Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 11. oktober 2018 kl. 09:00
i Mødelokale 16, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allè 15, 8200 Aarhus N

Alle medlemmer var mødt undtagen Nicolaj Bang og Mikkel Rasmussen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.15.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-23-18

2. Antal STX-gymnasieklasser i Aarhus-området for skoleåret 2019/2020

Resume

Regionsrådet skal informere Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for de gymnasiale institutioner i regionen, lige som regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft for en eller flere institutioners optag. Der foreslås en samlet reduktion på ti STX-klasser gældende fra næste skoleår.

Udvalg for regional udvikling indstiller,

at Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium pålægges et kapacitetsloft, således at hver institution sættes en klasse ned i forhold til den nuværende kapacitet,

 

at Langkær Gymnasium og HF pålægges et kapacitetsloft på 6 klasser, som i tilfælde af undervisningsministerens godkendelse af fusionen fordeles med 3 klasser i Tilst og 3 klasser på Dollerupvej med den forudsætning, at antallet af oprettede STX-pladser på Dollerupvej ikke overstiger antallet af oprettede STX-pladser i Tilst, således at Langkær Gymnasium og HF's nuværende kapacitet nedsættes med 2 klasser,

 

at Grenaa Gymnasium og HF's ønske om en kapacitetsnedsættelse på 1 klasse godkendes,

 

at den indmeldte STX-kapacitet for Silkeborg Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Rønde Gymnasium, Risskov Gymnasium og Odder Gymnasium godkendes, og

 

at Undervisningsministeriet orienteres om STX-kapaciteten inden den 15. oktober 2018 med den indstilling, at kapacitetsloftet skal gælde for et år.

 

Rasmus Foged tog forbehold for indstillingen.

 

Jørgen Nørby, Torben Nørregaard og Arne Lægaard var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 26. september 2018 at imødekomme undervisningsministerens ønske om en hurtig afklaring af kapacitetsfastsættelsen i fordelingsudvalg ØST's virkeområde. Den tidlige afklaring er begrundet i, at undervisningsministeren ønsker en kapacitetsindberetning som grundlag for at kunne træffe en afgørelse om fusionen af Langkær Gymnasium og HF og Aarhus Tech. Gymnasierne er i brev af 21. september 2018 orienteret om, at de senest den 8. oktober 2018 skal indmelde deres kapacitet svarende til en reduktion af minimum 5-6 klasser i fordelingsudvalg ØST til regionen. Regionen har den 8. oktober 2018 modtaget svar fra det forpligtende samarbejde ØST, hvor det fremgår, at institutionerne fastholder deres indmelding fra den 1. september 2018, hvor der ikke er nogen ændring i forhold til sidste år, bortset fra Grenaa Gymnasium og HF, der går en klasse ned.

 

Det bemærkes, at der i indmeldingen åbnes op for, at der senere kan laves en aftale om fordelingen og elevsammensætningen, hvor bl.a., fordeling af elever fra kombinerede udlejningsområder (KUO-fordeling), ventelister og klassekvotienten indgår. En sådan drøftelse kan med fordel ske i næste fase i fordelingsudvalget med efterfølgende politisk behandling i regionsrådet.

 

For at tilpasse kapaciteten af gymnasieklasser til det forventede antal af ansøgere for det nye skoleår er der udarbejdet følgende forslag til reduktion af STX-kapaciteten i Aarhus-området:

 

 

Forslaget reducerer i kapacitet, der er i overskud på gymnasier med et faldende antal af ansøgere. Lige som der er fokus på at opretholde et bæredygtigt elevgrundlag på gymnasier, som erfaringsmæssigt afleverer elever til nabogymnasiet.

 

  • Favrskov Gymnasium nedsættes 1 klasse, så deres mulighed for at hente elever efter fordelingen fra Langkær Gymnasium og HF reduceres antalsmæssigt.
  • Skanderborg Gymnasium nedsættes 1 klasse, så deres mulighed for at hente elever efter fordelingen fra Viby Gymnasium og HF reduceres antalsmæssigt.
  • Egaa Gymnasium nedsættes 1 klasse af hensyn til Rønde Gymnasium.
  • Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium nedsættes med 1 klasse hver for at skabe et generelt bedre elevgrundlag for de øvrige gymnasier. Risskov Gymnasium fastholder den nuværende kapacitet, da der hverken er overskud af kapacitet eller nævneværdig påvirkning af elevgrundlaget på nabogymnasier.
  • Langkær Gymnasium og HF sættes 2 klasser ned til 6 klasser, som kan deles i 3+3, hvis fusionen godkendes af ministeren.
  • Viby Gymnasium og HF sættes 1 klasse ned, så kapaciteten matcher det forventede antal ansøgere.
  • Med hensyn til nedsættelse af kapaciteten på Favrskov Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Viby Gymnasium og HF og Langkær Gymnasium og HF (i alt 5 klasser) er der tale om "tomme" klasser, hvilket vil sige, at der på ansøgningstidspunktet den 15. marts 2018 ikke var ansøgere nok til at fylde dem.
  • Grenaa Gymnasium har i den foreløbige indmelding af kapacitet ønsket at nedsætte deres kapacitet med 1 klasse.

 

Regionsrådets kompetence og ansvar

Regionsrådet har overordnet kompetence til at koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner.

I forlængelse heraf er det regionsrådets opgave at indmelde den samlede optagelseskapacitet for de gymnasiale institutioner til undervisningsministeren. Regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at der fastlægges et kapacitetsloft for en eller flere institutioners optag. Det betyder, at det er undervisningsministeren, der efter høring af den enkelte institution fastlægger et evt. kapacitetsloft for en eller flere institutioner.

 

Vurdering af kapacitetsbehovet

Undervisningsministeren skrev den 20. juni 2018 til regionsrådsformanden: "at Undervisningsministeriet er blevet opmærksomt på, at stx-kapaciteten i Aarhus gennem en årrække er blevet opjusteret med henblik på at optage de store ungdomsårgange, der har været. I dag står vi imidlertid i en situation, hvor der mange steder er et vigende elevgrundlag som følge af faldende ungdomsårgange, hvilket blandt andet gælder for flere af de østjyske kommuner i omegnen af Aarhus. I den forbindelse er det vigtigt, at regionsrådet aktivt medvirker til at sikre, at der sker en hensigtsmæssigt tilpasning af stx-kapaciteten, så der skabes en fornuftig balance mellem de enkelte institutioners kapacitet og det forventede antal ansøgere i de kommende år.".

 

Hvis undervisningsministeren følger regionsrådet indstilling fra den 20. marts 2018, vil der skulle flyttes tre "tomme" klasser fra Langkær til Dollerupvej, idet det antages, at der er et ønske om, at både Dollerupvej og Langkær ved en fusionsgodkendelse skal sikres et elevgrundlag.  Der foreslås derfor en model, hvor midtby-gymnasierne excl. Risskov Gymnasium reduceres med 1 klasse pr. institution, og samtidig fjernes en del "tomme" klasser. Formålet med at fjerne de "tomme" klasser er, at forhindre elever i at shoppe rundt efter endt fordeling.

 

Regionsrådet vedtog på mødet den 26. september 2018 at imødekomme undervisningsministerens ønske om at fremrykke tidsplanen, så Region Midtjylland, med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse på mødet den 31. oktober 2018, kan svare ministeren umiddelbart efter et ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 11. oktober 2018. Det vil gøre det muligt for ministeren at behandle sagen før den 15. oktober 2018. Det bemærkes, at Undervisningsministeriet, på regionsrådets foranledning, har givet en skriftlig dispensation fra den oprindelige tidsplan for kapacitetsindmeldingen.

 

Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium pålægges et kapacitetsloft, således at hver institution sættes en klasse ned i forhold til den nuværende kapacitet,

 

at Langkær Gymnasium og HF pålægges et kapacitetsloft på 6 klasser, som i tilfælde af undervisningsministerens godkendelse af fusionen fordeles med 3 klasser i Tilst og 3 klasser på Dollerupvej, jf. regionsrådets vedtagelse den 20.marts 2018, således at Langkær Gymnasium og HF's nuværende kapacitet nedsættes med 2 klasser,

 

at Grenaa Gymnasium og HF's ønske om en kapacitetsnedsættelse på 1 klasse godkendes, og

 

at den indmeldte STX-kapacitet for Silkeborg Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Rønde Gymnasium, Risskov Gymnasium og Odder Gymnasium godkendes, og at Undervisningsministeriet orienteres om STX-kapaciteten inden den 15. oktober 2018.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium pålægges et kapacitetsloft, således at hver institution sættes en klasse ned i forhold til den nuværende kapacitet,

 

at Langkær Gymnasium og HF pålægges et kapacitetsloft på 6 klasser, som i tilfælde af undervisningsministerens godkendelse af fusionen fordeles med 3 klasser i Tilst og 3 klasser på Dollerupvej med den forudsætning, at antallet af oprettede STX-pladser på Dollerupvej ikke overstiger antallet af oprettede STX-pladser i Tilst, således at Langkær Gymnasium og HF's nuværende kapacitet nedsættes med 2 klasser,

 

at Grenaa Gymnasium og HF's ønske om en kapacitetsnedsættelse på 1 klasse godkendes,

 

at den indmeldte STX-kapacitet for Silkeborg Gymnasium, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Rønde Gymnasium, Risskov Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium og Odder Gymnasium godkendes, og

 

at Undervisningsministeriet orienteres om STX-kapaciteten inden den 15. oktober 2018, og at den fastsatte kapacitet revurderes af regionsrådet om et år.

 

Liberal Alliance tog forbehold.

 

Nicolaj Bang og Mikkel Rasmussen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet behandlede fusionen mellem Langkær Gymnasium og HF og Aarhus Tech på sit møde den 20. marts 2018.

 

Regionsrådet havde den 22. august 2018 et orienteringspunkt på dagsordenen, hvor regionsrådet tog procesplan til efterretning.

 

Regionsrådet vedtog den 26. september 2018, at regionsrådet vil være indstillet på at foreslå ministeren nedsættelse af kapaciteten med minimum 5-6 klasser i Aarhus Kommune, såfremt det forpligtende samarbejde ikke kom frem til en frivillig aftale herom.

Tilbage til toppen