsopfølgningen, og

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Det blev med godkendelsen af Investeringsplan 2017-2026 fastlagt, at niveauet for puljen til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter i 2018 er 25 mio. kr.

 

Puljen er til uforudseelige projekter, herunder pludseligt opståede projekter f.eks. efter nedbrud eller til driftsnødvendige projekter. Det blev også godkendt, at puljen delvist skal finansieres af forsinkelser og/eller mindreforbrug på andre projekter under Investeringsplanen, og at der derfor er prioriteret et mindre beløb, end der forventes behov for. Denne budgettering vil være medvirkende til at nedbringe de årlige anlægsoverførelser.

 

For at sikre hurtig indsats og gennemførelse af mindre projekter, er det i Investeringsplan 2017-2026 beskrevet, at der af puljen oprettes en rammebevilling, som jf. regionens kompetence- og delegeringsregler vil kunne udmøntes administrativt til mindre projekter. Det foreslås i denne sag foreløbigt at udmønte 15 mio. kr. i en rammebevilling. De konkrete projekter vil blive vurderet enkeltvist efterhånden, som de indmeldes. Der vil fra rammebevillingen kunne udmøntes til specifikke drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter i indeværende år efter en konkret vurdering af direktionen af behov og effekt. I de tilfælde, hvor det vurderes relevant og tidsmæssigt muligt, vil der fortsat blive fremlagt bevillingssager til politisk behandling.

 

Psykiatriens bygningsvedligehold

Behandlingspsykiatrien har ikke afsat midler til bygningsvedligehold i driftsbudgettet, og der har derfor traditionelt være bevilget en ramme til bygningsvedligehold i behandlingspsykiatrien. Rammen er senest bevilget på regionsrådets møde i april 2015 for perioden 2015 til 2019. Det blev her besluttet i nogle år at reducere rammen for at give plads til andre nødvendige investeringer. Med godkendelsen af dette punkt bevilges behandlingspsykiatrien i perioden 2018-2026 4 mio. kr. om året til generel bygningsvedligeholdelse. Der tilbagestår fra den bevilling, som blev afgivet i 2015, henholdsvis 3,1 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019, hvorfor der allerede er finansiering for denne andel.

 

Det blev på regionrådets møde den 5. december 2017 besluttet at igangsætte helhedsplanlægning for de funktioner, der i dag er beliggende i Søndersøparken, Regionspsykiatrien Midt. På baggrund af forundersøgelser foretaget i perioden her op til blev det i forbindelse med Investeringsplan 2017-2026 besluttet at øremærke midler særligt til bygningsvedligehold for Søndersøparken. Der bevilges med godkendelsen af denne sag en årlig rammebevilling på 4 mio. kr. i 3 år, samlet 12 mio. kr. i perioden 2018-2020 særligt til bygningsvedligehold for Søndersøparken.

 

Psykiatriledelsen kan udmønte fra de to rammebevillinger til konkrete projekter.

 

Rapportering

Der rapporteres på udmøntning samt anvendelse i forbindelse med de standardiserede anlægsopfølgninger samt ved årets afslutning.

 

Økonomi

I nedenstående tabel 1 fremgår det, at der bevilges en ramme til bygningsvedligehold på sundhedsområdet. Ligeledes fremgår det, at Psykiatri og Social bevilges to rammer henholdsvis til generelt bygningsvedligehold og særligt til vedligehold af Søndersøparken.

 

Bevillingerne finansieres af anlægspuljen.

 

 

Med godkendelse af punkterne på denne dagsorden resterer der -9,6 mio. kr. i anlægspuljen i 2018. Der vil i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 blive tilført anlægspuljen ca. 51 mio. kr. i 2018, hvorved puljen vil udgøre ca. 41,5 mio. kr. Der er derudover fortsat 45,7 mio. kr. på den centrale pulje til driftsanskaffelser i 2018. Der resterer således samlet ca. 87,2 mio. kr. uudmøntet i 2018 under Investeringsplanen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-18

8. Rapportering i 2018 for målbilleder og økonomi

Resume

Det foreslås, at der i 2018 afrapporteres på målbillederne for Sundhed, Social og Regional Udvikling fire gange årligt. Derudover vil der i 2018 være en økonomirapportering fire gange årligt, hvor regionsrådet gives et kort overblik over regionens økonomi.

Formanden indstiller,

at forslag til rapporteringen i 2018 for målbilleder og økonomi godkendes, og

 

at fokusindikatorerne på sundhedsområdet fra 2017 fastholdes i 2018 og suppleres med en yderligere klinisk kvalitetsdatabase: Dansk Kolorektal Cancer Database.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i forbindelse med behandlingen af budget 2018 målbilleder for Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling. Målbillederne fra budget 2017 fastholdes, og målbillederne skal være med til at tydeliggøre de politiske målsætninger og prioriteringer på de tre hovedområder. Der er vedlagt tre bilag, der giver en introduktion til målbillederne på de tre områder.

 

Sundhed

Målbilledet for sundhedsområdet afløser styring efter DRG-værdi og sætter rammerne for arbejdet med de nationale politiske mål for sundhedsområdet.

 

Som led i opfølgningen på målbilledet skal regionsrådet udpege fokusindikatorer for 2018. Administrationen foreslår i samråd med relevante ledelsesfora, at regionsrådet fastholder fokusindikatorerne fra 2017, men supplerer med en yderligere klinisk kvalitetsdatabase: Dansk Kolorektal Cancer Database. Sammenfattende foreslås det, at regionsrådet udpeger følgende indikatorer som fokusindikatorer i 2018:  

 

 • Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
 • Opfyldelse af kvalitetsmål i tre kliniske kvalitetsdatabaser
  • Akutte Hospitalskontakter
  • Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud
  • Dansk Kolorektal Cancer Database
 • Patientoplevet inddragelse
 • Somatiske/psykiatriske patienter udredt inden for 30 dage
 • Indlagte patienter i psykiatrien, der bæltefikseres.

 

I vedlagte bilag beskrives målbilledet for sundhedsområdet nærmere, herunder baggrunden for at arbejde med fokusindikatorerne.

 

Socialområdet

Målbilledet for socialområdet består af en vision om at støtte borgeren på de regionale sociale tilbud til at være aktiv medborger. Socialområdet er til for den enkelte borger, og Region Midtjylland ønsker at møde og støtte borgeren til en aktiv tilværelse med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ressourcer. Visionen udkrystalliseres i tre delstrategier og syv mål.

 

Der er 11 indikatorer, der konkretiserer de syv mål. Alle indikatorer indgår i alle rapporteringerne på målbilledet. Arbejdet med at udvikle relevante indikatorer vil fortsat være et fokusområde i 2018.

 

Regional Udvikling

Målbilledet på det regionale udviklingsområde består af en overordnet vision om, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Visionen tager udgangspunkt i regionens Vækst- og Udviklingsstrategi. Herudover er der i målbilledet fire strategispor, som er pejlemærker for, at regionen kan blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion, samt otte delmål, der skal styres efter. Der er udvalgt 18 indikatorer, som konkretiserer delmålene.

 

De otte delmål udvikler sig over en længere periode, og hovedparten af de bagvedliggende data opdateres kun én gang årligt. Derfor er der fastlagt en årlig kadence for rapporteringen på de forskellige delmål. Hver rapportering sætter fokus på og udfolder et eller flere delmål og tilhørende indikatorer. På den måde vil der blive fulgt op på alle delmål og indikatorer i løbet af året.

 

Tidsplan for afrapportering

Der lægges op til, at der afrapporteres på målbillederne fire gange årligt, hvor regionsrådet godkender status for målbilledet på de tre områder. Afrapporteringsformen fra 2017 fastholdes som udgangspunkt i 2018. Rapporteringen på sundhedsområdet vil to gange blive suppleret med ledelsesberetninger fra hospitalerne. I ledelsesberetningerne vil der være et særligt fokus på de udvalgte fokusindikatorer.

 

Derudover vil der i 2018 være en økonomirapportering, hvor regionsrådet gives et kort overblik over regionens økonomi på drift og anlæg. Tidsplanen for økonomirapporteringen er udarbejdet med udgangspunkt i de lovgivne datoer for regionsrådets behandling af de standardiserede økonomiopfølgninger og gennemsnitslikviditeten. Udover den standardiserede økonomiopfølgning indgår et bilag med bevillingsændringer, der kræver godkendelse af regionsrådet.

 

Nedenfor vises tidsplan for den politiske behandling af målbilleder og økonomirapporteringer.

 

 Politisk behandling af målbillede og økonomirapporteringer i 2018

 

April

Maj

Juni

August

Oktober

December

Målbilleder

x

 

X

Inkl. ledelsesberetning

 

x

X

Inkl. ledelsesberetning

Økonomirapportering

 

x

 

x

x

x

 

Målbillederne behandles af relevante stående udvalg, forretningsudvalg og regionsråd. Økonomirapporteringen behandles af forretningsudvalg og regionsråd. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-20-17

9. Regional vækst- og udviklingsstrategi - proces frem mod godkendelse ultimo 2018

Resume

Regionsrådet og vækstforum har ansvaret for i fællesskab at udarbejde en strategi for den regionale vækst og udvikling. Temaerne for arbejdet er fastlagt i Lov om erhvervsfremme og er blandt andet infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse og beskæftigelse, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø samt kultur.

 

Arbejdet med udarbejdelsen af den kommende vækst- og udviklingsstrategi påbegyndes primo 2018 med forventet godkendelse af strategien ultimo 2018.

 

I foråret involveres de mange samarbejdspartnere, som efter strategiens politiske vedtagelse ultimo 2018 er afgørende for at nå i mål med visionen om en attraktiv og bæredygtig region.

Formanden indstiller,

at processen for udarbejdelse af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet og vækstforum har ansvaret for i fællesskab at udarbejde en strategi for den regionale vækst og udvikling, som skal sætte retningen for den regionale indsats for at blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Den nuværende strategi gælder for perioden 2015-2025 og tog udgangspunkt i fire globale udfordringer: Konkurrenceevnen, Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre.

 

Med et nyt regionsråd og vækstforum iværksættes en proces for en ny strategi for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Strategien udarbejdes i tæt samarbejde med en lang række aktører, f.eks. kommuner, virksomheder og videninstitutioner. Regionsrådet skal efter planen vedtage den nye strategi ultimo 2018. Strategien skal gælde for 2019 og frem.

 

Temaerne for strategien er fastlagt i Lov om erhvervsfremme og er: infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø herunder rekreative formål og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner.

 

Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.

 

Inden vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal regionsrådet foretage en offentlig høring af udkast til strategien på minimum otte uger.

 

Strategien udmøntes blandt andet gennem de regionale udviklingsmidler til uddannelse, kultur og erhverv og i tæt samarbejde med en lang række aktører inden for de forskellige temaer for strategien, f.eks. kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, kulturinstitutioner eller erhvervsfremmeoperatører.

 

Politisk proces - 2018

Administrationen foreslår følgende proces for udarbejdelsen af den kommende vækst- og udviklingsstrategi:

 

 • 5. februar: Politisk kick-off om FN's verdensmål, hvor de inviterede er kommunale udvalgsformænd, borgmestre, regionsrådspolitikere, kommunaldirektører og Region Midtjyllands direktion
 • 7. marts: Vækst- og udviklingsstrategi som tema i udvalget for regional udvikling
 • 19. marts: Vækst- og udviklingsstrategi som tema i vækstforum - forud også tema i den administrative styregruppe for vækstforum
 • 20. marts: Regionsrådet orienteres om arbejdet med vækst- og udviklingsstrategien
 • 22. august: Regionsrådet behandler høringsudkast til vækst- og udviklingsstrategi. Udvalget for regional udvikling og forretningsudvalget involveres som led i processen
 • 29. august: Vækstforum behandler høringsudkast til vækst- og udviklingsstrategi. Den administrative styregruppe for vækstforum involveres som led i processen.

 

Høring i september og oktober 2018

 

 • 10. december: Vækstforum godkender vækst- og udviklingsstrategi. Den administrative styregruppe for vækstforum involveres som led i processen
 • 19. december: Regionsrådet godkender vækst- og udviklingsstrategi. Udvalget for regional udvikling og forretningsudvalget involveres som led i processen.

 

Aktørinddragelse

I foråret  2018 vil en række af regionens samarbejdspartnere; kommuner, virksomheder, videninstitutioner o.a. blive inddraget i processen for at bidrage til strategien, som løbende behandles politisk, som beskrevet ovenfor. Det vil ske gennem forskellige kanaler: interviews, fokusgrupper, workshops, seminarer og bilaterale møder. Aktørinddragelsen er vigtig i forhold til at understøtte de samarbejder og partnerskaber regionerne har, og som skal være med til at udmønte strategien og visionen om en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

 

Strategisk ramme for arbejdet

Den 25. september 2015 vedtog FN en ambitiøs udviklingsdagsorden - FN's 17 verdensmål. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte mål for en mere bæredygtig udvikling.

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN’s 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed, stærke institutioner samt på at styrke internationale partnerskaber.

 

Regeringen har vedtaget en handlingsplan for sit arbejde med FN's Verdensmål, og i 2017 vedtog det tidligere regionsråd og vækstforum at gøre målene til den strategiske ramme for en kommende strategi for vækst og udvikling i Region Midtjylland.

 

Det betyder, at der i første omgang pågår et administrativt arbejde med at kortlægge, hvilke mål der vil have særlig betydning for at udvikle en attraktiv og bæredygtig region til gavn for borgere, virksomheder og miljø/omgivelser.

 

Kortlægningen vil ligge til grund for den videre proces for vækst- og udviklingsstrategien samt regionsrådets og vækstforums udarbejdelse af det høringsudkast, som forventes at foreligge til drøftelse i august 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-21-17

10. Kapacitet for skoleåret 2018-2019 for STX og HF

Resume

Regionsrådet har til opgave at indstille den samlede kapacitet for STX og HF i regionen til Undervisningsministeriet.

 

Gymnasierne og HF-institutionerne i Region Midtjylland ønsker (i regi af de forpligtende samarbejder) at øge den samlede kapacitet.

 

Det indstilles, at ønsket om forøgelse ikke imødekommes. Indstillingen tager udgangspunkt i fremskrivninger af dels de faldende ungdomsårgange, dels at elevfremskrivningerne af ansøgninger er faldende. Desuden afviste undervisningsministeren i foråret 2017, at der kunne oprettes nye STX- og HF-tilbud og anbefaler, at der ikke anvendes ressourcer på at opbygge unødig kapacitet.

 

Dog indstilles det, at ønsket fra Vestjysk Gymnasium Tarm om at veksle en STX-klasse til en HF-klasse imødekommes, idet den samlede kapacitet herved forbliver uændret.

 

Endelig har udbyderne af HHX og HTX orienteret Region Midtjylland om deres kapacitet.

Formanden indstiller,

at Vestjysk Gymnasium Tarm øger med en HF klasse, mens kapaciteten på STX tilsvarende sættes en klasse ned,

 

at den øvrige indmeldte kapacitet fastholdes på 2017-niveau,

 

at regionsrådet indstiller den samlede kapacitet for STX og HF for 2018 til Undervisningsministeriet, og

 

at regionsrådet orienterer Undervisningsministeriet om kapaciteten for HHX og HTX i 2018.

Sagsfremstilling

Forpligtende samarbejder for STX og HF

I Region Midtjylland er der etableret fire forpligtende samarbejder, der geografisk svarer til de tidligere amter. Et forpligtende samarbejde består af de gymnasier og Hf-kurser, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og 2-årigt HF inden for et geografisk område. Det forpligtende samarbejde skal koordinere institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger og valgfag.

 

Alle uddannelsesinstitutioner i et forpligtende samarbejde skal årligt senest den 1. september sende et oplæg om institutionens ønsker og muligheder for at optage elever (kapacitet) til det forpligtende samarbejde. Det forpligtende samarbejde drøfter senest den 15. september institutionernes oplæg for at tilgodese det samlede behov for kapacitet bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

 

De forpligtende samarbejder skulle senest den 8. december meddele ønsker om den samlede kapacitet i samarbejdets geografiske område, herunder fordelingen på de enkelte institutioner, til regionsrådet. Regionsrådet skal herefter senest den 1. februar indstille den samlede kapacitet for STX og HF i regionen til Undervisningsministeriet.

  

Indmeldt kapacitet for skoleåret 2018-2019

STX og HF

Region Midtjylland har modtaget kapacitetsoplysninger fra regionens fire forpligtende samarbejder. Kapacitetsoplysningerne fremgår af bilag 1, hvor ønsker til klasse- og elevtallet for 2018 er beskrevet for hver skole. Disse tal sammenholdes med kapaciteten i 2017, og en tredje kolonne viser eventuelle ændringerne fra 2017 til 2018.

 

Administrationen skønner, at institutionernes baggrund for søge om at øge kapaciteten flugter med tidligere år og vedrører et ønske om at imødekomme de unges ønsker og at udnytte institutionernes bygningskapacitet.

 

Nedenfor præsenteres de fire forpligtende samarbejders ønsker til kapacitet for skoleåret 2018-2019:

 

Forpligtende samarbejde Nord: Der er enighed i det forpligtende samarbejde om at øge kapaciteten for Skive Gymnasium og HF med en HF-klasse.

 

Forpligtende samarbejde Syd: Der er uenighed i det forpligtende samarbejde. Horsens Statsskole ønsker at hæve kapaciteten med en klasse, mens Horsens Gymnasium og Tørring Gymnasium er imod, da de peger på, at de har tilstrækkelig med ledig kapacitet.

 

Forpligtende samarbejde Øst: Der er enighed i det forpligtende samarbejde om at hæve Langkær Gymnasium og HF samt Viby Gymnasium og HF's kapacitet med en Hf-klasse hver samt at hæve Skanderborg Gymnasiums kapacitet med en STX-klasse.

 

Forpligtende samarbejde Vest: Der er enighed i det forpligtende samarbejde om at reducere Vestjysk Gymnasium Tarms STX med en klasse og hæve HF med en klasse.

 

HHX og HTX 

Regionsrådet skal ligeledes informere ministeriet om kapaciteten for HHX og HTX. De to uddannelser indgår ikke i de forpligtende samarbejder og fastsætter selv deres kapacitet. Der er derfor kun tale om, at regionen skal informere ministeriet om kapaciteten. Udbyderne af HHX og HTX i regionen har indmeldt kapacitet - se bilag 2.

 

Administrationens generelle bemærkninger til indberetningen af kapacitet på STX og HF 2018

Administrationens vurdering er, at der på baggrund af den indrapporterede kapacitet og den forventede elevfremskrivning (bilag 3) samt faldende ungdomsårgange ikke vil være flere elevansøgninger, og at der derfor heller ikke er grundlag for at hæve kapaciteten, som de forpligtende samarbejder ellers ønsker. Der er heller ikke særlige lokale forhold, som gør det relevant at hæve kapaciteten i et eller flere forpligtende samarbejder.

 

Derudover skal det bemærkes, at regionen skal medvirke til at lave en samlet koordinering af det samlede udbud. I øjeblikket er der mange nye tiltag på ungdomsuddannelsesområdet, eksempelvis erhvervsskolereformen, gymnasiereformen og et politisk ønske om at færre unge skal tage en gymnasial uddannelse, og flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.

 

Ligeledes skal det bemærkes, at undervisningsministeren i foråret 2017 afslog at oprette nye HF- og STX-udbud. Begrundelsen var, at der ikke skulle anvendes ressourcer på kapacitetsopbygning, hvis der i forvejen var ledig kapacitet på nærliggende gymnasier.

 

Derfor anbefaler administrationen, at kapaciteten fastholdes på 2017-niveau. Dog således at det indstilles, at Vestjysk Gymnasium Tarm får mulighed for at konvertere en STX-klasse til en HF-klasse, da det ikke vil øge den samlede kapacitet i det forpligtende samarbejde. 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Vestjysk Gymnasium Tarm øger med en HF klasse, mens kapaciteten på STX tilsvarende sættes en klasse ned,

 

at den øvrige indmeldte kapacitet fastholdes på 2017-niveau,

 

at regionsrådet indstiller den samlede kapacitet for STX og HF for 2018 til Undervisningsministeriet,

 

at regionsrådet orienterer Undervisningsministeriet om kapaciteten for HHX og HTX i 2018, og

 

at administrationen forud for mødet i regionsrådet overvejer, om forudsætningerne i sagen holder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-16

11. Udpegning af repræsentanter til varetagelse af hverv

Resume

Regionsrådet skal udpege en eller flere repræsentanter til en række bestyrelser mv. Der er derfor udarbejdet en hvervsoversigt, som angiver, hvilke bestyrelser mv. regionsrådet skal udpege til i indeværende valgperiode. Regionsrådet skal samtidig tage stilling til honorering af ikke-regionsrådsmedlemmer, der varetager et hverv på vegne af regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger de repræsentanter til de udvalg og bestyrelser, som fremgår af hvervsoversigten,

 

at der ydes diæter til ikke-regionsrådsmedlemmer, der udpeges af regionsrådet til at varetage en bestyrelsespost i stedet for et regionsrådsmedlem, og

 

at formanden bemyndiges til at godkende indstillinger fra gruppeformændene om udpegninger til hverv, der er optaget i hvervsoversigten, men hvor udpegning endnu ikke har fundet sted.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal udpege en eller flere repræsentanter til at varetage hverv for Region Midtjylland. Administrationen har derfor udarbejdet en hvervsoversigt, hvor det fremgår, hvilke bestyrelser, udvalg mv. regionsrådet skal udpege til i indeværende valgperiode.

 

Regionsrådet besluttede på det konstituerende møde den 15. december 2017 en række udpegninger. Disse fremgår også af hvervsoversigten. Det drejer sig om udpegning til Vækstforum, Sundhedskoordinationsudvalget, bestyrelsen for Midttrafik, bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner, bestyrelsen for Jysk Linnedservice og bestyrelsen for Letbanen I/S.

 

Regionsrådet skal på møde den 31. januar 2018 også udpege medlemmer til de Videnskabsetiske komitéer jævnfør særskilt sag på dagsordenen. Regionsrådet skal på møde den 20. marts 2018 udpege medlemmer til det regionale kontaktforum på psykiatriområdet og til det regionale kontaktforum på socialområdet, når der foreligger indstillinger fra de udpegningsberettigede organisationer.

 

Udbetaling af diæter

Udbetalingen af diæter kan være hjemlet i vedtægter, ældre bestyrelsesreferater m.m., og det har derfor ikke været muligt at fremskaffe relevante oplysninger for alle hvervene.  

 

Der skal gøres opmærksom på, at for hverv på institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. (gymnasier, HF og VUC) samt erhvervsskoler, ingeniørhøjskoler og handelsskoleafdelinger, kan der ikke ydes vederlag til repræsentanter udpeget af regionsrådet, som tillige er medlemmer af regionsrådet. Dette gælder dog ikke for varetagelse af formands-/næstformandsposter.

 

Honorering af udpegede ikke-regionsrådsmedlemmer

Regionsrådet skal træffe beslutning om eventuel vederlæggelse af ikke-regionsrådsmedlemmer, der varetager et hverv på vegne af Region Midtjylland, jf. regionsrådets vederlagsregulativ § 19.

 

Det foreslås, at der, som i den forgange valgperiode, ydes diæter til de ikke-regionsrådsmedlemmer, der udpeges af regionsrådet til bestyrelser mv. i stedet for regionsrådsmedlemmer. Dette gælder dog ikke, hvis der udpeges ansatte i Region Midtjylland eller personer, der honoreres fra anden side.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-17

12. Udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komitéer i region Midtjylland

Resume

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland godkender i henhold til komitélovgivningen sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Komitéerne nedsættes af regionsrådet, der skal udpege komitéernes medlemmer med henblik på, at komitéerne kan konstituere sig i starten af 2018. Komitéerne i Region Midtjylland forventes at skulle behandle ca. 300 nye sager. Hver komité forventes at afholde 11 møder årligt.

Formanden indstiller,

at der nedsættes to regionale videnskabsetiske komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer og med tilhørende 22 suppleanter,

 

at der udpeges seks lægmedlemmer til hver af de to komitéer, hvoraf de tre er mænd og de tre kvinder,

 

at regionsrådsformanden bemyndiges til at udpege 10 forskningsaktive medlemmer efter indstilling heraf fra Institut for Klinisk Medicin og fordelingen af medlemmerne i de to komiteer,

 

at regionsrådsformanden bemyndiges til i valgperioden at godkende udskiftning af medlemmer, såfremt et medlem udtræder af en komité,

 

at komitéernes medlemmer modtager et årligt honorar i overensstemmelse med satserne i bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komitéer og vederlag til medlemmer af de regionale komitéer § 2, stk. 2 og 3 samt at de ordinære medlemmer får mødediæter, og

 

at der indstilles to lægmedlemmer til National Videnskabsetisk Komité, og at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende indstillingen af to faglige medlemmer til National Videnskabsetisk Komité.

Sagsfremstilling

Opgaver

Efter komitéloven (lovbekendtgørelse nr. 1083 af 15. september 2017 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter) nedsætter regionsrådene regionale videnskabsetiske komitéer. Et regionsråd kan nedsætte en eller flere komitéer inden for sit geografiske område. En komité kan også nedsættes af flere regionsråd.

 

En videnskabsetisk komité er et uafhængigt myndighedsudøvende organ og udfører sit arbejde på grundlag af komitéloven og forvaltningsloven.

 

Komitéens hovedopgave er at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, og at forsøgspersoner, der deltager i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

 

Komitéen følger endvidere forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

 

I perioden 2014-2017 har der været nedsat to regionale komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer. Hver komité har afholdt 11 møder årligt og har på hvert møde behandlet ca. 14 sager.

 

Antal komitéer og medlemmer

Antallet af komitéer og medlemmer bestemmes af regionsrådet. Efter komitéloven skal der være mindst syv og højest 11 medlemmer i en komité.

 

Det indstilles, at der i den kommende valgperiode 2018-2022 nedsættes to videnskabsetiske komitéer i Region Midtjylland med hver 11 medlemmer.

 

Baggrunden er for det første det store arbejde, der pålægges det enkelte komitémedlem. Med to komitéer forventes hver komité at behandle ca. 150 nye sager årligt. Det betyder, at der i gennemsnit skal behandles 13-14 sager pr. komitémøde. Med 11 medlemmer i hver af de to komitéer kan forberedelsen af sagerne fordeles på flere.

 

For det andet er det af hensyn til komitéernes beslutningsdygtighed mest hensigtsmæssigt med 11 medlemmer, idet mindst halvdelen af de faglige medlemmer og mindst halvdelen af lægmedlemmerne skal være til stede, før en komité er beslutningsdygtig.

 

Krav til medlemmerne

Medlemmerne udpeges for fire år af gangen svarende til den regionale valgperiode og skal have tilknytning til den region, komitéen dækker. Genudpegning af medlemmer kan ske to gange. Der kan udpeges suppleanter.

 

Ved udpegningen skal sikres, at der om muligt i komitéerne kun er én mere af det ene køn end af det andet.

 

Med 22 medlemmer i alt fordelt på to komitéer skal 10 medlemmer (fem i hver komité) være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Disse udpeges af regionsrådet efter indstilling fra Institut for Klinisk Medicin.

 

Regionsrådet skal udpege 12 personer (seks i hver komité), der skal fungere som komitéens lægmedlemmer. Lægmedlemmerne må ikke have en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

 

Afgrænsningen betyder, at eksempelvis læger, tandlæger, farmaceuter og andre med en tilsvarende eller lignende sundhedsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau af den grund er afskåret fra at virke som lægmedlem i komitéerne. Det er den pågældendes uddannelse, der er afgørende, og det er derfor udelukket, at eksempelvis en pensioneret læge kan virke som lægmedlem.

 

Som fagpersoner skal udpeges personer, der er aktive indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning. 

 

Vederlag

Det indstilles, at komitéernes medlemmer modtager vederlag i overensstemmelse med satserne i bekendtgørelse nr. 178 af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komitéer § 3, stk. 2.

 

Satserne er pt. 12.130 kr. årligt for ordinære medlemmer, 42.455 kr. årligt for hvervet som formand og 36.390 kr. for hvervet som næstformand.

 

Det indstilles endvidere, at ordinære medlemmer får mødediæter, jf. § 2, stk. 2. Medlemmerne af komitéerne modtager endvidere kørselsgodtgørelse.

 

Konstituering

De nuværende komitéer fortsætter deres arbejde, indtil konstitueringen af de to nye komitéer er på plads. Det forventes at ske i marts/april 2018.

 

Institut for Klinisk Medicin indstiller 10 personer, som er aktive indenfor den sundhedsvidenskabelige forskning som medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland.

 

Det indstilles, at regionsrådet bemyndiger regionsrådsformanden til at udpege de indstillede fagpersoner samt godkender fordelingen af faglige medlemmer på de to komitéer. Fordelingen vil blive foretaget under hensyntagen til tidligere erfaring med komitéarbejdet, en hensigtsmæssig fordeling af faglige specialer og hensyntagen til, at der kun er én mere af det ene køn end af det andet i hver komité.

 

Det indstilles endvidere, at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende udskiftning af medlemmer undervejs i valgperioden, såfremt der bliver behov herfor. 

 

National Videnskabsetisk Komité

National Videnskabsetisk Komité nedsættes af sundhedsministeren.

 

National Videnskabsetisk Komité består af 13 medlemmer, hvoraf de fem udpeges af ministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

 

Region Midtjylland er af ministeren blevet anmodet om at indstille fire medlemmer til National Videnskabsetisk Komité – to forskningsaktive medlemmer og to lægmedlemmer. For at tilgodese ligestilling mellem mænd og kvinder er regionen blevet anmodet om at indstille medlemmer af begge køn.

 

Det indstilles, at der indstilles to lægmedlemmer til National Videnskabsetisk Komité, og at formanden bemyndiges til at godkende indstillingen af to forskningsaktive medlemmer efter drøftelse heraf på komitéernes konstituerende møder.

 

Det bemærkes, at kun én af de fire indstillede personer vil blive udpeget som medlem af National Videnskabsetisk Komité.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-18

13. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose vedrørende børnehospice i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (K) har henvendt sig angående børnehospice i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose har ved mail af 1. januar 2018 anmodet om, at følgende drøftes på forretningsudvalgsmøde den 23. januar 2018.

 

"I årevis er der blevet arbejdet på etablering af et børnehospice i Region Midtjylland fra forskellige privatpersoner og grupper. I finansloven 2018 afsættes der nu penge til etablering af et børnehospice i Vestdanmark.

 

Som følge heraf foreslår Kristendemokraterne, at punktet kommer på dagsordenen ved det første møde i regionsrådet i 2018. Kristendemokraterne foreslår, at mulighederne for et børnehospice i Midtjylland undersøges med henblik på at få sendt en ansøgning til de afsatte midler på finansloven 2018.

 

Det er Kristendemokraternes holdning, at børn med livstruende sygdomme og deres familier har brug for dette tilbud, da det vil give dem en uvurderlig hjælp og støtte i en meget svær tid.

 

Baggrund

Fra finansloven 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at løfte den palliative indsats målrettet børn med livstruende sygdom. Der afsættes samlet set 10 mio. kr. i 2018 og 22 mio. kr. fra 2019  og frem fordelt som følger:

 • 2,5 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til aflastning af familierne og palliative teams (bl.a. døgntelefon).
 • 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at oprette og drive hospicepladser for børn i Vestdanmark.
 • 5 mio. kr. fra 2018 og frem til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup, som kombinerer en specialiseret palliativ indsats med fysiske rammer, der giver børn med livstruende sygdom mulighed for at have deres forældre og søskende omkring sig."

Beslutning

Sagen dagsordensættes på det førstkommende møde i Hospitalsudvalget og Psykiatri- og socialudvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-32-17

14. Regionsrådets svar til Ministeren om Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Resume

Sundhedsministeren har på baggrund af Rigsrevisionens beretning om tre regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata anmodet regionsrådene i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland om udtalelse til beretningen. Regionsrådenes udtalelse vil indgå i ministerredegørelsen.

 

Da svarfristen allerede var den 18. januar 2018, var det nødvendigt at lave en formandsgodkendelse af svaret. Svaret til ministeriet fremlægges hermed til orientering.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om svaret til Sundhedsministeren tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ministeren skal redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger.

 

Som led i udarbejdelsen af en ministerredegørelse har Sundheds- og Ældreministeriet den 4. januar 2018 jf. § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. anmodet Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland om udtalelser vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 4/2017 om tre regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata. Regionsrådenes udtalelser vil indgå i ministerredegørelsen.

 

Statsrevisorernes beretning, der er vedlagt som bilag, handler om, hvad tre regioner – Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden – gør for at beskytte adgangen til it-systemer, der indeholder sundhedsdata om borgerne. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen, der bygger på it-revisioner, som Rigsrevisionen har udført i 1. halvår 2017. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de tre regioner har en tilfredsstillende beskyttelse af adgangen til it-systemer og data, der er med til at sikre fortroligheden, tilgængeligheden og pålideligheden af borgernes sundhedsdata.

 

Da svarfristen allerede var den 18. januar 2018, var det nødvendigt at lave en formandsgodkendelse af svaret. Essensen af svaret er flg.:

 

Generelle bemærkninger

I Region Midtjylland arbejdes der til stadighed med at minimere risikoen for, at følsomme og fortrolige persondata kommer i hænderne på uvedkommende eller ikke er pålidelige og tilgængelige, når der er brug for dem. It-sikkerheden vurderes løbende blandt andet gennem inddragelse af input fra såvel interne som eksterne analyser. Der foretages løbende risikovurderinger, interne kontroller og sikkerhedsvurderinger, ligesom udviklingen i de lovgivningsmæssige rammer følges nøje. Revisionsrapporter anvendes proaktivt i arbejdet, herunder også de opmærksomhedspunkter, som Rigsrevisionens beretning identificerer.

 

Arbejdet med Informationssikkerhed i regionen sker i et helhedsorienteret perspektiv. Der er udarbejdet en "Handleplan for Informationssikkerhed", som er et flerårigt projekt med en lang række initiativer som adresserer forhold i lovgivning, politikker, analyser og revisionsrapporter. Flere af handleplanens initiativer adresserer opmærksomhederne i Rigsrevisionens beretning.  

 

Specifikke forhold

Specifikt i relation til de anførte bemærkninger skal Region Midtjylland bemærke følgende:

 

 • Grundlæggende sikringstiltag mod hackerangreb

Kritik:

Region Midtjylland kritiseres for grundlæggende manglende tiltag mod hackerangreb især i forhold til, at der er et stort antal enheder med forældet styresystem (XP).

Region Midtjyllands svar:

Region Midtjylland har afsluttet migrering af ny platform "Fælles It-Platform" med udfasning af XP-enheder i Regionen. Dataudtræk pr. 8. januar 2018 viser, at der i en periode på 14 dage forud herfor er blevet registreret 983 aktive XP-enheder. Enhederne beskyttes med alternative sikkerhedsforanstaltninger.  

 

Kritik:

De tre regioner begrænser ikke i tilstrækkelig grad medarbejdernes mulighed for at downloade programmer.

Region Midtjyllands svar:

I forhold til at begrænse muligheden for at downloade programmer skal anføres, at Region Midtjylland ikke har indført begrænset mulighed for download af programmer, men derimod har implementeret teknologi, som sikrer, at kun godkendte programmer kan afvikles.

 

 • Styring og kontrol af medarbejdere med privilegerede rettigheder

  Kritik:

Region Midtjylland bør generelt være bedre til at styre og kontrollere medarbejdere med privilegerede rettigheder, fx ved løbende kontrol af, hvilke medarbejdere der skal have disse rettigheder.

Region Midtjyllands svar:

Region Midtjylland har udbedret de anførte forhold omkring tilgang til internettet for privilegerede brugere herunder udarbejdet manglende politikker og implementeret kontrol af brugerrettigheder.

 

 • Logning af konti med privilegerede rettigheder

  Kritik:

Logningstiltag på det undersøgte område er mangelfulde.

Region Midtjyllands svar:

Region Midtjylland viderefører igangværende logningsprojekter som anført i Region Midtjyllands "Handlingsplan for Informationssikkerhed".

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen