Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 30. maj 2018 kl. 12:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Dorte West, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.00.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-18

2. Ramme for besparelser i budget 2019

Resume

Regionsrådet afholdt budgetseminar den 24. maj 2018. På mødet blev administrationen bedt om at udarbejde et forslag til budget 2019. Det aftaltes samtidig, at regionsrådet på mødet den 30. maj 2018 godkender rammen for besparelserne i budget 2019.

Formanden indstiller,

at regionsrådet godkender, at administrationen bedes om at udarbejde forslag til budget 2019 - herunder forslag til besparelser på 295 mio. kr. med afsæt i emnerne: Medicin, hospitalsaktivitet (ambulant og akut), digitalisering, mindre strukturændringer og administration.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afholdt budgetseminar den 24. maj 2018. På mødet blev administrationen bedt om at udarbejde et forslag til budget 2019 – herunder forslag til besparelser på foreløbigt 295 mio. kr. Besparelserne skal være med til at sikre overholdelsen af de økonomiske rammer fra den kommende økonomiaftale. Det endelige behov for besparelser afhænger især af økonomiaftale og bloktilskudsfordeling.

 

En generel forudsætning for arbejdet med besparelser i budget 2019 er, at der skal være fem akuthospitaler i regionen. Administrationens forslag til besparelser i budget 2019 udarbejdes derudover på baggrund af følgende emner:

 

Medicin

Der forventes en fortsat vækst i udgifterne til medicin. Der skal være fokus på initiativer, der kan mindske væksten i udgifterne i de kommende år.

 

Hospitalsaktivitet – Reduktion af ambulante besøg

Driftsudgifterne (for somatik og psykiatri) kan reduceres, hvis den ambulante aktivitet falder eller omlægges til anden form for behandling, f.eks. ved øget brug af ambuflex og videokonsultationer.

 

I det hele taget foreslås en øget patientinddragelse, således at patienten er mere oplyst om f.eks. forløb og bivirkninger. Dette kan medføre, at patienten træffer nogle andre valg, som i sidste ende kan reducere aktiviteten på hospitalet. Der kan også være fokus på at stoppe unødige kontroller.

 

Hospitalsaktivitet – Reduktion af akut aktivitet

Der kan konstateres en stigning i den akutte aktivitet for både somatik og psykiatri. Akut aktivitet er ikke altid den bedste løsning. Der ønskes generelt mere viden om, hvordan akut aktivitet kan forebygges. Der skal samtidig ses på, hvilke muligheder der er for at styrke samarbejdet i akutfasen mellem hospitaler, almen praksis og de kommunale akutfunktioner.

 

Digitalisering

De teknologiske og digitale muligheder skal udnyttes. Det skal være nemt og tilgængeligt som patient, borger og medarbejder at bruge ny teknologi. Digitaliseringen skal understøtte høj kvalitet og omkostningseffektive tilbud. Teknologi og digitalisering skal bidrage til inddragelse af patienten i eget behandlingsforløb og understøtte borgerens ansvar for egen sundhed. 

 

Mindre strukturændringer

Funktioner kan samles på færre matrikler uden at det påvirker den overordnede struktur med fem akuthospitaler.  Der er traditionelt effektviseringsgevinster ved at samle funktioner, eksempelvis kan der spares driftsmidler til vagtlag og ledelsesniveauer.

 

Administration

Der vil være fokus på mulige besparelser på det administrative område. I spareplan 2015-2019 er der en årlig besparelse på administration på 2 %. En årlig besparelse på 2 % på administrationen kan fortsætte i 2020 og frem.

 

Der er en forventning om, at der i den kommende økonomiaftale er konkrete besparelser på administration bl.a. på baggrund af Deloitte-undersøgelsen. Arbejdet med besparelser på administrationen tager udgangspunkt i økonomiaftalen for 2019.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Dorte West var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen