Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i forretningsudvalget
den 25. marts 2020 kl. 13:30
i Videomøde

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.55.

 

Mødet blev afviklet pr. video.


Sagnr.: 1-00-2-18

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Ekstra møde i forretningsudvalget

Forretningsudvalget besluttede at afholde et ekstra møde torsdag den 2. april kl. 14.30.

 

Udskydelse af tiltag fra plan for neurologi og neurorehabilitering

Administrationen orienterede om, at situationen omkring coronavirus betyder, at det er nødvendigt at udsætte effektueringen af dele af planen, indtil problemerne med coronavirus er overstået. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-19

2. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Mikkel Rasmussen om tobakssalg på hospitaler, hvor lokale forhold nødvendiggør dette

Resume

Regionsrådsmedlem Mikkel Rasmussen (P) har anmodet om et punkt på dagsordenen om tobakssalg på hospitaler, hvor lokale forhold nødvendiggør dette.

Psykiatri- og socialudvalget indstiller,

at der med baggrund i de særlige forhold for de psykiatriske patienter skal være mulighed for, at indlagte patienter i de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland kan købe tobaksvarer. Den konkrete løsning tilrettelægges af den lokale ledelse med inddragelse af patienterne og ud fra de lokale forhold. Det anbefales, at der så vidt muligt findes løsninger i samarbejde med eventuelle lokale brugerkiosker.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Mikkel Rasmussen har den 28. januar 2020 henvendt sig med et ønske om at drøfte tobakssalg på hospitaler, hvor lokale forhold nødvendiggør dette.

 

Mikkel Rasmussen anfører i henvendelsen:

 

"Kære psykiatriudvalg

Der var flertal for at forbyde salg af tobak på alle hospitaler i regionen og med hensyn til psykiatrien med en lovning om, at der kunne laves særordninger i psykiatrien. Flere steder i regionen har de i forvejen ikke salg af tobak mere - heller ikke i psykiatrien. Men der kan være lokale forhold, der udfordrer indlagte patienter i psykiatrien, som er rygere, som vi er nødt til at kigge på.

I bagklogskabens klare lys er det blevet til ikke særlig holdbare løsninger med f.eks. “nødkasser” med kun få cigaretter i psykiatrien.

Der er flere argumenter for at lave dispensation for salg af tobak til psykiatriske patienter - nogle af dem er afstand til indkøbssted, stress hos indlagte, øget risiko for selvskade og risiko for unødvendige konflikter og unødig anvendelse af tvang.

Det er et stort problem på f.eks. Skejby (Aarhus Universitetshospitalet Psykiatrien), fordi stedet er så kæmpe stort, og der er mindst to km til nærmest butik. Mange patienter i psykiatrien har ikke udgangstilladelse til så lange ture. Så hvis de ikke har familie/venner/bostøtte, der kan hjælpe, er de prisgivne. Vi bør som psykiatriudvalg og regionsråd åbne muligheden for alternative løsninger for disse patienter med baggrund i lokale forhold. Det er nok det dårligst mulige tidspunkt at skulle prøve at kvitte smøger, når man lige er blevet indlagt i på en lukket psykiatrisk afdeling.

 

I brugerkiosken på Skejby kan personale ikke mere købe cigaretter til de af patienterne, som ikke har udgang, eller de der ikke har nogen pårørende eller andre til at kunne købe for dem. De tilbagemeldinger, jeg får, er, at mange tvangssituationer og opkørte situationer kunne være undgået ved at have tobak tilgængeligt og som led i deeskalering af en konflikt i psykiatrien. Vi diskuterer jævnligt nedbringelse af tvang og medicin osv. men tror faktisk, vi risikerer det modsatte her hos specielt de dårligste patienter i psykiatrien - de indlagte uden netværk og uden udgang. Og et rygeplaster eller nikotintyggegummi hjælper ikke her. 

Vi er helt klar over, at rygning er usundt, og at det som så meget andet også skal nedsættes, men det er måske ikke i akutpsykiatrien vi skal sætte ind. 

 

Nødkasser og private donationer er i hvert fald ikke efter ideologien "patienten i centrum".
I Skejby ligger psykiatriens brugerkiosk jo ret isoleret. Hvis den ene kiosk fik dispensation, ville mange problemer være løst lokalt der.

 

  1. Har vi allerede fået tilbagemeldinger fra hospitalerne på forbud mod salg af tobak og specielt i psykiatrien?

 

  1. Er udfordringen alene på Aarhus Universitetshospitalet Psykiatrien/Skejby, eller er der andre steder?

 

  1. Og hvad med den nye psykiatri i Gødstrup? Er der tænkt indkøbsmuligheder tæt på? 

 

Så med ovenstående spørgsmål, vil jeg lægge op til, at der tilføjes en passus til regionsrådets beslutning vedrørende salg af tobak på hospitaler, "at der kan være lokale forhold, som f.eks. afstand til indkøbsmuligheder for indlagte patienter, der gør, at man på visse hospitaler må have mulighed for at kunne købe tobak i den lokale hospitalskiosk."

 

Administrationen har til brug for drøftelsen på mødet udarbejdet vedlagte notat om de foreløbige erfaringer med ophøret af salg af tobak på regionens hospitaler, herunder psykiatrien.

 

Der er endvidere vedlagt en udtalelse fra det regionale kontaktforum til regionsrådet om ophør af salg af tobak til psykiatriske patienter.


Tidligere indstilling:

Direktionen indstillede,

at henvendelsen om tobakssalg på hospitaler, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, drøftes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Hanne Roed stemte imod med følgende bemærkning: ”Det er positivt, at der nu åbnes konkret mulighed for at tilgodese psykiatriske patienter, som det blev skrevet ind i den oprindelige beslutning. Det er dog i indstillingen ikke eksplicit præciseret, at muligheden for køb af tobaksvarer ikke må være ved almindeligt salg i (bruger)kiosken.

 

Dermed åbnes der for almindeligt salg af tobaksvarer i brugerkiosker, hvilket er direkte i modstrid med den oprindelige beslutning.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet har den 26. juni 2019 besluttet, at salg af tobaksvarer på hospitalerne i Region Midtjylland forbydes, så snart det er muligt, samt at salg af stærk alkohol forbydes på hospitalerne i Region Midtjylland, så snart det er muligt.

 

Psykiatri- og socialudvalget drøftede sagen den 5. februar 2020 og besluttede at udsætte den for at få belyst de foreløbige erfaringer med ophør af tobakssalg.

Tilbage til toppen