Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 17. marts 2020 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jakob Rixen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.15.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Covid-19 situationen

Direktionen orienterede om den aktuelle status.

 

Praksis omkring udbudsaftaler med privathospitaler

Formanden orienterede om, at det i en kommende revision af delegerings- og kompetencefordelingsreglerne vil blive tydeliggjort, at udbudsaftaler med privathospitaler, i lighed med den nuværende praksis, kan indgås af administrationen

 

Betaling til små og mellemstore virksomheder

Formanden orienterede om, at regionen, som opfølgning på regeringens initiativer for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at have den fornødne likviditet, midlertidigt vil fremrykke betalingen, så den sker ved levering eller snarest derefter.

 

DNV-Gødstrup

Direktionen orienterede om den aktuelle situation for byggeriets færdiggørelse set i forhold til den øjeblikkelige situation omkring Covid-19.

 

Jakob Rixen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1837-18

2. Nyt Hospitalsapotek, supplerende business case

Resume

Der pågår udarbejdelse af udbudsmateriale for Nyt Hospitalsapotek. Brugerinddragelse og konkretisering af projektet har afdækket positive business cases, som ikke hidtil har været indeholdt i projektgrundlaget. Ligeledes har processen afdækket behov for at kunne rumme fremtidige lokaler til håndtering af GMO-medicin (genetisk modificeret organisme).

Hospitalsudvalget indstiller,

at det godkendes, at de nævnte tiltag kan indarbejdes i udbudsmaterialet for Nyt Hospitalsapotek,

 

at den supplerende anlægsudgift for isolatorer og grovlager leasingfinansieres,

 

at leasingydelserne afholdes via driftseffektiviseringer på Hospitalsapoteket, og

 

at Hospitalsapotekets fremtidige håndtering af GMO-medicin sker ved fælles anvendelse af lokaler, som er under etablering til Aarhus Universitetshospital i Forum.

Sagsfremstilling

Udbudsmaterialet for etablering af Nyt Hospitalsapotek er snart færdigt. Siden regionsrådet godkendte igangsættelsen af rådgivningsfasen har der været gennemført yderligere brugerinddragelse og konkretisering af projektet.

 

Processen har afdækket yderligere relevante tiltag med positive business cases. Det vurderes, at implementering af disse tiltag vil kunne give et kvalitetsmæssigt løft til hospitalsapotekets drift og samtidigt vil kunne bidrage med driftseffektiviseringer, der vil kunne finansiere den øgede investering i forhold til isolatorer og øget lagerkapacitet.

 

Anvendelse af isolatorer i produktionen

Den fremtidige produktionen i Hospitalsapoteket har hidtil været planlagt udført som hidtil, i såkaldte LAF-bænke, der er åbne laboratoriebænke, der holdes rene ved hjælp af høj ventilation. Det er en forudsætning, at personalet, der arbejder i LAF-bænken, også selv udfører en række procedurer, for at holde tilstrækkelig høj renhed i arbejdsområdet. Dette involverer brug af omklædning, sluser, høj ventilation i hele rummet m.m. Procedurer, som er tidskrævende og øger udgifter til laboratoriebeklædning, ventilation m.m. Ligeledes er der en arbejdsmiljøudfordring i, at personalet ikke reelt er afskærmet fra de lægemidler, der arbejdes med i LAF-bænken, og at f.eks. gravide medarbejdere derfor ikke må arbejde i LAF-bænke, men skal omplaceres til andre arbejdsopgaver under hele graviditeten.

 

Der har været gennemført beregninger på fremadrettet at anvende såkaldte isolatorer i stedet for LAF-bænke. Isolatorer er et fuldt afskærmet arbejdsområde, hvor medarbejderen ikke kommer direkte i kontakt med produktionen. Derved fjernes arbejdsmiljøpåvirkningen i forhold til f.eks. gravide - og samtidig reduceres de ressourcekrævende procedurer omkring omklædning, anvendelse af sluser og de generelle omkostninger ved renholdelse af hele produktionslokalet.

 

Isolatorer er teknisk avanceret udstyr og er derfor også bekostelige at anskaffe. Beregninger viser dog, at der udover et kvalitetsmæssigt løft af produktet også vil være et effektiviseringspotentiale i den efterfølgende drift.

 

 

Der er budgetteret med en øget anlægsudgift på ca. 17,2 mio. kr. ved investering i isolatorer, og med den årlige besparelse på driften er der således en beregnet tilbagebetalingstid på godt 10 år.

 

Etablering af grovlager i Skejby

Det har hidtil været forudsat, at Hospitalsapotekets nuværende grovlager skulle forblive liggende i lejede lokaler på en ekstern placering, og der er derfor ikke indeholdt økonomi til nyetablering af denne funktion i den godkendte budgetramme for Nyt Hospitalsapotek. Gennemgang af den nuværende driftsøkonomi for grovlageret viser et besparelses- og optimeringspotentiale ved at etablere lokaler sammen med det øvrige hospitalsapotek i Skejby.

 

 

Der vil skulle etableres ca. 650 kvadratmeter ekstra lager til en samlet investering på ca. 10,0 mio. kr. for at kunne indflytte grovlagerfunktionen i det Nye Hospitalsapotek i Skejby og dermed opnå de beregnede driftsoptimeringer. Den beregnede tilbagebetalingstid vil være godt ni år.

 

GMO-faciliteter

Hospitalsapoteket har modtaget flere henvendelser om kliniske forsøg med GMO-medicin (genetisk modificeret organisme). Hospitalsapoteket har ikke i dag faciliteter til dette, og det har heller ikke været planlagt i det kommende apoteksbyggeri. Det vurderes dog, at GMO-medicin i de kommende år vil blive mere og mere efterspurgt, og at det yderligere er rentabelt at indgå i både kliniske forsøg og efterfølgende produktion.

 

Der er planlagt og projekteret et immun- og stamcellelaboratorium i Forum-projektet med henblik på fremstilling af både genmodificerede immun- og stamceller i to uafhængige GMO-laboratorier og derudover fire tilknyttede laboratorier i renhedsklasse B og C. Der pågår afklaring imellem Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling, som laboratorierne i Forum opføres til og Hospitalsapoteket for at belyse om laboratorierne kan deles, og om det er muligt at opretholde de høje krav omkring forsøg og produktion af GMO-medicin i delte lokaler. Det er i Forum-projektet forudsat, at analysearbejde i forbindelse med GMO-medicin foretages i Hospitalsapoteket. For at Hospitalsapoteket kan varetage denne funktion, er der behov for indkøb af yderligere udstyr til hospitalsapotekets nye bygninger, og der er således behov for at øge størrelsen af den tidligere afsatte ramme til udstyrsinvesteringer i projektet. Der forventes en øget udgift på ca. 3 mio. kr.

 

Det vurderes, at der vil være en væsentlig besparelse ved selv i regionen at kunne foretage de nødvendige analyser ved GMO-medicin i stedet for at købe ydelsen eksternt. Besparelsen vil ikke genereres på Hospitalsapoteket, men i den afdeling, der bestiller analysen, og bidraget til afholdelse af den øgede anlægsinvestering vil derfor også skulle hentes i denne afdeling.

 

Økonomi

Der er behov for at øge investeringsrammen for Nyt Hospitalsapotek samt udstyr med samlet ca. 30 mio. kr. for at gennemføre de nævnte initiativer. Business case-beregningerne viser, at investeringen vil kunne tilbagebetales via driftseffektiviseringer på Hospitalsapoteket på ca. 10 år samt ved indhentning af besparelse opnået på ikke at sende analysearbejde i forbindelse med GMO-medicin ud til eksterne laboratorier. Det foreslås derfor, at investeringsrammen udvides via leasingoptag, for derved ikke at belaste anlægsrammen i de førstkommende år, og at leasingoptaget afbetales med efterfølgende driftsbesparelse. Hospitalsapoteket skal dermed i forbindelse med isolatorer og grovlager permanent aflevere 2,775 mio. kr. fra driftsbudgettet til fællesskabet, startende et år efter ibrugtagningen af de nye faciliteter, og Aarhus Universitetshospital vil skulle levere en driftsbesparelse modsvarende den øgede udstyrsinvestering til håndtering af GMO-analyser, akkumuleret ca. 3 mio. kr. fordelt over 5-10 år.

 

Vedlagt sagen er notat om tidligere beslutninger i forhold til finansieringsmuligheder.


Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at det godkendes, at de nævnte tiltag kan indarbejdes i udbudsmaterialet for Nyt Hospitalsapotek,

 

at den supplerende anlægsudgift for isolatorer og grovlager leasingfinansieres,

 

at Hospitalsapotekets fremtidige håndtering af GMO-medicin sker ved fælles anvendelse af lokaler, som er under etablering til Aarhus Universitetshospital i Forum, samt indkøb af relevant udstyr til Nyt Hospitalsapotek,

 

at udgiften til forøget udstyrsinvestering til GMO-medicin afholdes via forøgelse af den tidligere godkendte leasingramme til udstyr i Nyt Hospitalsapotek, og

 

at leasingydelserne afholdes af den/de driftsenheder, der opnår besparelsen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jakob Rixen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-8-20

3. Lukning af Højskolebakken Skals og etablering af fire nye afdelinger i Specialområde Autisme

Resume

Specialområde Autisme fik i efteråret 2019 et skærpet påbud af Socialtilsyn Midt og måtte samtidig lukke flere afdelinger. Hensigten var, at der kunne søges om godkendelse af nye afdelinger efter gennemført forbedringsproces. Det foreslås nu, at én af afdelingerne, Højskolebakken Skals, lukkes, og at der etableres fire nye afdelinger.

Psykiatri- og socialudvalget indstiller,

at Højskolebakken Skals i Viborg Kommune lukkes,

 

at etableringen af fire nye afdelinger i Specialområde Autisme godkendes,

 

at afdelingerne navngives henholdsvis Botilbuddet Skovvejen, Rindbæk Hus 1, Rindbæk Hus 2 og Toruplund, og

 

at etablering af afdelingerne sker under forudsætning af en godkendelse til drift af tilbuddene fra Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Nord.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 blev regionsrådet orienteret om de kvalitetsbrist, som Socialtilsyn Midt havde fundet på flere afdelinger i tilknytning til Specialområde Autisme, og som den 19. december 2019 førte til, at Socialtilsynet gav et skærpet tilsyn med flere påbud.

 

Specialområdet fik en frist på tre måneder til at opfylde påbuddene. Afgørelsen var desuden betinget af, at regionen lukkede afdelingerne Højskolebakken i Skals og Thorning samt Rugmarken og Bækketoften i Hedensted. Formålet var at gennemføre en proces med forbedring af kvaliteten på afdelingerne, så de kunne genstartes som helt nye afdelinger, der kunne opnå nygodkendelse af Socialtilsynet. Alternativet havde været, at Socialtilsyn Midt havde tilbagekaldt godkendelsen af alle afdelinger i Specialområde Autisme.  

 

Det er forventningen, at specialområdet når i mål med nygodkendelserne og genstart af alle afdelingerne, dog undtagen Højskolebakken Skals. 

 

Højskolebakken Skals

Selvom specialområdet har arbejdet intensivt med forbedring af forholdene i de lukkede afdelinger, må det nu erkendes, at der forventeligt ikke kan opnås nygodkendelse på Højskolebakken Skals. Der er især udfordringer, der er opstået i forbindelse med, at det har været nødvendigt at nedlægge de støttearealer, der var i umiddelbar tilknytning til borgernes lejligheder. Borgerne har ageret ved at vise dårligere trivsel og have en mere udadreagerende adfærd. Personalet oplever problemer i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Selv hvis der blev investeret i nye personale- og fællesfaciliteter, vil de fysiske rammer ikke være fuldt ud egnede til målgruppen. Kræfterne foreslås i stedet for i første omgang samlet på Højskolebakken Thorning, hvor den faglige udvikling funderes med udgangspunkt i otte døgnpladser. Under forudsætning af regionsrådets beslutning senere i 2020 etableres der et helt nyt døgntilbud til målgruppen med 16 pladser i Hinge i Silkeborg Kommune. Her vil der være mulighed for at indrette både de fysiske rammer og de faglige tilgange, så de passer til målgruppens udfordringer.

 

Der er den 20. februar 2020 igangsat en proces med høring i specialområdets LMU om forslag om lukning af Højskolebakken. Den 26. februar 2020 har LMU udarbejdet høringssvar. LMU giver udtryk for grundlæggende opbakning til forslaget og retter opmærksomheden på vigtigheden af, at der tages hensyn til borgere, pårørende, medarbejdere og arbejdsmiljø samt til driften af afdelingen frem til endelig lukning. Specialområdet vil arbejde med opmærksomhedspunkterne. Høringsbrev samt høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Specialområde Autisme tager initiativ til at støtte de borgere og myndighedskommuner, som har borgere, der ikke længere kan tilbydes ophold som følge af ændringerne. En til to borgere tilbydes eventuelt ophold i Botilbuddet Skovvejen i ledig kapacitet, såfremt borgere og myndighedskommuner ønsker det.

 

Nye afdelinger

Der søges om godkendelse til etablering af fire nye afdelinger i tilknytning til Specialområde Autisme til opstart umiddelbart efter socialtilsynenes godkendelse til drift.

 

Bækketoften/Rindbæk Hus 1 og Rindbæk Hus 2 (Hedensted)

Det tidligere Bækketoften deles i to og kaldes henholdsvis Rindbæk Hus 1 og Rindbæk Hus 2. Rindbæk Hus 1 vil fortsat bestå af 22 døgnpladser, og Rindbæk Hus 2 vil fortsætte med otte døgnpladser. Socialtilsynet har vurderet, at den fysiske indretning af dagtilbuddene, hvor to borgere deler et rum mellem deres boliger og har deres dagbeskæftigelse her, ikke kan godkendes som dagtilbud. Derfor ændres lovgrundlaget, så der fremover vil være tale om et helhedstilbud og dermed ikke være en opdeling i dag- og døgntilbud. 

 

Målgruppen for begge afdelinger er voksne med autisme og mental retardering. Borgerne har behov for intensiv støtte til alle hverdagens gøremål, til kompensering, fastholdelse og udvikling af kompetencer. Derudover kan nogle af borgerne have lettere adfærdsmæssige vanskeligheder, som påvirker deres hverdag.

 

Nogle borgere kan have lettere udadreagerende adfærd i begrænset omfang. Ofte har borgerne intet eller minimalt verbalt sprog. Borgerne har behov for støtte til struktur og guidning i forhold til udførelsen af aktiviteter. De har ofte svært ved at aktivere sig selv, men kan dog klare sig i perioder uden personalestøtte. Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligt ved at indgå i sociale fællesskaber med øvrige beboere.

 

Der vil dermed være tale om justeringer i målgruppen hen mod "lettere" målgrupper. Tre borgere tilbydes ikke indskrivning i de nye afdelinger, da de enten er i mistrivsel eller forårsager mistrivsel hos andre borgere i afdelingen. En enkelt borger er udenfor målgruppen og tilbydes derfor ikke indskrivning. Som ved lukningen af Højskolebakken Skals vil specialområdet også her tage initiativ til at støtte i forbindelse med flytning af de pågældende borgere i det omfang, borger og kommune ønsker det. Der er således på nuværende tidspunkt aftaler vedrørende to af borgerne. Én borger flytter i et privat opholdstilbud, og en anden borger forventes at flytte til en anden afdeling i specialområdet.  

 

Rugmarken/Toruplund (Hedensted)

Rugmarken udvides med én plads, så der fremover er ni borgere i afdelingen. Samtidig nedlægges aflastningspladserne. Det sker, fordi der er for meget forstyrrelse for de faste beboere, når flere borgere deles om aflastningspladser. Alle ni pladser bliver fremover døgnpladser. Botilbuddet kaldes Toruplund.

 

Målgruppen er voksne med autisme og lettere mental retardering samt med væsentlig påvirkning af adfærd. Derudover kan borgerne have komorbiditet i form af angst, OCD og ADHD. Borgerne har behov for intensiv støtte til alle hverdagens gøremål og til udvikling af færdigheder. Derudover har borgerne ofte lettere adfærdsmæssige vanskeligheder, som påvirker deres hverdag. Borgerne har behov for støtte til struktur og guidning i forhold til udførslen af aktiviteter. De har ofte svært ved at aktivere sig selv, men kan dog klare sig i perioder uden personalestøtte. Borgerne på Toruplund kan i et vist omfang indgå i sociale sammenhænge, og de efterspørger socialt samvær med ligestillede.

 

Højskolebakken Thorning/Botilbuddet Skovvejen

Højskolebakken Thorning fortsætter med otte døgnpladser og benævnes Botilbuddet Skovvejen. Målgruppen er voksne med autisme, som er normalt- og velbegavede og kan have komorbiditet. Der er ingen ændringer i målgruppen.

 

Målgruppen er i høj grad udfordret af komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og/eller problemskabende adfærd. Flere af borgerne har en dom til psykiatrisk behandling eller er i risiko for at få en dom til behandling eller anbringelse. Borgerne har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer og sociale sammenhænge uden udadreagerende adfærd – både rettet mod fysiske genstande og verbale krænkelser, trusler eller chikane mod personer.  

 

Fysiske rammer

Der er behov for mindre tilpasninger i de fysiske rammer, så som lydisolering af nogle af borgerens lejligheder, etablering af fælleslokaler og oprettelse af nyt kontor. Udgifterne til ombygningen forventes samlet set at være på ca. 100.000 kr. og finansieres indenfor specialområdets økonomiske ramme.

 

Økonomi

Der sker ikke på nuværende tidspunkt ændringer i taksterne. I det omfang, der i forhold til konkrete borgere er behov for tillægstakster, vil det blive drøftet i dialog med pågældendes myndighedskommune.

 

I de nye afdelinger vil der fortsat være behov for fokus på ledelsesnærvær, fokus på implementering af forbedringskulturer på alle niveauer, fastholdelse af overlap mellem personalevagter og tilsvarende. Der vil derfor også fortsat i en periode være behov for de ekstra personaleressourcer, som blev midlertidig tilført i forbindelse med det skærpede tilsyn.

 

Hvis det viser sig, at fastholdelsen af de "gamle" takstniveauer eventuelt kombineret med enkelte konkrete tillægstakser ikke på længere sigt kan sikre økonomisk balance, vil det være nødvendigt med en mere grundlæggende omlægning af de økonomiske rammer for drift af afdelingerne. Omfang heraf og forslag til finansiering vil i så fald indgå i budgetrammerne og takstaftaler med kommunerne i de årlige rammeaftaler.

 

Den midlertidige opnormering af personaleressourcer, som har været nødvendig på grund af det skærpede tilsyn, forventes at resultere i et underskud i 2020. Underskuddet finansieres indenfor socialområdets økonomiske rammer.

 

Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at Højskolebakken Skals i Viborg Kommune lukkes,

 

at etableringen af fire nye afdelinger i Specialområde Autisme godkendes,

 

at afdelingerne navngives henholdsvis Botilbuddet Skovvejen, Rindbæk Hus 1, Rindbæk Hus 2 og Toruplund, og

 

at etablering af afdelingerne sker under forudsætning af en godkendelse til drift af tilbuddene fra Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Nord.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jakob Rixen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen